“Uwe hodari na mwenye nguvu. . . . Yehova Mungu wako yupo pamoja nawe.”YOS. 1:9.

UTUMISHI wa Yehova unatuletea shangwe. Hata hivyo, tunapambana na matatizo kama wanadamu wengine, na huenda ‘tukateseka kwa ajili ya uadilifu.’ (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Ili tufanikiwe kupambana na majaribu hayo, tunahitaji imani na uhodari.

1, 2. (a) Ni sifa gani zitakazotusaidia kupambana na majaribu? (b) Unaweza kufafanuaje imani? Toa mfano.

2 Imani ni nini? Mtume Paulo aliandika hivi: “Imani ni tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa, uthibitisho ulio wazi wa mambo halisi ingawa hayaonekani.” (Ebr. 11:1) Tafsiri nyingine inasema hivi: “Imani ni hati-miliki ya mambo tunayotumaini. Imani ni kuwa na uhakika kuhusu mambo tusiyoyaona.” (The Simple English Bible) Ikiwa tumepewa hati ya kumiliki mali fulani, tunakuwa na uhakika kwamba mali hiyo ni yetu. Kwa kuwa tuna imani kwamba sikuzote Mungu hutimiza neno lake, ni kana kwamba tuna hati-miliki yenye thamani sana. Imani yetu inatufanya tuwe na uhakika kwamba tutaona utimizo wa ahadi zinazotegemea Biblia tunazotumaini, na tuna uhakika kuhusu mambo halisi ya kiroho licha ya kwamba hatuwezi kuyaona.

3, 4. (a) Uhodari ni nini? (b) Ni katika njia gani moja tunaweza kuimarisha imani na uhodari wetu?

3 Uhodari umefafanuliwa kuwa “ujasiri wa kiroho, wa kihisia, na wa kimaadili unaomwezesha mtu kusema na kutenda bila woga anapokabili vipingamizi na hatari.” (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Tukiwa na uhodari, tuna nguvu, hatuogopi, na hata tunakuwa jasiri pindi fulani.Marko 6:49, 50; 2 Tim. 1:7.

4 Imani na uhodari ni sifa zinazovutia. Lakini namna gani ikiwa tunahisi kwamba hatuna uhodari na tunahitaji imani zaidi? Kuna maelfu ya watu wanaosimuliwa katika Biblia ambao wameweka mifano mizuri katika kuonyesha sifa hizo. Kwa hiyo, njia moja ya kuimarisha  imani na uhodari wetu ni kuchunguza baadhi ya mifano hiyo.

YEHOVA ALIKUWA PAMOJA NA YOSHUA

5. Joshua alihitaji nini ili afanikiwe katika mgawo wake?

5 Acheni turudi nyuma karne 35 hivi zilizopita. Miaka arobaini imepita tangu Yehova alipowakomboa mamilioni ya Waisraeli kwa mkono wenye nguvu kutoka utumwani huko Misri. Nabii Musa ndiye anayeongoza. Sasa akiwa na umri wa miaka 120, anaitazama Nchi ya Ahadi kutoka mbali kisha anakufa juu ya Mlima Nebo. Mrithi wake ni Yoshua, mwanamume ‘aliyejaa roho ya hekima.’ (Kum. 34:1-9) Waisraeli wanakaribia kuimiliki nchi ya Kanaani. Ili afanikiwe kuwa kiongozi wao, Yoshua atahitaji hekima kutoka kwa Mungu. Atahitaji pia kuwa na imani katika Yehova na kujithibitisha kuwa hodari na mwenye nguvu.—Kum. 31:22, 23.

6. (a) Kulingana na Yoshua 23:6, tunahitaji uhodari wa kufanya nini? (b) Tunajifunza nini kutokana na Matendo 4:18-20 na Matendo 5:29?

