Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Waamuzi 20:1-48

20  Basi wana wote wa Israeli wakatoka,+ na kusanyiko likakutanika kama mtu mmoja,+ kutoka Dani+ mpaka Beer-sheba+ pamoja na nchi ya Gileadi,+ likamkutanikia Yehova katika Mispa.+  Kwa hiyo wakuu wa watu wote na makabila yote ya Israeli wakasimama katika kutaniko la watu wa Mungu wa kweli,+ wanaume mia nne elfu wanaoenda kwa miguu, wenye kutumia upanga.+  Na wana wa Benyamini wakasikia kwamba wana wa Israeli wamepanda kwenda Mispa.+ Ndipo wana wa Israeli wakasema: “Semeni. Jambo hili baya limetokea namna gani?”+  Kwa hiyo yule mtu, Mlawi,+ mume wa mwanamke aliyeuawa, akajibu na kusema: “Nilienda Gibea,+ la Benyamini, mimi na suria+ wangu, ili tulale usiku kucha.  Na wenye mashamba wote wa Gibea wakasimama kunipinga, wakaizunguka nyumba juu yangu wakati wa usiku. Walikusudia kuniua mimi, lakini wakamlala kinguvu+ suria wangu, naye mwishowe akafa.+  Basi nikamshika suria wangu, nikamkatakata vipande na kumpeleka katika kila shamba la urithi wa Israeli,+ kwa sababu walikuwa wametenda mwenendo mpotovu+ na upumbavu wenye kufedhehesha katika Israeli.+  Tazameni! Enyi nyote wana wa Israeli, semeni neno na shauri lenu+ hapa.”  Basi watu wote wakasimama kama mtu mmoja,+ wakisema: “Hatutaenda hata mmoja wetu katika hema lake, wala hatutageuka hata mmoja wetu kwenda nyumbani kwake.+  Na sasa hili ndilo jambo tutakalotendea Gibea. Na tupande kwa kura+ kwenda kupigana na jiji hilo. 10  Nasi tuchukue watu kumi kati ya mia moja wa makabila yote ya Israeli, na mia moja kati ya elfu moja, na elfu moja kati ya elfu kumi, ili kuwachukulia watu vyakula, ili wachukue hatua kwa kwenda kupigana na Gibea la Benyamini, kwa sababu ya huu upumbavu wote wenye kufedhehesha+ waliotenda katika Israeli.” 11  Kwa hiyo wanaume wote wa Israeli wakakusanyika juu ya jiji hilo kama mtu mmoja, wasaidiane. 12  Ndipo makabila yote ya Israeli wakatuma watu waende kwa watu wote wa kabila la Benyamini,+ wakisema: “Ni jambo gani hili baya ambalo limefanywa kati yenu?+ 13  Na sasa watoeni wale wanaume,+ wale watu wasiofaa kitu,+ ambao wamo katika Gibea,+ ili tuwaue,+ nasi tuondolee mbali lililo baya katika Israeli.”+ Na wana wa Benyamini hawakutaka kuisikiliza sauti ya ndugu zao, wana wa Israeli.+ 14  Ndipo wana wa Benyamini wakakusanyika pamoja kutoka katika majiji kwenda Gibea ili watoke kupigana na wana wa Israeli. 15  Basi wana wa Benyamini wakakusanywa siku hiyo kutoka katika majiji, watu 26,000 wenye kutumia upanga,+ mbali na wakaaji wa Gibea, ambao watu 700 waliochaguliwa walikusanywa. 16  Kati ya watu hao wote kulikuwa na watu 700 waliochaguliwa, wenye kutumia mkono wa kushoto.+ Kila mmoja wa hao alikuwa mtupa-mawe+ kwa kombeo na angeweza kupiga shabaha unywele, bila kukosea. 17  Na watu wa Israeli walikusanywa mbali na Benyamini, wanaume mia nne elfu wenye kutumia upanga.+ Kila mmoja wao alikuwa mwanamume wa vita. 18  Kisha wakasimama, wakapanda kwenda Betheli, wakaulize kutoka kwa Mungu.+ Ndipo wana wa Israeli wakasema: “Ni nani kati yetu atakayeongoza pigano juu ya wana wa Benyamini?”+ Yehova akasema: “Yuda ataongoza.”+ 19  Kisha wana wa Israeli wakasimama asubuhi na kupiga kambi juu ya Gibea. 20  Basi watu wa Israeli wakatoka kwenda kupigana na Benyamini; nao wana wa Israeli wakajipanga kivita juu yao katika Gibea. 21  Kwa hiyo wana wa Benyamini wakatoka katika Gibea,+ wakawaangusha chini na kuwaangamiza watu 22,000 katika Israeli siku hiyo.+ 22  Hata hivyo, watu, wanaume wa Israeli, wakaonyesha uhodari, kisha wakajipanga kivita tena mahali pale walipokuwa wamejipanga kivita siku ya kwanza. 23  Basi wana wa Israeli wakapanda na kulia+ mbele za Yehova mpaka jioni nao wakauliza kutoka kwa Yehova, wakisema: “Je, niende nikaribie tena kupigana na wana wa Benyamini ndugu yangu?”+ Yehova akasema: “Panda upigane naye.” 24  Basi wana wa Israeli wakawakaribia wana wa Benyamini siku ya pili.+ 25  Benyamini nao wakatoka katika Gibea ili kukutana nao siku ya pili, kisha wakawaangusha chini na kuwaangamiza+ watu kumi na nane elfu tena kati ya wana wa Israeli, wote hao wakiwa wenye kutumia upanga.