Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Nehemia 7:1-73

7  Na ikawa kwamba, mara tu ukuta ulipojengwa upya,+ nikaisimamisha milango+ yake mara moja. Kisha watunza-malango+ na waimbaji+ na Walawi+ wakawekwa rasmi.  Nami nikaweka usimamizi wa Yerusalemu chini ya Hanani ndugu yangu na Hanania+ mkuu wa Ngome,+ kwa maana alikuwa mwanamume mwenye kutegemeka+ sana naye alimwogopa+ Mungu wa kweli kuliko wengine wengi.  Basi nikawaambia: “Malango+ ya Yerusalemu hayapaswi kufunguliwa mpaka jua liwake kabisa; nao waifunge milango na kuiweka komeo+ wao wakiwa wamesimama kando. Nanyi wekeni walinzi wa wakaaji wa Yerusalemu, kila mmoja katika kituo chake mwenyewe cha ulinzi na kila mmoja mbele ya nyumba yake mwenyewe.”+  Basi jiji lilikuwa pana na kubwa, na kulikuwa na watu wachache ndani yake,+ wala hakukuwa na nyumba zozote zilizojengwa.  Lakini Mungu wangu akaweka wazo moyoni+ mwangu kwamba nikusanye watu wenye vyeo na watawala-wasaidizi na watu ili wajiandikishe kiukoo.+ Ndipo nikakipata kitabu cha uandikishaji wa kiukoo+ cha wale waliokuja pale mwanzoni, na ndani nikakuta imeandikwa:  Hawa ndio wana wa wilaya ya utawala+ waliokuja kutoka utekwani+ mwa wale waliohamishwa ambao Nebukadneza+ mfalme wa Babiloni alikuwa amewapeleka uhamishoni,+ na ambao baadaye walirudi Yerusalemu na Yuda, kila mmoja kwenye jiji lake mwenyewe;+  wale waliokuja pamoja na Zerubabeli,+ Yeshua,+ Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordekai,+ Bilshani, Misperethi, Bigvai, Nehumu, Baana. Hesabu ya wanaume wa watu wa Israeli:  Wana wa Paroshi,+ 2,172;  wana wa Shefatia,+ 372; 10  wana wa Ara,+ 652; 11  wana wa Pahath-moabu,+ wa wana wa Yeshua na Yoabu,+ 2,818; 12  wana wa Elamu,+ 1,254; 13  wana wa Zatu,+ 845; 14  wana wa Zakai,+ 760; 15  wana wa Binui,+ 648; 16  wana wa Bebai,+ 628; 17  wana wa Azgadi,+ 2,322; 18  wana wa Adonikamu,+ 667; 19  wana wa Bigvai,+ 2,067; 20  wana wa Adini,+ 655; 21  wana wa Ateri,+ wa Hezekia, 98; 22  wana wa Hashumu,+ 328; 23  wana wa Besai,+ 324; 24  wana wa Harifu,+ 112; 25  wana wa Gibeoni,+ 95; 26  wanaume wa Bethlehemu+ na Netofa,+ 188; 27  wanaume wa Anathothi,+ 128; 28  wanaume wa Beth-azmavethi,+ 42; 29  wanaume wa Kiriath-yearimu,+ Kefira+ na Beerothi,+ 743; 30  wanaume wa Rama+ na Geba,+ 621; 31  wanaume wa Mikmasi,+ 122; 32  wanaume wa Betheli+ na Ai,+ 123; 33  wanaume wa ile Nebo+ nyingine, 52; 34  wana wa ile Elamu+ nyingine, 1,254; 35  wana wa Harimu,+ 320; 36  wana wa Yeriko,+ 345; 37  wana wa Lodi,+ Hadidi+ na Ono,+ 721; 38  wana wa Senaa,+ 3,930. 39  Makuhani: Wana wa Yedaya+ wa nyumba ya Yeshua, 973; 40  wana wa Imeri,+ 1,052; 41  wana wa Pashuri,+ 1,247; 42  wana wa Harimu,+ 1,017. 43  Walawi: Wana wa Yeshua, wa Kadmieli,+ wa wana wa Hodeva,+ 74; 44  Waimbaji,+ wana wa Asafu,+ 148. 