Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 7:1-26

7  Kisha wana wa Israeli wakafanya tendo la kukosa uaminifu kuhusiana na kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa kwa kuwa Akani+ mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera, wa kabila la Yuda, alichukua sehemu ya vitu vilivyotengwa kwa ajili ya kuharibiwa.+ Ndipo hasira ya Yehova ikawaka juu ya wana wa Israeli.+  Basi Yoshua akatuma wanaume kutoka Yeriko kwenda Ai,+ jiji lililo karibu na Beth-aveni,+ upande wa mashariki wa Betheli,+ na kuwaambia: “Pandeni juu, mkaipeleleze nchi.” Basi wanaume hao wakapanda, wakapeleleza Ai.+  Kisha wakarudi kwa Yoshua wakamwambia: “Usiache watu wote waende. Acha wanaume elfu mbili hivi au wanaume elfu tatu hivi waende kupiga Ai. Usiwachoshe watu wote kwa kuwapeleka huko, kwa maana watu hao ni wachache.”  Basi karibu wanaume elfu tatu kati ya watu wakaenda huko, lakini wakakimbia mbele ya wanaume wa Ai.+  Na wanaume wa Ai wakawapiga na kuwaua karibu watu 36 kati yao, wakawafuatilia+ kutoka mbele ya lango mpaka Shebarimu, wakaendelea kuwapiga na kuwaua kwenye mteremko. Basi mioyo ya watu ikaanza kuyeyuka, ikawa kama maji.+  Ndipo Yoshua akararua nguo zake za kujitanda, akaanguka kifudifudi+ mbele ya sanduku la Yehova mpaka jioni, yeye na wanaume wazee wa Israeli, nao wakawa wakitia mavumbi vichwani mwao.+  Kisha Yoshua akasema: “Ole wangu, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, kwa nini uliwaleta watu hawa njia yote hiyo kuuvuka Yordani, ili tu kututia mkononi mwa Waamori, watuangamize? Laiti tungejichagulia wenyewe tuendelee kukaa ng’ambo ile nyingine ya Yordani!+  Nakuomba radhi, Ee Yehova, lakini niseme nini baada ya Israeli kugeuza mgongo wake mbele ya adui zake?  Nao Wakanaani na wakaaji wote wa nchi hii watasikia habari hizi, nao hakika watatuzunguka na kulikatilia mbali jina letu kutoka duniani;+ nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu?”+ 10  Naye Yehova akamwambia Yoshua: “Simama, wewe! Kwa nini unaanguka kifudifudi? 11  Israeli wametenda dhambi, nao wamevunja agano langu+ ambalo niliwaamuru; tena wamechukua sehemu ya vitu vilivyotengwa kwa ajili ya kuharibiwa,+ tena wameiba,+ tena wamevificha+ na kuvitia katikati ya vyombo vyao wenyewe.+ 12  Na wana wa Israeli hawataweza kusimama juu ya adui zao.+ Watawageuzia mgongo adui zao, kwa sababu wamekuwa kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa. Sitakuwa pamoja nanyi tena isipokuwa mharibu kutoka katikati yenu kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa.+ 13  Simama! Watakase watu,+ nawe useme, ‘Jitakaseni kesho, kwa maana Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi: “Kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa kimo katikati yenu, Ee Israeli.+ Hamtaweza kusimama juu ya adui zenu mpaka mtakapoondoa katikati yenu kile kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa. 14  Nanyi mtakuja asubuhi, kabila kwa kabila, na itatukia kwamba kabila ambalo Yehova atalichagua+ litakaribia, familia kwa familia, na familia ambayo Yehova ataichagua itakaribia, nyumba kwa nyumba, na nyumba ambayo Yehova ataichagua itakaribia, mwanamume kwa mwanamume. 15  Na itatukia kwamba mtu atakayechaguliwa akiwa na kile kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa atateketezwa kwa moto,+ yeye na vyote vilivyo vyake, kwa sababu amevunja agano+ la Yehova na kwa sababu amefanya upumbavu wenye kufedhehesha katika Israeli.”’”+ 16  Ndipo Yoshua akaamka asubuhi na mapema, akawaleta Israeli karibu, kabila kwa kabila, na kabila la Yuda likachaguliwa. 17  Kisha akaleta karibu familia za Yuda, naye akachagua familia ya Wazera,+ kisha akaleta karibu familia ya Wazera, mwanamume kwa mwanamume, na Zabdi akachaguliwa. 18  Mwishowe akaleta karibu nyumba yake, mwanamume kwa mwanamume, na Akani mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera, wa kabila la Yuda, akachaguliwa.+ 19  Ndipo Yoshua akamwambia Akani: “Tafadhali, mwanangu, mpe Yehova Mungu wa Israeli utukufu+ na uungame kwake,+ tafadhali niambie,+ Umefanya nini? Usinifiche+ jambo hili.” 20  Ndipo Akani akamjibu Yoshua na kusema: “Ni kweli—nimemtendea dhambi Yehova Mungu wa Israeli,+ nami nimefanya hivi na hivi. 21  Nilipoona+ katikati ya nyara vazi rasmi kutoka Shinari,+ lenye kupendeza, na shekeli 200 za fedha na kipande kimoja cha dhahabu, uzito wake ukiwa shekeli 50, ndipo nikavitamani+ vitu hivyo, halafu nikavichukua;+ na, tazama! vimefichwa chini ya udongo katikati ya hema langu na zile pesa chini yake.”+ 22  Mara moja Yoshua akatuma wajumbe, wakakimbia kwenda hemani, na, tazama! vile vitu vilikuwa vimefichwa katika hema lake, na zile pesa chini yake. 23  Basi wakavichukua kutoka katikati ya lile hema, wakavileta kwa Yoshua na kwa wana wote wa Israeli na kuvimwaga mbele za Yehova. 24  Basi Yoshua, na Israeli wote pamoja naye, wakamchukua Akani+ mwana wa Zera na ile fedha na lile vazi rasmi na kile kipande cha dhahabu+ na wanawe na binti zake na ng’ombe zake na punda zake na kundi lake na hema lake na kila kitu kilichokuwa chake, wakawaleta katika nchi tambarare ya chini ya Akori.+ 25  Ndipo Yoshua akasema: “Kwa nini umeleta laana juu yetu?+ Leo hii Yehova ataleta laana juu yako.” Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe,+ kisha wakawateketeza kwa moto.+ Kwa hiyo wakawapiga kwa mawe. 26  Nao wakaweka rundo kubwa la mawe juu yake, mpaka leo hii.+ Ndipo Yehova akaiacha hasira yake inayowaka.+ Ndiyo sababu jina la mahali hapo limeitwa Nchi Tambarare ya Chini ya Akori,+ mpaka leo hii.

Maelezo ya Chini