Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Yoeli 2:1-32

2  “Pigeni baragumu katika Sayuni,+ pigeni kelele za vita+ katika mlima wangu mtakatifu.+ Wakaaji wote wa nchi na wafadhaike;+ kwa maana siku ya Yehova inakuja,+ kwa maana iko karibu!  Siku hiyo ni siku yenye giza na weusi, siku yenye mawingu na weusi mzito,+ kama nuru ya mapambazuko iliyotandazwa juu ya milima.+ “Kuna kundi la watu wengi sana na wenye nguvu;+ kundi kama hilo halijapata kuwako tangu zamani za kale,+ wala baada yake hakutakuwa na lingine tena hata kwa miaka ya kizazi baada ya kizazi.  Mbele yake moto umeteketeza,+ na nyuma yake mwali wa moto huteketeza.+ Mbele yake nchi ni kama bustani ya Edeni;+ lakini nyuma yake ni nyika iliyo ukiwa, wala hakuna chochote kinachoponyoka.  “Sura yake ni kama sura ya farasi, nao hukimbia kama farasi wa vita.+  Wao hurukaruka kama kwa sauti ya magari juu ya vilele vya milima,+ kama kwa sauti ya mwali wa moto ambao unateketeza majani makavu.+ Wao ni kama kundi la watu wenye nguvu, lililowekwa katika mpangilio wa pigano.+  Vikundi vya watu vitakuwa na maumivu makali kwa sababu yake.+ Nazo nyuso zote zitakuwa na wasiwasi.+  “Wanakimbia kama wanaume wenye nguvu.+ Wanapanda ukuta kama wanaume wa vita. Nao huenda kila mmoja katika njia zake, nao hawabadili mapito yao.+  Wala hawasukumani. Wanasonga mbele kama mwanamume katika mwendo wake; na baadhi yao wakianguka katikati ya silaha, wale wengine hawageuzi mwendo wao.  “Wao huvuma kuingia jijini. Hukimbia ukutani. Hupanda juu ya nyumba. Wanaingia kupitia madirisha kama mwizi. 10  Mbele yao nchi imefadhaishwa, mbingu zimetikisika. Jua na mwezi zimekuwa na giza,+ na nyota zimeondoa mwangaza wake.+ 11  Naye Yehova atatoa sauti yake+ mbele ya jeshi lake,+ kwa maana kambi yake ina watu wengi sana.+ Kwa maana yeye anayelitimiza neno lake ni mwenye nguvu; maana siku ya Yehova ni kuu+ na yenye kuogopesha sana, naye ni nani anayeweza kustahimili mbele yake?”+ 12  “Na sasa pia,” asema Yehova, “rudini kwangu kwa mioyo yenu yote,+ kwa kufunga,+ kwa kulia, na kwa kuomboleza.+ 13  Irarueni mioyo yenu,+ wala si mavazi yenu;+ rudini kwa Yehova Mungu wenu, kwa maana yeye ana neema na rehema,+ si mwepesi wa hasira+ naye ni mwingi wa fadhili zenye upendo,+ naye hakika atajuta kwa sababu ya msiba huo.+ 14  Ni nani anayejua ikiwa yeye hatageuka na kujuta+ na baada ya hayo abakize baraka,+ toleo la nafaka na toleo la kinywaji kwa ajili ya Yehova Mungu wenu? 15  “Pigeni baragumu katika Sayuni.+ Takaseni wakati wa kufunga.+ Iteni kusanyiko kuu.+ 16  Kusanyeni watu pamoja. Takaseni kutaniko.+ Kusanyeni wazee. Kusanyeni pamoja watoto na wale wanaonyonya.+ Bwana-arusi na atoke katika chumba chake cha ndani, bibi-arusi naye atoke katika chumba chake cha ndoa. 17  “Makuhani, walio wahudumu wa Yehova, na walie kati ya ukumbi na madhabahu,+ wakisema, ‘Ee Yehova, wasikitikie watu wako, usiufanye urithi wako kuwa shutuma,+ mataifa wawatawale. Kwa nini waseme kati ya makabila ya watu: “Yuko wapi Mungu wao?” ’+ 18  Yehova atakuwa mwenye bidii kwa ajili ya nchi yake+ naye atawaonea huruma watu wake.+ 19  Yehova atajibu na kuwaambia watu wake, ‘Tazama nawapelekea ninyi nafaka na divai mpya na mafuta, nanyi mtaishiba;+ nami sitawafanya tena kamwe kuwa shutuma kati ya mataifa.+ 20  Na mkaaji wa kaskazini+ nitamweka mbali kabisa kutoka juu yenu, nami nitamtawanya yeye katika nchi isiyo na maji na iliyo ukiwa, uso wake ukiwa kwenye bahari ya mashariki+ na upande wake wa nyuma kwenye bahari ya magharibi.+ Na uvundo kutoka kwake utapanda, na mnuko kutoka kwake utazidi kupanda;+ kwa maana Yeye atafanya jambo kuu katika yale ambayo Yeye hufanya.’ 21  “Usiogope, Ee nchi. Shangilia na ufurahi; kwa maana Yehova atafanya jambo kuu katika yale ambayo Yeye hufanya.+ 22  Msiogope, ninyi wanyama wa mwituni,+ kwa maana malisho ya nyikani yataota majani mabichi.+ Kwa maana mti utatokeza matunda yake.+ Mtini na mzabibu itatokeza nguvu zake.+ 23  Nanyi, wana wa Sayuni, furahini na mshangilie katika Yehova Mungu wenu;+ kwa maana atakuwa na wajibu wa kuwapa mvua ya vuli kwa kiasi kinachofaa,+ naye atawaletea ninyi mvua kubwa, mvua ya vuli na mvua ya masika, kama pale mwanzoni.+ 24  Na viwanja vya kupuria vitajaa nafaka iliyosafishwa, na mitungi ya mashinikizo itafurika kwa divai mpya na mafuta.+ 25  Nami nitawalipa ninyi ridhaa kwa sababu ya miaka ambayo nzige, nzige mchanga, na mende na kiwavi wamekula, jeshi langu kubwa ambalo nimetuma kati yenu.+ 26  Nanyi mtakula, mle na kushiba,+ nanyi mtalisifu jina la Yehova Mungu wenu,+ ambaye amewatendea kwa njia ya ajabu;+ na watu wangu hawataona aibu mpaka wakati usio na kipimo.+ 27  Nanyi mtajua ya kuwa mimi nimo katikati ya Israeli,+ na kwamba mimi ni Yehova Mungu wenu wala hakuna mwingine.+ Na watu wangu hawataona aibu sikuzote. 28  “Kisha itakuwa kwamba nitaimimina roho yangu+ juu ya kila namna ya mwili,+ na wana wenu na binti+ zenu watatoa unabii. Nao wazee wenu wataota ndoto. Nao wanaume wenu vijana wataona maono. 29  Na hata juu ya watumishi wa kiume na juu ya wajakazi katika siku hizo nitaimimina roho yangu.+ 30  “Nami nitatoa maajabu mbinguni+ na duniani, damu na moto na nguzo za moshi.+ 31  Jua litageuzwa kuwa giza,+ na mwezi kuwa damu,+ kabla ya kuja kwa ile siku ya Yehova iliyo kuu na yenye kuogopesha.+ 32  Na itakuwa kwamba kila mtu anayeliitia jina la Yehova ataokoka;+ kwa maana katika Mlima Sayuni na katika Yerusalemu kutakuwako wale walioponyoka,+ kama vile ambavyo Yehova amesema, na kati ya waokokaji, ambao Yehova anaita.”+

Maelezo ya Chini