Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 13:1-33

13  Basi Yoshua alikuwa mzee, amesonga katika miaka.+ Kwa hiyo Yehova akamwambia: “Wewe mwenyewe umezeeka na kusonga katika miaka, na sehemu kubwa ya nchi bado haijamilikiwa.+  Hii ndiyo nchi ambayo bado imebaki:+ maeneo yote ya Wafilisti+ na Wageshuri+ wote  (kutoka kile kijito cha Nile kilichoko mbele ya Misri hadi kwenye mpaka wa Ekroni upande wa kaskazini,+ ilikuwa ikihesabiwa kuwa ni ya Wakanaani);+ wakuu watano+ wa muungano wa Wafilisti, Wagaza+ na Waashdodi,+ Waashkeloni,+ Wagathi+ na Waekroni;+ na Waavimu.+  Upande wa kusini, nchi yote ya Wakanaani; na Meara, ambayo ni ya Wasidoni,+ hadi Afeki, hadi mpaka wa Waamori;  na nchi ya Wagebali+ na Lebanoni yote upande wa mapambazuko ya jua, kuanzia Baal-gadi+ ulio chini ya Mlima Hermoni hadi maingilio ya Hamathi;+  wakaaji wote wa eneo lenye milima, kutoka Lebanoni+ hadi Misrefoth-maimu,+ Wasidoni+ wote; mimi mwenyewe nitawanyang’anya nchi na kuwafukuza mbele ya wana wa Israeli.+ Uwawezeshe wana wa Israeli kuirithi, kama vile ambavyo nimekuamuru.+  Na sasa igawe nchi hii iwe urithi kwa yale makabila tisa na kwa ile nusu ya kabila la Manase.”+  Na pamoja na ile nusu nyingine ya kabila, Warubeni na Wagadi walichukua urithi wao ambao Musa aliwapa ng’ambo ya Yordani iliyo upande wa mashariki, kama vile Musa mtumishi wa Yehova alivyokuwa amewapa,+  kutoka Aroeri,+ lililo kwenye ukingo wa bonde la mto la Arnoni,+ na lile jiji lililo katikati ya hilo bonde la mto, na nchi yote tambarare ya juu ya Medeba+ hadi Diboni;+ 10  na majiji yote ya Sihoni mfalme wa Waamori, aliyetawala katika Heshboni, hadi kwenye mpaka wa wana wa Amoni;+ 11  na Gileadi na eneo la Wageshuri+ na Wamaakathi na Mlima Hermoni+ wote na Bashani+ yote hadi Saleka;+ 12  ufalme wote wa Ogu+ katika Bashani, aliyetawala katika Ashtarothi na katika Edrei+—yeye ndiye aliyebaki kati ya mabaki ya Warefaimu+—kwa kuwa Musa aliwapiga na kuwanyang’anya nchi na kuwafukuza.+ 13  Na wana wa Israeli hawakuwafukuza+ Wageshuri na Wamaakathi katika nchi, bali Geshuri+ na Maakathi huendelea kukaa katikati ya Israeli mpaka leo hii. 14  Kabila la Walawi peke yake ndilo ambalo hakulipatia urithi.+ Matoleo ya Yehova Mungu wa Israeli yaliyotolewa kwa njia ya moto+ ndiyo urithi wao,+ kama vile ambavyo amewaahidi.+ 15  Ndipo Musa akalipatia zawadi kabila la wana wa Rubeni kulingana na familia zao, 16  na eneo lao likawa kutoka Aroeri,+ lililo kwenye ukingo wa bonde la mto la Arnoni, na lile jiji lililo katikati ya bonde la mto, na nchi yote tambarare ya juu, karibu na Medeba;+ 17  Heshboni+ na miji yake yote+ iliyo katika nchi tambarare ya juu, Diboni+ na Bamoth-baali+ na Beth-baal-meoni,+ 18  na Yahazi+ na Kedemothi+ na Mefaathi,+ 19  na Kiriathaimu+ na Sibma+ na Sereth-shahari katika mlima wa nchi tambarare ya chini, 20  na Beth-peori na miteremko ya Pisga+ na Beth-yeshimothi,+ 21  na majiji yote ya nchi tambarare ya juu+ na ufalme wote wa Sihoni mfalme wa Waamori, aliyetawala katika Heshboni,+ na ambaye Musa alimpiga na kumuua,+ pamoja na wakuu wa Midiani, Evi na Rekemu na Suri na Huru na Reba,+ watawala wadogo wa Sihoni, waliokuwa wakikaa katika nchi hiyo. 22  Na Balaamu mwana wa Beori,+ yule mwaguzi,+ wana wa Israeli wakamuua kwa upanga pamoja na watu waliouawa. 23  Na mpaka wa wana wa Rubeni ukawa Yordani; na eneo hilo likawa urithi wa wana wa Rubeni+ kulingana na familia zao, pamoja na majiji na makao yake. 24  Tena, Musa akalipatia zawadi kabila la Gadi, wana wa Gadi kulingana na familia zao,+ 25  na eneo lao likawa Yazeri+ na majiji yote ya Gileadi+ na nusu ya nchi ya wana wa Amoni+ hadi Aroeri,+ lililo mbele ya Raba;+ 26  na kutoka Heshboni+ hadi Ramath-mispe na Betonimu na kutoka Mahanaimu+ hadi mpaka wa Debiri;+ 27  na katika nchi tambarare ya chini Beth-haramu+ na Beth-nimra+ na Sukothi+ na Safoni, sehemu iliyobaki ya ufalme wa Sihoni mfalme wa Heshboni,+ mto Yordani ukawa mpaka hadi mwisho wa bahari ya Kinerethi+ ng’ambo ya pili ya Yordani upande wa mashariki. 28  Huo ndio uliokuwa urithi wa wana wa Gadi+ kulingana na familia zao, pamoja na majiji na makao yake. 29  Na zaidi, Musa akalipatia zawadi nusu ya kabila la Manase, nayo ikawa ya ile nusu ya kabila la wana wa Manase kulingana na familia zao.+ 30  Na eneo lao likawa kutoka Mahanaimu+ na Bashani yote, ufalme wote wa Ogu mfalme wa Bashani,+ na vijiji vyote vya mahema vya Yairi+ vilivyo katika Bashani, miji 60. 31  Na nusu ya Gileadi, na Ashtarothi+ na Edrei,+ majiji ya ufalme wa Ogu katika Bashani, ikaenda kwa wana wa Makiri+ mwana wa Manase, kwa nusu ya wana wa Makiri kulingana na familia zao. 32  Musa aliwapa maeneo hayo kuwa urithi, katika nchi tambarare za jangwa la Moabu ng’ambo ya Yordani, huko Yeriko, upande wa mashariki.+ 33  Lakini Musa hakuwapa urithi kabila la Walawi.+ Yehova Mungu wa Israeli ndiye urithi wao, kama vile ambavyo amewaahidi.+

Maelezo ya Chini