Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Waamuzi 11:1-40

11  Basi Yeftha+ Mgileadi+ akawa mwanamume mwenye nguvu na shujaa,+ naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba,+ naye Gileadi akamzaa Yeftha.  Na mke wa Gileadi akaendelea kumzalia wana. Wakati wana wa mke yule walipokuwa wakubwa, wakamfukuza Yeftha na kumwambia: “Usiwe na urithi wowote katika nyumba ya baba yetu,+ kwa sababu wewe ni mwana wa mwanamke mwingine.”  Basi Yeftha akakimbia kwa sababu ya ndugu zake, akaenda kukaa katika nchi ya Tobu.+ Kisha watu wanaozurura-zurura wakaendelea kujikusanya pamoja kwa Yeftha, nao wakawa wakienda nje pamoja naye.+  Na ikawa baada ya muda kwamba wana wa Amoni wakaanza kupigana na Israeli.+  Ikawa kwamba wana wa Amoni walipopigana na Israeli,+ wanaume wazee wa Gileadi wakaenda mara moja kumchukua Yeftha kutoka katika nchi ya Tobu.+  Nao wakamwambia Yeftha: “Njoo uwe kiongozi wetu, nasi tupigane na wana wa Amoni.”  Lakini Yeftha akawaambia wanaume wazee+ wa Gileadi: “Je, si ninyi mlionichukia, mkanifukuza kutoka nyumbani kwa baba yangu?+ Kwa nini basi mmenijia hivi sasa mkiwa katika taabu?”+  Ndipo wanaume wazee wa Gileadi wakamwambia Yeftha: “Ndiyo sababu sasa tumerudi kwako,+ nawe uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe uwe kwetu kichwa juu ya wakaaji wote wa Gileadi.”+  Basi Yeftha akawaambia wanaume wazee wa Gileadi: “Ikiwa mnanirudisha ili kupigana na wana wa Amoni, na Yehova akiwatia+ mkononi mwangu, mimi mwenyewe nitakuwa kichwa chenu!” 10  Ndipo wanaume wazee wa Gileadi wakamwambia Yeftha: “Yehova na awe msikilizaji kati yetu+ ikiwa hatutafanya kulingana na neno lako.”+ 11  Basi Yeftha akaenda pamoja na wanaume wazee wa Gileadi, na watu wakamweka juu yao awe kichwa na kiongozi.+ Na Yeftha akasema maneno yake yote mbele za Yehova+ katika Mispa.+ 12  Ndipo Yeftha akatuma wajumbe kwa mfalme wa wana wa Amoni,+ akisema: “Nina nini na wewe,+ kwa kuwa umekuja juu yangu ili kupigana katika nchi yangu?” 13  Basi mfalme wa wana wa Amoni akawaambia wale wajumbe wa Yeftha: “Ni kwa sababu Israeli walichukua nchi yangu walipopanda kutoka Misri,+ kuanzia Arnoni+ mpaka Yaboki na mpaka Yordani.+ Basi sasa irudishe kwa amani.” 14  Lakini Yeftha akatuma wajumbe tena kwa mfalme wa wana wa Amoni 15  na kumwambia: “Yeftha amesema hivi, ‘Israeli hawakuchukua nchi ya Moabu+ wala nchi ya wana wa Amoni.+ 16  Kwa maana Israeli walipopanda kutoka Misri, walitembea kupitia nyika mpaka Bahari Nyekundu,+ wakaja Kadeshi.+ 17  Ndipo Israeli wakatuma wajumbe kwa mfalme wa Edomu,+ wakisema: “Tafadhali, niache nipite katika nchi yako,” naye mfalme wa Edomu hakusikiliza. Pia wakatuma wajumbe kwa mfalme wa Moabu,+ naye hakukubali. Basi Israeli wakaendelea kukaa katika Kadeshi.+ 18  Walipotembea kupitia nyika, waliizunguka nchi ya Edomu+ na nchi ya Moabu, nao wakaenda upande wa mashariki wa nchi ya Moabu,+ wakakaa katika eneo la Arnoni; nao hawakuja katika mpaka wa Moabu,+ kwa sababu Arnoni ulikuwa ni mpaka wa Moabu.+ 19  “‘Baada ya hayo Israeli wakatuma wajumbe kwa Sihoni mfalme wa Waamori, mfalme wa Heshboni,+ na Israeli wakamwambia: “Tafadhali, tuache tupite katika nchi yako kwenda mahali pangu mwenyewe.”+ 20  Naye Sihoni hakuwaamini Israeli kwamba wavukie katika eneo lake, na Sihoni akakusanya watu wake wote pamoja, akapiga kambi katika Yahazi,+ wakapigana na Israeli.