WAZIA mtu amekupa zawadi nzuri ajabu. Utahisije?— Je, utasema tu asante kisha umsahau kabisa yule aliyekupa zawadi hiyo? Au je, utamkumbuka na kukumbuka aliyokufanyia?—

Yehova Mungu alitupatia zawadi nzuri ajabu. Alimtuma Mwana wake duniani ili afe kwa ajili yetu. Unajua ni kwa nini ilikuwa lazima Yesu afe kwa ajili yetu?— Hili ni jambo muhimu sana tunalopaswa kuelewa.

Kama tulivyojifunza katika Sura ya 23, Adamu alifanya dhambi alipoasi sheria kamilifu ya Mungu. Nasi tumerithi dhambi kutoka kwa Adamu, ambaye ni baba yetu sote. Kwa hiyo, unafikiri tunahitaji nini?— Tunahitaji baba mwingine ambaye aliishi maisha makamilifu duniani. Unafikiri baba huyo anaweza kuwa nani?— Ni Yesu.

Yehova alimtuma Yesu duniani ili awe baba yetu badala ya Adamu. Biblia inasema: “‘Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi hai.’ Adamu wa mwisho akawa roho inayotoa uhai.” Adamu wa kwanza alikuwa nani?— Ni yule ambaye Mungu alimuumba kutoka mavumbini. Adamu wa pili ni nani?— Ni Yesu. Biblia inasema: “Mtu wa kwanza [Adamu] ni wa kutoka duniani na amefanywa kwa mavumbi; mtu wa pili [Yesu] ni wa kutoka mbinguni.”1 Wakorintho 15:45, 47; Mwanzo 2:7.

Kwa kuwa Mungu alihamisha uhai wa Yesu kutoka mbinguni na kuuweka ndani ya tumbo la Maria, Yesu hakurithi dhambi yoyote kutoka kwa Adamu. Hiyo ndiyo sababu  Yesu alikuwa binadamu mkamilifu. (Luka 1:30-35) Na ndiyo sababu pia Yesu alipozaliwa, malaika aliwaambia wachungaji hivi: ‘Leo Mwokozi amezaliwa kwenu.’ (Luka 2:11) Lakini ili awe Mwokozi wetu, mtoto Yesu alihitaji kufanya nini kwanza?— Alihitaji kukua awe mtu mzima kama Adamu. Kisha Yesu angekuwa ‘Adamu wa pili.’

Yesu Mwokozi wetu, atakuwa pia ‘Baba yetu wa Milele.’ Ndivyo anavyoitwa katika Biblia. (Isaya 9:6, 7) Naam, Yesu aliye mkamilifu anaweza kuwa baba yetu badala ya Adamu, ambaye alipoteza ukamilifu baada ya kufanya dhambi. Hivyo tunaweza kumchagua ‘Adamu wa pili’ kuwa baba yetu. Bila shaka, Yesu mwenyewe ni Mwana wa Yehova Mungu.

Yesu na Adamu walikuwaje sawa, na kwa nini hilo ni jambo muhimu?

Tukijifunza kumhusu Yesu, tunaweza kumkubali kuwa Mwokozi wetu. Je, unakumbuka tunahitaji kuokolewa kutokana na nini?— Naam, dhambi na kifo ambazo tulirithi kutoka kwa Adamu. Uhai mkamilifu ambao Yesu alidhabihu au kutoa akiwa mtu mzima kwa ajili yetu unaitwa fidia. Yehova alitoa fidia ili tupate kusamehewa dhambi zetu.—Mathayo 20:28; Waroma 5:8; 6:23.

Kwa kweli hatutaki kusahau kile ambacho Mungu na Mwana wake wametufanyia, sivyo?— Yesu aliwaonyesha wafuasi wake njia ya pekee inayoweza kutusaidia kukumbuka  kile alichofanya. Hebu tuizungumzie.

Hebu wazia uko katika chumba cha juu cha orofa moja huko Yerusalemu. Ni usiku. Yesu na mitume wake wako mezani. Kuna nyama iliyochomwa ya kondoo, vipande vya mkate, na divai nyekundu. Wanakula mlo wa pekee. Je, unajua sababu?—

Mlo huo ni wa kuwakumbusha kile ambacho Yehova alifanya mamia ya miaka iliyopita, watu wake Waisraeli walipokuwa watumwa huko Misri. Wakati huo, Yehova aliwaambia: ‘Kila familia ichinje kondoo, na  kuipaka damu yake katika miimo ya milango ya nyumba zao.’ Kisha akawaambia: ‘Ingieni ndani ya nyumba na mle nyama hiyo.’

Damu ya kondoo iliwalindaje Waisraeli?

