Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoeli 3:1-21

3  “Kwa maana, tazama! siku hizo na wakati huo,+ nitakapowarudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu,+  mimi pia nitayakusanya pamoja mataifa yote+ na kuwaleta kwenye bonde la Yehoshafati;+ nami huko nitajiweka katika hukumu nao kwa sababu ya watu wangu na urithi wangu Israeli,+ ambao wamewatawanya katikati ya mataifa; nao waligawanya nchi yangu mwenyewe.+  Nao waliwapigia kura watu wangu;+ nao walikuwa wakimtoa mtoto wa kiume ili kumpata kahaba,+ walimuuza mtoto wa kike wapate divai ili wanywe.  “Pia, mna nini nami, enyi Tiro na Sidoni+ pia nanyi maeneo ya Ufilisti?+ Je, hivyo ndivyo mnavyonitendea kwa kunipa thawabu? Na ikiwa mnanitendea hivyo, matendo yenu nitayalipa haraka, naam, upesi, juu ya vichwa vyenu.+  Kwa sababu ninyi mmechukua fedha yangu mwenyewe na dhahabu yangu,+ nanyi mmeleta vitu vyangu vilivyo vyema katika mahekalu yenu;+  na wana wa Yuda na wana wa Yerusalemu mmewauza+ kwa wana wa Wagiriki,+ kwa kusudi la kuwaondolea mbali kutoka eneo lao wenyewe;+  tazama, ninawaamsha waje kutoka mahali ambapo mmewauza,+ na matendo yenu nitayalipa juu ya vichwa vyenu wenyewe.+  Nami nitawauza wana wenu na binti zenu mikononi mwa wana wa Yuda,+ nao watawauza kwa watu wa Sheba,+ taifa lililo mbali;+ kwa maana Yehova amesema hayo.  “Tangazeni mambo haya kati ya mataifa,+ ‘Takaseni vita! Amsheni wanaume wenye nguvu!+ Waacheni wakaribie! Na waje, wanaume wote wa vita!+ 10  Fueni majembe yenu yawe panga na miundu+ yenu iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme: “Mimi ni mwanamume mwenye nguvu.”+ 11  Toeni msaada wenu na mje, enyi mataifa yote jirani,+ mkusanyike pamoja.’ ”+ Mahali pale, Ee Yehova, uwashushe watu wako wenye nguvu.+ 12  “Mataifa na yaamshwe, yaje kwenye bonde la Yehoshafati;+ kwa maana hapo nitaketi ili kuhukumu mataifa yote yanayozunguka pande zote.+ 13  “Tieni ndani mundu,+ kwa maana mavuno yameiva.+ Njooni, teremkeni, kwa maana shinikizo la divai limejaa.+ Mitungi ya shinikizo inafurika; kwa maana ubaya wao umekuwa mwingi.+ 14  Umati, umati umo katika bonde la uamuzi,+ kwa maana siku ya Yehova iko karibu katika bonde la uamuzi.+ 15  Jua na mwezi vitakuwa giza, na nyota zitaondoa mwangaza wake.+ 16  Na kutoka Sayuni Yehova atanguruma, kutoka Yerusalemu atatoa sauti yake.+ Na mbingu na dunia zitatikisika;+ bali Yehova atakuwa kimbilio kwa watu wake,+ na ngome kwa wana wa Israeli.+ 17  Nanyi mtajua ya kwamba mimi ni Yehova Mungu wenu,+ anayekaa katika Sayuni, mlima wangu mtakatifu.+ Na Yerusalemu litakuwa mahali patakatifu;+ wageni nao hawatapita tena kamwe kati yake.+ 18  “Na itakuwa siku hiyo kwamba milima itatiririka divai tamu,+ na vilima vitatiririka maziwa, na sakafu za vijito vya Yuda zitatiririka maji. Na katika nyumba ya Yehova bubujiko litatoka,+ nalo litamwagilia maji bonde la mto la Mishita.+ 19  Nayo Misri itakuwa mahame yenye ukiwa;+ nayo Edomu itakuwa nyika ya mahame yenye ukiwa,+ kwa sababu ya jeuri kwa wana wa Yuda, ambao walimwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao.+ 20  Bali Yuda, itakaliwa sikuzote,+ na Yerusalemu kizazi baada ya kizazi.+ 21  Na damu yao ambayo niliiona kuwa ina hatia nitaiona kuwa haina hatia;+ Yehova naye atakuwa anakaa katika Sayuni.”+

Maelezo ya Chini