Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Marko 9:1-50

9  Zaidi ya hayo, akaendelea kuwaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Kuna baadhi ya wale wanaosimama hapa ambao hawataonja kifo kamwe mpaka kwanza wauone ufalme wa Mungu ukiwa tayari umekuja katika nguvu.”+  Basi siku sita baadaye Yesu akawachukua Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akawapandisha katika mlima mrefu wakiwa peke yao. Sura yake ikageuka mbele yao,+  na mavazi yake ya nje yakametameta, yakawa meupe kuliko vile msafisha-nguo yeyote duniani anavyoweza kuyafanya.+  Pia, Eliya na Musa wakawatokea, nao walikuwa wakiongea na Yesu.+  Petro akajibu, akamwambia Yesu: “Rabi, ni vizuri kwetu kuwa hapa, kwa hiyo na tusimamishe mahema matatu, moja lako na moja la Musa na moja la Eliya.”+  Kwa kweli, hakujua ajibu nini, kwa maana waliogopa sana.  Na wingu likatokea, likawafunika, na sauti+ ikatoka katika lile wingu: “Huyu ni Mwanangu,+ mpendwa; msikilizeni.”+  Hata hivyo, kwa ghafula wakatazama huku na huku nao hawakumwona yeyote pamoja nao tena, ila Yesu peke yake.+  Walipokuwa wakishuka kutoka kwenye ule mlima, akawaagiza waziwazi wasimsimulie+ mtu yeyote kile walichoona, mpaka baada ya Mwana wa binadamu kufufuka kutoka kwa wafu.+ 10  Nao wakalitia neno hilo moyoni, lakini wakazungumza katikati yao wenyewe maana ya kufufuliwa huko kutoka kwa wafu. 11  Nao wakaanza kumuuliza, wakisema: “Kwa nini waandishi husema kwamba lazima Eliya+ aje kwanza?”+ 12  Akawaambia: “Eliya anakuja kwanza na kurudisha mambo yote;+ lakini kwa nini imeandikwa juu ya Mwana wa binadamu kwamba lazima apatwe na mateso mengi+ na kutendewa kama asiye wa maana?+ 13  Lakini mimi ninawaambia ninyi, Eliya,+ kwa kweli, amekuja, nao walimtendea mambo mengi kama walivyotaka, kama ilivyoandikwa juu yake.”+ 14  Sasa, walipowakaribia wale wanafunzi wengine, wakaona umati mkubwa umewazunguka na waandishi wakibishana nao.+ 15  Lakini mara tu umati wote ulipomwona ukashangaa, ukamkimbilia, na kuanza kumsalimu. 16  Naye akawauliza: “Mnabishania nini nao?” 17  Na mmoja kutoka katika ule umati akamjibu: “Mwalimu, nilileta mwanangu kwako kwa sababu ana roho bubu;+ 18  na popote pale anapomkamata humwangusha chini, naye hutoa povu na kusaga meno yake na kupoteza nguvu zake. Nami niliwaambia wanafunzi wako wamfukuze, lakini hawakuweza.”+ 19  Akajibu akawaambia: “Enyi kizazi kisicho na imani,+ nitaendelea kuwa pamoja nanyi mpaka wakati gani? Nitawavumilia ninyi mpaka wakati gani? Mleteni hapa.”+ 20  Kwa hiyo wakampeleka mahali alipokuwa. Lakini alipomwona tu, mara moja yule roho akamfanya yule mtoto agaegae, na baada ya kuanguka chini akajiviringisha, akitoa povu.+ 21  Naye akamuuliza baba yake: “Amekuwa hivi kwa muda gani?” Akasema: “Tangu utoto na kuendelea; 22  na mara kwa mara alikuwa akimtupa ndani ya moto na ndani ya maji ili kumwangamiza.+ Lakini ikiwa unaweza kufanya jambo lolote, utusikitikie na kutusaidia.” 23  Yesu akamwambia: “Maneno hayo, ‘Ikiwa unaweza’! Mambo yote yanawezekana kwa mtu ikiwa ana imani.”+ 24  Mara moja baba ya yule mtoto mchanga akapaaza sauti, akasema: “Nina imani! Unisaidie mahali ambapo ninahitaji imani!”