Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 17:1-18

17  Na kura+ ikawa kwa ajili ya kabila la Manase,+ kwa sababu alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Yosefu,+ kwa ajili ya Makiri+ mzaliwa wa kwanza wa Manase, baba ya Gileadi,+ kwa sababu alikuwa mtu wa vita;+ na Gileadi+ na Bashani zikawa zake.  Na kura ikawa kwa wana wa Manase waliobaki kulingana na familia zao, kwa wana wa Abiezeri+ na wana wa Heleki+ na wana wa Asrieli na wana wa Shekemu+ na wana wa Heferi na wana wa Shemida.+ Hao walikuwa wana wa Manase mwana wa Yosefu, wanaume kulingana na familia zao.  Lakini Selofehadi+ mwana wa Heferi, mwana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, hakuwa na wana, ila mabinti, na haya ndiyo yaliyokuwa majina ya hao mabinti zake: Mala na Noa, Hogla, Milka na Tirsa.+  Basi wakaja mbele ya Eleazari+ kuhani na Yoshua mwana wa Nuni na wakuu, wakisema: “Yehova ndiye aliyemwamuru Musa atupe sisi urithi katikati ya ndugu zetu.”+ Basi akawapa urithi katikati ya ndugu za baba yao kwa agizo la Yehova.+  Na kulikuwa na mafungu kumi kwa ajili ya Manase mbali na nchi ya Gileadi na Bashani, zilizokuwa ng’ambo ile nyingine ya Yordani;+  kwa kuwa binti za Manase walipata urithi katikati ya wanawe; na nchi ya Gileadi ikawa mali ya wana wa Manase waliobaki.  Na mpaka wa Manase ukawa kutoka Asheri hadi Mikmethathi,+ eneo lililo mbele ya Shekemu,+ na mpaka huo ukasonga kuelekea upande wa kuume kwa wakaaji wa En-Tapua.  Hiyo nchi ya Tapua+ ikawa ya Manase, lakini Tapua katika mpaka wa Manase ilikuwa ya wana wa Efraimu.  Na mpaka huo ukashuka hadi kwenye bonde la mto la Kana, kuelekea kusini hadi kwenye bonde la mto la majiji haya+ ya Efraimu katikati ya majiji ya Manase, na mpaka wa Manase ulikuwa upande wa kaskazini wa bonde la mto, na mwisho wake ukawa kwenye bahari.+ 10  Upande wa kusini ulikuwa ni wa Efraimu na upande wa kaskazini ulikuwa ni wa Manase, na bahari ikawa ndiyo mpaka wake;+ nao upande wa kaskazini wanafika Asheri na upande wa mashariki wanafika Isakari. 11  Na Manase,+ katika Isakari na katika Asheri, wakawa na Beth-sheani+ na miji yake ya kandokando na Ibleamu+ na miji yake ya kandokando na wakaaji wa Dori+ na miji yake ya kandokando na wakaaji wa En-dori+ na miji yake ya kandokando na wakaaji wa Taanaki+ na miji yake ya kandokando na wakaaji wa Megido+ na miji yake ya kandokando, vilele vitatu. 12  Na wana wa Manase hawakuweza kuyamiliki majiji hayo,+ bali Wakanaani waliendelea kukaa katika nchi hiyo.+ 13  Na ikawa kwamba wakati wana wa Israeli walipokuwa wamepata nguvu,+ wakawaweka Wakanaani wafanye kazi ya kulazimishwa,+ wala hawakuwafukuza kikamilifu.+ 14  Na ndipo wana wa Yosefu wakasema na Yoshua, wakamwambia: “Kwa nini umenipa kura+ moja na fungu moja kuwa urithi wangu, ingawa mimi nina watu wengi sana kwa kuwa Yehova amenibariki mpaka sasa?”+ 15  Ndipo Yoshua akawaambia: “Ikiwa ninyi ni watu wengi sana, nendeni msituni, mjikatie huko katika nchi ya Waperizi+ na Warefaimu,+ kwa sababu eneo lenye milima+ la Efraimu limekuwa jembamba mno kwenu.” 16  Kisha wana wa Yosefu wakasema: “Eneo hilo lenye milima halitutoshi, na kuna magari ya vita+ yenye miundu ya chuma kati ya Wakanaani wote wanaokaa katika nchi tambarare ya chini, wale walio katika Beth-sheani+ na miji yake ya kandokando na vilevile wale walio katika nchi tambarare ya chini ya Yezreeli.”+ 17  Kwa hiyo Yoshua akaiambia hivi nyumba ya Yosefu, Efraimu na Manase: “Ninyi ni watu wengi sana, nanyi mna nguvu nyingi.+ Hampaswi kupata kura moja,+ 18  lakini hilo eneo lenye milima linapaswa kuwa lenu.+ Kwa kuwa ni msitu, ukateni, nalo liwe ndilo mpaka wa mwisho kwa ajili yenu. Kwa kuwa mnapaswa kuwafukuza Wakanaani, ijapokuwa wana magari ya vita yenye miundu ya chuma nao wana nguvu.”+

Maelezo ya Chini