Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Nehemia 9:1-38

9  Na katika siku ya 24 ya mwezi huu+ wana wa Israeli wakakusanyika, wakifunga+ na kuvaa nguo za magunia+ na mavumbi+ juu yao.  Nao uzao wa Israeli wakajitenga+ na wageni+ wote, wakasimama na kuungama+ dhambi zao wenyewe+ na makosa ya baba zao.+  Kisha wakasimama mahali pao+ na kusoma kwa sauti katika kitabu cha sheria+ ya Yehova Mungu wao kwa muda wa saa tatu wakati wa mchana;+ na kwa muda wa saa tatu nyingine walikuwa wakiungama+ na kumwinamia Yehova Mungu wao.+  Nao Yeshua na Bani, Kadmieli, Shebania,+ Buni, Sherebia, Bani na Kenani wakapanda kwenye jukwaa+ la Walawi na kupaaza sauti kubwa+ kwa Yehova Mungu wao.  Nao Walawi, Yeshua na Kadmieli, Bani, Hashabneya, Sherebia, Hodia, Shebania na Pethahia wakasema: “Simameni, mbarikini+ Yehova Mungu wenu milele na milele.+ Na walibariki jina lako tukufu,+ ambalo limeinuliwa juu ya baraka na sifa zote.  “Wewe peke yako ndiye Yehova;+ wewe mwenyewe umezifanya mbingu,+ hata mbingu za mbingu, na jeshi lao lote,+ dunia+ na vyote vilivyo juu yake,+ bahari+ na vyote vilivyomo;+ nawe unavihifadhi vyote hai; na jeshi+ la mbinguni linakuinamia wewe.  Wewe ndiye Yehova Mungu wa kweli, uliyemchagua Abramu+ na kumleta kutoka Uru la Wakaldayo+ na kulifanya jina lake kuwa Abrahamu.+  Nawe ukaona moyo wake kuwa ni mwaminifu mbele zako;+ basi ukafanya lile agano+ pamoja na yeye ili umpe nchi ya Wakanaani, Wahiti, Waamori na Waperizi na Wayebusi na Wagirgashi, kuupa uzao wake;+ nawe ukatimiza maneno yako, kwa maana wewe ni mwadilifu.+  “Kwa hiyo ukaona+ mateso ya mababu zetu huko Misri, nawe ukasikia+ kilio chao kwenye Bahari Nyekundu. 10  Ndipo ukatoa ishara na miujiza juu ya Farao na watumishi wake wote na watu wote wa nchi yake,+ kwa maana ulijua kwamba walitenda kwa kimbelembele+ juu yao; nawe ukajifanyia jina+ kama ilivyo leo hii. 11  Nawe ukapasua+ bahari mbele yao, nao wakavuka katikati ya bahari juu ya nchi kavu;+ na wale waliokuwa wakiwafuatilia ukawatupa ndani ya vilindi vya bahari+ kama jiwe+ katika maji yenye nguvu.+ 12  Nawe ukawaongoza kwa nguzo ya wingu wakati wa mchana,+ na kwa nguzo ya moto wakati wa usiku,+ ili kuwaangazia+ njia wanayopaswa kuipitia. 13  Nawe ukashuka chini kwenye Mlima Sinai+ na kusema nao kutoka mbinguni+ na kuwapa maamuzi ya hukumu+ yaliyo manyoofu na sheria za kweli,+ masharti+ na amri+ nzuri. 14  Nawe ukawajulisha sabato+ yako takatifu, na amri na masharti na sheria ukawaamuru kupitia Musa mtumishi wako.+ 15  Nawe ukawapa mkate kutoka mbinguni kwa ajili ya njaa yao,+ na kutoka katika mwamba ukawaletea maji kwa ajili ya kiu yao,+ nawe ukawaambia waingie+ na kuimiliki nchi ambayo kwa kiapo ulikuwa umeuinua mkono wako ili kuwapa.+ 16  “Nao wenyewe, mababu zetu, wakatenda kwa kimbelembele+ na kufanya shingo zao kuwa ngumu,+ wala hawakusikiliza amri zako. 17  Kwa hiyo wakakataa kusikiliza,+ wala hawakuyakumbuka+ matendo yako ya ajabu ambayo ulikuwa umewafanyia, bali wakafanya shingo zao kuwa ngumu+ na kujichagulia mkuu+ ili kurudi kwenye hali yao ya utumwa katika Misri. Lakini wewe ni Mungu wa matendo ya kusamehe,+ mwenye neema+ na rehema,+ si mwepesi wa hasira+ na ni mwingi+ wa fadhili zenye upendo, nawe hukuwaacha.+ 18  Ndiyo, walipokuwa wamejitengenezea sanamu ya ndama+ ya kuyeyushwa na kuanza kusema, ‘Huyu ndiye Mungu wako aliyekuongoza kutoka Misri,’+ nao wakatenda matendo makubwa ya kukosa heshima, 19  wewe mwenyewe, katika rehema zako nyingi hukuwaacha+ nyikani. Nguzo ya wingu haikuondoka juu yao wakati wa mchana ili kuwaongoza njiani,+ wala nguzo ya moto haikuondoka juu yao usiku ili kuwaangazia njia wanayopaswa kuipitia.+ 20  Nawe ukawapa roho+ yako njema ili kuwapa hekima, nawe hukuwanyima mana vinywani mwao,+ na maji ukawapa kwa ajili ya kiu yao.+ 21  Na kwa miaka 40+ ukawapa chakula nyikani. Hawakukosa chochote.