Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 10:1-43

10  Na ikawa kwamba mara tu Adoni-sedeki mfalme wa Yerusalemu aliposikia kwamba Yoshua ameteka Ai+ na kuliharibu,+ kwamba jinsi alivyofanya Yeriko+ na mfalme wake,+ ndivyo alivyofanya Ai na mfalme wake,+ na kwamba wakaaji wa Gibeoni walikuwa wamefanya amani na Israeli+ na kuendelea kukaa katikati yao,  akaogopa sana,+ kwa sababu Gibeoni lilikuwa jiji kubwa, kama moja la majiji ya kifalme, na kwa sababu lilikuwa kubwa kuliko Ai,+ na wanaume wake wote walikuwa wenye nguvu.  Basi Adoni-sedeki mfalme wa Yerusalemu+ akatuma ujumbe kwa Hohamu mfalme wa Hebroni+ na kwa Piramu mfalme wa Yarmuthi+ na kwa Yafia mfalme wa Lakishi+ na kwa Debiri mfalme wa Egloni,+ akisema,  “Pandeni mje kwangu, mnisaidie, tupige Gibeoni, kwa sababu wamefanya amani na Yoshua na wana wa Israeli.”+  Ndipo wakakusanyika pamoja na kupanda, wafalme watano wa Waamori,+ mfalme wa Yerusalemu, mfalme wa Hebroni, mfalme wa Yarmuthi, mfalme wa Lakishi, mfalme wa Egloni, hao na kambi zao zote, nao wakaanza kupiga kambi juu ya Gibeoni na kupiga vita juu yake.  Ndipo watu wa Gibeoni wakatuma ujumbe kwa Yoshua huko Gilgali kambini,+ wakisema: “Usiulegeze mkono wako uwaache watumwa wako.+ Panda uje kwetu haraka, utuokoe na kutusaidia, kwa maana wafalme wote wa Waamori wanaokaa katika eneo lenye milima wamekusanyika pamoja kutupiga sisi.”  Basi Yoshua akapanda kutoka Gilgali, yeye na watu wote wa vita pamoja naye na mashujaa wote,+ wanaume wenye nguvu.+  Ndipo Yehova akamwambia Yoshua: “Usiwaogope,+ kwa maana nimewatia hao mkononi mwako.+ Hakuna mtu yeyote kati yao atakayesimama juu yako.”+  Ndipo Yoshua akaja juu yao kwa ghafula. Alikuwa amepanda kutoka Gilgali usiku kucha. 10  Yehova naye akawavuruga mbele ya Israeli,+ nao wakaanza kuwaua kwa mauaji makuu katika Gibeoni,+ wakawafuatilia kwa njia ya mpando wa Beth-horoni, wakawaua mpaka Azeka+ na Makeda.+ 11  Na ikawa kwamba walipokuwa wanakimbia kutoka mbele ya Israeli, wakiwa kwenye mteremko wa Beth-horoni, Yehova akawatupia mawe+ makubwa kutoka mbinguni mpaka Azeka, nao wakafa. Wale waliokufa kutokana na hayo mawe ya mvua walikuwa wengi kuliko wale ambao wana wa Israeli waliwaua kwa upanga. 12  Ndipo Yoshua akaanza kusema na Yehova siku ile ambayo Yehova aliwatia Waamori mikononi mwa wana wa Israeli, naye akasema machoni pa Israeli: “Ewe jua,+ simama tuli juu ya Gibeoni,+ Nawe mwezi, juu ya nchi tambarare ya chini ya Aiyaloni.”+ 13  Basi jua likasimama tuli, mwezi nao ukasimama, mpaka taifa hilo lilipokuwa limelipiza kisasi juu ya adui zake.+ Je, habari hizo hazikuandikwa katika kitabu cha Yashari?+ Na jua likaendelea kusimama katikati ya mbingu nalo halikuharakisha kwenda kutua kwa karibu siku nzima.+ 14  Na hakuna siku ambayo imepata kuwa kama hiyo, wala kabla yake wala baada yake, kwa kuwa Yehova aliisikia sauti ya mwanadamu,+ kwa maana Yehova mwenyewe alikuwa akipigania Israeli.+ 15  Baadaye Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakarudi kambini huko Gilgali.+ 16  Wakati huohuo wale wafalme watano wakakimbia,+ wakaenda kujificha katika pango huko Makeda.+ 17  Ndipo Yoshua akapata habari, ikisema: “Wale wafalme watano wamepatikana wakiwa wamejificha katika pango kule Makeda.”+ 18  Basi Yoshua akasema: “Viringisheni mawe makubwa katika kinywa cha pango hilo na kuweka watu juu ya pango hilo wawalinde. 19  Lakini ninyi msisimame. Wafuatilieni adui zenu, nanyi mwapige upande wa nyuma.+ Msiwaache waingie katika majiji yao, kwa kuwa Yehova Mungu wenu amewatia mikononi mwenu.”+ 20  Na ikawa kwamba mara tu Yoshua na wana wa Israeli walipomaliza kuwaua kwa mauaji makubwa sana, mpaka wakakomeshwa,+ na wale waliobaki kati yao wakakimbia na kuingia katika majiji yenye ngome,+ 21  watu wote wakaanza kurudi kwa amani kambini, kwa Yoshua, katika Makeda. Hakuna mtu yeyote aliyeutoa ulimi wake kinyume cha wana wa Israeli.+ 22  Ndipo Yoshua akasema: “Fungueni kinywa cha pango, watoeni hawa wafalme watano kutoka ndani ya pango, mkawalete kwangu.” 