Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Masomo Unayoweza Kujifunza Katika Biblia

Kitabu hiki kitakusaidia ujifunze historia, kuanzia simulizi la Biblia la uumbaji, kuzaliwa na huduma ya Yesu, hadi wakati wa kuja kwa Ufalme.

Barua Kutoka kwa Baraza Linaloongoza

Kitabu hiki kinaweza kutumiwaje?

SOMO LA 1

Mungu Aliumba Mbingu na Dunia

Biblia inasema kwamba Mungu aliumba mbingu na dunia. Je, unamjua malaika aliyeumbwa kabla ya vitu vingine vyote?

SOMO LA 2

Mungu Alimuumba Mwanamume na Mwanamke wa Kwanza

Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke wa kwanza na kuwaweka katika bustani ya Edeni. Alitaka waanzishe familia na kuifanya dunia yote kuwa paradiso.

SOMO LA 3

Adamu na Hawa Hawakumtii Mungu

Kwa nini mti mmoja ulikuwa wa pekee katika bustani ya Edeni? Kwa nini Hawa alikula tunda la mti huo?

SOMO LA 4

Hasira Yasababisha Mauaji

Mungu alikubali dhabihu ya Abeli lakini aliikataa dhabihu ya Kaini. Kaini alipojua hilo alikasirika sana na akafanya jambo baya.

SOMO LA 5

Safina ya Noa

Malaika walipokuja duniani na kujichukulia wanawake, walizaa watoto ambao walikuwa majitu. Jeuri ilienea kotekote. Lakini Noa alikuwa tofauti​—alimpenda na kumtii Mungu.

SOMO LA 6

Watu Nane Waliokoka na Kuingia Katika Ulimwengu Mpya

Mvua ya Gharika ilinyesha kwa siku 40 mchana na usiku. Noa na familia yake walikaa ndani ya safina kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hatimaye, Mungu aliwaambia watoke katika safina.

SOMO LA 7

Mnara wa Babeli

Baadhi ya watu waliamua kujenga jiji na mnara ambao kilele chake kingefika mbinguni. Kwa nini Mungu alifanya wazungumze lugha tofauti-tofauti?

SOMO LA 8

Abrahamu na Sara Walimtii Mungu

Kwa nini Abrahamu na Sara waliacha maisha yao mazuri na kuhamia nchi ya Kanaani?

SOMO LA 9

Hatimaye Wapata Mtoto!

Mungu alitimizaje ahadi yake kwa Abrahamu? Ni mtoto yupi wa Abrahamu aliyehusika, Isaka au Ishmaeli?

SOMO LA 10

Mkumbuke Mke wa Loti

Mungu alinyesha mvua ya moto na kiberiti katika majiji ya Sodoma na Gomora. Kwa nini majiji hayo yaliharibiwa? Kwa nini tunapaswa kumkumbuka mke wa Loti?

SOMO LA 11

Jaribu la Imani

Mungu alimwambia Abrahamu hivi: ‘Tafadhali, mchukue mwana wako wa pekee na umtoe akiwa dhabihu kwenye mmoja kati ya milima ya Moria.’ Abrahamu alikabili jinsi gani jaribu hilo la imani?

SOMO LA 12

Yakobo Alipewa Urithi

Isaka na Rebeka walikuwa na watoto wawili mapacha, Esau na Yakobo. Kwa kuwa Esau alikuwa mzaliwa wa kwanza, angepata urithi wa pekee. Kwa nini aliuza haki hiyo kwa bakuli la mchuzi?

SOMO LA 13

Yakobo na Esau Wafanya Amani

Yakobo alipata jinsi gani baraka kutoka kwa malaika? Na alifanyaje amani na Esau?

SOMO LA 14

Mtumwa Aliyemtii Mungu

Yosefu alifanya mambo mazuri, lakini bado aliteseka sana. Kwa nini?

SOMO LA 15

Yehova Hakumsahau Yosefu Kamwe

Ingawa Yosefu alikuwa mbali na familia yao, Mungu alimthibitishia kwamba alikuwa pamoja naye.

