Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Nehemia 13:1-31

13  Siku hiyo kitabu+ cha Musa kilisomwa+ masikioni mwa watu; na ndani yake ikapatikana imeandikwa kwamba Mwamoni+ wala Mmoabu+ asiingie katika kutaniko la Mungu wa kweli mpaka wakati usio na kipimo,+  kwa maana hawakuwapokea wana wa Israeli kwa mkate+ na kwa maji,+ bali walimlipa Balaamu+ ili awalaani.+ Hata hivyo, Mungu wetu aliigeuza laana hiyo kuwa baraka.+  Basi ikawa kwamba, mara waliposikia sheria hiyo,+ wakaanza kutenga+ kutoka katika Israeli ile jamii yote iliyochangamana.  Basi kabla ya hayo, Eliashibu+ kuhani aliyesimamia jumba la kulia chakula+ la nyumba ya Mungu wetu alikuwa mtu wa jamaa ya Tobia;+  naye alimtengenezea jumba kubwa la kulia chakula,+ mahali ambapo hapo kwanza walikuwa wakiweka kwa ukawaida toleo la nafaka,+ ubani na vyombo na sehemu ya kumi ya nafaka, divai mpya+ na mafuta,+ ambavyo ni haki ya Walawi+ na waimbaji na watunza-malango, na michango kwa ajili ya makuhani.  Na wakati huo wote mimi sikuwa katika Yerusalemu, kwa maana nilirudi kwa mfalme katika mwaka wa 32+ wa Artashasta+ mfalme wa Babiloni, na wakati fulani baadaye nikaomba mfalme ruhusa ya kutokuwapo.+  Kisha nikaja Yerusalemu nami nikauona ubaya ambao Eliashibu+ alikuwa amefanya kwa ajili ya Tobia+ kwa kumtengenezea jumba katika ua wa nyumba+ ya Mungu wa kweli.  Nalo jambo hilo likawa baya sana kwangu.+ Kwa hiyo nikavitupa+ nje ya jumba hilo la kulia chakula vyombo vyote vya nyumba ya Tobia.  Baada ya hayo nikaamuru nao wakatakasa+ majumba ya kulia chakula;+ nami nikavirudisha humo vyombo+ vya nyumba ya Mungu wa kweli, pamoja na toleo la nafaka na ubani.+ 10  Nami nikagundua kwamba Walawi hawakuwa wamepewa mafungu yao,+ hivi kwamba Walawi na waimbaji waliofanya kazi walikimbia, kila mmoja akaenda katika shamba lake mwenyewe.+ 11  Nami nikaanza kuwalaumu+ watawala-wasaidizi+ na kusema: “Kwa nini nyumba ya Mungu wa kweli imepuuzwa?”+ Kwa hiyo nikawakusanya pamoja na kuwasimamisha mahali pao pa kusimama. 12  Na Yuda wote wakaleta ndani ya maghala+ sehemu ya kumi+ ya nafaka+ na ya divai mpya+ na ya mafuta.+ 13  Kisha nikamweka Shelemia kuhani na Sadoki mwandikaji na Pedaya wa Walawi kusimamia maghala; na chini ya usimamizi wao kulikuwa na Hanani mwana wa Zakuri mwana wa Matania,+ kwa maana walionwa kuwa watu waaminifu;+ nao walikuwa na daraka la kuwagawia+ ndugu zao. 14  Unikumbuke+ mimi kuhusu jambo hili, Ee Mungu wangu, nawe usifutilie mbali+ matendo yangu ya fadhili zenye upendo ambayo nimetenda kuhusiana na nyumba+ ya Mungu wangu na kuilinda. 15  Katika siku hizo niliona katika Yuda watu wakikanyaga mashinikizo ya divai siku ya sabato+ na kuingiza marundo ya nafaka na kuyapakia+ juu ya punda,+ na pia divai, zabibu na tini+ na kila namna ya mzigo, na kuviingiza Yerusalemu siku ya sabato;+ nami nikatoa ushahidi juu yao siku waliyokuwa wakiuza vyakula. 