Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 22:1-34

22  Ndipo wakati huo Yoshua akawaita Warubeni na Wagadi na nusu ya kabila la Manase+  naye akawaambia: “Ninyi kwa upande wenu mmetimiza mambo yote ambayo Musa mtumishi wa Yehova aliwaamuru,+ nanyi mmeitii sauti yangu katika mambo yote ambayo nimewaamuru.+  Hamkuwaacha ndugu zenu muda wa hizi siku nyingi+ mpaka leo hii, nanyi mmeshika wajibu wa amri ya Yehova Mungu wenu.+  Na sasa Yehova Mungu wenu amewapa ndugu zenu pumziko, kama vile alivyowaahidi.+ Basi sasa rudini, mwende zenu mahemani mwenu katika nchi ya miliki yenu, ambayo Musa mtumishi wa Yehova aliwapa ng’ambo ile nyingine ya Yordani.+  Ila tu muwe waangalifu sana katika kutimiza amri+ na sheria ambazo Musa mtumishi wa Yehova aliwaamuru ninyi, kwa kumpenda Yehova Mungu wenu+ na kwa kutembea katika njia zake zote+ na kwa kushika amri zake+ na kwa kushikamana naye+ na kwa kumtumikia+ kwa moyo wenu wote+ na kwa nafsi yenu yote.”+  Basi Yoshua akawabariki+ na kuwaacha waende zao ili wapate kwenda kwa mahema yao.  Na Musa alikuwa ametoa zawadi ya urithi kwa nusu ya kabila la Manase katika Bashani,+ na kwa ile nusu nyingine Yoshua alitoa zawadi ya urithi pamoja na ndugu zao ng’ambo ile nyingine ya Yordani upande wa magharibi.+ Basi, pia, Yoshua alipowaacha waende zao kwa mahema yao, akawabariki.  Naye akawaambia: “Rudini katika mahema yenu mkiwa na utajiri mwingi pamoja na mifugo mingi sana, pamoja na fedha na dhahabu na shaba na chuma na mavazi kwa wingi sana.+ Chukueni fungu lenu la nyara+ za adui zenu pamoja na ndugu zenu.”  Kisha wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase wakarudi na kwenda zao kutoka kwa wale wana wengine wa Israeli, kutoka Shilo, lililo katika nchi ya Kanaani, ili waende katika nchi ya Gileadi,+ katika nchi ya miliki yao ambamo walikuwa wamepewa makao kwa agizo la Yehova kupitia Musa.+ 10  Walipofika katika maeneo ya Yordani yaliyokuwa katika nchi ya Kanaani, ndipo wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase wakajenga huko madhabahu kando ya Yordani, madhabahu+ kubwa yenye kuonekana wazi. 11  Baadaye wale wana wengine wa Israeli wakasikia+ ikisemwa: “Tazama! Wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase wamejenga madhabahu katika mpaka wa nchi ya Kanaani katika maeneo ya Yordani upande ulio miliki ya wana wa Israeli.” 12  Wana wa Israeli waliposikia habari hizo, kusanyiko zima la wana wa Israeli+ wakakutanishwa katika Shilo+ ili waende kuwachukulia hatua ya kijeshi.+ 13  Ndipo wana wa Israeli wakamtuma+ Finehasi+ mwana wa Eleazari kuhani kwa wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase katika nchi ya Gileadi, 14  na wakuu kumi pamoja naye, mkuu mmoja kwa ajili ya kila nyumba ya ukoo wa upande wa baba ya makabila yote ya Israeli, na kila mmoja wao alikuwa ni mkuu wa nyumba ya baba zao katika maelfu ya Israeli.+ 15  Baada ya muda wakaja kwa wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase katika nchi ya Gileadi, wakaanza kuwaambia,+ wakisema: 16  “Kusanyiko lote la Yehova+ limesema hivi, ‘Mmefanya tendo gani hili la kukosa uaminifu+ juu ya Mungu wa Israeli kwa kugeuka+ nyuma msimfuate Yehova leo, mkajijengea madhabahu,+ ili kumwasi Yehova leo? 17  Je, lile kosa la Peori+ lilikuwa dogo mno kwetu, ambalo hatujajitakasa katika hilo mpaka leo hii, ingawa pigo lilikuja juu ya kusanyiko la Yehova?+ 18  Ninyi—ninyi mnageuka leo msimfuate Yehova; na itatukia kwamba ninyi, kwa upande wenu, mkimwasi Yehova leo, ndipo kesho atakuwa na ghadhabu juu ya kusanyiko lote la Israeli.