SOMO LA 16

Ayubu Alikuwa Nani?

Alimtii Yehova hata ilipokuwa vigumu.

SOMO LA 17

Musa Aliamua Kumwabudu Yehova

Alipokuwa mtoto, Musa aliokolewa kwa sababu ya hekima ya mama yake.

SOMO LA 18

Mti Unaowaka Moto

Kwa nini moto haukuuteketeza mti huo?

SOMO LA 19

Mapigo Matatu ya Kwanza

Farao aliwasababishia watu wake msiba kwa sababu kiburi kilimzuia achukue hatua moja tu rahisi.

SOMO LA 20

Mapigo Sita Yaliyofuata

Mapigo hayo yalitofautianaje na mapigo matatu ya kwanza?

SOMO LA 21

Pigo la Kumi

Pigo la mwisho lilikuwa baya sana hivi kwamba hata Farao mwenye kiburi alikubali mwishowe kuwaruhusu Waisraeli waondoke.

SOMO LA 22

Muujiza Katika Bahari Nyekundu

Farao aliokoka mapigo kumi, lakini je, aliokoka muujiza huu wa Mungu?

SOMO LA 23

Waisraeli Wamtolea Yehova Ahadi

Waisraeli walimtolea Mungu ahadi ya pekee walipokuwa wamepiga kambi kwenye Mlima Sinai.

SOMO LA 24

Walivunja Ahadi Yao

Musa alipokuwa akipewa zile Amri Kumi, watu walitenda dhambi nzito.

SOMO LA 25

Maskani ya Ibada

Hema hilo la pekee lilikuwa na sanduku la agano.

SOMO LA 26

Wale Wapelelezi Kumi na Wawili

Ripoti ya Yoshua na Kalebu ilikuwa tofauti na ya wale wapelelezi wengine kumi ambao waliipeleleza nchi ya Kanaani.

SOMO LA 27

Walimwasi Yehova

Kora, Dathani, Abiramu, na wanaume wengine 250 walikosa kutambua jambo fulani muhimu kumhusu Yehova.

SOMO LA 28

Punda wa Balaamu Azungumza

Punda aliona mtu ambaye Balaamu hangeweza kumwona.

SOMO LA 29

Yehova Amchagua Yoshua

Mungu alimpa Yoshua maagizo yanayoweza kutusaidia leo vilevile.

SOMO LA 30

Rahabu Awaficha Wapelelezi

Kuta za Yeriko zilianguka chini. Lakini nyumba ya Rahabu iliendelea kusimama, hata ingawa ilikuwa imejengwa kwenye ukuta.

SOMO LA 31

Yoshua na Wagibeoni

Yoshua alisali kwa Mungu na kusema: “Jua, simama tuli!” Je, Mungu alijibu?

SOMO LA 32

Kiongozi Mpya na Wanawake Wawili Jasiri

Baada ya Yoshua kufa, Waisraeli walianza kuabudu sanamu. Maisha yakawa magumu, lakini Yehova akawasaidia kupitia mwamuzi Baraka, nabii wa kike Debora, na Yaeli!

SOMO LA 33

Ruthu na Naomi

Wanawake wawili ambao walifiwa na waume zao walirudi Israeli. Mmoja kati ya wanawake hao, Ruthu, alienda kufanya kazi mashambani, na huko Boazi akamwona.

SOMO LA 34

Gideoni Aliwashinda Wamidiani

Baada ya Wamidiani kuwakandamiza Waisraeli kwa muda fulani, watu walianza kumwomba Yehova msaada. Jeshi dogo la Gideoni liliwezaje kuwashinda askari 135,000 Wamidiani?

SOMO LA 35

Hana Alisali Apate Mtoto

Elkana, Hana, Penina, na watoto wao walienda kuabudu katika maskani huko Shilo. Wakiwa huko, Hana alisali ili apate mtoto. Mwaka uliofuata, Samweli akazaliwa!

SOMO LA 36

Ahadi ya Yeftha

Yeftha alitoa ahadi gani, na kwa nini? Binti Yeftha alitendaje kuhusu ahadi ya baba yake?

