Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waamuzi 1:1-36

1  Na ikawa kwamba baada ya kifo+ cha Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza+ Yehova, wakisema: “Ni nani kati yetu atakayepanda kwanza kwa Wakanaani ili kupigana nao?”  Na Yehova akasema: “Yuda atapanda.+ Tazama! Hakika nitaitia nchi hiyo mkononi mwake.”  Ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake: “Panda pamoja nami kuingia katika kura yangu,+ ili tupate kupigana na Wakaanani, nami nitaenda pamoja nawe katika kura yako.”+ Basi Simeoni akaenda pamoja naye.+  Kwa hiyo Yuda akaenda, kisha Yehova akawatia Wakanaani na Waperizi mikononi mwao,+ nao wakawashinda katika Bezeki, watu elfu kumi.  Walipomkuta Adoni-bezeki kule Bezeki, ndipo wakapigana naye, wakawashinda Wakanaani+ na Waperizi.+  Wakati Adoni-bezeki alipoanza kukimbia, wakamfuatilia na kumshika, wakamkata vidole gumba vya mikono yake na vidole vikubwa vya miguu yake.  Kwa hiyo Adoni-bezeki akasema: “Kumekuwa na wafalme 70 wakiokota chakula chini ya meza yangu, ambao vidole gumba vya mikono yao na vidole vikubwa vya miguu yao vimekatwa. Mungu amenilipa kulingana na matendo yangu.”+ Baadaye wakamleta Yerusalemu+ naye akafia huko.  Zaidi ya hayo, wana wa Yuda wakaendelea kupigana vita na jiji la Yerusalemu+ nao wakaliteka, wakalipiga kwa makali ya upanga, kisha wakateketeza jiji hilo kwa moto.  Baadaye wana wa Yuda wakashuka kupigana na Wakanaani waliokaa katika eneo lenye milima na Negebu+ na Shefela.+ 10  Basi Yuda akapiga mwendo kwenda juu ya Wakanaani waliokuwa wakikaa katika Hebroni+ (basi jina la Hebroni hapo zamani lilikuwa Kiriath-arba),+ nao wakamuua Sheshai na Ahimani na Talmai.+ 11  Na kutoka hapo wakasonga mbele juu ya wakaaji wa Debiri.+ (Basi jina la Debiri hapo zamani lilikuwa Kiriath-seferi.)+ 12  Ndipo Kalebu+ akasema: “Yeyote atakayepiga Kiriath-seferi na kuliteka, nitampa Aksa+ binti yangu awe mke wake.”+ 13  Naye Othnieli+ mwana wa Kenasi,+ ndugu mdogo wa Kalebu,+ akaliteka. Kwa hiyo yeye akampa Aksa binti yake awe mke wake.+ 14  Na ikawa kwamba mwanamke huyo alipokuwa akienda nyumbani, akaendelea kumchochea aombe shamba kutoka kwa baba yake. Kisha mwanamke huyo akapiga makofi akiwa juu ya punda.+ Basi Kalebu akamwambia: “Unataka nini?” 15  Naye akamwambia: “Nipe baraka,+ kwa maana umenipa sehemu ya shamba upande wa kusini, nawe unipe Guloth-maimu.” Basi Kalebu akampa Gulothi ya Juu+ na Gulothi ya Chini. 16  Na wana wa yule Mkeni,+ ambaye Musa alikuwa mwana-mkwe wake,+ wakapanda kutoka katika lile jiji la mitende+ pamoja na wana wa Yuda, wakaingia katika nyika ya Yuda, iliyoko upande wa kusini wa Aradi.+ Ndipo wakaenda, wakaanza kukaa na watu hao.+ 17  Lakini Yuda akasonga mbele akiwa na Simeoni ndugu yake, nao wakawapiga Wakanaani waliokaa Sefathi na kuliharibu+ jiji. Basi jina la jiji hilo likaitwa Horma.