Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 6:1-27

6  Basi jiji la Yeriko lilikuwa limefungwa imara kwa sababu ya wana wa Israeli, hakuna mtu aliyetoka nje wala kuingia ndani.+  Na Yehova akamwambia Yoshua: “Tazama, nimetia mkononi mwako Yeriko na mfalme wake, na mashujaa, wanaume wenye nguvu.+  Nanyi nyote wanaume wa vita mtapiga mwendo kulizunguka jiji, mkilizunguka jiji mara moja. Hivyo ndivyo utakavyofanya kwa siku sita.  Na makuhani saba wachukue pembe saba za kondoo-dume, mbele ya hilo Sanduku, na siku ya saba mpige mwendo kuzunguka jiji mara saba, nao makuhani wazipige pembe.+  Na itatukia kwamba watakapopiga pembe ya kondoo-dume, mtakapoisikia sauti ya pembe, watu wote watapaaza kelele kubwa za vita;+ na ukuta wa jiji utaanguka chini,+ kisha watu watapanda, kila mmoja akisonga mbele moja kwa moja.”  Basi Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani+ na kuwaambia: “Lichukueni sanduku la agano,+ na makuhani saba wachukue pembe saba za kondoo-dume mbele ya sanduku+ la Yehova.”  Naye akaendelea kuwaambia watu: “Piteni, mpige mwendo kulizunguka jiji, na kikosi kilichotayarishwa kwa ajili ya vita+ kipite mbele ya sanduku la Yehova.”  Basi ikawa kama vile Yoshua alivyowaambia watu; na makuhani saba waliochukua pembe saba za kondoo-dume mbele za Yehova wakapita na kuzipiga pembe hizo, nalo sanduku la agano la Yehova lilikuwa likiwafuata.  Na kile kikosi kilichotayarishwa kwa ajili ya vita kilikuwa kinaenda mbele ya makuhani waliokuwa wakizipiga pembe, na wakati huohuo kikosi cha nyuma+ kilikuwa kikilifuata Sanduku nazo zile pembe zilikuwa zikipigwa kwa mfululizo. 10  Basi Yoshua alikuwa amewaamuru watu,+ akisema: “Msipaaze sauti wala kuacha sauti zenu zisikike, na neno lolote lisitoke katika vinywa vyenu mpaka siku nitakapowaambia, ‘Paazeni sauti!’ Ndipo mtakapopaaza sauti.”+ 11  Naye akalipeleka sanduku la agano la Yehova lizunguke jiji, likazunguka mara moja, kisha wakaenda kambini na kukaa usiku kucha katika kambi. 12  Ndipo Yoshua akaamka asubuhi na mapema,+ nao makuhani wakalichukua sanduku+ la Yehova, 13  na makuhani saba waliochukua pembe saba za kondoo-dume mbele ya sanduku la Yehova walikuwa wanatembea, wakizipiga pembe kwa mfululizo, na kile kikosi kilichotayarishwa kwa ajili ya vita kilikuwa kinatembea mbele yao, huku kile kikosi cha nyuma kikifuata sanduku la Yehova nazo pembe zilikuwa zikipigwa kwa mfululizo.+ 14  Nao wakalizunguka jiji siku ya pili mara moja, kisha wakarudi kambini. Hivyo ndivyo walivyofanya kwa siku sita.+ 15  Kisha, katika siku ya saba wakaamka mapema, mara kulipopambazuka, nao wakalizunguka jiji vivyo hivyo mara saba. Siku hiyo peke yake walizunguka jiji mara saba.+ 16  Na ikawa kwamba mara ya saba makuhani walipiga pembe, ndipo Yoshua akawaambia watu: “Paazeni sauti;+ kwa maana Yehova amewapa ninyi jiji hili.+ 17  Na jiji hili litakuwa kitu cha kuharibiwa;+ jiji lenyewe pamoja na kila kitu kilicho ndani yake ni vya Yehova. Rahabu+ yule kahaba peke yake ndiye atakayeendelea kuishi, yeye na wote walio pamoja naye katika nyumba, kwa kuwa aliwaficha wajumbe tuliowatuma.+ 18  Nanyi mjiepushe tu na kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa,+ msije mkawa na tamaa+ na kuchukua sehemu ya vitu vilivyotengwa kwa ajili ya kuharibiwa+ na kuifanya kambi ya Israeli kuwa kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa na kuiletea laana.+ 19  Lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitu vitakatifu kwa Yehova.+ Viwekwe katika hazina ya Yehova.”+ 20  Ndipo watu wakapaaza sauti, walipopiga pembe.+ Kisha ikawa kwamba mara tu watu walipoisikia sauti ya pembe na watu wakapaaza kelele kubwa za vita, ndipo ukuta ukaanza kuanguka chini kabisa.+ Kisha watu wakapanda juu, wakaingia katika jiji, kila mmoja akasonga mbele moja kwa moja, na kuliteka jiji. 21  Wakaangamiza kila kitu kilichokuwa ndani ya jiji hilo, kuanzia mwanamume mpaka mwanamke, kuanzia kijana mpaka mzee hata ng’ombe na kondoo na punda, kwa makali ya upanga.+ 22  Na Yoshua akawaambia wale wanaume wawili waliokuwa wameipeleleza nchi: “Ingieni katika nyumba ya yule mwanamke, yule kahaba, mkamtoe nje mwanamke huyo na wote walio wake, kama vile mlivyomwapia.”+ 23  Basi wale vijana waliokuwa wamefanya upelelezi wakaingia, wakamtoa nje Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake na wote waliokuwa wake, ndiyo, wakawatoa nje jamaa zake wote;+ nao wakawaweka nje ya kambi ya Israeli. 24  Kisha wakaliteketeza jiji kwa moto na kila kitu kilichokuwamo.+ Isipokuwa fedha na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma wakaviweka katika hazina ya nyumba ya Yehova.+ 25  Naye Yoshua akawahifadhi hai Rahabu yule kahaba na nyumba ya baba yake na wote waliokuwa wake;+ naye anakaa katikati ya Israeli mpaka leo hii,+ kwa sababu aliwaficha wajumbe ambao Yoshua aliwatuma kupeleleza Yeriko.+ 26  Ndipo Yoshua akatangaza kiapo wakati huo, akasema: “Na alaaniwe mbele za Yehova mtu yule atakayesimama na kujenga jiji hili, yaani, Yeriko. Kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza na auweke msingi wake, na kwa kufiwa na mwana wake aliye mdogo zaidi na aisimamishe milango yake.”+ 27  Basi Yehova akawa pamoja na Yoshua,+ na sifa yake ikaenea katika dunia yote.+

Maelezo ya Chini