Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Zaburi 78:1-72

Maskili. Ya Asafu.+ 78  Sikilizeni sheria yangu, enyi watu wangu;+ Tegeni sikio lenu kwa maneno ya kinywa changu.+   Katika neno la kimethali nitakifungua kinywa changu;+ Nitafanya vitendawili vya zamani za kale vibubujike,+   Ambavyo tumevisikia na tunavijua,+ Na ambavyo baba zetu wenyewe wametusimulia;+   Ambavyo hatuwafichi wana wao,+ Tukivisimulia hata kwa kizazi kitakachokuja,+ Sifa za Yehova na nguvu zake+ Na mambo yake ya ajabu ambayo amefanya.+   Naye akatokeza kikumbusho katika Yakobo,+ Na sheria akaiweka katika Israeli,+ Mambo ambayo aliwaamuru mababu zetu,+ Wawajulishe wana wao;+   Ili kizazi kitakachokuja, wana ambao wangezaliwa, wapate kuyajua,+ Ili wasimame na kuwasimulia wana wao,+   Na kwamba wao watie uhakika wao katika Mungu+ Nao wasisahau matendo ya Mungu+ bali washike amri zake.+   Nao wasiwe kama mababu zao,+ Kizazi chenye ukaidi na chenye kuasi,+ Kizazi ambacho hakikuwa kimetayarisha moyo wake+ Na ambacho roho yake haikuwa yenye kutegemeka kwa Mungu.+   Wana wa Efraimu, wajapokuwa ni wapiga-upinde wenye silaha,+ Walirudi nyuma siku ya pigano.+ 10  Hawakulishika agano la Mungu,+ Nao wakakataa kutembea katika sheria yake.+ 11  Pia wakaanza kusahau matendo yake+ Na kazi zake za ajabu alizowafanya waone.+ 12  Mbele ya mababu zao yeye alikuwa ametenda kwa njia ya ajabu.+ Katika nchi ya Misri,+ kiwanja cha Soani.+ 13  Aliipasua bahari, ili awaruhusu kuvuka,+ Naye akayafanya maji yasimame kama bwawa.+ 14  Naye akaendelea kuwaongoza kwa wingu wakati wa mchana+ Na usiku kucha kwa nuru ya moto.+ 15  Aliipasua miamba nyikani,+ Ili awanyweshe kwa wingi kama vilindi vya maji.+ 16  Naye akatokeza vijito katika mwamba+ Na kufanya maji yateremke kama mito.+ 17  Nao wakaendelea kumtendea dhambi hata zaidi+ Kwa kumwasi Aliye Juu Zaidi katika eneo lisilo na maji;+ 18  Nao wakamjaribu Mungu moyoni mwao+ Kwa kuomba chakula kwa ajili ya nafsi yao.+ 19  Basi wakaanza kusema vibaya juu ya Mungu.+ Walisema: “Je, Mungu anaweza kutayarisha meza nyikani?”+ 20  Tazama! Alipiga mwamba+ Ili maji yatiririke na mito ifurike.+ “Je, anaweza pia kutoa mkate,+ Au je, anaweza kuwatayarishia watu wake chakula?”+ 21  Ndiyo sababu Yehova alisikia, akaanza kuwa na ghadhabu;+ Na moto ukawashwa juu ya Yakobo,+ Na hasira pia ikapanda juu ya Israeli.+ 22  Kwa maana hawakuwa na imani katika Mungu,+ Wala hawakutegemea wokovu wake.+ 23  Naye akaamuru anga lenye mawingu lililo juu, Naye akaifungua milango ya mbingu.+ 24  Naye akaendelea kuwanyeshea mana ili wale,+ Naye akawapa nafaka ya mbinguni.+ 25  Wanadamu walikula mkate wa wenye nguvu;+ Aliwapa vyakula mpaka wakashiba.+ 26  Akaanza kufanya upepo wa mashariki uvume mbinguni+ Na kufanya upepo wa kusini uvume kwa nguvu zake.+ 27  Naye akawanyeshea chakula kama mavumbi,+ Hata viumbe vinavyoruka vyenye mabawa kama chembe za mchanga wa bahari.+ 28  Naye akaendelea kuviangusha katikati ya kambi yake,+ Pande zote za maskani zake.+ 29  Nao wakala na kujishibisha sana,+ Naye akawaletea walichotamani.+ 30  Hawakuwa wameacha tamaa yao, Chakula chao kilipokuwa kingali kinywani mwao,+ 31  Ndipo ghadhabu ya Mungu ilipopanda juu yao.+ Naye akafanya mauaji kati ya wenye nguvu wao;+ Na vijana wa Israeli akawaangusha. 32  Ijapokuwa hayo yote walifanya dhambi zaidi+ Wala hawakuwa na imani katika kazi zake za ajabu.+ 33  Kwa hiyo akakomesha siku zao kana kwamba ni pumzi tu,+ Na miaka yao kwa usumbufu. 34  Kadiri alivyowaua ndivyo pia walivyouliza habari zake,+ Nao wakarudi na kumtafuta Mungu.+ 35  Nao wakaanza kukumbuka kwamba Mungu alikuwa Mwamba wao,+ Na kwamba Mungu Aliye Juu Zaidi alikuwa Mlipiza-Kisasi wao.+ 36  Nao wakajaribu kumpumbaza kwa kinywa chao;+ Na kwa ulimi wao wakajaribu kumwambia uwongo.