Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Nehemia 12:1-47

12  Na hawa ndio makuhani na Walawi waliokwenda pamoja na Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli+ na Yeshua:+ Seraya, Yeremia, Ezra,  Amaria,+ Maluku, Hatushi,  Shekania, Rehumu, Meremothi,  Ido, Ginethoi, Abiya,  Miyamini, Maadia, Bilga,  Shemaya,+ na Yoyaribu, Yedaya,+  Salu, Amoki,+ Hilkia, Yedaya.+ Hao ndio waliokuwa vichwa vya makuhani na ndugu zao katika siku za Yeshua.+  Na Walawi walikuwa Yeshua,+ Binui,+ Kadmieli,+ Sherebia, Yuda, Matania,+ waliosimamia utoaji wa shukrani, yeye na ndugu zake.  Na Bakbukia na Uni na ndugu zao walielekeana nao kwa zamu za ulinzi. 10  Yeshua akamzaa Yoyakimu, na Yoyakimu+ akamzaa Eliashibu,+ na Eliashibu akamzaa Yoyada.+ 11  Na Yoyada akamzaa Yonathani, na Yonathani akamzaa Yadua.+ 12  Na katika siku za Yoyakimu kulikuwa na makuhani, vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba:+ kwa ajili ya Seraya,+ Meraya; kwa ajili ya Yeremia, Hanania; 13  kwa ajili ya Ezra,+ Meshulamu; kwa ajili ya Amaria, Yehohanani; 14  kwa ajili ya Maluki, Yonathani; kwa ajili ya Shebania,+ Yosefu; 15  kwa ajili ya Harimu,+ Adna; kwa ajili ya Merayothi, Helkai; 16  kwa ajili ya Ido, Zekaria; kwa ajili ya Ginethoni, Meshulamu; 17  kwa ajili ya Abiya,+ Zikri; kwa ajili ya Miniamini, —; kwa ajili ya Moadia, Piltai; 18  kwa ajili ya Bilga,+ Shamua; kwa ajili ya Shemaya, Yehonathani; 19  na kwa ajili ya Yoyaribu, Matenai; kwa ajili ya Yedaya,+ Uzi; 20  kwa ajili ya Salai, Kalai; kwa ajili ya Amoki, Eberi; 21  kwa ajili ya Hilkia, Hashabia; kwa ajili ya Yedaya,+ Nethaneli. 22  Walawi katika siku za Eliashibu,+ Yoyada+ na Yohanani na Yadua+ waliandikwa kama vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba, pia makuhani, mpaka wakati wa ufalme wa Dario Mwajemi. 23  Wana wa Lawi wakiwa vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba+ waliandikwa katika kitabu cha mambo ya nyakati hizo, mpaka siku za Yohanani mwana wa Eliashibu. 24  Na vichwa vya Walawi walikuwa Hashabia, Sherebia+ na Yeshua mwana wa Kadmieli+ na ndugu zao kuwaelekea ili kutoa sifa na shukrani kulingana na amri+ ya Daudi yule mtu wa Mungu wa kweli, kikundi cha ulinzi kwa kikundi cha ulinzi. 25  Matania+ na Bakbukia, Obadia, Meshulamu, Talmoni, Akubu+ walikuwa wakilinda wakiwa watunza-malango,+ kikundi cha ulinzi kando ya maghala ya malango. 26  Hao walikuwa katika siku za Yoyakimu+ mwana wa Yeshua+ mwana wa Yozadaki+ na katika siku za Nehemia+ gavana na Ezra+ kuhani, mwandikaji.+ 27  Nao wakawatafuta Walawi wakati wa kuzindua+ ukuta wa Yerusalemu, ili kuwaleta kutoka mahali pao pote kuja Yerusalemu kuzindua na kushangilia kwa kutoa shukrani+ na kwa kuimba,+ kwa matoazi na vinanda+ na kwa vinubi.+ 28  Na wana wa waimbaji wakakusanyika kutoka katika Wilaya,+ kutoka katika sehemu zote zenye kuzunguka Yerusalemu na kutoka katika makao ya Wanetofa,+ 29  na kutoka katika Beth-gilgali+ na kutoka katika mashamba ya Geba+ na Azmavethi,+ kwa maana kulikuwa na makao+ ambayo waimbaji walikuwa wamejijengea kuzunguka Yerusalemu pande zote. 30  Na makuhani na Walawi wakajitakasa+ wenyewe na kuwatakasa watu+ na malango+ na ukuta.