Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waamuzi 8:1-35

8  Ndipo watu wa Efraimu wakamwambia: “Umetutendea jambo gani hili kwa kukosa kutuita ulipotoka kwenda kupigana na Midiani?”+ Nao wakatafuta kwa ukali kugombana naye.+  Mwishowe akawaambia: “Basi mimi nimefanya nini kwa kulinganishwa nanyi?+ Je, masalio ya Efraimu+ si bora kuliko ukusanyaji wa zabibu wa Abiezeri?+  Mungu aliwatia hao wakuu wa Midiani, Orebu na Zeebu+ katika mkono wenu, nami nimeweza kufanya nini kwa kulinganishwa nanyi?” Ndipo roho yao ikatulia kumwelekea aliposema neno hilo.+  Mwishowe Gideoni akaja Yordani, akauvuka, yeye pamoja na wale wanaume mia tatu waliokuwa pamoja naye, wakiwa wamechoka lakini wakiwa wanaendelea kufuatilia.  Baadaye akawaambia watu wa Sukothi:+ “Tafadhali wapeni mikate ya mviringo watu wanaofuata hatua zangu,+ kwa kuwa wamechoka nami ninawafuatilia Zeba+ na Zalmuna,+ wafalme wa Midiani.”  Lakini wakuu wa Sukothi wakasema: “Je, viganja vya mikono ya Zeba na Zalmuna tayari vimo mkononi mwako ili jeshi lako lipewe mkate?”+  Ndipo Gideoni akasema: “Ndiyo sababu Yehova atakapowatia Zeba na Zalmuna katika mkono wangu, hakika nitaipepeta miili yenu kwa miiba ya nyikani na michongoma.”+  Naye akatoka hapo na kwenda Penueli,+ akasema nao vivyo hivyo, lakini watu wa Penueli wakamjibu kama vile watu wa Sukothi walivyokuwa wamemjibu.  Basi akawaambia pia watu wa Penueli: “Nitakaporudi kwa amani, nitaubomoa mnara huu.”+ 10  Basi Zeba na Zalmuna+ walikuwa katika Karkori, nao walikuwa pamoja na kambi zao, kukiwa na karibu watu 15,000 waliobaki kutoka katika kambi nzima ya watu wa Mashariki;+ na wale waliokuwa tayari wameanguka ni watu 120,000 waliokuwa wakitumia upanga.+ 11  Na Gideoni akaendelea kupanda kupitia njia ya wale wanaokaa katika mahema upande wa mashariki wa Noba na Yogbeha,+ naye akaanza kuishambulia kambi wakati kambi hiyo ilipokuwa haijihadhari.+ 12  Wakati Zeba na Zalmuna walipoanza kukimbia, akaanza kuwafuatilia mara moja, akawakamata hao wafalme wawili wa Midiani, Zeba na Zalmuna;+ naye akaitetemesha kambi nzima. 13  Ndipo Gideoni mwana wa Yoashi akaanza kurudi kutoka vitani kupitia ile njia nyembamba inayopanda kwenda Heresi. 14  Akiwa njiani, akamkamata kijana kutoka kwa watu wa Sukothi+ na kutafuta habari kutoka kwake.+ Basi akamwandikia majina ya wakuu+ wa Sukothi na wanaume wazee wake, watu 77. 15  Ndipo akaenda kwa watu wa Sukothi na kusema: “Tazameni, Zeba na Zalmuna ambao mlinidhihaki kuwahusu, mkisema, ‘Je, viganja vya mikono vya Zeba na Zalmuna tayari vimo mkononi mwako ili watu wako waliochoka wapewe mkate?’”+ 16  Ndipo akawachukua hao wanaume wazee wa jiji na miiba ya nyikani na michongoma, naye akaitumia kuwafundisha somo watu wa Sukothi.