Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Yoshua 18:1-28

18  Ndipo kusanyiko lote la wana wa Israeli likakutanika Shilo,+ nao wakaweka huko lile hema la mkutano,+ kwa maana sasa nchi ilikuwa imetiishwa mbele yao.+  Lakini kati ya wana wa Israeli kulikuwa na wale ambao bado hawakuwa wamegawiwa urithi wao, yaani, makabila saba.  Kwa hiyo Yoshua akawaambia wana wa Israeli: “Mtakuwa wazembe mpaka wakati gani, msiingie kuimiliki nchi+ ambayo Yehova Mungu wa mababu zenu amewapa ninyi?+  Jichagulieni wanaume watatu wa kila kabila, nami niwatume, wasimame na kutembea katika nchi na kuandika vipimo vyake vya ramani kulingana na urithi wao, kisha waje kwangu.+  Nao waigawanye kati yao wenyewe iwe mafungu saba.+ Yuda ataendelea kusimama katika eneo lake upande wa kusini,+ na nyumba ya Yosefu wataendelea kusimama katika eneo lao upande wa kaskazini.+  Nanyi kwa upande wenu, mtaandika vipimo vya ramani vya nchi katika mafungu saba, nanyi mtayaleta kwangu hapa, nami nitapiga kura+ hapa kwa ajili yenu mbele za Yehova Mungu wetu.  Kwa maana Walawi hawana fungu lolote katikati yenu,+ kwa kuwa ukuhani wa Yehova ndio urithi wao;+ na Gadi na Rubeni+ na nusu ya kabila la Manase+ wamechukua urithi wao ng’ambo ya Yordani upande wa mashariki, ambao Musa mtumishi wa Yehova amewapa.”+  Ndipo watu hao wakasimama ili waende, kisha Yoshua akawaamuru+ wale waliokuwa wakienda kuandika vipimo vya ramani vya nchi, akisema: “Nendeni, mtembee katika nchi na kuandika vipimo vyake vya ramani kisha mrudi kwangu, na hapa ndipo nitakapopiga kura+ kwa ajili yenu mbele za Yehova katika Shilo.”+  Basi watu hao wakaenda, wakapita katikati ya nchi na kuandika vipimo vyake vya ramani+ ndani ya kitabu kulingana na majiji katika mafungu saba. Kisha wakamjia Yoshua kambini huko Shilo, 10  ndipo Yoshua akapiga kura kwa ajili yao katika Shilo mbele za Yehova.+ Basi Yoshua akawagawanyia wana wa Israeli nchi katika mafungu yao.+ 11  Ndipo ilitokea kura+ ya kabila la wana wa Benyamini+ kulingana na familia zao, na eneo la kura yao likawa ni kati ya wana wa Yuda+ na wana wa Yosefu.+ 12  Na mpaka wao ukawa katika pembe ya kaskazini kutoka Yordani, na mpaka huo ukapanda hadi kwenye mteremko wa Yeriko+ upande wa kaskazini na kupanda kwenye mlima upande wa magharibi, na mwisho wake ukawa katika nyika ya Beth-aveni.+ 13  Kisha mpaka huo ukaendelea kutoka hapo hadi Luzi,+ kwenye mteremko wa kusini wa Luzi, yaani, Betheli;+ na mpaka huo ukashuka hadi Ataroth-adari+ juu ya mlima ulioko upande wa kusini wa Beth-horoni ya Chini.+ 14  Na mpaka huo ukatiwa alama na kuzunguka upande wa magharibi kuelekea kusini kutoka katika mlima unaoelekeana na Beth-horoni upande wa kusini; na mwisho wake ukawa katika Kiriath-baali, yaani, Kiriath-yearimu,+ jiji la wana wa Yuda. Huo ndio upande wa magharibi. 15  Na upande wa kusini ulikuwa ni kutoka mwisho wa Kiriath-yearimu, na mpaka huo ukaelekea upande wa magharibi na kuelekea kwenye bubujiko la maji ya Neftoa.+ 16  Na mpaka huo ukashuka kuelekea mwisho wa mlima unaoelekeana na bonde la mwana wa Hinomu,+ ambalo limo katika nchi tambarare ya chini ya Refaimu+ upande wa kaskazini, nao ukashuka katika bonde la Hinomu, kwenye mteremko wa Myebusi+ upande wa kusini, nao ukashuka hadi En-rogeli.+ 17  Nao ukatiwa alama kuelekea kaskazini na kwenda hadi En-shemeshi na kwenda hadi Gelilothi, eneo lililo mbele ya mpando wa Adumimu;+ nao ukashuka kuelekea kwenye jiwe+ la Bohani+ mwana wa Rubeni. 18  Kisha ukaendelea hadi mteremko wa kaskazini mbele ya Araba, nao ukashuka hadi Araba. 19  Na mpaka huo  ukaendelea hadi mteremko wa kaskazini wa Beth-hogla,+ na mwisho wake (wa mpaka) ukawa katika ghuba ya kaskazini ya Bahari ya Chumvi+ kwenye mwisho wa upande wa kusini wa Yordani. Huo ndio uliokuwa mpaka wa upande wa kusini. 20  Na mto Yordani ukawa ndio mpaka wake upande wa mashariki. Huo ndio uliokuwa urithi wa wana wa Benyamini kulingana na familia zao, kulingana na mipaka yake kuzunguka pande zote. 21  Na majiji ya kabila la wana wa Benyamini kulingana na familia zao yalikuwa ni Yeriko+ na Beth-hogla na Emek-kesisi, 22  na Beth-araba+ na Semaraimu na Betheli,+ 23  na Avimu na Para na Ofra,+ 24  na Kefar-amoni na Ofni na Geba;+ majiji kumi na mawili na makao yake. 25  Gibeoni+ na Rama na Beerothi, 26  na Mispe+ na Kefira+ na Mosa, 27  na Rekemu na Irpeeli na Tarala, 28  na Zela,+ Ha-elefu na Yebusi, yaani, Yerusalemu,+ Gibea+ na Kiriathi; majiji kumi na manne na makao yake. Huo ndio uliokuwa urithi wa wana wa Benyamini kulingana na familia zao.+

Maelezo ya Chini