+ 19  Basi sasa ikiwa kweli hiyo nchi iliyo miliki yenu ni najisi,+ vukeni mje katika nchi iliyo miliki ya Yehova+ mahali ambapo maskani ya Yehova imekaa,+ mkae katikati yetu; nanyi msimwasi Yehova wala msitufanye sisi tuasi kwa ninyi kujijengea madhabahu zaidi ya ile madhabahu ya Yehova Mungu wetu.+ 20  Je, Akani+ mwana wa Zera siye aliyefanya tendo la kukosa uaminifu kuhusiana na kile kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuharibiwa, na je, hasira haikuja juu ya kusanyiko lote la Israeli?+ Wala yeye siye mtu peke yake aliyekufa katika kosa lake.’”+ 21  Ndipo wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase wakajibu+ na kusema na vichwa vya maelfu ya Israeli:+ 22  “Mwenye Uwezo,+ Mungu,+ Yehova, Mwenye Uwezo, Mungu, Yehova,+ yeye anajua,+ na Israeli pia atajua.+ Ikiwa ni kwa uasi+ na ikiwa ni kwa kukosa uaminifu kwa Yehova,+ usituokoe leo hii. 23  Kama ilikuwa ni kujijengea madhabahu ili tugeuke tusimfuate Yehova, na kama tulitaka kutoa matoleo ya kuteketezwa na matoleo ya nafaka juu yake,+ na kama tulitaka kutoa dhabihu za ushirika juu yake, Yehova mwenyewe atachunguza;+ 24  au kama tulifanya hivyo kutokana na hangaiko juu ya jambo lingine, tukisema, ‘Siku fulani, wakati ujao, wana wenu watawaambia wana wetu: “Je, ninyi mna nini na Yehova Mungu wa Israeli? 25  Na kuna mpaka ambao Yehova ameweka kati yetu na ninyi, wana wa Rubeni na wana wa Gadi, yaani, Yordani. Hamna fungu lolote katika Yehova.”+ Na wana wenu watawafanya wana wetu waache kumwogopa Yehova.’+ 26  “Basi tukasema, ‘Tafadhali, na tuchukue hatua kwa ajili yetu wenyewe, kwa kuijenga madhabahu, si kwa ajili ya toleo la kuteketezwa wala kwa ajili ya dhabihu, 27  bali iwe ushahidi kati yetu+ na ninyi na vizazi vyetu baada yetu kwamba tutafanya utumishi wa Yehova mbele zake kwa matoleo yetu ya kuteketezwa na dhabihu zetu za ushirika,+ ili wana wenu wasiwaambie hivi wana wetu siku fulani wakati ujao: “Ninyi hamna fungu lolote katika Yehova.”’ 28  Basi tukasema, ‘Na itatukia kwamba wakituambia hivyo sisi, na kuwaambia hivyo vizazi vyetu siku fulani wakati ujao, sisi nasi tutasema: “Oneni mfano wa madhabahu ya Yehova ambao baba zetu waliufanya, si kwa ajili ya matoleo ya kuteketezwa wala kwa ajili ya dhabihu, bali huu ni ushahidi kati yetu na ninyi.”’ 29  Ni jambo lisiloweza kuwaziwa, kwa upande wetu, kwamba tumwasi Yehova kwa kupenda kwetu wenyewe na tugeuke nyuma leo tusimfuate Yehova+ kwa kujenga madhabahu kwa ajili ya matoleo ya kuteketezwa, toleo la nafaka na dhabihu zaidi ya ile madhabahu ya Yehova Mungu wetu ambayo iko mbele ya maskani yake!”+ 30  Sasa Finehasi+ kuhani na wakuu wa kusanyiko+ na vichwa vya maelfu ya Israeli waliokuwa pamoja naye waliposikia maneno hayo ambayo walisema wana wa Rubeni na wana wa Gadi na wana wa Manase, ikawa vema machoni pao. 31  Basi Finehasi mwana wa Eleazari kuhani akawaambia wana wa Rubeni na wana wa Gadi na wana wa Manase: “Leo tunajua kwamba Yehova yupo katikati yetu,+ kwa kuwa ninyi hamkufanya tendo hili la kukosa uaminifu juu ya Yehova. Basi sasa mmewakomboa wana wa Israeli kutoka katika mkono wa Yehova.”+ 32  Ndipo Finehasi mwana wa Eleazari kuhani na wale wakuu wakarudi+ kutoka kwa wana wa Rubeni na wana wa Gadi katika nchi ya Gileadi, wakaenda katika nchi ya Kanaani kwa wale wana wengine wa Israeli, wakawaletea habari.+ 33  Nayo habari hiyo ikawa njema machoni pa wana wa Israeli; nao wana wa Israeli wakambariki Mungu,+ wala hawakuongea kuhusu kwenda katika utumishi wa kijeshi juu yao ili kuiharibu nchi ambayo wana wa Rubeni na wana wa Gadi walikuwa wakikaa. 34  Nao wana wa Rubeni na wana wa Gadi wakaipa madhabahu hiyo jina, kwa sababu “hiyo ni ushahidi kati yetu kwamba Yehova ndiye Mungu wa kweli.”+

Maelezo ya Chini