SOMO LA 37

Yehova Azungumza na Samweli

Kuhani Mkuu Eli alikuwa na watoto wawili waliotumikia wakiwa makuhani katika maskani, lakini hawakutii sheria za Yehova. Kijana Samweli alikuwa tofauti kabisa. Usiku mmoja Yehova alizungumza na Samweli.

SOMO LA 38

Yehova Alimfanya Samsoni Awe na Nguvu

Mungu alimfanya Samsoni kuwa Mnadhiri na alimpatia nguvu nyingi sana. Delila alipomnyoa nywele zake, Wafilisti walimkamata.

SOMO LA 39

Mfalme wa Kwanza wa Israeli

Ingawa Yehova alikuwa amewapa Waisraeli waamuzi wa kuwaongoza, walitaka wawe na mfalme. Samweli alimtia mafuta Sauli awe mfalme wa kwanza wa Israeli, lakini baadaye Yehova alimkataa Sauli. Kwa nini?

SOMO LA 40

Daudi na Goliathi

Yehova anamchagua Daudi kuwa mfalme wa Israeli anayefuata, na Daudi anaonyesha kwa nini huo ulikuwa uchaguzi unaofaa.

SOMO LA 41

Daudi na Sauli

Kwa nini mwanamume mmoja alimchukia mwenzake, na yule aliyechukiwa alitendaje?

SOMO LA 42

Yonathani Alikuwa Jasiri na Mshikamanifu

Mwana wa mfalme alikuwa rafiki wa karibu wa Daudi.

SOMO LA 43

Dhambi ya Mfalme Daudi

Uamuzi mbaya unaleta matatizo mengi sana.

SOMO LA 44

Hekalu kwa Ajili ya Yehova

Mungu akubali ombi la Mfalme Sulemani na kumpa mapendeleo mengi.

SOMO LA 45

Ufalme Wagawanyika

Waisraeli wengi waacha kumwabudu Yehova.

SOMO LA 46

Jaribu Kwenye Mlima Karmeli

Mungu wa kweli ni nani? Yehova au Baali?

SOMO LA 47

Yehova Amwimarisha Eliya

Je, unafikiri anaweza kukuimarisha pia?

SOMO LA 48

Mwana wa Mjane Afanywa Kuwa Hai Tena

Miujiza miwili katika nyumba ileile!

SOMO LA 49

Malkia Mwovu Aadhibiwa

Yezebeli anapanga njama ya kumwua Nabothi ili amnyang’anye shamba lake la mizabibu! Yehova Mungu anaona uovu na tendo lake la ukosefu wa haki.

SOMO LA 50

Yehova Amlinda Yehoshafati

Mfalme Yehoshafati asali kwa Mungu Yuda inapotishwa na mataifa adui.

SOMO LA 51

Shujaa na Msichana Mdogo

Msichana Mwisraeli alimweleza mke wa bwana mkubwa wake kuhusu nguvu za Yehova, naye Naamani akaponywa kimuujiza.

SOMO LA 52

Jeshi la Yehova Lenye Farasi na Magari ya Vita ya Moto

Jinsi mtumishi wa Elisha alivyoona kwamba ‘kuna wengi walio pamoja nasi kuliko wale walio pamoja nao.’

SOMO LA 53

Ujasiri wa Yehoyada

Kuhani mwaminifu anampinga kuhani mwovu.

SOMO LA 54

Yehova Alimwonyesha Yona Subira

Ni jambo gani lililofanya nabii mmoja wa Mungu amezwe na samaki mkubwa? Alitokaje katika samaki huyo? Na Yehova alimfundisha jambo gani?

SOMO LA 55

Malaika wa Yehova Alimlinda Hezekia

Maadui wa Yuda wanasema kwamba Yehova hatawalinda watu wake, lakini wamekosea!

SOMO LA 56

Yosia Aliipenda Sheria ya Mungu

Yosia anaanza kutawala akiwa na umri wa miaka nane, naye anawasaidia watu wake kumwabudu Yehova.

