Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Yoshua 9:1-27

9  Na ikawa kwamba mara tu wafalme wote+ waliokuwa ng’ambo ya Yordani iliyo katika eneo lenye milima na katika Shefela na kando ya pwani yote ya ile Bahari Kuu+ na mbele ya Lebanoni,+ Wahiti+ na Waamori, Wakanaani,+ Waperizi,+ Wahivi na Wayebusi,+ waliposikia habari hizo,  wakaanza kukusanyika pamoja ili kupigana vita na Yoshua na Israeli kwa kauli moja.+  Na wakaaji wa Gibeoni+ wakasikia mambo ambayo Yoshua alikuwa ametendea Yeriko+ na Ai.+  Basi wao, kwa kupenda kwao wenyewe, wakatenda kwa werevu,+ wakajiwekea akiba ya vyakula na kuchukua magunia yaliyochakaa kwa ajili ya punda zao, na viriba vya divai vilivyochakaa, vilivyopasuka na kufungwa,+  na viatu vilivyochakaa na kupigwa viraka miguuni mwao, wakavaa mavazi yaliyochakaa, na mkate wote wa vyakula vyao ukawa mkavu na wenye kuvunjika-vunjika.  Kisha wakaenda kwa Yoshua kambini katika Gilgali+ na kumwambia yeye na watu wa Israeli hivi: “Sisi tumetoka nchi ya mbali. Basi sasa fanyeni agano+ pamoja nasi.”  Ndipo watu wa Israeli wakawaambia hao Wahivi:+ “Labda mnakaa katika ujirani wetu. Basi tunawezaje kufanya agano pamoja nanyi?”+  Nao wakamwambia Yoshua: “Sisi ni watumishi wako.”+ Kisha Yoshua akawaambia: “Ninyi ni nani, nanyi mnatoka wapi?”  Ndipo wakamwambia: “Watumishi wako wametoka nchi ya mbali sana+ kwa sababu ya jina+ la Yehova Mungu wako, kwa kuwa tumesikia sifa zake na mambo yote ambayo alitenda katika Misri,+ 10  na yote ambayo aliwatendea wale wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng’ambo ile nyingine ya Yordani, yaani, Sihoni+ mfalme wa Heshboni na Ogu+ mfalme wa Bashani, aliyekuwa katika Ashtarothi.+ 11  Basi wazee wetu na wakaaji wote wa nchi yetu wakatuambia hivi,+ ‘Chukueni chakula mikononi mwenu kwa ajili ya safari kisha mwende mkakutane nao, nanyi mtawaambia hivi: “Sisi ni watumishi wenu.+ Basi sasa fanyeni agano pamoja nasi.”’+ 12  Mkate wetu huu ulikuwa moto tulipouchukua kuwa chakula chetu kutoka katika nyumba zetu siku ile tulipoanza safari ya kuja hapa kwenu, na sasa, tazama! umekauka nao umekuwa wenye kuvunjika-vunjika.+ 13  Na hivi ndivyo viriba vya divai ambavyo tulivijaza vikiwa vipya, na tazama! vimepasuka,+ na mavazi haya na viatu vyetu, vimechakaa kwa sababu ya safari ya mbali sana.” 14  Ndipo watu hao wakachukua sehemu ya vyakula vyao, wala hawakuuliza habari kutoka katika kinywa cha Yehova.+ 15  Naye Yoshua akafanya amani nao,+ akafanya agano nao ili kuwaacha waishi, kwa hiyo wakuu+ wa kusanyiko wakawaapia.+ 16  Na ikawa kwamba mwishoni mwa siku tatu, baada ya kufanya agano nao, wakapata kusikia kwamba walikuwa karibu nao, na kwamba walikuwa wakikaa katika ujirani wao. 17  Ndipo wana wa Israeli wakaondoka na kwenda katika majiji ya watu hao siku ya tatu, na majiji yao yalikuwa Gibeoni+ na Kefira+ na Beerothi+ na Kiriath-yearimu.+ 18  Nao wana wa Israeli hawakuwapiga, kwa sababu wakuu wa kusanyiko walikuwa wamewaapia+ kwa Yehova Mungu wa Israeli.+ Na kusanyiko lote likaanza kuwanung’unikia hao wakuu.+ 19  Kwa hiyo wakuu wote wakaliambia kusanyiko lote: “Sisi wenyewe tumewaapia kwa Yehova Mungu wa Israeli, na sasa hatuna ruhusa ya kuwadhuru.+ 20  Hili ndilo jambo tutakalowafanyia, kisha tuwaache waishi, ili hasira yoyote isitupate kwa sababu ya kile kiapo ambacho tumewaapia.”+ 21  Basi wakuu wakawaambia hivi: “Waacheni waishi, na wawe wakusanyaji wa kuni na watekaji wa maji kwa ajili ya kusanyiko lote,+ kama hao wakuu walivyowaahidi.”+ 22  Basi sasa Yoshua akawaita na kuwaambia: “Kwa nini mlitufanyia ujanja, mkisema, ‘Tumetoka mbali sana na ninyi,’+ na kumbe mnakaa kati yetu?+ 23  Basi sasa ninyi ni watu waliolaaniwa,+ nanyi hamtaacha kamwe kuwa watumwa+ na wakusanyaji wa kuni na watekaji wa maji kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu.”+ 24  Ndipo wakamjibu Yoshua na kusema: “Kwa sababu watumishi wako waliambiwa waziwazi kwamba Yehova Mungu wako alikuwa amemwamuru Musa mtumishi wake awape ninyi nchi yote na kuwaangamiza wakaaji wote wa nchi kutoka mbele yenu,+ nasi tukaogopa sana kwa ajili ya nafsi zetu kwa sababu yenu.+ Kwa hiyo tukafanya jambo hili.+ 25  Na sasa tupo hapa, mkononi mwako. Basi kama unavyoona kuwa ni vema na sawa machoni pako kututendea, tutendee hivyo.”+ 26  Kwa hiyo akawatendea hivyo na kuwakomboa kutoka mkononi mwa wana wa Israeli, nao hawakuwaua.+ 27  Basi Yoshua akawafanya+ siku hiyo kuwa wakusanyaji wa kuni na watekaji wa maji kwa ajili ya kusanyiko+ na kwa ajili ya madhabahu ya Yehova, mpaka leo hii, mahali ambapo angechagua.+

Maelezo ya Chini