45  Watunza-malango,+ wana wa Shalumu,+ wana wa Ateri, wana wa Talmoni,+ wana wa Akubu,+ wana wa Hatita, wana wa Shobai,+ 138. 46  Wanethini:+ Wana wa Siha, wana wa Hasufa, wana wa Tabaothi,+ 47  wana wa Kerosi, wana wa Sia, wana wa Padoni,+ 48  wana wa Lebana, wana wa Hagaba,+ wana wa Salmai, 49  wana wa Hanani,+ wana wa Gideli, wana wa Gahari, 50  wana wa Reaya,+ wana wa Resini,+ wana wa Nekoda, 51  wana wa Gazamu, wana wa Uza, wana wa Pasea, 52  wana wa Besai,+ wana wa Meunimu, wana wa Nefushesimu,+ 53  wana wa Bakbuki, wana wa Hakufa, wana wa Harhuri,+ 54  wana wa Baslithi, wana wa Mehida, wana wa Harsha,+ 55  wana wa Barkosi, wana wa Sisera, wana wa Tema,+ 56  wana wa Nezia, wana wa Hatifa.+ 57  Wana wa watumishi wa Sulemani:+ Wana wa Sotai, wana wa Soferethi, wana wa Perida,+ 58  wana wa Yaala, wana wa Darkoni, wana wa Gideli,+ 59  wana wa Shefatia, wana wa Hatili, wana wa Pokereth-hazebaimu, wana wa Amoni.+ 60  Wanethini+ wote na wana wa watumishi wa Sulemani walikuwa 392. 61  Na hawa ndio waliotoka Tel-mela, Tel-harsha, Kerubi, Adoni na Imeri,+ nao hawakuweza kujua nyumba ya baba zao wala uzao wao, kama walikuwa wa Israeli: 62  wana wa Delaya, wana wa Tobia, wana wa Nekoda,+ 642. 63  Na wa makuhani:+ wana wa Habaya, wana wa Hakozi,+ wana wa Barzilai,+ aliyechukua mke kutoka kati ya binti za Barzilai+ Mgileadi naye akaitwa kwa jina lao. 64  Hao ndio wale waliotafuta kitabu chao cha kuandikisha, ili kuthibitisha ukoo wao waziwazi, nacho hakikupatikana,+ basi wakazuiwa wasiwe katika ukuhani kwa kuwa walikuwa najisi.+ 65  Basi huyo Tirshatha+ akawaambia kwamba hawapaswi kula+ vitu vitakatifu zaidi mpaka kuhani mwenye Urimu+ na Thumimu+ asimame. 66  Kutaniko zima likiwa kundi moja lilikuwa watu 42,360,+ 67  zaidi ya hao watumwa+ wao na vijakazi wao, ambao walikuwa 7,337;+ nao walikuwa na waimbaji 245, wa kiume+ na wa kike.+ 68  Farasi zao walikuwa 736, nyumbu zao 245.+ 69  Ngamia walikuwa 435. Punda+ walikuwa 6,720.+ 70  Na kulikuwa na sehemu fulani ya vichwa+ vya nyumba za ukoo wa upande wa baba+ waliotoa vitu kwa ajili ya kazi.+ Huyo Tirshatha+ mwenyewe alitoa kwa ajili ya hazina drakma 1,000 za dhahabu, mabakuli 50, kanzu 530 za makuhani.+ 71  Na palikuwa na sehemu fulani ya vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba waliotoa kwa ajili ya hazina ya kazi drakma 20,000 za dhahabu na mina 2,200 za fedha.+ 72  Na watu wale wengine walitoa drakma 20,000 za dhahabu na mina 2,000 za fedha na kanzu 67 za makuhani. 73  Na makuhani+ na Walawi na watunza-malango na waimbaji+ na wengine kati ya watu na Wanethini+ na Israeli wote wakaanza kukaa katika majiji yao.+ Mwezi wa saba ulipofika,+ tayari wana wa Israeli walikuwa katika majiji yao.+

Maelezo ya Chini