SOMO LA 57

Yehova Amtuma Yeremia Akahubiri

Mambo ambayo nabii huyu kijana alisema yaliwafanya wazee wa Yuda wakasirike sana.

SOMO LA 58

Yerusalemu Laharibiwa

Watu wa Yuda waendelea kuabudu miungu ya uwongo, hivyo Yehova awaacha.

SOMO LA 59

Wavulana Wanne Walimtii Yehova

Wavulana Wayudea waliazimia kubaki waaminifu kwa Yehova hata walipokuwa katika makao ya mfalme huko Babiloni.

SOMO LA 60

Ufalme Ambao Utadumu Milele

Danieli aeleza maana ya ndoto ya ajabu ya Nebukadneza.

SOMO LA 61

Hawakuinamia Sanamu

Shadraki, Meshaki, na Abednego wakataa kuabudu sanamu ya dhahabu ya mfalme wa Babiloni.

SOMO LA 62

Ufalme Unaofananishwa na Mti Mkubwa

Ndoto ya Nebukadneza yatabiri wakati wake ujao.

SOMO LA 63

Mwandiko Ukutani

Maandishi hayo ya ajabu yalitokea wakati gani, nayo yalimaanisha nini?

SOMO LA 64

Danieli Ndani ya Shimo la Simba

Sali kwa Yehova kila siku, kama Danieli alivyofanya!

SOMO LA 65

Esta Awaokoa Watu Wake

Ingawa alikuwa yatima kutoka nchi nyingine, baadaye alikuwa malkia.

SOMO LA 66

Ezra Alifundisha Sheria ya Mungu

Baada ya Waisraeli kumsikiliza Ezra, walimtolea Mungu ahadi ya pekee.

SOMO LA 67

Kuta za Yerusalemu

Nehemia alipogundua kwamba maadui wake walitaka kuwashambulia, kwa nini hakuogopa?

SOMO LA 68

Elisabeti Apata Mtoto

Kwa nini mume wa Elisabeti aliambiwa kwamba hangeweza kuzungumza mpaka mtoto azaliwe?

SOMO LA 69

Gabrieli Amtembelea Maria

Alimpa ujumbe uliobadili maisha yake.

SOMO LA 70

Malaika Watangaza Kuzaliwa kwa Yesu

Wachungaji waliosikia tangazo hilo walichukua hatua haraka.

SOMO LA 71

Yehova Alimlinda Yesu

Mfalme mwovu alitaka kumwua Yesu.

SOMO LA 72

Yesu Akiwa Kijana

Ni kwa njia gani Yesu aliwashangaza walimu hekaluni?

SOMO LA 73

Yohana Anatayarisha Njia

Yohana anakuwa nabii anapokuwa mtu mzima. Anafundisha kwamba Masihi anakuja. Watu wanaitikiaje ujumbe wake?

SOMO LA 74

Yesu Anakuwa Masihi

Yohana anamaanisha nini anaposema kwamba Yesu ndiye Mwana-Kondoo wa Mungu?

SOMO LA 75

Ibilisi Anamjaribu Yesu

Ibilisi anamjaribu Yesu mara tatu. Vishawishi hivyo vitatu ni nini? Yesu anatendaje?

SOMO LA 76

Yesu Analisafisha Hekalu

Kwa nini Yesu anawafukuza wanyama nje ya hekalu na kupindua meza za wanaobadili pesa?

SOMO LA 77

Mwanamke Kisimani

Mwanamke Msamaria anashangaa kamba Yesu anazungumza naye. Kwa nini? Yesu anamwambia jambo gani ambalo hakuwa amemwambia mtu mwingine yeyote?

SOMO LA 78

Yesu Anahubiri Ujumbe wa Ufalme

Yesu anawaalika baadhi ya wanafunzi wake wawe ‘wavuvi wa watu.’ Baadaye, anawazoeza 70 kati ya wafuasi wake kuhubiri habari njema.

SOMO LA 79

Yesu Anafanya Miujiza Mingi

Popote anapoenda, wagonjwa wanamfikia ili awasaidie, naye anawaponya wote. Hata anamfufua msichana mdogo.