16  Na Watiro+ walikaa katika jiji, wakiingiza samaki na kila namna ya mali+ na kuwauzia wana wa Yuda katika siku ya sabato Yerusalemu. 17  Kwa hiyo nikaanza kuwalaumu watu wenye vyeo+ wa Yuda na kuwaambia: “Ni jambo gani baya hili mnalofanya ninyi, hata kuitia unajisi siku ya sabato? 18  Je, mababu zenu hawakufanya hivyo,+ hivi kwamba Mungu akaleta juu yetu msiba huu wote,+ na pia juu ya jiji hili? Na bado mnaiongeza hasira inayowaka juu ya Israeli kwa kuitia sabato unajisi.”+ 19  Na ikawa kwamba, mara malango ya Yerusalemu yalipoingia giza kabla ya sabato, nikaamuru mara moja na malango yakaanza kufungwa.+ Tena nikasema kwamba wasiyafungue mpaka baada ya sabato; nami nikaweka malangoni baadhi ya watumishi wangu ili mzigo wowote usiingie ndani siku ya sabato.+ 20  Kwa hiyo wafanya-biashara na wauzaji wa kila namna ya mali wakakaa nje ya Yerusalemu usiku huo mara ya kwanza na mara ya pili. 21  Ndipo nikatoa ushahidi+ juu yao na kuwaambia: “Kwa nini mnakaa usiku mbele ya ukuta? Mkifanya hivyo tena, nitawadhuru.”+ Tangu wakati huo na kuendelea hawakuja siku ya sabato. 22  Nao Walawi+ nikawaambia kwamba wawe wakijitakasa+ kwa ukawaida na kuingia ndani, wakiyalinda malango+ ili kutakasa+ siku ya sabato. Ee Mungu wangu, likumbuke+ jambo hili pia kwa ajili yangu, nawe unihurumie kulingana na wingi wa fadhili zako zenye upendo.+ 23  Pia, katika siku hizo niliwaona Wayahudi ambao walikuwa wamewapa makao+ wake Waashdodi,+ Waamoni na Wamoabu.+ 24  Na kuhusu wana wao, nusu walisema lugha ya Kiashdodi, wala hakuna mmoja wao aliyejua kusema lugha ya Kiyahudi,+ ila lugha ya vikundi vya watu mbalimbali. 25  Ndipo nikaanza kuwalaumu na kuwalaani+ na kuwapiga watu fulani+ kati yao na kuzing’oa nywele zao na kuwaapisha kwa Mungu:+ “Hampaswi kuwapa wana wao binti zenu, wala hampaswi kuwakubali binti zao wowote kwa ajili ya wana wenu wala kwa ajili yenu.+ 26  Je, haikuwa kwa sababu yao kwamba Sulemani mfalme wa Israeli alitenda dhambi?+ Na hapakuwa na mfalme kama yeye katika hayo mataifa mengi;+ naye alipendwa na Mungu wake,+ hivi kwamba Mungu akamfanya kuwa mfalme juu ya Israeli wote. Lakini wake wa kigeni walimfanya hata yeye atende dhambi.+ 27  Na je, si jambo ambalo halijasikiwa kwenu kutenda ubaya huu wote mkubwa kwa kukosa uaminifu kwa Mungu wetu, kwa kuwapa makao wake wa kigeni?”+ 28  Na mmoja wa wana wa Yoyada+ mwana wa Eliashibu+ kuhani mkuu alikuwa mwana-mkwe wa Sanbalati+ Mhoroni.+ Kwa hiyo nikamfukuza atoke kwangu.+ 29  Ee Mungu wangu, uwakumbuke kwa sababu waliutia unajisi+ ukuhani na agano+ la ukuhani na la Walawi.+ 30  Nami nikawatakasa+ kutokana na kila kitu cha kigeni na kuwagawia makuhani na Walawi zamu zao, kila mmoja kwa kazi yake mwenyewe,+ 31  yaani, ya kuleta kuni+ kwa nyakati zilizowekwa na ya matunda ya kwanza yaliyoiva. Unikumbuke+ kwa ajili ya wema,+ Ee Mungu wangu.

Maelezo ya Chini