23  Basi wakafanya hivyo, wakawatoa hao wafalme watano ndani ya pango, wakawaleta kwake, mfalme wa Yerusalemu,+ mfalme wa Hebroni,+ mfalme wa Yarmuthi, mfalme wa Lakishi,+ mfalme wa Egloni.+ 24  Na ikawa kwamba mara tu walipokuwa wamewaleta wafalme hao kwa Yoshua, Yoshua akawaita wanaume wote wa Israeli na kuwaambia viongozi wa wanaume wa vita waliokuwa wameenda pamoja naye: “Haya, sogeeni mbele. Wekeni nyayo za miguu yenu upande wa nyuma wa shingo za wafalme hawa.”+ Basi wakasogea mbele, wakaweka nyayo za miguu yao upande wa nyuma wa shingo zao.+ 25  Tena Yoshua akawaambia: “Msiogope wala msiingiwe na hofu.+ Iweni hodari na wenye nguvu, kwa maana hivi ndivyo Yehova atakavyowatendea adui zenu wote ambao mnapigana vita nao.”+ 26  Kisha Yoshua akawapiga na kuwaua, akawatundika juu ya miti mitano, nao wakaendelea kuning’inia juu ya miti hiyo mpaka jioni.+ 27  Na ikawa kwamba Yoshua akatoa amri wakati wa kutua kwa jua, nao wakawashusha kutoka juu ya miti+ hiyo na kuwatupa ndani ya pango ambamo walikuwa wamejificha. Kisha wakaweka mawe makubwa katika kinywa cha pango hilo—mpaka leo hii. 28  Na Yoshua akateka Makeda+ siku hiyo, akalipiga kwa makali ya upanga. Naye akamwangamiza mfalme wake na kila nafsi iliyokuwamo ndani yake.+ Hakuacha mtu yeyote aokoke. Kwa hiyo akamtendea mfalme wa Makeda+ kama vile alivyomtendea mfalme wa Yeriko. 29  Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakapita kutoka Makeda mpaka Libna, wakapiga vita juu ya Libna.+ 30  Basi Yehova akalitia jiji hilo na mfalme wake pia mkononi mwa Israeli, nao wakalipiga jiji hilo na kila nafsi iliyokuwa ndani yake kwa makali ya upanga. Hawakuacha mtu yeyote aokoke ndani yake. Kwa hiyo wakamtendea mfalme wake kama vile walivyomtendea mfalme wa Yeriko.+ 31  Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakapita kutoka Libna mpaka Lakishi,+ wakapiga kambi juu yake na kupiga vita juu yake. 32  Kwa hiyo Yehova akatia Lakishi mkononi mwa Israeli, nao wakaliteka siku ya pili, wakalipiga kwa makali ya upanga na pia kila nafsi iliyokuwa ndani yake,+ kulingana na yote ambayo walikuwa wamelitendea Libna. 33  Ndipo Horamu mfalme wa Gezeri+ akapanda kusaidia Lakishi. Basi Yoshua akampiga yeye na watu wake hata hakuacha mtu yeyote wake aokoke.+ 34  Kisha Yoshua na Israeli wote wakapita kutoka Lakishi mpaka Egloni,+ wakapiga kambi juu yake na kupiga vita juu yake. 35  Nao wakaliteka siku hiyo na kuanza kulipiga kwa makali ya upanga, wakaangamiza siku hiyo kila nafsi iliyokuwa ndani yake, kulingana na yote ambayo walikuwa wamelitendea Lakishi.+ 36  Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakapanda kutoka Egloni mpaka Hebroni,+ wakaanza kupiga vita juu yake. 37  Nao wakaliteka, wakalipiga pamoja na mfalme wake na miji yake yote na kila nafsi iliyokuwa ndani yake kwa makali ya upanga. Hakuacha mtu yeyote aokoke, kulingana na yote aliyokuwa amelitendea Egloni. Kwa hiyo akaliangamiza+ pamoja na kila nafsi iliyokuwa ndani yake. 38  Mwishowe Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakarudi Debiri,+ wakaanza kupiga vita juu yake. 39  Naye akaliteka pamoja na mfalme wake na miji yake yote, wakawapiga kwa makali ya upanga na kuangamiza+ kila nafsi iliyokuwa ndani yake. Hakuacha mtu yeyote aokoke.+ Kulingana na vile alivyolitendea Hebroni, ndivyo alivyolitendea Debiri na mfalme wake, na kama vile alivyolitendea Libna na mfalme wake.+ 40  Na Yoshua akaanza kuipiga nchi yote ya eneo lenye milima+ na Negebu+ na Shefela+ na miteremko+ na wafalme wao wote. Hakuacha mtu yeyote aokoke,+ akaangamiza+ kila kitu kilichopumua, kama vile Yehova Mungu wa Israeli alivyokuwa ameamuru.+ 41  Naye Yoshua akawapiga kutoka Kadesh-barnea+ mpaka Gaza+ na nchi yote ya Gosheni+ kufika Gibeoni.+ 42  Na Yoshua akateka wafalme hao wote na nchi zao wakati mmoja,+ kwa kuwa ni Yehova Mungu wa Israeli aliyekuwa akipigania Israeli.+ 43  Baada ya hayo Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakarudi kambini huko Gilgali.+

Maelezo ya Chini