Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 15:1-63

15  Na kura+ ya kabila la wana wa Yuda kulingana na familia zao ikawa hadi kwenye mpaka wa Edomu,+ nyika ya Zini,+ hadi Negebu+ mwisho wake wa upande wa kusini.  Na mpaka wao wa kusini ukawa kutoka mwisho wa Bahari ya Chumvi,+ kuanzia ghuba inayoelekea kusini.  Nao ukaelekea upande wa kusini kuelekea kwenye mpando wa Akrabimu+ na kuvuka hadi Zini+ na kupanda kutoka kusini hadi Kadesh-barnea+ na kuvuka hadi Hezroni na kupanda hadi Adari na kuzunguka hadi Karka.  Nao ukaendelea hadi Asimoni+ na kwenda hadi kwenye bonde la mto la Misri;+ na mwisho wa mpaka huo ukawa kwenye bahari. Huo ukawa ndio mpaka wao wa upande wa kusini.  Na mpaka wa upande wa mashariki ulikuwa Bahari ya Chumvi hadi mwisho wa Yordani, na mpaka kwenye pembe ya upande wa kaskazini ulikuwa katika ghuba ya bahari, katika sehemu ya mwisho ya Yordani.+  Na mpaka huo ukapanda hadi Beth-hogla+ na kuvuka upande wa kaskazini wa Beth-araba,+ na mpaka huo ukapanda hadi kwenye jiwe la Bohani+ mwana wa Rubeni.  Na mpaka huo ukapanda hadi Debiri katika nchi tambarare ya chini ya Akori+ na kugeuka kuelekea kaskazini hadi Gilgali,+ lililo mbele ya mpando wa Adumimu, ambao uko upande wa kusini wa bonde la mto; na mpaka huo ukaendelea hadi kwenye maji ya En-shemeshi,+ na mwisho wake ukawa En-rogeli.+  Na mpaka huo ukapanda hadi bonde la mwana wa Hinomu+ kwenye mteremko wa Myebusi+ upande wa kusini, yaani, Yerusalemu;+ na mpaka huo ukapanda hadi kwenye kilele cha mlima unaoelekeana na bonde la Hinomu upande wa magharibi, ambao uko mwisho wa nchi tambarare ya chini ya Refaimu+ upande wa kaskazini.  Kisha mpaka huo ulitiwa alama kutoka kilele cha mlima hadi kwenye bubujiko la maji ya Neftoa,+ ukaenda kwenye majiji ya Mlima Efroni; na mpaka huo ulitiwa alama hadi Baala,+ yaani, Kiriath-yearimu.+ 10  Na mpaka huo ukazunguka kutoka Baala kuelekea upande wa magharibi hadi Mlima Seiri ukaendelea hadi kwenye mteremko wa Mlima Yearimu upande wa kaskazini, yaani, Kesaloni; nao ukashuka hadi Beth-shemeshi+ na kuendelea hadi Timna.+ 11  Na mpaka huo ukaenda hadi kwenye mteremko wa Ekroni+ upande wa kaskazini, na mpaka huo ulitiwa alama hadi Shikeroni na kuendelea hadi Mlima Baala na kwenda hadi Yabneeli; na mwisho wa mpaka huo ukawa kwenye bahari. 12  Na mpaka wa upande wa magharibi ulikuwa kwenye Bahari Kuu+ na nchi iliyo kando yake. Huu ndio uliokuwa mpaka wa wana wa Yuda kuzunguka pande zote kulingana na familia zao. 13  Naye akampa Kalebu+ mwana wa Yefune fungu katikati ya wana wa Yuda kama Yehova alivyomwamuru Yoshua, yaani, Kiriath-arba (huyo Arba alikuwa baba ya Anaki), yaani, Hebroni.+ 14  Basi Kalebu akawafukuza kutoka huko wale wana watatu wa Anaki,+ yaani, Sheshai+ na Ahimani na Talmai,+ waliozaliwa kwa Anaki.+ 15  Kisha akapanda kutoka huko hadi kwa wakaaji wa Debiri.+ (Jina la Debiri hapo mwanzoni lilikuwa Kiriath-seferi.)