+ 31  Ndipo nikawaleta wakuu+ wa Yuda juu ya ukuta. Tena nikaweka makundi mawili makubwa ya waimbaji ya kutoa shukrani+ na maandamano, na moja lilitembea kuelekea upande wa kuume juu ya ukuta kwenda kwenye Lango la Marundo ya Majivu.+ 32  Na Hoshaya na nusu ya wakuu wa Yuda wakaanza kutembea nyuma yao, 33  pia Azaria, Ezra na Meshulamu, 34  Yuda na Benyamini na Shemaya na Yeremia; 35  pia wana wa makuhani wakiwa na tarumbeta,+ Zekaria mwana wa Yonathani mwana wa Shemaya mwana wa Matania mwana wa Mikaya mwana wa Zakuri+ mwana wa Asafu,+ 36  na ndugu zake Shemaya na Azareli, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneli na Yuda, Hanani, pamoja na vyombo vya nyimbo+ vya Daudi yule mtu wa Mungu wa kweli; na Ezra+ mwandikaji akiwa mbele yao. 37  Na kwenye Lango la Chemchemi+ wakaenda moja kwa moja mbele yao juu ya Ngazi+ ya Jiji la Daudi+ kupitia mpando wa ukuta juu ya Nyumba ya Daudi mpaka Lango la Maji+ upande wa mashariki. 38  Na lile kundi la pili la waimbaji la kutoa shukrani+ lilitembea upande wa mbele, nami nikalifuata, pia nusu ya watu, kwenye ukuta juu ya Mnara wa Majiko ya Kuokea+ na kwenda mpaka kwenye Ukuta Mpana,+ 39  na juu ya Lango la Efraimu+ na kwenda mpaka kwenye Lango la Jiji la Kale+ mpaka kwenye Lango la Samaki+ na Mnara wa Hananeli+ na Mnara wa Mea+ na kwenda mpaka kwenye Lango la Kondoo;+ nao wakaja kusimama kwenye Lango la Mlinzi. 40  Baadaye hayo makundi mawili ya waimbaji+ yakaja kusimama katika nyumba+ ya Mungu wa kweli, pia mimi vilevile na watawala-wasaidizi pamoja nami,+ 41  na makuhani, Eliakimu, Maaseya, Miniamini, Mikaya, Elioenai, Zekaria, Hanania wakiwa na tarumbeta,+ 42  na Maaseya na Shemaya, na Eleazari na Uzi na Yehohanani na Malkiya na Elamu na Ezeri. Na waimbaji pamoja na Izrahia yule mwangalizi wakaendelea kusikika.+ 43  Nao wakatoa dhabihu kubwa+ siku hiyo na kushangilia,+ kwa maana Mungu wa kweli alikuwa amewafanya washangilie kwa shangwe+ kubwa. Na pia wanawake+ na watoto+ wakashangilia, hata kushangilia kwa Yerusalemu kukasikika mbali sana.+ 44  Tena wanaume wakawekwa siku hiyo juu ya majumba+ ya maghala,+ ya michango,+ ya mazao ya kwanza+ na ya sehemu za kumi,+ ili kukusanya ndani yake mafungu yaliyohitajiwa na sheria+ kutoka katika mashamba ya majiji kwa ajili ya makuhani na Walawi;+ kwa maana shangwe ya Yuda ilitokana na makuhani na Walawi+ waliokuwa wakihudumu. 45  Nao wakaanza kushughulikia wajibu wa Mungu wao na wajibu+ wa utakaso,+ pia waimbaji+ na watunza-malango,+ kulingana na amri ya Daudi na Sulemani mwana wake. 46  Kwa maana katika siku za Daudi na Asafu, katika wakati uliopita, kulikuwa na viongozi wa waimbaji+ na wimbo wa sifa na kutoa shukrani kwa Mungu.+ 47  Na Israeli wote katika siku za Zerubabeli+ na katika siku za Nehemia+ walikuwa wakitoa mafungu kwa ajili ya waimbaji+ na watunza-malango+ kulingana na uhitaji wa kila siku. Nao walikuwa wakiyatakasa kwa Walawi;+ nao Walawi walikuwa wakiyatakasa kwa wana wa Haruni.

Maelezo ya Chini