Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Zekaria 9:1-17

9  Tangazo:+  “Neno la Yehova linashindana na nchi ya Hadraki, nalo linapumzika Damasko;+ kwa maana Yehova ameweka jicho juu ya mtu wa udongo+ na juu ya makabila yote ya Israeli.  Na Hamathi+ litapakana naye pia; Tiro+ na Sidoni,+ kwa maana ana hekima sana.+  Tiro nalo likajijengea boma, na kukusanya fedha kama mavumbi na dhahabu kama matope ya barabarani.+  Tazama! Yehova mwenyewe atamfukuza, naye hakika atalipiga na kuliangusha baharini jeshi lake;+ naye mwenyewe atateketezwa motoni.+  Ashkeloni litaona na kuogopa; Gaza nalo pia litakuwa na maumivu makali sana; Ekroni+ pia, kwa sababu tumaini lake analotazamia+ litaona aibu. Na mfalme ataangamizwa kutoka Gaza, nalo Ashkeloni halitakaliwa na watu.+  Na mwana-haramu+ ataketi huko Ashdodi,+ nami nitakikatilia mbali kiburi cha Mfilisti.+  Nami nitaviondoa vitu vyake vyenye madoa ya damu kinywani mwake na kuyaondoa machukizo yake kutoka katikati ya meno+ yake, naye mwenyewe atabaki kwa ajili ya Mungu wetu; naye atakuwa kama shehe+ katika Yuda,+ na Ekroni kama Myebusi.+  Nami nitapiga kambi kama mlinzi wa mbele kwa ajili ya nyumba yangu,+ ili kusiwe na mtu yeyote anayepita kati wala anayerudi; wala msimamizi wa kazi+ hatapita tena kwao, kwa maana sasa nimeyaona kwa macho yangu.+  “Shangilia sana, Ee binti Sayuni.+ Piga kelele za ushindi,+ Ee binti Yerusalemu. Tazama! mfalme+ wako anakuja kwako.+ Yeye ni mwadilifu, ndiyo, ameokolewa;+ ni mnyenyekevu,+ naye amepanda juu ya punda, juu ya mnyama mkomavu, mwana wa punda-jike.+ 10  Nami nitalikatilia mbali gari la vita kutoka katika Efraimu na farasi kutoka katika Yerusalemu.+ Na upinde wa mapigano+ utakatiliwa mbali. Naye atasema amani kwa mataifa;+ na utawala wake utakuwa kutoka bahari mpaka bahari na kutoka Mto mpaka miisho ya dunia.+ 11  “Nawe pia, Ee mwanamke, nitawatoa wafungwa+ wako kutoka katika shimo ambalo halina maji kwa kutumia damu ya agano+ lako. 12  “Rudini katika ngome,+ enyi wafungwa wa lile tumaini.+ “Pia, leo ninakuambia, ‘Nitakulipa fungu lililo mara mbili,+ Ee mwanamke. 13  Kwa maana nitamkanyaga Yuda kama upinde wangu. Nami nitamtia Efraimu katika upinde, nami nitawaamsha wana wako, Ee Sayuni, kupigana na wana wako,+ Ee Ugiriki,+ nami nitakufanya kama upanga wa mwanamume mwenye nguvu.’+ 14  Na Yehova mwenyewe ataonekana juu yao,+ na mshale wake utaenda kama umeme.+ Naye Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova atapiga baragumu,+ ataenda pamoja na dhoruba za upepo wa kusini.+ 15  Yehova wa majeshi mwenyewe atawalinda wao, nao watakula+ na kuyatiisha mawe ya kombeo. Nao watakunywa+—wafanye kelele—kana kwamba kuna divai; nao watajazwa kama bakuli, kama pembe za madhabahu.+ 16  “Na Yehova Mungu wao atawaokoa+ katika siku hiyo kama kundi la watu wake;+ kwa maana watakuwa kama mawe ya taji yanayong’aa juu ya nchi yake.+ 17  Kwa maana lo! jinsi ulivyo mkuu wema wake,+ na jinsi ulivyo mkuu uzuri wake!+ Nafaka ndiyo itakayowasitawisha vijana, na divai mpya nayo itawasitawisha mabikira.”+

Maelezo ya Chini