+ 26  Basi wana wote wa Israeli,+ watu wote, wakapanda na kuja Betheli, wakalia+ na kukaa hapo mbele za Yehova nao wakafunga+ siku hiyo mpaka jioni, wakatoa matoleo ya kuteketezwa+ na matoleo ya ushirika+ mbele za Yehova. 27  Kisha wana wa Israeli wakauliza kutoka kwa Yehova,+ kwa kuwa hapo ndipo lilipokuwa lile sanduku la agano+ la Mungu wa kweli siku hizo. 28  Basi Finehasi+ mwana wa Eleazari, mwana wa Haruni, alikuwa amesimama mbele ya sanduku hilo siku hizo,+ akisema: “Je, niende tena kupigana na wana wa Benyamini ndugu yangu, au je, nisiende?”+ Na Yehova akasema: “Panda, kwa kuwa kesho nitamtia mkononi mwako.”+ 29  Ndipo Israeli wakaweka watu wa kuvizia+ Gibea pande zote. 30  Na wana wa Israeli wakapanda kwenda juu ya wana wa Benyamini siku ya tatu, wakajipanga kivita kupigana na Gibea kama vile ilivyokuwa nyakati zile nyingine.+ 31  Wana wa Benyamini walipotoka kwenda kukutana na wale watu, wakavutwa mbali na jiji.+ Ndipo, kama vile ilivyokuwa zile nyakati nyingine, wakaanza kuwapiga baadhi ya watu, karibu watu 30 katika Israeli,+ waliokuwa na majeraha ya kufisha katika njia kuu, moja ya njia hizo inapanda kwenda Betheli+ na ile nyingine inaenda Gibea,+ shambani. 32  Basi wana wa Benyamini wakaanza kusema: “Wanashindwa mbele yetu kama ilivyokuwa pale mwanzoni.”+ Lakini wana wa Israeli wakasema: “Na tukimbie,+ nasi hakika tutawavuta mbali kutoka katika jiji, waingie katika njia kuu.” 33  Na watu wote wa Israeli wakasimama kutoka mahali pao, kisha wakajipanga kivita katika Baal-tamari, huku wale wa Israeli waliokuwa wakivizia+ wakifanya mashambulizi kutoka mahali pao katika ujirani wa Gibea.+ 34  Basi wanaume elfu kumi waliochaguliwa kutoka katika Israeli yote wakaja mbele ya Gibea, na mapigano yalikuwa makali; na Wabenyamini hawakujua kwamba msiba+ ulikuwa unawakaribia. 35  Naye Yehova akashinda Benyamini+ mbele ya Israeli, hivi kwamba wana wa Israeli siku hiyo wakaangamiza katika Benyamini watu 25,100, wote hao wenye kutumia upanga.+ 36  Hata hivyo, wana wa Benyamini walifikiri kwamba watu wa Israeli wangeshindwa+ walipoendelea kurudi nyuma mbele ya Benyamini kwa sababu walitegemea kile kikundi cha kuvizia ambacho walikuwa wameweka juu ya Gibea. 37  Na wale waliokuwa wakivizia, walitenda haraka, wakatimua mbio kuelekea Gibea.+ Ndipo wenye kuvizia+ wakasambaa na kulipiga jiji lote kwa makali ya upanga.+ 38  Basi watu wa Israeli walikuwa wamefanya mpango na wale wenye kuvizia kwamba wafanye moshi upande juu kama ishara kutoka katika jiji hilo.+ 39  Wana wa Israeli walipogeuka katika lile pigano, Benyamini wakaanza kupiga karibu watu 30 waliokuwa na majeraha ya kufisha kati ya watu wa Israeli,+ kwa maana walisema: “Bila shaka wanashindwa mbele yetu kama ilivyokuwa katika pigano la kwanza.”+ 40  Na ile ishara+ ikaanza kupanda kutoka katika jiji ikiwa nguzo ya moshi.+ Basi Benyamini alipogeuka kuangalia nyuma, tazama! jiji lote lilipaa juu kuelekea mbinguni.+ 41  Watu wa Israeli wakageuka,+ na watu wa Benyamini wakafadhaika,+ kwa kuwa waliona kwamba msiba umewafikia.+ 42  Basi wakageuka mbele ya watu wa Israeli kuelekea nyikani, na pigano likawafuata kwa ukaribu, huku wale watu waliokuwa wakitoka katika majiji wakiwaangamiza katikati yao. 43  Wakamzunguka Benyamini.+ Wakamfuatilia wasiwe na mahali pa kupumzika.+ Wakamkanyagia chini moja kwa moja mbele ya Gibea+ kuelekea upande wa mapambazuko ya jua. 44  Mwishowe watu kumi na nane elfu wa Benyamini wakaanguka, wote hao wakiwa wanaume mashujaa.+ 45  Basi wakageuka, wakakimbia kuelekea nyikani mpaka kwenye mwamba wa Rimoni.+ Nao wakaokota watu elfu tano kati yao katika njia kuu,+ na kuendelea kuwafuatilia kwa ukaribu mpaka Gidomu, basi wakawapiga watu elfu mbili kati yao. 46  Na wote wa Benyamini walioanguka siku hiyo wakajumlika mwishowe kuwa watu 25,000 wenye kutumia upanga,+ wote hao wakiwa wanaume mashujaa. 47  Lakini wanaume mia sita wakageuka, wakakimbia kuelekea nyikani mpaka kwenye mwamba wa Rimoni, nao wakaendelea kukaa juu ya mwamba wa Rimoni+ kwa miezi minne. 48  Nao watu wa Israeli wakarudi tena kupigana na wana wa Benyamini, wakaendelea kuwapiga kwa makali ya upanga wale wa jiji, kuanzia mwanadamu hata mnyama wa kufugwa hata wote waliopatikana.+ Pia wakayateketeza kwa moto majiji yote waliyoyaona.+

Maelezo ya Chini