JE, MTU yeyote amewahi kukuambia ufanye jambo baya?— Je, alikuchochea ulifanye? Au alikuambia kwamba utafurahia na kwamba si vibaya kufanya hivyo?— Mtu anapotuambia hivyo, anajaribu kutudanganya.

Tufanye nini tunaposhawishiwa? Je, tujiachilie na tufanye mabaya?— Tukifanya hivyo hatutamfurahisha Yehova Mungu. Lakini unajua ni nani atafurahi?— Ndiyo, ni Shetani Ibilisi.

Shetani ni adui wa Mungu, na Shetani ni adui wetu pia. Hatuwezi kumwona Shetani kwa sababu ana mwili wa roho. Lakini yeye anaweza kutuona. Siku moja Ibilisi aliongea na Yesu, Mwalimu Mkuu, akajaribu kumshawishi. Hebu tuone Yesu alifanya nini. Kisha tutajua jambo la kufanya tunaposhawishiwa.

Huenda Yesu alianza kukumbuka nini baada ya kubatizwa?

Kila wakati Yesu alitaka kufanya mapenzi ya Mungu. Alionyesha wazi jambo hilo kwa kubatizwa katika Mto Yordani. Mara tu baada ya Yesu kubatizwa, Shetani akajaribu kumshawishi. Biblia inasema kwamba “mbingu zikafunguliwa” kwa Yesu. (Mathayo 3:16) Labda hii inamaanisha kwamba sasa Yesu alianza kukumbuka kila kitu kuhusu maisha yake ya kwanza pamoja na Baba yake huko mbinguni.

 Baada ya kubatizwa, Yesu alienda nyikani ili kuyafikiria mambo ambayo alikuwa ameanza kukumbuka. Alikaa huko siku 40, mchana na usiku. Wakati huo wote Yesu hakula chochote, na lazima sasa alikuwa na njaa sana. Huo ndio wakati Shetani alijaribu kumshawishi Yesu.

Ibilisi alitumiaje mawe ili kumshawishi Yesu?

Ibilisi alimwambia: “Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, yaambie mawe haya yawe mikate.” Wazia namna mkate ungalikuwa mtamu wakati huo! Lakini kweli Yesu angeweza kuyageuza mawe yawe mikate?— Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni Mwana wa Mungu na alikuwa na uwezo wa pekee.

Kama Ibilisi angalikuambia wewe uyageuze mawe yawe mikate, je, ungaliweza?— Yesu alikuwa na njaa. Je, isingalikuwa sawa tu kuyageuza mawe hayo yawe mikate mara moja tu?— Yesu alijua kwamba ni vibaya kutumia uwezo wake kwa njia hiyo. Yehova alimpa uwezo huo ili awalete watu karibu na Mungu, si kuutumia kwa faida yake mwenyewe.

Kwa hiyo, Yesu alimwambia Shetani yale ambayo Biblia inasema: “Mwanadamu ataishi, si kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Yehova.” Yesu alijua kwamba ni muhimu zaidi kufanya yale yanayomfurahisha Yehova kuliko kuwa na chakula.

Lakini Ibilisi akajaribu tena kumshawishi. Alimpeleka Yesu Yerusalemu na akamsimamisha  juu ya hekalu. Kisha Shetani akamwambia: ‘Kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa kwamba malaika wa Mungu watakuzuia usiumie.’

Kwa nini Shetani alisema hivyo?— Ili kumshawishi Yesu afanye jambo la upumbavu. Na tena Yesu hakumsikiliza, akamwambia hivi Shetani: “Imeandikwa, ‘Usimjaribu Yehova Mungu wako.’” Yesu alijua kwamba ni kosa kumjaribu Yehova kwa kuhatarisha uhai wake.

Na bado, Shetani hakuchoka. Akampeleka Yesu juu ya mlima mrefu sana. Wakiwa huko, alimwonyesha falme au serikali za ulimwengu na utukufu wake. Kisha Shetani akamwambia Yesu: “Nitakupa mambo yote haya ukianguka chini na kunifanyia tendo la ibada.”