+ 37  Na moyo wao haukuwa imara kwake;+ Nao hawakuwa waaminifu katika agano lake.+ 38  Lakini alikuwa mwenye rehema;+ akawa akilifunika kosa+ wala hakuharibu.+ Na mara nyingi akageuzia mbali hasira yake,+ Naye akawa haiamshi ghadhabu yake yote. 39  Naye akaendelea kukumbuka kwamba wao ni wenye mwili wa nyama,+ Kwamba roho inaenda wala hairudi.+ 40  Jinsi walivyomwasi mara nyingi nyikani,+ Wakamhuzunisha jangwani!+ 41  Nao wakawa wakimjaribu Mungu tena na tena,+ Nao wakamtia uchungu Mtakatifu wa Israeli.+ 42  Hawakuukumbuka mkono wake,+ Ile siku ambayo aliwakomboa kutoka kwa mpinzani,+ 43  Jinsi alivyoweka ishara zake katika Misri+ Na miujiza yake katika uwanja wa Soani;+ 44  Na jinsi alivyoanza kubadili mifereji ya Nile iwe damu,+ Hivi kwamba hawakuweza kunywa kutoka katika vijito vyao wenyewe.+ 45  Naye akaanza kuwatumia mainzi, ili yapate kuwala;+ Na vyura, ili wapate kuwaharibu.+ 46  Naye akaanza kuwapa mende mazao yao, Na kazi yao ngumu akawapa nzige.+ 47  Akauua mzabibu wao kwa mvua ya mawe+ Na mikuyu yao kwa mawe ya mvua.+ 48  Naye akawaacha wanyama wao wa kubeba mizigo wapigwe kwa mvua ya mawe+ Na mifugo yao kwa homa kali. 49  Akapeleka juu yao hasira yake inayowaka,+ Ghadhabu na shutuma na taabu,+ Wajumbe wa malaika wanaoleta msiba.+ 50  Akatayarisha njia kwa ajili ya hasira yake.+ Hakuzuia nafsi zao zisipatwe na kifo; Nayo maisha yao akayatia kwenye tauni.+ 51  Mwishowe akawapiga na kuwaua wazaliwa wote wa kwanza wa Misri,+ Mwanzo wa nguvu zao za uzazi katika mahema ya Hamu.+ 52  Baadaye akawafanya watu wake waondoke kama kondoo,+ Na kuwaongoza kama kundi nyikani.+ 53  Naye akaendelea kuwaongoza kwa usalama, wala hawakuhofu kamwe;+ Nayo bahari ikawafunika adui zao.+ 54  Naye akawaleta katika eneo lake takatifu,+ Eneo hili lenye milima ambalo mkono wake wa kuume ulijipatia.+ 55  Naye akayafukuza mataifa kwa sababu yao,+ Na kuwagawia urithi kwa kamba ya kupimia,+ Hivi kwamba akayafanya makabila ya Israeli yakae nyumbani kwao wenyewe.+ 56  Nao wakaanza kumjaribu na kumwasi Mungu Aliye Juu Zaidi.+ Wala hawakushika vikumbusho vyake.+ 57  Pia wakaendelea kugeuka na kutenda kwa hila kama mababu zao;+ Waligeuka huku na huku kama upinde uliolegea.+ 58  Nao wakaendelea kumtia uchungu kwa mahali pao pa juu,+ Nao wakaendelea kumchochea awe na wivu kwa sanamu zao za kuchongwa.+ 59  Mungu akasikia,+ akawa na ghadhabu,+ Na kwa hiyo akachukia sana Israeli.+ 60  Naye mwishowe akaiacha maskani ya Shilo,+ Lile hema ambalo alikaa ndani yake katikati ya watu wa udongo.+ 61  Naye akatia nguvu zake utekwani+ Na uzuri wake mkononi mwa mpinzani.+ 62  Naye akaendelea kuwatia watu wake kwenye upanga,+ Naye akawa na ghadhabu juu ya urithi wake.+ 63  Moto ukawateketeza wanaume wake vijana, Na mabikira wake hawakusifiwa.+ 64  Nao makuhani wake, wakaangushwa kwa upanga,+ Na wajane wao hawakulia.+ 65  Kisha Yehova akaanza kuamka kana kwamba kutoka katika usingizi,+ Kama mtu mwenye nguvu akitokwa na ulevi wa divai.+ 66  Naye akaanza kuwapiga adui zake kutoka nyuma;+ Akawapa shutuma inayodumu mpaka wakati usio na kipimo.+ 67  Naye akakataa hema la Yosefu;+ Na kabila la Efraimu hakulichagua.+ 68  Bali alichagua kabila la Yuda,+ Mlima Sayuni, ambao aliupenda.+ 69  Naye akaanza kujenga patakatifu pake kama vilele,+ Kama dunia ambayo ameiwekea msingi mpaka wakati usio na kipimo.+ 70  Na kwa hiyo akamchagua Daudi mtumishi wake+ Naye akamtoa katika mazizi ya kundi.+ 71  Aache kuwafuata wale wa kike wanaonyonyesha+ Akamleta awe mchungaji juu ya Yakobo watu wake+ Na juu ya Israeli, urithi wake.+ 72  Naye akaanza kuwachunga kulingana na utimilifu wa moyo wake,+ Naye akaanza kuwaongoza kwa ustadi wa mikono yake.+

Maelezo ya Chini