MUSA anataka kuingia Kanaani pamoja na Waisraeli. Hivyo anauliza hivi: ‘Yehova, uniruhusu nivuke Mto Yordani, niione nchi nzuri.’ Lakini Yehova anasema: ‘Basi! usiseme tena hivyo?’ Unajua kwa nini Yehova alisema hivyo?

Ni kwa sababu ya jambo lililotokea wakati Musa alipoupiga mwamba. Kumbuka, yeye na Haruni hawakumheshimu Yehova. Hawakuwaambia watu kwamba ni Yehova aliyekuwa akiwaletea maji katika mwamba ule. Kwa sababu hiyo Yehova alisema hangewaruhusu waingie Kanaani.

Basi miezi michache baada ya Haruni kufa Yehova anamwambia Musa hivi: ‘Mchukue Yoshua umsimamishe mbele ya E·le·a′zari kuhani na watu. Na mbele ya wote mwambie kila mtu kwamba Yoshua ndiye kiongozi ndiye kiongozi mpya.’ Musa anafanya kama Yehova anavyosema, kama unavyoona katika picha.

Musa anamtangaza Yoshua kuwa kiongozi

Kisha Yehova anamwambia Yoshua hivi: ‘Uwe hodari, usiogope. Utawaingiza Waisraeli katika nchi ya Kanaani niliyowaahidi, mimi nitakuwa na wewe.’

Baadaye Yehova anamwambia Musa apande juu ya Mlima Nebo katika nchi ya Moabu. Musa anatazama ng’ambo ya Mto Yordani na kuiona nchi nzuri ya Kanaani. Yehova anasema hivi: ‘Hii ndiyo nchi niliyoahidi kuwapa wana wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nimekuruhusu uione, lakini sitakubali uingie ndani yake.’

Huko juu ya Mlima Nebo Musa anakufa. Alikuwa mwenye miaka 120. Alikuwa bado ana nguvu, macho yake yalikuwa bado yakiona vizuri. Watu wanahuzunika sana na kulia kwa sababu Musa amekufa. Lakini wanafurahi kuwa na Yoshua kiongozi wao mpya.

Hesabu 27:12-23; Kumbukumbu la Torati 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Maswali

  • Watu wawili wanaosimama pamoja na Musa katika picha ni nani?
  • Yehova anamwambia Yoshua nini?
  • Kwa nini Musa anapanda hadi kilele cha Mlima Nebo, na Yehova anamwambia nini?
  • Musa ana umri gani anapokufa?
  • Kwa nini watu wanahuzunika, lakini wana sababu gani ya kufurahi?

Maswali ya ziada