MWANAMKE fulani mwenye umri wa miaka 25 aliandika hivi: “Katika 1981 mama yangu mlezi alikufa kutokana na kansa. Kifo chake kilituathiri sana mimi na ndugu yangu mlezi. Nilikuwa na miaka 17, na ndugu yangu alikuwa na miaka 11. Nilimkosa [mamangu] sana. Nikiwa nimefundishwa kwamba yeye alikuwa mbinguni, basi, nilitaka kujiua ili niwe pamoja naye. Yeye alikuwa rafiki yangu wa karibu zaidi.”

Yaonekana kutokuwa jambo la haki kwamba kifo kiwe na nguvu ya kumtwaa mtu fulani umpendaye. Na hilo litukiapo, wazo la kutoweza kamwe tena kuongea naye, kucheka naye, au kumshika mpendwa wako laweza kuwa gumu sana kuvumilia. Umivu hilo halifutwi kwa lazima kwa kuambiwa kwamba mpendwa wako yuko juu mbinguni.

Hata hivyo, Biblia, hutoa tumaini lililo tofauti sana. Kama vile tulivyotangulia kuona, Maandiko huonyesha kwamba yawezekana kuungana tena na mpendwa wako mfu katika wakati ujao ulio karibu, si katika mbingu isiyojulikana bali hapahapa duniani chini ya hali zenye amani, za uadilifu. Na wakati huo wanadamu watakuwa na tumaini la kufurahia afya kamilifu, nao hawatalazimika kamwe kufa tena. ‘Lakini kwa hakika hayo ni mambo ya kuwaziwa tu!’ huenda wengine wakasema.

Ungehitaji nini ili kusadikishwa kwamba tumaini hilo ni hakika? Ili kuamini ahadi fulani, ungehitaji kuwa na uhakika kwamba yule anayefanya ahadi hiyo ana nia na pia aweza kuitimiza. Ni nani basi, anayeahidi kwamba wafu wataishi tena?

Katika masika ya 31 W.K., Yesu Kristo aliahidi hivi kwa ujasiri: “Kama vile Baba huwainua wafu na kuwafanya hai, ndivyo Mwana pia huwafanya hai wale atakao kuwafanya [hai]. Msistaajabie hili, kwa sababu saa inakuja ambayo katika hiyo wote wale waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho watasikia sauti yake [Yesu] na kutoka.” (Yohana 5:21, 28, 29, NW) Ndiyo, Yesu Kristo aliahidi kwamba wale mamilioni walio wafu sasa wataishi tena juu ya dunia hii na kuwa na taraja la kuendelea kuishi juu yayo milele chini ya hali zenye amani, za kiparadiso. (Luka 23:43; Yohana 3:16; 17:3; linganisha Zaburi 37:29  na Mathayo 5:5.) Kwa kuwa Yesu aliahidi hivyo, kuna usalama kudhani kwamba yeye ana nia ya kutimiza hilo. Lakini je, yeye aweza kufanya hivyo?

Punde kuliko miaka miwili baada ya kuahidi hivyo, Yesu alionyesha kwa njia yenye nguvu kwamba yeye ana nia na aweza kufanya ufufuo.

“Lazaro, Njoo Huku Nje!”

Hicho kilikuwa kisa chenye kugusa moyo. Lazaro alikuwa mgonjwa sana. Dada zake wawili, Maria na Martha, walimpelekea neno Yesu, aliyekuwa ng’ambo ya Mto Yordani: “Bwana, ona! yule ambaye una shauku naye ni mgonjwa.” (Yohana 11:3, NW) Walijua kwamba Yesu alimpenda Lazaro. Je! Yesu asingetaka kumwona rafiki yake mgonjwa? Ajabu, badala ya kwenda Bethania mara moja, Yesu alikaa alikokuwa kwa siku mbili zilizofuata.—Yohana 11:5, 6.

Lazaro alikufa muda fulani baada ya kupelekwa kwa ule ujumbe kuhusu ugonjwa wake. Yesu alijua wakati ambapo Lazaro alikufa, naye alikusudia kufanya jambo fulani kuhusu hilo. Kufikia wakati Yesu alipowasili Bethania hatimaye, rafiki yake mpendwa alikuwa amekufa zimepita siku nne. (Yohana 11:17, 39) Je! Yesu angeweza kurudisha kwenye uhai mtu aliyekuwa amekufa muda mrefu hivyo?

Aliposikia kwamba Yesu alikuwa akija, Martha, mwanamke mwenye matendo, alikimbia nje kwenda kumlaki. (Linganisha Luka 10:38-42.) Akiwa ameguswa na huzuni ya Martha, Yesu alimtia moyo hivi: “Ndugu yako atainuka.” Alipoonyesha imani yake katika ufufuo wa wakati ujao, Yesu alimwambia hivi waziwazi: “Mimi ndio ufufuo na uhai. Yeye ambaye hudhihirisha imani katika mimi, hata ingawa afa, atakuja kwenye uhai.”—Yohana 11:20-25, NW.

