Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Yoshua 12:1-24

12  Basi hawa ndio wafalme wa nchi ambao wana wa Israeli waliwashinda, na kuimiliki nchi yao ng’ambo ya Yordani upande wa mapambazuko ya jua,+ kutoka bonde la mto la Arnoni+ hadi Mlima Hermoni+ na Araba+ yote upande wa mashariki:  Sihoni+ mfalme wa Waamori, aliyekaa katika Heshboni,+ akitawala kutoka Aroeri,+ lililokuwa kwenye ukingo wa bonde la mto la Arnoni,+ na katikati ya bonde la mto, na nusu ya Gileadi hadi bonde la mto la Yaboki,+ mpaka wa wana wa Amoni,  na Araba+ hadi bahari ya Kinerethi+ kuelekea mashariki hadi bahari ya Araba, yaani, Bahari ya Chumvi,+ upande wa mashariki kuelekea Beth-yeshimothi,+ na kuelekea kusini chini ya miteremko ya Pisga.+  Na eneo la Ogu+ mfalme wa Bashani, lile lililobaki la Warefaimu,+ waliokaa katika Ashtarothi+ na Edrei,+  na waliotawala katika Mlima Hermoni+ na katika Saleka na katika Bashani+ yote, hadi mpaka wa Wageshuri+ na Wamaakathi,+ na nusu ya Gileadi, hadi katika eneo la Sihoni+ mfalme wa Heshboni.+  Musa mtumishi wa Yehova na wana wa Israeli ndio waliowashinda,+ kisha Musa mtumishi wa Yehova akawapa Warubeni+ na Wagadi+ na nusu ya kabila la Manase+ iwe urithi wao.  Na hawa ndio wafalme wa nchi ambao Yoshua na wana wa Israeli waliwashinda ng’ambo ya Yordani kuelekea magharibi, kuanzia Baal-gadi+ katika nchi tambarare ya bondeni ya Lebanoni+ hadi Mlima Halaki,+ unaopanda hadi Seiri,+ kisha Yoshua akawapa makabila ya Israeli iwe urithi wao kulingana na mafungu yao,+  katika eneo lenye milima na katika Shefela na katika Araba na kwenye miteremko na katika nyika na katika Negebu+—Wahiti, Waamori+ na Wakanaani, Waperizi, Wahivi na Wayebusi:+   Mfalme wa Yeriko,+ mmoja; mfalme wa Ai,+ jiji lililokuwa kando ya Betheli, mmoja; 10  mfalme wa Yerusalemu,+ mmoja; mfalme wa Hebroni,+ mmoja; 11  mfalme wa Yarmuthi,+ mmoja; mfalme wa Lakishi,+ mmoja; 12  mfalme wa Egloni,+ mmoja; mfalme wa Gezeri,+ mmoja; 13  mfalme wa Debiri,+ mmoja; mfalme wa Gederi, mmoja; 14  mfalme wa Horma, mmoja; mfalme wa Aradi, mmoja; 15  mfalme wa Libna,+ mmoja; mfalme wa Adulamu, mmoja; 16  mfalme wa Makeda,+ mmoja; mfalme wa Betheli,+ mmoja; 17  mfalme wa Tapua, mmoja; mfalme wa Heferi,+ mmoja; 18  mfalme wa Afeki, mmoja; mfalme wa Lasharoni, mmoja; 19  mfalme wa Madoni,+ mmoja; mfalme wa Hasori,+ mmoja; 20  mfalme wa Shimron-meroni, mmoja; mfalme wa Akshafi,+ mmoja; 21  mfalme wa Taanaki, mmoja; mfalme wa Megido,+ mmoja; 22  mfalme wa Kedeshi, mmoja; mfalme wa Yokneamu+ katika Karmeli, mmoja; 23  mfalme wa Dori katika safu ya milima ya Dori,+ mmoja; mfalme wa Goiimu katika Gilgali, mmoja; 24  mfalme wa Tirsa, mmoja; wafalme wote walikuwa 31.+

Maelezo ya Chini