+ 18  Kisha Yuda akateka Gaza+ na eneo lake na Ashkeloni+ na eneo lake na Ekroni+ na eneo lake. 19  Na Yehova akaendelea kuwa na Yuda, naye akamiliki eneo lenye milima, lakini hakuweza kuwafukuza wakaaji wa ile nchi tambarare ya chini, kwa sababu walikuwa na magari ya vita+ yenye miundu ya chuma.+ 20  Walipompa Kalebu jiji la Hebroni, kama alivyoahidi Musa,+ ndipo akawafukuza kutoka humo wale wana watatu wa Anaki.+ 21  Na wana wa Benyamini hawakuwafukuza Wayebusi waliokaa Yerusalemu;+ bali Wayebusi wanaendelea kukaa pamoja na wana wa Benyamini katika Yerusalemu mpaka leo.+ 22  Wakati huohuo nyumba ya Yosefu+ pia ikapanda kwenda kupigana na Betheli,+ na Yehova alikuwa pamoja nao.+ 23  Na nyumba ya Yosefu ikaanza kufanya upelelezi+ juu ya Betheli (jina la jiji hilo hapo zamani lilikuwa Luzi),+ 24  na walinzi wakaona mtu akitoka katika jiji. Kwa hiyo wakamwambia: “Tafadhali tuonyeshe njia ya kuingia ndani ya jiji, nasi hakika tutakutendea fadhili.”+ 25  Basi mtu huyo akawaonyesha njia ya kuingia ndani ya jiji; nao wakalipiga jiji kwa makali ya upanga,+ lakini wakamwachilia mtu huyo pamoja na familia yake yote.+ 26  Ndipo mtu huyo akaenda katika nchi ya Wahiti,+ akajenga jiji na kuliita jina Luzi. Hilo ndilo jina la jiji hilo mpaka leo. 27  Na Manase+ hakumiliki Beth-sheani+ na miji yake ya kandokando na Taanaki+ na miji yake ya kandokando na wakaaji wa Dori+ na miji yake ya kandokando na wakaaji wa Ibleamu+ na miji yake ya kandokando na wakaaji wa Megido+ na miji yake ya kandokando, bali Wakanaani waliendelea kukaa katika nchi hiyo.+ 28  Na ikawa kwamba Israeli walipopata nguvu,+ ndipo wakawatia Wakanaani katika kazi ya kulazimishwa,+ wala hawakuwafukuza kabisa.+ 29  Wala Efraimu hakuwafukuza Wakanaani waliokuwa wakikaa Gezeri, lakini Wakanaani waliendelea kukaa kati yao katika Gezeri.+ 30  Zabuloni+ hakuwafukuza wakaaji wa Kitroni na wakaaji wa Nahaloli,+ lakini Wakanaani waliendelea kukaa kati yao,+ nao wakatiwa katika kazi ya kulazimishwa.+ 31  Asheri+ hakuwafukuza wakaaji wa Ako na wakaaji wa Sidoni+ na Alabu na Akzibu+ na Helba na Afiki+ na Rehobu.+ 32  Na Waasheri wakaendelea kukaa kati ya Wakanaani waliokaa katika nchi, kwa sababu hawakuwafukuza.+ 33  Naftali+ hakuwafukuza wakaaji wa Beth-shemeshi na wakaaji wa Beth-anathi,+ lakini waliendelea kukaa kati ya Wakanaani waliokaa katika nchi;+ na wakaaji wa Beth-shemeshi na wale wa Beth-anathi wakawatumikia katika kazi ya kulazimishwa.+ 34  Na Waamori wakaendelea kuwasukuma wana wa Dani+ mpaka ndani ya lile eneo lenye milima, kwa maana hawakuwaruhusu washuke kuja chini katika nchi tambarare ya chini.+ 35  Kwa hiyo Waamori wakaendelea kukaa katika Mlima Heresi na katika Aiyaloni+ na Shaalbimu.+ Lakini mkono wa nyumba ya Yosefu ukawa mzito sana hivi kwamba wakalazimishwa kufanya kazi ngumu.+ 36  Na eneo la Waamori lilikuwa kutoka mpando wa Akrabimu,+ kutoka Sela na juu yake.

Maelezo ya Chini