Alipowasili kwenye kaburi, Yesu alielekeza kwamba jiwe lililokuwa likifunga mwingilio walo liondolewe mbali. Kisha, baada ya kusali kwa sauti  kubwa, aliamuru hivi: “Lazaro, njoo huku nje!”—Yohana 11:38-43, NW.

Macho yote yalikaziwa kaburi hilo. Kisha, umbo la mtu likatoka katika giza hilo. Miguu na mikono yake ilikuwa imefungwa vitambaa, na uso wake ulikuwa umefungwa kwa nguo. “Mfungueni na acheni aende,” akaamuru Yesu. Vitambaa vya mwisho vilivyofunguliwa vikaanguka chini. Ndiyo, huyo alikuwa ndiye Lazaro, yule mtu aliyekuwa amekufa muda wa siku nne!—Yohana 11:44, NW.

Je! Kweli Hilo Lilitukia?

Simulizi la kuinuliwa kwa Lazaro linatokezwa katika Gospeli ya Yohana likiwa jambo la hakika la kihistoria. Maelezo madogomadogo ni dhahiri mno kuweza kuwa mfano tu. Kushuku kwamba tukio hilo halikuwa jambo la kihistoria ni kutilia shaka miujiza yote ya Biblia kutia na ufufuo wa Yesu Kristo mwenyewe. Na kukana ufufuo wa Yesu ni kukana imani ya Kikristo kwa ujumla.—1 Wakorintho 15:13-15.

Kwa kweli, ikiwa wakubali kuwako kwa Mungu, hupaswi uwe na tatizo la kuamini katika ufufuo. Kutoa kielezi: Mtu aweza kurekodi wasia wake katika vidio, na baada ya yeye kufa, watu wa ukoo na marafiki zake waweza kwa kweli kumwona na kumsikia, aelezapo njia mali zake zipasavyo kushughulikiwa. Miaka mia moja iliyopita, jambo hilo lilikuwa lisilofikirika. Na kwa watu wengine wanaoishi sasa katika sehemu za mbali za ulimwengu, ufundi wa kurekodi mambo kwenye vidio ni jambo lisiloeleweka hata kidogo hivi kwamba laonekana kuwa la kimuujiza. Ikiwa kanuni za kisayansi zilizoanzishwa na Muumba zaweza kutumiwa na wanadamu kuunda upya picha iwezayo kuonwa na kusikiwa, je, Muumba asiweze kufanya zaidi ya hivyo? Basi je, si jambo la akili kusema kwamba Yeye aliyeumba uhai ana uwezo wa kuuumba upya?

Muujiza wa kurudishwa kwa Lazaro kwenye uhai ulitumika kuongeza imani katika Yesu na ufufuo. (Yohana 11:41, 42; 12:9-11, 17-19) Kwa njia yenye kugusa moyo, huo hufunua pia utayari na tamaa ya Yehova na Mwana wake kufanya ufufuo.

‘Mungu Atakuwa na Tamaa Sana’

Itikio la Yesu kwa kifo cha Lazaro lafunua hisia nyororo sana za Mwana wa Mungu. Hisia zake zenye kina katika pindi hii zaonyesha waziwazi kutamani kwake sana kufufua wafu. Twasoma hivi: “Maria, alipowasili ambapo Yesu alikuwa naye alipomwona, alianguka penye miguu yake, akimwambia: ‘Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa.’ Kwa hiyo, Yesu alipomwona akitoa machozi na Wayahudi waliokuja pamoja naye wakitoa machozi, akapiga kite katika roho na kuwa mwenye kutaabika; naye akasema: ‘Mmemlaza wapi?’ Wakamwambia: ‘Bwana, njoo uone.’ Yesu akatokwa na machozi. Kwa hiyo Wayahudi wakaanza kusema: ‘Ona, jinsi alivyokuwa na shauku naye!’”—Yohana 11:32-36NW.

Huruma ya Yesu ya kuhisiwa moyoni inaonyesha hapa na mafungu haya matatu ya maneno: “akapiga kite,” “kuwa mwenye kutaabika,” na “akatokwa na machozi.” Maneno ya lugha ya awali yaliyotumiwa katika kuandika kisa hiki chenye kugusa moyo yaonyesha kwamba Yesu aliathiriwa sana na kifo cha rafiki yake mpendwa Lazaro na kumwona dada ya Lazaro akitoa machozi hivi kwamba macho Yake yalifurika machozi. *

 Jambo la kutazamisha sana ni kwamba hapo awali Yesu alikuwa amewarudisha watu wengine wawili kwenye uhai. Na alikusudia kabisa kufanya vivyo hivyo na Lazaro. (Yohana 11:11, 23, 25) Hata hivyo, “akatokwa na machozi.” Basi, kurudisha wanadamu kwenye uhai, si utaratibu fulani tu wa Yesu. Hisia zake nyororo na zenye kina kama zilivyodhihirishwa kwenye pindi hii zaonyesha kwa wazi kutamani kwake sana kuondoa madhara ya kifo.