Waisraeli walifanya hivyo. Usiku huohuo, malaika wa Mungu alipita katika nchi ya Misri. Katika nyumba nyingi malaika aliua mzaliwa wa kwanza. Lakini malaika alipoona damu ya kondoo katika miimo ya mlango alipita nyumba hiyo, na hakuna watoto waliokufa katika nyumba hizo. Farao, mfalme wa Misri, akaogopa sana tendo la malaika wa Yehova. Basi Farao akawaambia Waisraeli: ‘Mko huru kuondoka. Ondokeni Misri!’ Basi wakafunga mizigo yao na kuiweka juu ya ngamia na punda na kuondoka.

Yehova hakutaka watu wake wasahau alivyowaweka huru. Kwa hiyo akawaambia: ‘Mara moja kwa mwaka mtakula mlo kama huo mliokula usiku huu.’ Wakauita mlo huo wa pekee Pasaka. Usiku huo malaika wa Mungu ‘alipita’ nyumba zilizokuwa na alama ya damu.—Kutoka 12:1-13, 24-27, 31.

Yesu na mitume wake wanafikiria tukio hilo wanapokula mlo wa Pasaka. Baadaye Yesu anafanya jambo muhimu sana. Hata hivyo, kabla ya kufanya jambo hilo anamfukuza Yuda, yule mtume asiye mwaminifu. Kisha Yesu anachukua mmojawapo wa mkate uliosalia, anasali, anaumega na kuwapa wanafunzi wake. Anasema: “Chukueni, mle.” Kisha anawaambia: ‘Mkate huu unamaanisha mwili wangu ambao nitatoa nitakapokufa kwa ajili yenu.’

Kisha Yesu anachukua kikombe cha divai nyekundu. Baada ya kutoa sala nyingine ya shukrani, anawapitishia divai hiyo na kusema: ‘Nyweeni, ninyi nyote.’ Naye anawaambia: ‘Divai hii inamaanisha damu yangu. Karibuni nitamwaga damu yangu ili kuwaweka huru kutokana na dhambi zenu. Endeleeni kufanya hivyo kwa kunikumbuka.’—Mathayo 26:26-28; 1 Wakorintho 11:23-26.

Damu ya Yesu, ambayo aliifananisha na divai, yaweza kutufanyia nini?

 Je, umeona kwamba Yesu alisema wanafunzi wanapaswa kuendelea kufanya hivyo ili wamkumbuke?— Hawatasherehekea tena Pasaka. Badala yake, mara moja kila mwaka watakuwa na mlo wa pekee ili kumkumbuka Yesu na kukumbuka kifo chake. Huo unaitwa Mlo wa Jioni wa Bwana. Siku hizi tunauita Ukumbusho. Kwa nini?— Kwa sababu unatukumbusha kile ambacho Yesu na Baba yake, Yehova Mungu, walitufanyia.

Mkate unatukumbusha mwili wa Yesu. Alitaka kutoa mwili huo ili tupate uzima wa milele. Vipi divai nyekundu?— Hiyo inatukumbusha thamani ya damu ya Yesu. Ina thamani kubwa kuliko damu ya kondoo wa Pasaka huko Misri. Unajua sababu?— Biblia inasema kwamba kupitia damu ya Yesu tunaweza kupata msamaha wa dhambi. Na dhambi zetu zitakapoondolewa, hatutakuwa wagonjwa tena, hatutazeeka, wala kufa. Tunapaswa kuyafikiria mambo hayo tunapohudhuria Ukumbusho.

Je, kila mtu anapaswa kula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho?— Yesu aliwaambia wale wanaokula na kunywa: ‘Mtakuwa na sehemu katika ufalme wangu na kuketi juu ya viti vya ufalme mbinguni pamoja nami.’ (Luka 22:19, 20, 30) Hii inamaanisha kwamba watakwenda mbinguni kuwa wafalme pamoja na Yesu. Kwa hiyo ni wale tu walio na tumaini la kwenda mbinguni kutawala na Yesu ndio wanaopaswa kula mkate na kunywa divai.

Lakini hata wale wasiokula mkate au kunywa divai wanapaswa kuhudhuria Ukumbusho. Unajua ni kwa nini?— Kwa sababu Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yetu pia. Kwa kuhudhuria Ukumbusho tunaonyesha kwamba hatujamsahau. Tunakumbuka zawadi nzuri ajabu ya Mungu.

Maandiko mengine yanayoonyesha umuhimu wa fidia ya Yesu ni 1 Wakorintho 5:7; Waefeso 1:7; 1 Timotheo 2:5, 6; na 1 Petro 1:18, 19.