Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 2:1-24

2  Kisha Yoshua mwana wa Nuni akatuma kisiri wanaume wawili kutoka Shitimu,+ waende wakiwa wapelelezi, akawaambia: “Nendeni, angalieni nchi na Yeriko.” Basi wakaenda wakafika nyumbani kwa mwanamke mmoja kahaba ambaye jina lake lilikuwa Rahabu,+ nao wakakaa humo.  Baada ya muda mfalme wa Yeriko akaambiwa hivi: “Tazama! Wanaume kutoka kwa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi.”  Ndipo mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu, akisema: “Watoe nje wale wanaume waliokuja kwako, walioingia katika nyumba yako, kwa maana wamekuja kwa kusudi la kuipeleleza nchi nzima.”+  Wakati huohuo mwanamke huyo akawachukua wale wanaume wawili, akawaficha. Kisha akasema: “Ni kweli, wanaume hao walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka.  Ikawa wakati wa kufungwa kwa lango,+ kulipokuwa na giza, wanaume wale wakatoka. Wala sijui walikokwenda. Wafuatilieni haraka, kwa maana mtawafikia.”  (Lakini alikuwa amewapandisha darini,+ naye akawaficha kati ya majani ya kitani yaliyokuwa yametandikwa kwa mistari kwa ajili yake juu ya dari.)  Basi watu hao wakawafuatilia kuelekea upande wa Yordani vivukoni,+ nao wakalifunga lango mara moja baada ya wale waliowafuatilia kuondoka.  Kabla hawajalala akaenda kwao juu ya dari.  Naye akawaambia wanaume hao: “Najua hakika ya kwamba Yehova atawapa nchi hii,+ na ya kwamba tumeshikwa na hofu kwa sababu yenu,+ na ya kwamba wakaaji wote wa nchi wamevunjika moyo kwa sababu yenu.+ 10  Kwa maana tumesikia jinsi ambavyo Yehova aliyakausha maji ya Bahari Nyekundu mbele yenu wakati mlipotoka Misri,+ na yale mliyowatendea wale wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng’ambo ile nyingine ya Yordani, yaani, Sihoni+ na Ogu,+ ambao mliwaangamiza.+ 11  Tuliposikia hayo, ndipo mioyo yetu ikaanza kuyeyuka,+ wala roho yoyote haijaamka bado ndani ya mtu yeyote kwa sababu yenu,+ kwa kuwa Yehova Mungu wenu ni Mungu juu mbinguni na chini duniani.+ 12  Basi sasa, tafadhali, niapieni kwa Yehova+ kwamba, kwa kuwa nimewatendea ninyi fadhili zenye upendo, ninyi pia kwa hakika mtaitendea nyumba ya baba yangu+ kwa fadhili zenye upendo, tena mnipe ishara+ yenye kuaminika. 13  Nanyi mtawahifadhi hai baba yangu+ na mama yangu na ndugu zangu na dada zangu na watu wao wote, nanyi mtazikomboa nafsi zetu kutoka katika kifo.”+ 14  Ndipo wanaume hao wakamwambia: “Nafsi zetu na zife badala yenu!+ Ikiwa hamtasema juu ya hii shughuli yetu, itatukia kwamba wakati Yehova atakapotupa nchi hii, sisi pia tutakutendea kwa fadhili zenye upendo na kwa uaminifu.”+ 15  Baada ya hayo akawashusha kwa kamba kupitia dirishani, kwa kuwa nyumba yake ilikuwa upande wa ukuta, naye alikuwa akikaa ukutani.+ 16  Naye akawaambia: “Nendeni katika eneo lenye milima, ili wale wanaowafuatilia wasije wakawapata; nanyi mjifiche huko siku tatu, mpaka wale wanaowafuatilia wawe wamerudi, kisha mwende zenu baadaye.” 17  Nao wale wanaume wakamwambia: “Hatuna hatia kuhusiana na kiapo chako hiki ambacho umetuapisha.+ 18  Tazama! Tutaingia katika nchi hii. Funga kamba hii ya uzi mwekundu katika dirisha ambalo ulitushushia, na baba yako na mama yako na ndugu zako na nyumba yote ya baba yako uwakusanye kwako ndani ya nyumba.+ 19  Na itatukia kwamba mtu yeyote atakayeondoka katika milango ya nyumba yako na kwenda nje,+ damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, nasi hatutakuwa na hatia; na kila mtu atakayeendelea kukaa nawe ndani ya nyumba, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu ikiwa mkono utanyooshwa juu yake. 20  Nawe ukitoa habari ya hii shughuli yetu,+ sisi pia hatutakuwa na hatia kuhusiana na hiki kiapo chako ulichotuapisha.” 21  Naye akasema: “Na iwe hivyo kulingana na maneno yenu.” Kwa hiyo akawaacha waende, nao wakaenda zao. Kisha akafunga ile kamba nyekundu dirishani. 22  Basi wakaenda na kufika katika eneo lenye milima, wakakaa huko siku tatu, mpaka wale wenye kuwafuatilia walipokuwa wamerudi. Basi wale wenye kuwafuatilia walikuwa wakiwatafuta katika kila barabara, lakini hawakuwaona. 23  Kisha wale wanaume wawili wakashuka tena kutoka katika eneo lenye milima, wakavuka na kwenda kwa Yoshua mwana wa Nuni, nao wakaanza kumweleza mambo yote yaliyowapata. 24  Nao wakamwambia Yoshua: “Yehova ameitia nchi yote mkononi mwetu.+ Na kwa hiyo wakaaji wote wa nchi wamevunjika moyo pia kwa sababu yetu.”+

Maelezo ya Chini