MAANDIKO Matakatifu yanasema: “mwadilifu—ataishi kwa njia ya imani.” (Waroma 1:17) Maneno hayo yana ahadi nzuri inayokuhusu wewe. Kwa njia gani?

Baada ya kumaliza kazi yake duniani, Yesu, yule Masihi, alipanda mbinguni ili kuwa na Mungu. Wanafunzi wake walipokuwa wakitazama, “akainuliwa na wingu likamchukua juu kutoka machoni pao.” (Matendo 1:9) Akiwa mbinguni, Mungu alimweka rasmi kuwa Mfalme wa mbinguni mwenye nguvu. Hivi karibuni, Yesu, “mwana wa binadamu,” atawasili “katika utukufu wake, na malaika wote pamoja naye, ndipo atakapoketi juu ya kiti chake cha ufalme chenye utukufu. Na mataifa yote yatakusanyika mbele yake, naye atawatenganisha watu, mmoja kutoka kwa mwenzake, kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi.” (Mathayo 25:31, 32) Mambo hayo yatatokea wakati gani?

Maandiko Matakatifu yanatabiri wakati ambapo kungekuwa na taabu ulimwenguni ambayo ingekuwa ishara ya kwamba karibuni Masihi atayahukumu mataifa. Yesu alieleza kile ambacho ishara hiyo ingehusisha: “Taifa litasimama kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme; na kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na katika mahali pamoja baada ya pengine kutakuwa na tauni na upungufu wa chakula; kutakuwa na mambo yenye kuogopesha.”—Luka 21:7, 10, 11.

Matatizo yaliyopo yanaonyesha kwamba karibuni Masihi atayahukumu mataifa

Leo, tunaona waziwazi maneno ya Yesu yakitimizwa. Karibuni Yesu atakuja kuwaharibu waovu. Mwishowe, hata Shetani ataharibiwa! Dunia yote itakuwa paradiso. Watu wote wataishi kwa amani hata pamoja na wanyama. “Mbwa-mwitu kwa kweli atakaa pamoja na mwana-kondoo kwa muda fulani, na chui atalala pamoja na mwana-mbuzi, na ndama na mwana-simba mwenye manyoya shingoni na mnyama aliyelishwa vizuri wote pamoja; na mvulana mdogo atakuwa kiongozi juu yao. Hawatasababisha madhara yoyote wala kusababisha uharibifu wowote.” (Isaya 11:6, 9) “Hakuna mkaaji atakayesema: ‘Mimi ni mgonjwa.’ . . . Wakati huo macho ya vipofu yatafunguliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa.” (Isaya 33:24; 35:5) Hata wafu watafufuliwa. “Yehova hakika atafuta machozi katika nyuso zote,” na “kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.” (Isaya 25:8; Ufunuo 21:4) Kisha, kusudi la awali la Mungu kuhusu dunia litatimizwa. Hilo ni tumaini zuri kama nini!

Endelea Kukua Katika Imani

Mungu atawapa watu wa aina gani zawadi ya kuishi katika Paradiso? Watu wenye imani—imani ya kweli!

Kumbuka kwamba imani ya kweli inategemea ujuzi sahihi wa Neno la Mungu. Kwa hiyo, endelea kumjua Mungu na Yesu vizuri!

Watu wenye imani watafurahia Paradiso milele!

Imani ya kweli huambatana na matendo ya uadilifu. Neno la Mungu linasema: “Imani bila matendo imekufa.” (Yakobo  2:26) Kwa kufanya matendo hayo mazuri, utakuwa ukionyesha sifa nzuri za Mungu—nguvu, haki, hekima, na upendo. Endelea kujitahidi kusitawisha sifa hizo nzuri!

Kusitawisha imani ya kweli kutakuletea thawabu nyingi. Bila shaka, hiyo ndiyo siri ya kuwa na maisha yenye furaha—sasa na kuendelea mpaka wakati ujao usio na mwisho!