Huyu ni nani, na ilikuwaje akawa mwanafunzi wa Yesu?

NI NANI aliye mtumishi mzuri zaidi wa Mungu ambaye amewahi kuishi?— Umejibu vema, ni Yesu Kristo. Je, unafikiri tunaweza kuwa kama yeye?— Biblia inasema kwamba alituwekea mfano mzuri ili tufuate. Naye anataka tuwe wanafunzi wake.

Unajua inamaanisha nini kuwa mwanafunzi wa Yesu?— Inamaanisha mambo mengi. Kwanza, ni lazima tujifunze kutoka kwake. Lakini hiyo haitoshi. Ni lazima pia tuamini kabisa mambo ambayo anasema. Tukiamini, tutafanya vile anavyosema.

Watu wengi husema kwamba wanamwamini Yesu. Je, unafikiri wote hao ni wanafunzi wa Yesu?— La, wengi wao si wanafunzi wake. Labda wanaenda kanisani lakini hawajawahi kujifunza mafundisho ya Yesu. Wanafunzi wa Yesu ni wale tu wanaofuata mfano wake.

Hebu tuzungumze kuhusu baadhi ya wale walioitwa kuwa wanafunzi wa Yesu alipokuwa mwanadamu duniani. Filipo alikuwa mmojawapo wa wale wa kwanza kuwa wanafunzi. Filipo anaenda kumtafuta rafiki yake, Nathanaeli (ambaye pia anaitwa Bartholomayo), unayemwona kwenye picha akiwa ameketi chini ya mti. Nathanaeli anapomjia Yesu, Yesu asema: “Ona, Mwisraeli kwa uhakika, ambaye hamna udanganyifu ndani yake.” Nathanaeli anashangaa na kumwuliza: ‘Umenijuaje?’

Yesu anawaita nani wawe wanafunzi wake?

 Yesu anamwambia, “kabla ya Filipo kukuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona.” Nathanaeli anashangaa kwamba Yesu anajua mahali hususa alipokuwa, basi Nathanaeli anasema: “Wewe ndiye Mwana wa Mungu, wewe ndiye Mfalme wa Israeli.” —Yohana 1:49.

Yuda Iskariote, Yuda (ambaye pia aliitwa Thadayo), Simoni

Wengine waliitwa kuwa wanafunzi wa Yesu siku moja kabla ya Filipo na Nathanaeli. Hao ni Andrea na ndugu yake Petro na pia Yohana na labda Yakobo ndugu ya Yohana. (Yohana 1:35-51) Lakini baadaye hao wanne wakarudia kazi yao ya kuvua samaki. Kisha siku moja Yesu alipokuwa anatembea kando ya Bahari ya Galilaya, anawaona Petro na Andrea wakishusha wavu wa kuvulia samaki baharini. Yesu akawaambia: “Nifuateni.”

Yakobo (mwana wa Alfayo), Tomasi, Mathayo

Akiendelea mbele kidogo, Yesu anawaona Yakobo na Yohana. Wako pamoja na baba yao katika mashua wakitengeneza nyavu zao. Yesu  anawaita ili wamfuate pia. Ungefanya nini kama Yesu angekuita? Je, ungalimfuata mara moja?— Watu hawa wanamjua Yesu. Wanajua kwamba ametumwa na Mungu. Kwa hiyo, mara moja wanaacha kazi yao ya kuvua samaki na kumfuata Yesu.—Mathayo 4:18-22.

Nathanaeli, Filipo, Yohana

Baada ya watu hao kuwa wanafunzi wa Yesu, je, ilimaanisha kwamba wakati wote walifanya yaliyo mema?— La. Labda unakumbuka kwamba hata walibishana kuhusu ni nani aliye mkubwa kati yao. Lakini walimsikiliza Yesu na walikuwa tayari kubadili maoni yao. Iwapo tuko tayari kubadili maoni yetu, sisi pia tunaweza kuwa wanafunzi wa Yesu.

Yakobo (nduguye Yohana), Andrea, Petro

Yesu aliwakaribisha watu wa namna zote wawe wanafunzi wake. Wakati mmoja, mtawala mmoja kijana aliyekuwa tajiri alimwendea Yesu na kumwuliza afanye nini ili apate uzima wa milele. Yule mtawala tajiri aliposema kwamba anatii amri za Mungu tangu utoto na kuendelea, Yesu alimwambia: “Uje uwe mfuasi wangu.” Je, unajua kilichotokea?—

Mtu huyo aliposikia kwamba kuwa mwanafunzi wa Yesu ni muhimu kuliko kuwa tajiri, alihuzunika sana. Akakosa kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa sababu alipenda pesa kuliko Mungu. —Luka 18:18-25.

Baada ya Yesu kuhubiri kwa mwaka mmoja na nusu hivi, alichagua wanafunzi 12 wawe mitume. Mitume walikuwa wanaume aliowachagua ili awatume wakafanye kazi ya pekee. Je, unajua majina yao?— Hebu tuone kama tunaweza kujifunza majina yao. Waangalie katika picha hizi, na uone kama unaweza kutaja majina yao. Kisha jaribu kukumbuka majina yao bila kuyasoma.

Wanawake hawa waliomsaidia Yesu alipoenda kuhubiri ni akina nani?

Hatimaye mmoja wa hao mitume 12 akawa mbaya. Huyo ni Yuda Iskariote. Baadaye, mwanafunzi mwingine akachaguliwa awe  mtume. Unajua jina lake?— Yeye ni Mathia. Baadaye Paulo na Barnaba pia wakawa mitume, lakini hawakuwa miongoni mwa wale mitume 12.—Matendo 1:23-26; 14:14.

Kama tulivyojifunza katika Sura ya 1 ya kitabu hiki, Yesu aliwapenda watoto wadogo. Kwa nini?— Kwa sababu alijua kwamba wanaweza kuwa wanafunzi wake pia. Kwa kweli, mara nyingi watoto wanaweza kusema mambo katika njia ambayo inaweza kuwafanya watu wazima wasikilize na kutaka kujifunza zaidi kumhusu Mwalimu Mkuu.

Wanawake wengi pia wakawa wanafunzi wa Yesu. Baadhi yao walisafiri naye alipoenda kuhubiri  katika miji mingine. Maria Magdalene, Yoana, na Susana walisafiri naye. Labda pia walimsaidia Yesu kupika na kufua nguo zake.—Luka 8:1-3.

Je, unataka kuwa mwanafunzi wa Yesu?— Kumbuka kwamba haitoshi tu kusema sisi ni wanafunzi wake. Ni lazima tutende kama mwanafunzi wake popote tulipo, si wakati tu tunapoenda kwenye mikutano ya Kikristo. Unaweza kufikiria sehemu nyingine ambazo ni muhimu tujiendeshe kama mwanafunzi wa Yesu?—

Bila shaka, tunapaswa kutenda hivyo nyumbani. Lakini mahali pengine pia ni shuleni. Jambo ambalo hatupaswi kusahau ni kwamba ili tuwe wanafunzi wa kweli wa Yesu, ni lazima tutende kama yeye siku nzima, kila siku, bila kujali tuko wapi.

Ni wapi ambapo ni muhimu kwetu kutenda kama mwanafunzi wa Yesu?

Sasa tusome pamoja yale ambayo Biblia inasema kuhusu wanafunzi wa Yesu katika Mathayo 28:19, 20; Luka 6:13-16; Yohana 8:31, 32; na 1 Petro 2:21.