6 Ni wazi kwamba Waisraeli waliimarishwa sana walipomwona Yoshua akionyesha sifa ya hekima, uhodari, na imani alipopigana vita kwa muda mrefu na kuwashinda Wakanaani. Hata hivyo, mbali na kuonyesha uhodari vitani, walihitaji pia ule unaoweza kuitwa ujasiri wa kimya-kimya ili kufanya mambo waliyohimizwa na Yoshua wafanye. Mwishoni mwa maisha yake, alisema hivi katika hotuba yake ya kuwaaga: “Muwe hodari sana ili mshike na kufanya yote ambayo yameandikwa katika kitabu cha sheria ya Musa kwa kutogeuka kamwe kutoka ndani yake kwenda kuume wala kushoto.” (Yos. 23:6) Sisi pia tunahitaji ujasiri ili kumtii Yehova nyakati zote, hata wanadamu wanapotaka tutende kinyume na mapenzi ya Mungu. (Soma Matendo 4:18-20; 5:29.) Tukisali na kumtegemea Yehova, atatusaidia kuchukua msimamo kama huo na kuwa hodari.

JINSI TUNAVYOWEZA KUIFANIKISHA NJIA YETU

7. Yoshua alihitaji kufanya nini ili atende kwa uhodari na kufanikiwa?

7 Ili kuwa na uhodari unaohitajiwa ili kufanya mapenzi ya Mungu, ni lazima tujifunze na kufuata Neno lake. Hilo ndilo jambo ambalo Yoshua aliambiwa afanye alipochukua mahali pa Musa: “Uwe hodari na mwenye nguvu sana ili uangalie kufanya kulingana na sheria yote ambayo Musa mtumishi wangu alikuamuru. . . . Kitabu hiki cha sheria kisiondoke katika kinywa chako, nawe ukisome kwa sauti ya chini mchana na usiku, upate kuangalia kufanya kulingana na yote ambayo yameandikwa ndani yake; kwa maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha utatenda kwa hekima.” (Yos. 1:7, 8) Yoshua alifuata shauri hilo, ‘akaifanikisha njia yake.’ Tukifanya vivyo hivyo, tutakuwa hodari zaidi na kufanikiwa katika utumishi wa Mungu.

Andiko letu la mwaka wa 2013 ni hili: “Uwe hodari na mwenye nguvu. . . . Yehova Mungu wako yupo pamoja nawe.”—Yoshua. 1:9

8. Ni andiko gani ambalo limechaguliwa kuwa andiko la mwaka 2013, na maneno hayo yatakusaidiaje?

8 Bila shaka, Yoshua aliimarishwa sana alipomsikia Yehova akisema hivi: “Uwe hodari na mwenye nguvu. Usitetemeke wala usiwe na hofu, kwa maana Yehova Mungu wako yupo pamoja nawe kila mahali unapoenda.” (Yos. 1:9) Yehova yupo pamoja nasi pia. Kwa hiyo, acheni ‘tusitetemeke wala tusiwe na hofu’ licha ya matatizo tunayokabili. Ni muhimu kukumbuka maneno haya: “Uwe hodari na mwenye nguvu. . . . Yehova Mungu wako  yupo pamoja nawe.” Maneno hayo ya Yoshua 1:9 yamechaguliwa kuwa andiko la mwaka wa 2013. Kwa hakika maneno hayo pamoja na mifano mingi ya watu wenye imani na ujasiri itatuimarisha sana katika miezi ijayo.

WALICHUKUA MSIMAMO HODARI

9. Rahabu alionyesha imani na uhodari katika njia zipi?

9 Yoshua alipowatuma wapelelezi wawili Kanaani, Rahabu, yule kahaba aliwaficha wapelelezi hao na kuwaelekeza maadui zao kwingineko. Kwa sababu ya kutenda kwa imani na uhodari, Rahabu na watu wa nyumbani mwake waliokolewa wakati jiji la Yeriko lilipoangushwa na Waisraeli. (Ebr. 11:30, 31; Yak. 2:25) Bila shaka, Rahabu aliacha maisha yake mapotovu ili ampendeze Yehova. Baadhi ya watu ambao wamekuwa Wakristo wamedhihirisha imani, uhodari, na nguvu za kiadili za kufanya mabadiliko kama hayo ili wampendeze Mungu.