+ 16  Ndipo Kalebu akasema: “Yeyote atakayepiga Kiriath-seferi na kuliteka, hakika nitampa Aksa+ binti yangu awe mke wake.” 17  Ndipo Othnieli+ mwana wa Kenasi,+ ndugu ya Kalebu, akaliteka. Basi akampa Aksa+ binti yake awe mke wake. 18  Na ikawa kwamba mwanamke huyo alipokuwa akienda nyumbani, aliendelea kumchochea mume wake aombe shamba kutoka kwa baba-mkwe wake. Ndipo mwanamke huyo akapiga makofi akiwa juu ya punda. Naye Kalebu akamwambia: “Unataka nini?”+ 19  Naye akasema: “Unipe baraka, kwa maana umenipa sehemu ya shamba upande wa kusini, nawe unipe Guloth-maimu.” Basi akampa Gulothi ya Juu na Gulothi ya Chini.+ 20  Huo ndio uliokuwa urithi+ wa kabila la wana wa Yuda+ kulingana na familia zao. 21  Na majiji katika sehemu ya mwisho ya kabila la wana wa Yuda kuelekea mpaka wa Edomu+ upande wa kusini yalikuwa ni Kabzeeli+ na Ederi na Yaguri, 22  na Kina na Dimona na Adada, 23  na Kedeshi na Hasori na Ithnani, 24  Zifu na Telemu+ na Bealothi, 25  na Hasor-hadata na Kerioth-hesroni, yaani, Hasori, 26  Amamu na Shema na Molada,+ 27  na Hasar-gada na Heshmoni na Beth-peleti,+ 28  na Hasar-shuali+ na Beer-sheba+ na Biziothia, 29  Baala+ na Iimu na Esemu,+ 30  na Eltoladi na Kesili na Horma,+ 31  na Siklagi+ na Madmana na Sansana, 32  na Lebaothi na Shilhimu na Aini+ na Rimoni;+ majiji yote yalikuwa 29, pamoja na makao yake. 33  Katika Shefela+ kulikuwa na Eshtaoli+ na Sora+ na Ashna, 34  na Zanoa+ na En-ganimu, Tapua na Enamu, 35  Yarmuthi+ na Adulamu,+ Soko+ na Azeka,+ 36  na Shaaraimu+ na Adithaimu na Gedera na Gederothaimu; majiji kumi na manne na makao yake. 37  Senani na Hadasha na Migdal-gadi, 38  na Dileani na Mispe na Yoktheeli, 39  Lakishi+ na Boskathi+ na Egloni,+ 40  na Kaboni na Lahmamu na Kitilishi, 41  na Gederothi, Beth-dagoni na Naama na Makeda;+ majiji kumi na sita na makao yake. 42  Libna+ na Etheri+ na Ashani, 43  na Ifta na Ashna na Nesibu, 44  na Keila+ na Akzibu+ na Maresha;+ majiji tisa na makao yake. 45  Ekroni+ na miji yake ya kandokando na makao yake. 46  Kutoka Ekroni kuelekea magharibi yote ambayo iko kandokando ya Ashdodi na makao yake. 47  Ashdodi,+ miji yake ya kandokando na makao yake; Gaza,+ miji yake ya kandokando na makao yake, hadi kwenye bonde la mto la Misri, na ile Bahari Kuu na eneo jirani.+ 48  Na katika eneo lenye milima, Shamiri na Yatiri+ na Soko, 49  na Dana na Kiriath-sana, yaani, Debiri, 50  na Anabu na Eshtemo+ na Animu, 51  na Gosheni+ na Holoni na Gilo;+ majiji kumi na moja na makao yake. 52  Arabu na Duma na Eshani, 53  na Yanimu na Beth-tapua na Afeka, 54  na Humta na Kiriath-arba, yaani, Hebroni,+ na Siori; majiji tisa na makao yake. 55  Maoni,+ Karmeli na Zifu+ na Yuta, 56  na Yezreeli na Yokdeamu na Zanoa, 57  Kayini, Gibea na Timna;+ majiji kumi na makao yake. 58  Halhuli, Beth-suri na Gedori, 59  na Maarathi na Beth-anothi na Eltekoni; majiji sita na makao yake. 60  Kiriath-baali,+ yaani, Kiriath-yearimu,+ na Raba; majiji mawili na makao yake. 61  Katika nyika, Beth-araba,+ Midini na Sekaka, 62  na Nibshani na Jiji la Chumvi na En-gedi;+ majiji sita na makao yake. 63  Lakini wale Wayebusi+ waliokuwa wakikaa katika Yerusalemu,+ wana wa Yuda hawakuweza kuwafukuza;+ basi hao Wayebusi wanaendelea kukaa pamoja na wana wa Yuda katika Yerusalemu mpaka leo hii.

Maelezo ya Chini