+ 17  Naye akabomoa mnara+ wa Penueli,+ kisha akawaua watu wa jiji hilo. 18  Kisha akawaambia Zeba na Zalmuna:+ “Wale watu mliowaua katika Tabori+ walikuwa watu wa namna gani?” Wakasema: “Kama wewe ulivyo, ndivyo wao walivyokuwa, kila mmoja wao, kama wana wa mfalme katika umbo.” 19  Kwa hiyo akasema: “Hao walikuwa ndugu zangu, wana wa mama yangu. Kama Yehova anavyoishi, ikiwa mngeliwahifadhi hai, singeliwaua ninyi.”+ 20  Ndipo akamwambia Yetheri mzaliwa wake wa kwanza: “Simama, waue.” Lakini huyo kijana hakuchomoa upanga wake, kwa sababu aliogopa, kwa maana bado alikuwa kijana tu.+ 21  Basi Zeba na Zalmuna wakasema: “Simama wewe mwenyewe utushambulie, kwa maana jinsi mwanamume alivyo, ndivyo zilivyo nguvu zake.”+ Kwa hiyo Gideoni akasimama na kuwaua+ Zeba na Zalmuna, naye akachukua yale mapambo yenye umbo la mwezi yaliyokuwa katika shingo za ngamia zao. 22  Baadaye watu wa Israeli wakamwambia Gideoni: “Tawala juu yetu,+ wewe na mwana wako na mjukuu wako vilevile, kwa maana umetuokoa kutoka katika mkono wa Midiani.”+ 23  Lakini Gideoni akawaambia: “Mimi mwenyewe sitatawala juu yenu, wala mwanangu hatatawala juu yenu.+ Yehova ndiye atakayetawala juu yenu.”+ 24  Kisha Gideoni akawaambia tena: “Acheni niwaombe jambo moja: Kila mmoja wenu anipe pete ya pua+ ya nyara yake.” (Kwa maana walikuwa na pete za pua za dhahabu, kwa sababu walikuwa Waishmaeli.)+ 25  Ndipo wakasema: “Hakika tutazitoa.” Basi wakatandika nguo ya kujitanda, na kila mmoja wao akatupa ndani yake pete ya pua ya nyara yake. 26  Na uzito wa zile pete za pua za dhahabu ambazo alikuwa ameomba ukajumlika kuwa shekeli elfu moja na mia saba za dhahabu, mbali na yale mapambo yenye umbo la mwezi+ na herini na mavazi ya sufu iliyotiwa rangi ya zambarau+ ambayo wale wafalme wa Midiani walikuwa wamevaa, na pia mbali na ile mikufu iliyokuwa katika shingo za ngamia.+ 27  Naye Gideoni akavifanya kuwa efodi+ na kuiweka katika jiji lake la Ofra+ ili ionekane; na Israeli wote wakaanza kufanya uasherati nayo hapo,+ nayo ikawa mtego kwa Gideoni na kwa nyumba yake.+ 28  Hivyo Midiani+ wakatiishwa mbele ya wana wa Israeli, nao hawakuinua kichwa chao tena; na nchi haikuwa na usumbufu wowote tena kwa miaka 40 katika siku za Gideoni.+ 29  Na Yerubaali+ mwana wa Yoashi akaenda zake, akaendelea kukaa katika nyumba yake. 30  Naye Gideoni akaja kuwa na wana 70+ waliotoka katika viuno vyake, kwa maana alikuja kuwa na wake wengi. 31  Na yule suria wake aliyekuwa katika Shekemu, yeye pia akamzalia mwana. Basi akamwita jina lake Abimeleki.+ 32  Mwishowe Gideoni mwana wa Yoashi akafa akiwa mwenye umri mwema wa uzeeni, akazikwa katika kaburi la Yoashi baba yake katika Ofra la Waabiezeri.+ 33  Na ikawa kwamba mara tu Gideoni alipokufa, wana wa Israeli wakaanza tena kufanya uasherati na Mabaali,+ nao wakamfanya Baal-berithi kuwa mungu wao.+ 34  Na wana wa Israeli hawakumkumbuka Yehova Mungu wao,+ aliyewakomboa kutoka katika mkono wa adui zao wote pande zote;+ 35  nao hawakuonyesha fadhili zenye upendo+ kwa nyumba ya Yerubaali, Gideoni, kwa kuufuata wema wote ambao aliwaonyesha Israeli.+

Maelezo ya Chini