+ Mavazi yao hayakuchakaa,+ wala miguu yao haikuvimba.+ 22  “Nawe ukawapa falme+ na vikundi vya watu, ukawagawia fungu kwa fungu;+ hivi kwamba wakamiliki nchi ya Sihoni,+ nchi ya mfalme wa Heshboni,+ na nchi ya Ogu+ mfalme wa Bashani.+ 23  Na wana wao ukawafanya kuwa wengi kama nyota za mbinguni.+ Kisha ukawaleta katika nchi+ ambayo ulikuwa umewaahidi mababu zao+ kwamba wanapaswa waingie na kuimiliki. 24  Basi wana wao+ wakaingia, wakaichukua nchi hiyo na kuimiliki,+ nawe ukatiisha+ mbele yao wakaaji wa nchi hiyo, Wakanaani,+ na kuwatia mikononi mwao, pamoja na wafalme+ wao na vikundi vya watu wa nchi,+ ili wawatendee kulingana na mapenzi yao.+ 25  Nao wakaanza kuteka majiji yenye ngome+ na udongo mnono+ na kumiliki nyumba zilizojaa vitu vyote vyema,+ matangi yaliyochimbwa chini,+ mashamba ya mizabibu na ya mizeituni+ na miti ya vyakula kwa wingi, nao wakaanza kula na kushiba+ na kunenepa+ na kufanikiwa katika wema wako mkubwa.+ 26  “Hata hivyo, wakakosa kutii,+ wakakuasi+ na kuzidi kutupa sheria yako nyuma ya migongo yao,+ wakawaua manabii wako mwenyewe,+ waliotoa ushahidi juu yao ili kuwarudisha kwako;+ nao wakaendelea kutenda matendo ya ukosefu mkubwa wa heshima.+ 27  Kwa sababu hiyo ukawatia mkononi mwa adui zao,+ walioendelea kuwataabisha;+ lakini wakati wa taabu yao walikuwa wakikulilia,+ nawe mwenyewe ulikuwa ukisikia kutoka mbinguni kwenyewe;+ nawe kulingana na rehema+ zako nyingi ukawapa waokozi+ waliowaokoa kutoka mkononi mwa adui zao.+ 28  “Lakini mara tu walipopata kupumzika, wakatenda tena mabaya mbele zako,+ nawe ukawaacha mkononi mwa adui zao, ambao waliwakanyagia chini.+ Kisha wakawa wanarudi na kukulilia wapate msaada,+ nawe ukasikia kutoka mbinguni kwenyewe+ na kuwakomboa kulingana na rehema zako nyingi, tena na tena.+ 29  Ingawa ulikuwa ukitoa ushahidi+ juu yao ili kuwarudisha kwenye sheria yako,+ wao walitenda kwa kimbelembele+ wala hawakusikiliza amri zako; nao wakayatendea dhambi+ maamuzi yako ya hukumu,+ ambayo, mtu akiyafanya, ataishi pia kwa hayo.+ Nao wakazidi kutokeza bega+ la ukaidi, wakaifanya shingo yao kuwa ngumu,+ wala hawakusikiliza.+ 30  Lakini uliwavumilia kwa miaka mingi+ nawe ukaendelea kutoa ushahidi+ juu yao kwa roho yako kupitia manabii wako, wala hawakutega sikio.+ Mwishowe ukawatia mikononi mwa watu wa nchi hizo.+ 31  Na katika rehema zako nyingi hukuwaangamiza+ wala kuwaacha;+ kwa maana wewe ni Mungu mwenye neema+ na rehema.+ 32  “Na sasa, Ee Mungu wetu, Mungu mkuu,+ mwenye nguvu+ na mwenye kuogopesha,+ anayeshika agano+ na fadhili zenye upendo,+ usiache magumu yote ambayo yametupata sisi,+ wafalme+ wetu, wakuu+ wetu na makuhani+ wetu na manabii+ wetu na mababu+ zetu na watu wako wote tangu siku za wafalme wa Ashuru mpaka leo hii,+ yaonekane kuwa madogo mbele zako.+ 33  Nawe ni mwadilifu+ kuhusu mambo yote ambayo yametupata, kwa maana umetenda kwa uaminifu,+ lakini sisi ndio tumetenda kwa uovu.+ 34  Nao wafalme wetu, wakuu wetu, makuhani wetu na mababu zetu,+ hawakutenda sheria yako,+ wala kusikiliza amri zako+ wala shuhuda zako ambazo ulitumia kutoa ushahidi+ juu yao. 35  Na wao wenyewe—wakati wa ufalme wao+ na katikati ya vitu vyako vingi vilivyo vyema+ ambavyo uliwapa na katika nchi pana na nono+ uliyowapa, hawakukutumikia+ wala kurudi kutoka katika mazoea yao mabaya.+ 36  Tazama! Sisi leo ni watumwa;+ na tazama! sisi ni watumwa+ juu ya nchi ambayo uliwapa mababu zetu, ili wale matunda yake na vitu vyake vyema, 37  na mazao yake yamejaa+ kwa ajili ya wafalme+ ambao umeweka juu yetu kwa sababu ya dhambi zetu,+ nao wanatawala juu ya miili yetu na juu ya wanyama wetu wa kufugwa, kulingana na mapenzi yao, nasi tumo katika taabu kubwa.+ 38  “Basi kwa sababu ya hayo yote tunaweka mapatano yenye kutegemeka,+ katika maandishi na kushuhudiwa vilevile kwa kutiwa muhuri+ wa wakuu wetu, Walawi wetu na makuhani wetu.”+

Maelezo ya Chini