10. Ruthu alichukua msimamo wa kuunga mkono ibada ya kweli chini ya hali gani, naye alipata baraka gani?

10 Baada ya kifo cha Yoshua, mwanamke Mmoabu anayeitwa Ruthu, alichukua kwa uhodari msimamo wa kuunga mkono ibada ya kweli. Akiwa mjane wa Mwisraeli, inaelekea kwamba alijua mambo fulani kumhusu Yehova. Naomi, mama mkwe wake mjane, alikuwa ameishi Moabu lakini akaamua kurudi tena katika mji wa Bethlehemu huko Israeli. Wakiwa njiani, Naomi alimsihi Ruthu arudi kwa watu wake, lakini mwanamke huyo Mmoabu akamjibu hivi: “Usiniombe nikuache, nigeuke nisifuatane nawe . . . Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako Mungu wangu.” (Rut. 1:16) Ruthu alitimiza ahadi yake. Baadaye, Boazi, mtu wa ukoo wa Naomi, alimuoa Ruthu, nao wakapata mwana na hivyo Ruthu akawa nyanya ya Daudi na Yesu. Naam, Yehova hubariki matendo ya imani na uhodari.Rut. 2:12; 4:17-22; Mt. 1:1-6.

WENGI WALIHATARISHA MAISHA YAO!

11. Yehoyada na Yehosheba walionyeshaje uhodari, na matokeo yalikuwa nini?

11 Imani na uhodari wetu unaimarishwa tunapoona kwamba Mungu yupo pamoja na wale wanaotanguliza masilahi yake na hali njema ya waamini wenzao badala ya mapendezi yao wenyewe. Kwa mfano, mfikirie Kuhani Mkuu Yehoyada na mke wake, Yehosheba. Baada ya Mfalme Ahazia kufa, Athalia, mama yake, aliwaua warithi wote wa ufalme waliobaki isipokuwa Yehoashi na kunyakua kiti cha ufalme. Yehoyada na Yehosheba walikuwa wamehatarisha maisha yao kwa kumwokoa Yehoashi mwana wa Ahazia na kumficha kwa miaka sita. Katika mwaka wa saba, Yehoyada alimtangaza Yehoashi kuwa mfalme na kuamuru Athalia auawe. (2 Fal. 11:1-16) Baadaye Yehoyada alimuunga mkono Mfalme Yehoashi katika kurekebisha hekalu. Na Yehoyada alipokufa akiwa na umri wa miaka 130, alizikwa pamoja na wafalme “kwa sababu alikuwa ametenda mema katika Israeli na kwa Mungu wa kweli na kwa nyumba Yake.” (2 Nya. 24:15, 16) Isitoshe, Yehoyada na mke wake walitenda kwa uhodari na hivyo kuulinda ukoo wa kifalme kuanzia Daudi hadi kufikia Masihi.

12. Ebed-meleki alitendaje kwa uhodari?

12 Ebed-meleki, aliyekuwa towashi katika nyumba ya Mfalme Sedekia, alihatarisha uhai wake kwa ajili ya Yeremia. Mfalme huyo alimweka Yeremia mikononi mwa wakuu wa Yuda ambao walimshtaki kwa uwongo kuwa mchochezi kisha wakamtupa ndani ya tangi lenye matope ili afie humo. (Yer. 38:4-6) Licha ya hatari aliyokabili kwa sababu ya chuki iliyokuwepo kumwelekea Yeremia, Ebed-meleki alimsihi Sedekia amwokoe nabii huyo. Sedekia alikubali na kuamuru wanaume 30 waende na Ebed-meleki kumwokoa Yeremia. Kupitia nabii Yeremia, Mungu alimhakikishia Ebed-meleki kwamba hangeangamizwa wakati ambapo Wababiloni wangezingira Yerusalemu. (Yer. 39:15-18)  Mungu huwathawabisha wale wanaofanya mapenzi yake kwa uhodari.

