Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Marko 14:1-72

14  Siku mbili kabla ya pasaka+ na sherehe+ ya keki zisizo na chachu,+ wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta jinsi ya kumkamata kwa hila na kumuua;+  kwa maana walisema tena na tena: “Si kwenye sherehe; huenda kukawa na ghasia ya watu.”+  Na alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni mwenye ukoma,+ akiwa ameketi kwenye mlo, mwanamke akaja na chupa ya alabasta iliyo na mafuta yenye marashi, nardo halisi, ghali sana. Akaivunja ili kuifungua na kuanza kuyamimina juu ya kichwa chake.+  Ndipo wengine wakakasirika na kusema katikati yao wenyewe: “Kwa nini hasara hii ya mafuta yenye marashi?+  Kwa maana mafuta hayo yangaliweza kuuzwa kwa dinari zaidi ya mia tatu na kupewa maskini!” Nao walikuwa wamechukizwa sana na mwanamke huyo.+  Lakini Yesu akasema: “Mwacheni. Kwa nini mnataka kumsumbua? Amenifanyia tendo zuri.+  Kwa maana mna maskini+ pamoja nanyi sikuzote, na wakati wowote ule mnapotaka mnaweza kuwafanyia mema sikuzote, lakini mimi hamtakuwa pamoja nami sikuzote.+  Alifanya jambo ambalo aliweza; ameutia mwili wangu mafuta yenye marashi ili kunitayarisha kimbele kwa ajili ya maziko yangu.+  Kwa kweli ninawaambia ninyi, Kokote ambako habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wote,+ jambo ambalo mwanamke huyu amefanya litasimuliwa pia kuwa kumbukumbu lake.”+ 10  Na Yuda Iskariote, mmoja wa wale kumi na wawili, akaenda zake kwa wakuu wa makuhani ili amsaliti kwao.+ 11  Waliposikia hilo, wakashangilia na kuahidi kumpa fedha.+ Kwa hiyo akaanza kutafuta jinsi ya kumsaliti kwa wakati unaofaa.+ 12  Sasa siku ya kwanza ya keki zisizo na chachu,+ wakati ambapo kidesturi walichinja mnyama wa pasaka, wanafunzi+ wake wakamwambia: “Unataka twende wapi tukakutayarishie ule pasaka?”+ 13  Ndipo akawatuma wawili kati ya wanafunzi wake na kuwaambia: “Nendeni jijini, nanyi mtakutana na mwanamume anayebeba chombo cha udongo cha maji.+ Mfuateni, 14  na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, ‘Mwalimu anasema: “Kiko wapi chumba cha wageni kwa ajili yangu ambamo ninaweza kula pasaka+ pamoja na wanafunzi wangu?” ’+ 15  Naye atawaonyesha chumba kikubwa cha juu, chenye vifaa kikiwa tayari; na humo tayarisheni kwa ajili yetu.”+ 16  Kwa hiyo wanafunzi wakaenda, nao wakaingia katika jiji na kukipata kama vile alivyowaambia; nao wakafanya matayarisho ya pasaka.+ 17  Baada ya kuwa jioni akaja pamoja na wale kumi na wawili.+ 18  Na walipokuwa wameketi mezani wakila, Yesu akasema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Mmoja wenu, anayekula+ pamoja nami, atanisaliti.”+ 19  Wakaanza kuhuzunika na kumwambia mmoja-mmoja; “Je, ni mimi?”+ 20  Akawaambia: “Ni mmoja wa wale kumi na wawili, anayechovya pamoja nami katika bakuli moja.+ 21  Kwa kweli, Mwana wa binadamu anaenda zake, kama ilivyoandikwa kumhusu, lakini ole wake mtu yule ambaye kupitia kwake Mwana wa binadamu atasalitiwa! Ingalikuwa afadhali kama mtu huyo asingalizaliwa.”