+ 25  Yesu, sasa akiona kwamba umati ulikuwa ukikimbia kuwaelekea, akamkemea+ yule roho mchafu, akamwambia: “Wewe roho bubu na kiziwi, ninakuagiza, toka ndani yake wala usimwingie tena.” 26  Na baada ya kupaaza sauti na kugaagaa sana roho huyo akatoka;+ naye mtoto akawa ni kama amekufa, hivi kwamba wengi kati yao wakawa wakisema: “Amekufa!” 27  Lakini Yesu akamshika mkono na kumwinua, naye akainuka.+ 28  Kwa hiyo baada ya kuingia katika nyumba, wanafunzi wake wakaanza kumuuliza faraghani: “Kwa nini sisi hatukuweza kumfukuza?”+ 29  Naye akawaambia: “Hakuna chochote kinachoweza kumtoa roho wa aina hii isipokuwa sala.”+ 30  Kutoka huko wakapitia Galilaya, lakini hakutaka mtu yeyote ajue. 31  Kwa maana alikuwa akifundisha wanafunzi wake na kuwaambia: “Mwana wa binadamu atatiwa mikononi mwa watu, nao watamuua, lakini, ijapokuwa atauawa,+ atafufuka siku tatu baadaye.”+ 32  Hata hivyo, walikuwa hawaelewi maneno hayo, nao waliogopa kumuuliza.+ 33  Nao wakaingia Kapernaumu. Sasa alipokuwa ndani ya nyumba akawauliza: “Mlikuwa mkibishania nini barabarani?”+ 34  Wakakaa kimya, kwa maana barabarani walikuwa wamebishana wenyewe, ni nani aliye mkuu zaidi.+ 35  Kwa hiyo akaketi na kuwaita wale kumi na wawili na kuwaambia: “Ikiwa mtu yeyote anataka kuwa wa kwanza, lazima awe wa mwisho kati ya wote na mhudumu wa wote.”+ 36  Naye akamchukua mtoto mchanga, akamsimamisha katikati yao, akamkumbatia na kuwaambia:+ 37  “Yeyote yule anayempokea mmoja wa watoto wachanga kama huyu kwa msingi wa jina langu, ananipokea mimi; na yeyote anayenipokea mimi, anapokea, si mimi tu, bali pia yule aliyenituma.”+ 38  Yohana akamwambia: “Mwalimu, tulimwona mtu fulani akitoa roho waovu kwa kutumia jina lako nasi tukajaribu kumzuia,+ kwa sababu hakuwa akifuatana nasi.”+ 39  Lakini Yesu akasema: “Msijaribu kumzuia, kwa maana hakuna yeyote atakayefanya matendo yenye nguvu kwa msingi wa jina langu ambaye ataweza kunitukana upesi-upesi;+ 40  kwa maana mtu ambaye hatupingi yuko upande wetu.+ 41  Kwa maana yeyote anayewapa ninyi kikombe+ cha maji ya kunywa kwa sababu ninyi ni watu wa Kristo,+ kwa kweli ninawaambia ninyi, hatapoteza kamwe thawabu yake. 42  Lakini yeyote anayemkwaza mmoja wa hawa wadogo wanaoamini, ingekuwa afadhali ikiwa jiwe la kusagia kama lile ambalo huzungushwa na punda lingewekwa shingoni pake naye atupwe baharini.+ 43  “Na mkono wako ukikufanya ukwazike, ukate; ni afadhali uingie katika uzima ukiwa kilema kuliko kwenda ukiwa na mikono miwili na kuingia katika Gehena,* katika moto usioweza kuzimwa.+ 44  —— 45  Na ikiwa mguu wako unakufanya ukwazike, ukate; ni afadhali uingie katika uzima ukiwa kilema+ kuliko kutupwa katika Gehena* ukiwa na miguu miwili.+ 46 ⁠ —— 47  Na ikiwa jicho lako linakufanya ukwazike, litupe mbali;+ ni afadhali uingie katika ufalme wa Mungu ukiwa na jicho moja kuliko kutupwa katika Gehena*+ ukiwa na macho mawili, 48  mahali ambapo funza wake hafi na ule moto hauzimwi.+ 49  “Kwa maana kila mtu lazima atiwe chumvi+ kwa moto. 50  Chumvi ni nzuri; lakini chumvi ikipoteza nguvu zake, mtaikoleza na nini?+ Iweni na chumvi+ ndani yenu, na mdumishe amani+ kati ya mtu na mwenzake.”

Maelezo ya Chini

Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.
Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.
Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.