13. Wale Waebrania watatu walichukua msimamo gani wa uhodari, na tunaweza kufaidikaje kutokana na simulizi hilo?

13 Katika karne ya saba K.W.K., Waebrania watatu waliomtumikia Yehova waliona wazi kwamba Mungu anawathawabisha watu wenye imani na uhodari. Mfalme Nebukadneza aliwakusanya wakuu wote wa Babiloni na kuwaamuru waabudu sanamu ndefu sana ya dhahabu. Yeyote ambaye hangefanya hivyo angeuawa kwa kutupwa katika tanuru inayowaka moto. Kwa heshima, Waebrania hao watatu walimwambia Nebukadneza hivi: “Mungu ambaye tunamtumikia anaweza kutuokoa. Yeye atatuokoa kutoka katika tanuru inayowaka moto na kutoka mkononi mwako, Ee mfalme. Lakini kama sivyo, ujue hivi, Ee mfalme, kwamba sisi hatuitumikii miungu yako, na sanamu ambayo umeisimamisha hatutaiabudu.” (Dan. 3:16-18) Andiko la Danieli 3:19-30 linaonyesha wazi jinsi Waebrania hao watatu walivyookolewa kwa njia ya kustaajabisha. Ingawa huenda tusikabili tishio la kuuawa katika tanuru inayowaka moto, utimilifu wetu unajaribiwa na tunaweza kuwa na hakika kwamba Mungu atatubariki kwa sababu ya imani na uhodari wetu.

14. Kulingana na Danieli sura ya 6, Danieli alitendaje kwa uhodari, na matokeo yalikuwa nini?

14 Danieli alionyesha imani na uhodari maadui zake walipomshawishi Mfalme Dario atoe amri hii: “Mtu yeyote atakayetoa ombi kwa mungu yeyote au mwanadamu kwa siku 30 isipokuwa kwako, Ee mfalme, atupwe ndani ya shimo la simba.” Mara tu Danieli alipojua kwamba amri hiyo imetiwa sahihi, “akaingia nyumbani mwake, kisha, huku madirisha yaliyo katika chumba chake cha dari yakiwa yamefunguliwa kwa ajili yake kuelekea Yerusalemu, alikuwa akipiga magoti na kusali mara tatu kwa siku na kutoa sifa mbele za Mungu wake, kama vile alivyokuwa akifanya kwa ukawaida kabla ya hayo.” (Dan. 6:6-10) Danieli aliyekuwa hodari alitupwa ndani ya shimo la simba, lakini Yehova alimwokoa.—Dan. 6:16-23.

15. (a) Akila na Prisila waliweka mfano gani katika kuonyesha imani na uhodari? (b) Maneno ya Yesu katika Yohana 13:34 yanamaanisha nini, na Wakristo wengi wameonyeshaje upendo huo?

15 Wakiwa chini ya hali ambazo hazitajwi katika Biblia, Akila na Prisila ‘walihatarisha shingo zao wenyewe kwa ajili ya nafsi ya Paulo.’ (Mdo. 18:2; Rom. 16:3, 4) Walitenda kwa uhodari kupatana na maneno haya ya Yesu: “Ninawapa ninyi amri mpya, kwamba mpendane; kama vile ambavyo nimewapenda ninyi, ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo.” (Yoh. 13:34) Sheria ya Musa ilisema kwamba mtu alipaswa kumpenda jirani yake kama alivyojipenda mwenyewe. (Law. 19:18) Lakini amri  ya Yesu ni “mpya” kwa sababu inatuamuru tuonyeshe upendo kufikia hatua ya kuwa tayari kufa kwa ajili ya wengine, kama Yesu alivyofanya. Kwa uhodari, Wakristo wengi wameonyesha upendo kwa ‘kuhatarisha shingo zao’ wakiwalinda waamini wenzao ili wasitendewe kikatili au kuuawa na maadui zao.—Soma 1 Yohana 3:16.

Wakristo wa mapema hawakulegeza kamwe msimamo wao

16, 17. Baadhi ya wafuasi wa mapema wa Kristo walikabili jaribu gani la imani, na jaribu hilo linalinganaje na jaribu ambalo Wakristo fulani wamekabili katika siku zetu?