Hisia nyororo za Yesu alipokuwa akimfufua Lazaro zilionyesha kutamani kwake sana kuondoa madhara ya kifo

Kwa kuwa Yesu ni ‘mwakilisho sawasawa wa utu wa Yehova Mungu,’ sisi twatazamia ifaavyo mambo ayo hayo kutoka kwa Baba yetu wa kimbingu. (Waebrania 1:3) Mwanamume mwaminifu Ayubu alisema hivi juu ya utayari wa Yehova mwenyewe wa kufanya ufufuo: “Mtu akifa, je! atakuwa hai tena? . . . Wewe ungeita, nami ningekujibu; ungekuwa na tamaa ya kazi ya mikono yako.” (Ayubu 14:14, 15) Hapa neno la lugha ya awali linalofasiriwa “ungekuwa na tamaa” laonyesha hamu nyingi sana na tamaa ya Mungu. (Mwanzo 31:30; Zaburi 84:2) Kwa wazi, ni lazima Yehova awe anatazamia ufufuo kwa hamu sana.

Je! kweli twaweza kuiamini ahadi ya ufufuo? Ndiyo, hakuna shaka kwamba Yehova na Mwanae wote wawili wana nia na waweza kuitimiza. Hilo lamaanisha nini kwako? Una taraja la kuungana tena na wale wapendwa wafu ukiwa hapahapa duniani lakini chini ya hali zilizo tofauti sana!

Yehova Mungu, aliyeanzisha wanadamu katika bustani yenye kupendeza, ameahidi kurudisha Paradiso juu ya dunia hii chini ya utawala wa Ufalme Wake wa kimbingu mikononi mwa Yesu Kristo aliyetukuzwa sasa. (Mwanzo 2:7-9; Mathayo 6:10; Luka 23:42, 43) Katika Paradiso hiyo itakayorudishwa, familia ya kibinadamu itakuwa na taraja la kufurahia uhai usio na mwisho, bila ugonjwa na maradhi yote. (Ufunuo 21:1-4; linganisha Ayubu 33:25; Isaya 35:5-7.) Pia, chuki yote, ubaguzi wa rangi, jeuri ya kikabila, na uonevu wa kiuchumi, yote hayo yatakuwa yametoweka. Yehova Mungu kupitia Yesu Kristo atafufua wafu kwenye dunia iliyosafishwa jinsi hiyo.

Ufufuo, wenye msingi wa dhabihu ya fidia ya Kristo Yesu, utaleta shangwe kwa mataifa yote

Hilo sasa ndilo tumaini la yule mwanamke Mkristo aliyetajwa kwenye mwanzo wa sehemu hii. Miaka kadhaa baada ya mama yake kufa, Mashahidi wa Yehova walimsaidia ajifunze Biblia kwa uangalifu. Yeye akumbuka hivi: “Baada ya kujifunza juu ya tumaini la ufufuo, nililia. Lilikuwa jambo zuri ajabu kujua kwamba nitamwona mama yangu tena.”

Ikiwa moyo wako unatamani sana vivyo hivyo kumwona tena mpendwa fulani, Mashahidi wa Yehova watakusaidia kwa furaha ujifunze jinsi uwezavyo kufanya tumaini hili hakika liwe lako mwenyewe. Kwa nini usiwasiliane nao kwenye Jumba la Ufalme lililo karibu nawe, au uandike kwenye anwani iliyo karibu zaidi iliyoorodheshwa kwenye ukurasa 32.

^ fu. 20 Neno la Kigiriki linalofasiriwa “akapiga kite” linatoka kwenye kitenzi (em·bri·maʹo·mai) kimaanishacho kuathiriwa sana, au kwa njia ya kuumiza. Msomi mmoja wa Biblia aonyesha hivi: “Hapa laweza kumaanisha tu kwamba Yesu alishikwa kwa nguvu na hisiamoyo yenye kina sana hivi kwamba kupiga kite kulitokezwa moyoni Mwake kwa lazima.” Usemi unaotafsiriwa “kuwa mwenye kutaabika” watokana na neno la Kigiriki (ta·rasʹso) lionyeshalo kufadhaika. Kulingana na mtunga-kamusi fulani, linamaanisha “kumsababishia mtu msukosuko wa kindani, . . . kuathiri kwa umivu au huzuni kubwa.” Usemi huu “akatokwa na machozi” watokana na kitenzi cha Kigiriki (da·kryʹo) kimaanishacho “kudondoa machozi, kutoa machozi kimyakimya.”