+ 21  Kwa hiyo Yehova Mungu wa Israeli akamtia Sihoni na watu wake wote mkononi mwa Israeli, nao wakawapiga na Israeli wakaimiliki nchi yote ya Waamori waliokuwa wakikaa katika nchi hiyo.+ 22  Kwa hiyo wakarithi eneo lote la Waamori kutoka Arnoni mpaka Yaboki na kutoka ile nyika mpaka Yordani.+ 23  “‘Na sasa Yehova Mungu wa Israeli ndiye aliyewafukuza Waamori kutoka mbele ya watu wake Israeli,+ nawe kwa upande wako, unataka kuwafukuza. 24  Je, hutamfukuza yule ambaye Kemoshi+ mungu wako anakufanya umfukuze? Na kila mmoja ambaye Yehova Mungu wetu amemfukuza mbele yetu ndiye tutakayemfukuza.+ 25  Na sasa je, wewe ni bora kuliko Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu?+ Je, alipata kushindana na Israeli, au je, alipata kupigana nao? 26  Wakati Israeli walipokuwa wakikaa katika Heshboni na miji yake ya kandokando+ na katika Aroeri+ na miji yake ya kandokando na katika majiji yote yaliyo kando ya kingo za Arnoni kwa miaka mia tatu, kwa nini, basi, hamkuinyakua wakati huo?+ 27  Kwa upande wangu, mimi sikukutendea dhambi, lakini wewe unanitendea vibaya kwa kupigana nami. Yehova aliye Mwamuzi+ na ahukumu leo kati ya wana wa Israeli na wana wa Amoni.’” 28  Na mfalme wa wana wa Amoni hakuyasikiliza maneno ya Yeftha ambayo alikuwa amemtumia.+ 29  Sasa roho ya Yehova ikaja juu ya Yeftha,+ naye akapita katika Gileadi na Manase, akapita katika Mispe la Gileadi,+ na kutoka Mispe la Gileadi akapita kwenda kwa wana wa Amoni. 30  Ndipo Yeftha akaweka nadhiri+ kwa Yehova na kusema: “Hakika ukiwatia wana wa Amoni mkononi mwangu, 31  itatukia pia kwamba yule atakayetoka nje, atakayetoka nje ya milango ya nyumba yangu kuja kunipokea nitakaporudi kwa amani+ kutoka kwa wana wa Amoni, lazima atakuwa wa Yehova,+ nami nitamtoa huyo kuwa toleo la kuteketezwa.”+ 32  Basi Yeftha akapita kwenda kwa wana wa Amoni ili kupigana nao, na Yehova akawatia mkononi mwake. 33  Akawapiga kwa mauaji makubwa sana kutoka Aroeri mpaka Minithi,+ majiji 20, na mpaka Abel-keramimu. Basi wana wa Amoni wakatiishwa mbele ya wana wa Israeli. 34  Mwishowe Yeftha akaja Mispa+ nyumbani kwake, na, tazama! binti yake akatoka nje kumpokea, akipiga tari na kucheza dansi!+ Naye alikuwa ndiye mtoto pekee. Hakuwa na mwana wala binti isipokuwa yeye. 35  Na ikawa kwamba alipomwona, akaanza kuyararua mavazi+ yake na kusema: “Ole, binti yangu! Kwa kweli umenifanya niiname chini, nawe mwenyewe umekuwa ndiye yule ambaye nilikuwa nikitenga. Mimi nimemfungulia Yehova kinywa changu, nami siwezi kurudi nyuma.”+ 36  Lakini akamwambia: “Baba yangu, ikiwa umemfungulia Yehova kinywa chako, nitendee kulingana na neno lililotoka katika kinywa chako,+ kwa kuwa Yehova amekulipizia kisasi juu ya adui zako, wana wa Amoni.” 37  Naye akaendelea kumwambia baba yake: “Na nifanyiwe jambo hili: Niache kwa miezi miwili, niende, nami nitashuka milimani, na acha niulilie ubikira wangu,+ mimi pamoja na wasichana wenzangu.” 38  Ndipo akasema: “Nenda!” Basi akamwacha aende kwa miezi miwili; naye akaenda, yeye pamoja na wasichana wenzake, akiulilia ubikira wake juu ya milima. 39  Na ikawa kwamba mwishoni mwa miezi miwili, akarudi kwa baba yake, kisha baba yake akatimiza ile nadhiri yake ambayo alikuwa ameweka kumwelekea.+ Naye hakupata kamwe kulala na mwanamume. Nayo ikawa sharti katika Israeli: 40  Mwaka baada ya mwaka binti za Israeli wakawa wakienda kumpongeza binti ya Yeftha Mgileadi, siku nne kwa mwaka.+

Maelezo ya Chini