16 Kama Yesu, kwa uhodari Wakristo wa mapema walimwabudu Yehova peke yake. (Mt. 4:8-10) Walikataa kuchoma uvumba kwa heshima ya maliki wa Roma. (Tazama picha.) Daniel P. Mannix aliandika hivi: “Ni Wakristo wachache sana waliolegeza msimamo wao, licha ya kwamba madhabahu ya uvumba iliyowaka moto iliwekwa uwanjani. Mfungwa alipaswa kunyunyiza tu kiasi kidogo cha uvumba juu ya moto huo kisha alipewa Cheti cha Dhabihu na kuachiliwa huru. Alielezwa pia kinaganaga kwamba hakuwa akimwabudu maliki kwa kufanya hivyo; alikuwa akitambua tu uungu wa maliki akiwa mtawala wa serikali ya Roma. Hata hivyo, karibu Wakristo wote hawakukubali kufanya hivyo ili waachiliwe huru.”—Those About to Die.

17 Katika nyakati zetu, Wakristo waliofungwa katika kambi za mateso za Wanazi wakikabili kifo, walipewa nafasi nyingi za kuachiliwa huru endapo wangetia sahihi hati ya kumkana Yehova. Lakini ni wachache waliotia sahihi hati hiyo. Wakati wa mauaji ya jamii nzima yaliyotokea nchini Rwanda hivi karibuni, Mashahidi Watutsi na Wahutu walihatarisha maisha yao ili kuwalinda ndugu zao. Majaribu kama hayo yanahitaji uhodari na imani.

KUMBUKA, YEHOVA YUPO PAMOJA NASI!

18, 19. Biblia ina mifano gani ya imani na uhodari inayoweza kutusaidia kuendelea kufanya kazi yetu ya kuhubiri?

18 Sasa tuna pendeleo la kushiriki katika kazi kubwa zaidi ambayo wanadamu ambao ni watumishi wa Mungu wamewahi kukabidhiwa, kazi ya kutangaza ujumbe wa Ufalme na kufanya wanafunzi. (Mt. 24:14; 28:19, 20) Tunashukuru kama nini kwa sababu ya mfano usio na kifani ambao Yesu alituwekea! ‘Alianza kusafiri kutoka jiji mpaka jiji na kutoka kijiji mpaka kijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu.’ (Luka 8:1) Kama Yesu, tunahitaji imani na uhodari ili kuhubiri ujumbe wa Ufalme. Kwa msaada wa Mungu, tunaweza kuwa kama Noa aliyekuwa hodari, “mhubiri wa uadilifu” aliyekuwa jasiri katika “ulimwengu wa watu wasiomwogopa Mungu.” Watu hao walikabili hatari ya kuangamizwa katika gharika ya duniani pote.—2 Pet. 2:4, 5

19 Sala inatusaidia kuendelea kufanya kazi ya kuhubiri. Wafuasi fulani wa Kristo waliokuwa wakiteswa walisali ili waweze ‘kusema neno la Mungu kwa ujasiri wote,’ na sala yao ikajibiwa. (Soma Matendo 4:29-31.) Ikiwa unaogopa kuhubiri nyumba kwa nyumba, Yehova atajibu sala zako za kuomba imani zaidi na uhodari.—Soma Zaburi 66:19, 20. *

20. Tuna msaada gani tukiwa watumishi wa Yehova?

20 Si rahisi kuendelea kufanya mapenzi ya Mungu chini ya majaribu tunayokabili katika ulimwengu huu mwovu wenye misukosuko. Hata hivyo, hatuko peke yetu. Mungu yupo pamoja nasi. Mwana wake ambaye ni Kichwa cha kutaniko, yupo pia pamoja nasi. Pia, tuna Mashahidi wenzetu wa Yehova zaidi ya 7,000,000 ulimwenguni pote. Basi, acheni tushirikiane pamoja nao tukiendelea kutenda kwa imani na kutangaza habari njema huku tukikumbuka andiko letu la mwaka wa 2013: “Uwe hodari na mwenye nguvu. . . . Yehova Mungu wako yupo pamoja nawe.”—Yos. 1:9.

^ fu. 19 Tazama mifano zaidi ya watu waliokuwa hodari katika makala “Uwe Hodari na Mwenye Nguvu Sana” katika gazeti la Mnara wa Mlinzi la Februari 15, 2012.