Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 1:1-18

1  Basi ikawa kwamba baada ya kifo cha Musa mtumishi wa Yehova, Yehova akamwambia Yoshua+ mwana wa Nuni, mhudumu+ wa Musa:  “Musa mtumishi wangu amekufa;+ basi simama sasa, vuka huu mto Yordani, wewe na watu hawa wote, mwingie katika nchi ambayo ninawapa wao, wana wa Israeli.+  Kila mahali ambapo wayo wa mguu wenu utakanyaga, nitawapa ninyi mahali hapo, kama vile nilivyomwahidi Musa.+  Na eneo lenu litakuwa kutoka nyika hii na huu mlima Lebanoni mpaka ule mto mkubwa, mto Efrati, yaani, nchi yote ya Wahiti,+ na mpaka kwenye ile Bahari Kuu upande wa magharibi.+  Hakuna yeyote atakayesimama imara mbele yako siku zote za maisha yako.+ Nitakuwa pamoja nawe,+ kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa. Sitakutupa wala kukuacha kabisa.+  Uwe hodari na mwenye nguvu,+ kwa maana ni wewe utakayewafanya watu hawa wairithi+ ile nchi ambayo niliwaapia mababu zao kuwa nitawapa.+  “Ila tu uwe hodari na mwenye nguvu sana ili uangalie kufanya kulingana na sheria yote ambayo Musa mtumishi wangu alikuamuru.+ Usiiache, kwenda upande wa kuume wala wa kushoto,+ kusudi utende kwa hekima kila mahali unapoenda.+  Kitabu hiki cha sheria kisiondoke katika kinywa chako,+ nawe ukisome kwa sauti ya chini mchana na usiku, upate kuangalia kufanya kulingana na yote ambayo yameandikwa ndani yake;+ kwa maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha utatenda kwa hekima.+  Je, mimi sikukuamuru wewe?+ Uwe hodari na mwenye nguvu. Usitetemeke wala usiwe na hofu,+ kwa maana Yehova Mungu wako yupo pamoja nawe kila mahali unapoenda.”+ 10  Ndipo Yoshua akawaamuru maofisa wa watu, akisema: 11  “Piteni katikati ya kambi na kuwaamuru watu, mkisema, ‘Jitayarishieni chakula, kwa kuwa siku tatu kutoka sasa mtavuka huu mto Yordani ili kuingia na kuimiliki nchi ambayo Yehova Mungu wenu anawapa ninyi mpate kuimiliki.’”+ 12  Kisha Yoshua akawaambia Warubeni na Wagadi na nusu ya kabila la Manase: 13  “Kumbukeni neno lile ambalo Musa mtumishi wa Yehova aliwaamuru,+ akisema, ‘Yehova Mungu wenu anawapa ninyi pumziko naye amewapa nchi hii. 14  Wake zenu, watoto wenu wadogo na mifugo yenu, watakaa katika nchi ambayo Musa amewapa ninyi ng’ambo hii ya Yordani;+ lakini ninyi wanaume mtavuka mkiwa mmejipanga kivita+ mbele ya ndugu zenu, wanaume wote ambao ni mashujaa wenye nguvu,+ nanyi mtawasaidia. 15  Kwanza Yehova atakapowapa ndugu zenu pumziko kama vile alivyowapa ninyi, nao pia wawe wameirithi nchi ambayo Yehova Mungu wenu anawapa,+ ndipo mtakaporudi katika nchi ya urithi wenu na kuimiliki,+ nchi ile ambayo Musa mtumishi wa Yehova amewapa ng’ambo ya Yordani upande wa mashariki.’”+ 16  Basi wakamjibu Yoshua, wakisema: “Yote ambayo umetuamuru tutafanya, na popote utakapotutuma tutaenda.+ 17  Kama vile tulivyomsikiliza Musa katika kila jambo, ndivyo tutakavyokusikiliza wewe. Ila tu Yehova Mungu wako na awe pamoja nawe+ kama vile alivyokuwa pamoja na Musa.+ 18  Mtu yeyote atakayeasi agizo lako,+ akatae kuyasikiliza maneno yako katika mambo yote ambayo utamwamuru, atauawa.+ Ila tu uwe hodari na mwenye nguvu.”+

Maelezo ya Chini