Fikiria kile ambacho Ibilisi alimwahidi Yesu. Je, kweli falme, au serikali zote za wanadamu ni za Shetani?— Yesu hakukana jambo hilo. Angekana kama hazingekuwa za Shetani. Bila shaka, Shetani ndiye mtawala wa mataifa yote ya ulimwengu. Biblia hata inamwita “mtawala wa ulimwengu huu.”—Yohana 12:31.

Kwa nini Shetani alimwahidi Yesu falme zote?

Ungefanya nini ikiwa Ibilisi angekuahidi kitu fulani ikiwa ungemwabudu?— Yesu alijua kwamba ni kosa kumwabudu Ibilisi hata kama angempa nini. Kwa hiyo,Yesu akasema: ‘Nenda zako Shetani! Kwa maana Biblia inasema ni Yehova Mungu wako ambaye ni lazima umwabudu, na unapaswa kumtumikia yeye peke yake.’—Mathayo 4:1-10; Luka 4:1-13.

Utafanya nini ukishawishiwa?

Sisi pia hupata vishawishi. Unajua baadhi ya vishawishi hivyo?— Ona mfano huu. Tuseme mama yako amepika maandazi matamu yatakayoliwa baadaye. Anaweza kukuambia usile maandazi hayo mpaka wakati wa chakula. Lakini wewe una njaa sana, kwa hiyo huenda ukashikwa  na tamaa ya kuyala. Je, utamtii mama yako?— Shetani hataki umtii mama.

Mkumbuke Yesu. Alikuwa na njaa sana pia. Lakini alijua kwamba kumpendeza Mungu ni muhimu kuliko kula. Utakuwa kama Yesu ukifuata vile mama yako anavyokuambia.

Watoto wengine wanaweza kukuambia umeze tembe fulani. Wanaweza kukuambia kwamba tembe hizo zitakufanya usikie raha. Lakini tembe  hizo huenda zikawa dawa za kulevya. Zinaweza kukufanya uwe mgonjwa sana na hata zinaweza kukuua. Au labda mtu anaweza kukupatia sigara, ambayo pia ina dawa za kulevya, na kukuambia uivute. Utafanya nini?—

Mkumbuke Yesu. Shetani alijaribu kumshawishi Yesu ahatarishe uhai wake kwa kuruka kutoka juu ya hekalu. Lakini Yesu alikataa. Utafanya nini mtu akikuambia ufanye kitu hatari?— Yesu hakumsikiliza Shetani. Nawe usimsikilize mtu yeyote anayejaribu kukufanya utende mambo mabaya.

Kwa nini ni kosa kutumia mifano katika ibada?

Huenda siku moja ukaambiwa ufanye tendo la ibada kwa sanamu, jambo ambalo Biblia inakataza. (Kutoka 20:4, 5) Huenda ikawa tendo hilo la ibada ni sehemu ya sherehe fulani shuleni. Unaweza kuambiwa utafukuzwa shuleni ukikataa kufanya tendo hilo. Utafanya nini?—

Ni rahisi kufanya mambo mazuri wakati kila mtu anayafanya. Lakini inaweza kuwa vigumu sana kufanya mazuri watu wengine wanapojaribu kutufanya tutende mabaya. Wanaweza kusema kwamba yale wanayofanya si mabaya sana. Lakini swali muhimu ni, Mungu anasemaje kuhusu mambo hayo? Yeye anajua zaidi.

Kwa hiyo, hata watu wengine wasemeje, hatupaswi kamwe kufanya mambo ambayo Mungu anasema ni mabaya. Kwa kufanya hivyo, tutamfurahisha Mungu, na kamwe hatutampendeza Ibilisi.

Unaweza kupata habari zaidi kuhusu jinsi ya kuepuka vishawishi vya kufanya mabaya kwenye Zaburi 1:1, 2; Mithali 1:10, 11; Mathayo 26:41; na 2 Timotheo 2:22.