SOMO LA 80

Yesu Anachagua Mitume Kumi na Wawili

Kwa nini Yesu anawachagua? Je, unakumbuka majina yao?

SOMO LA 81

Mahubiri ya Mlimani

Yesu aliufundisha umati uliokusanyika mambo muhimu sana.

SOMO LA 82

Yesu Anawafundisha Wanafunzi Wake Jinsi ya Kusali

Yesu aliwaambia wanafunzi wake waendelee kuomba mambo gani?

SOMO LA 83

Yesu Analisha Maelfu ya Watu

Muujiza huo unatufundisha nini kuhusu Yehova na Yesu?

SOMO LA 84

Yesu Anatembea Juu ya Maji

Je, unaweza kuwazia jinsi ambavyo mitume walihisi walipoona muujiza huo?

SOMO LA 85

Yesu Aponya Siku ya Sabato

Kwa nini si watu wote waliofurahishwa na mambo ambayo Yesu alifanya?

SOMO LA 86

Yesu Amfufua Lazaro

Yesu alipomwona Maria akilia, yeye pia alianza kulia. Hata hivyo huzuni yao ikageuka na kuwa shangwe.

SOMO LA 87

Mlo wa Mwisho wa Yesu

Yesu aliwapa mitume wake maagizo muhimu wakati wa mlo wao wa mwisho.

SOMO LA 88

Yesu Akamatwa

Yuda Iskariote aliongoza umati wa watu wenye marungu na mapanga ili wamkate Yesu.

SOMO LA 89

Petro Anamkana Yesu

Ni nini kilichotendeka katika ua wa nyumba ya Kayafa? Yesu alitendewa jinsi gani ndani ya nyumba?

SOMO LA 90

Yesu Afa huko Golgotha

Kwa nini Pilato anaamuru Yesu auawe?

SOMO LA 91

Yesu Afufuliwa

Ni mambo gani yenye kupendeza yanayotokea baada ya Yesu kuuawa?

SOMO LA 92

Yesu Awatokea Wavuvi

Anafanya nini ili wamtambue?

SOMO LA 93

Yesu Arudi Mbinguni

Lakini kabla ya kufanya hivyo, anawapa wanafunzi wake maagizo muhimu sana.

SOMO LA 94

Wanafunzi Wapokea Roho Takatifu

Roho takatifu iliwapatia nguvu gani kimuujiza?

SOMO LA 95

Hawakuvunjwa Moyo na Kitu Chochote

Viongozi wa kidini waliofanya Yesu auawe, wajaribu kuwanyamazisha wanafunzi. Lakini hawawezi.

SOMO LA 96

Yesu Amchagua Sauli

Sauli ni adui mkatili wa Wakristo, lakini angebadilika baada ya muda mfupi.

SOMO LA 97

Kornelio Apokea Roho Takatifu

Kwa nini Mungu alimtuma Petro nyumbani kwa mwanamume huyo, ambaye si Myahudi?

SOMO LA 98

Ukristo Waenea Katika Mataifa Mengi

Mtume Paulo na waandamani wenzake wamishonari waanza kuhubiri katika maeneo ya mbali.

SOMO LA 99

Mlinzi wa Jela Ajifunza Kweli

Hadithi hii inahusuje roho mwovu, tetemeko la nchi, na upanga?

SOMO LA 100

Paulo na Timotheo

Wanaume hao wawili walifanya kazi pamoja wakiwa marafiki na wafanyakazi wenzi.

SOMO LA 101

Paulo Apelekwa Roma

Safari imejaa hatari, lakini hakuna hali yoyote ngumu inayoweza kumzuia mtume huyu.

SOMO LA 102

Ufunuo kwa Yohana

Yesu alimpa mfululizo wa maoni kuhusu wakati ujao.

SOMO LA 103

“Ufalme Wako na Uje”

Ufunuo kwa Yohana unaonyesha jinsi Ufalme wa Mungu utakavyobadili maisha duniani.