Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Waamuzi 2:1-23

2  Ndipo malaika+ wa Yehova akapanda kutoka Gilgali+ akaenda Bokimu+ na kusema: “Mimi niliwatoa ninyi Misri na kuwaleta katika nchi ambayo niliwaapia mababu zenu.+ Zaidi ya hayo, nikasema, ‘Sitavunja kamwe agano langu pamoja nanyi.+  Nanyi kwa upande wenu, hampaswi kufanya agano na wakaaji wa nchi hii.+ Bomoeni madhabahu zao.’+ Lakini hamkuisikiliza sauti yangu.+ Kwa nini mmefanya hivi?+  Basi, mimi kwa upande wangu nimesema, ‘Sitawafukuza kutoka mbele yenu, nao watakuwa mitego kwenu,+ na miungu yao itakuwa mtego kwenu.’”+  Na ikawa kwamba mara tu malaika wa Yehova alipokuwa amewaambia wana wote wa Israeli maneno hayo, watu wakaanza kupaaza sauti zao, wakalia.+  Kwa hiyo wakaita jina la mahali pale Bokimu. Kisha wakamtolea Yehova dhabihu hapo.  Wakati Yoshua alipowaacha watu waende zao, ndipo wana wa Israeli wakaenda zao, kila mmoja kwa urithi wake, wapate kuimiliki nchi.+  Na watu wakaendelea kumtumikia Yehova siku zote za Yoshua na siku zote za wale wanaume wazee walioendelea kuishi baada ya Yoshua na ambao walikuwa wameona kazi yote kubwa ya Yehova ambayo aliwafanyia Israeli.+  Kisha Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Yehova, akafa akiwa na umri wa miaka mia moja na kumi.+  Basi wakamzika katika eneo la urithi wake kule Timnath-heresi+ katika eneo lenye milima la Efraimu, upande wa kaskazini wa Mlima Gaashi.+ 10  Na kile kizazi chote pia kikakusanywa kwa baba zao,+ na kizazi kingine kikaanza kutokea baada yao ambacho hakikumjua Yehova wala ile kazi ambayo alikuwa amewafanyia Israeli.+ 11  Na wana wa Israeli wakaanza kufanya yaliyo mabaya machoni pa Yehova,+ wakatumikia Mabaali.+ 12  Hivyo wakamwacha Yehova Mungu wa baba zao aliyekuwa amewatoa katika nchi ya Misri,+ wakafuata miungu mingine kutoka kati ya miungu ya watu waliowazunguka pande zote,+ wakaanza kuiinamia, hata wakamtia uchungu Yehova.+ 13  Hivyo wakamwacha Yehova, wakaanza kutumikia Baali na sanamu za Ashtorethi.+ 14  Ndipo hasira ya Yehova ikawaka juu ya Israeli,+ akawatia mikononi mwa waporaji, nao wakaanza kuwapora;+ naye akawauza mkononi mwa adui zao waliowazunguka pande zote,+ wala hawakuweza tena kusimama mbele ya adui zao.+ 15  Kokote walikoenda, mkono wa Yehova ulikuwa juu yao ili kuwaletea msiba,+ kama vile Yehova alivyokuwa amesema na kama vile Yehova alivyokuwa amewaapia;+ nao wakawa katika dhiki kali sana.+ 16  Basi Yehova alikuwa akisimamisha waamuzi,+ nao walikuwa wakiwaokoa kutoka mkononi mwa waporaji wao.+ 17  Nao hawakuwasikiliza hata waamuzi wao, lakini wakafanya uasherati+ na miungu mingine+ na kuiinamia. Waligeuka upesi kutoka katika njia ambayo mababu zao walikuwa wametembea kwa kutii amri za Yehova.+ Wao hawakufanya hivyo. 18  Na wakati Yehova alipowasimamishia waamuzi,+ Yehova akawa pamoja na mwamuzi huyo, naye akawaokoa kutoka mkononi mwa adui zao siku zote za mwamuzi huyo; kwa maana Yehova alikuwa akijuta+ kwa ajili ya kuugua kwao kwa sababu ya wakandamizaji+ wao na wale waliokuwa wakiwasukuma huku na huku. 19  Na ikawa kwamba mwamuzi huyo alipokufa, walikuwa wakigeuka na kutenda kwa njia ya uharibifu hata zaidi ya baba zao kwa kufuata miungu mingine ili kuitumikia na kuiinamia.+ Hawakujiepusha na matendo yao na tabia yao ya ukaidi.+ 20  Mwishowe hasira ya Yehova ikawaka+ juu ya Israeli naye akasema: “Kwa sababu taifa hili wamevunja agano+ langu ambalo niliwaamuru mababu zao, nao hawakuisikiliza sauti yangu,+ 21  mimi pia, kwa upande wangu, sitafukuza tena kutoka mbele yao hata taifa moja kati ya yale mataifa ambayo Yoshua aliacha wakati alipokufa,+ 22  ili kwa njia ya hayo Israeli wajaribiwe,+ kuona kama wataishika njia ya Yehova kwa kutembea katika hiyo kama vile mababu zao walivyoishika, au hapana.” 23  Kwa hiyo Yehova akayaacha mataifa hayo yabaki kwa kutoyafukuza upesi,+ wala hakuyatia mkononi mwa Yoshua.

Maelezo ya Chini