+ 22  Na walipokuwa wakiendelea kula, akachukua mkate, akatoa baraka, akaumega, akawapa, na kusema: “Chukueni, huu unamaanisha mwili wangu.”+ 23  Naye akichukua kikombe, akashukuru akawapa, nao wote wakakinywea.+ 24  Naye akawaambia: “Hii inamaanisha ‘damu+ yangu ya agano,’+ ambayo itamwagwa+ kwa ajili ya wengi.+ 25  Kwa kweli ninawaambia ninyi, Sitakunywa tena kamwe divai ya mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa ikiwa mpya katika ufalme wa Mungu.”+ 26  Mwishowe, baada ya kuimba sifa,+ wakatoka na kwenda kwenye Mlima wa Mizeituni.+ 27  Na Yesu akawaambia: “Ninyi nyote mtakwazika, kwa sababu imeandikwa, ‘Nitampiga mchungaji,+ nao kondoo watatawanyika huku na huku.’+ 28  Lakini baada ya kufufuliwa nitawatangulia kuingia Galilaya.”+ 29  Lakini Petro akamwambia: “Hata ikiwa wengine wote watakwazika, hata hivyo mimi sitakwazika.”+ 30  Ndipo Yesu akamwambia: “Kwa kweli ninakuambia, Wewe leo, ndiyo, usiku huu, kabla ya jogoo kuwika mara mbili, utanikana mara tatu.”+ 31  Lakini akaanza kusema maneno kwa kusisitiza: “Nikilazimika kufa pamoja nawe, sitakukana kamwe.” Pia, wengine wote wakaanza kusema vivyo hivyo.+ 32  Kwa hiyo wakafika mahali panapoitwa jina Gethsemane, naye akawaambia wanafunzi wake: “Ketini hapa ninaposali.”+ 33  Akamchukua Petro na Yakobo na Yohana+ pamoja naye, naye akaanza kufadhaika na kutaabika sana.+ 34  Kisha akawaambia: “Nafsi yangu ina huzuni sana,+ kiasi cha kufa. Kaeni hapa na mwendelee kukesha.”+ 35  Naye akasonga mbele kidogo, akaanguka chini na kuanza kusali kwamba, kama ingewezekana, saa hiyo ipite mbali kutoka kwake.+ 36  Naye akaendelea kusema: “Abba, Baba,+ mambo yote yanawezekana kwako; niondolee kikombe hiki. Lakini si lile ninalotaka, bali lile unalotaka.”+ 37  Naye akaja akawakuta wamelala usingizi, naye akamwambia Petro: “Simoni, unalala usingizi? Hukuwa na nguvu za kuendelea kukesha kwa saa moja?+ 38  Endeleeni kukesha na kusali,+ ili msiingie katika jaribu. Bila shaka, roho inataka, lakini mwili ni dhaifu.”+ 39  Naye akaenda zake tena, akasali, akisema neno hilohilo.+ 40  Akaja tena na kuwakuta wamelala usingizi, kwa maana macho yao yalikuwa yamelemewa, na kwa hiyo hawakujua wamjibu nini.+ 41  Naye akaja mara ya tatu na kuwaambia: “Wakati kama huu ninyi mnalala usingizi na kupumzika! Inatosha! Saa imekuja!+ Tazama! Mwana wa binadamu anasalitiwa na kutiwa katika mikono ya watenda-dhambi.+ 42  Simameni, twende.+ Tazama! Msaliti wangu amekaribia.”+ 43  Na mara moja, alipokuwa bado akisema, Yuda, mmoja wa wale kumi na wawili, akafika pamoja na umati ukiwa na mapanga na marungu kutoka kwa wakuu wa makuhani na waandishi na wanaume wazee.+ 44  Basi msaliti wake alikuwa amewapa ishara waliyokubaliana, akisema: “Yeyote yule nitakayembusu, huyo ndiye; mkamateni na kumchukua.”+ 45  Naye akaja moja kwa moja akamkaribia na kusema: “Rabi!” na kumbusu+ kwa wororo sana. 46  Kwa hiyo wakaweka mikono juu yake wakamkamata.+ 47  Hata hivyo, mtu fulani kati ya hao waliosimama kando akauchomoa upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akalikata sikio lake.+ 48  Lakini Yesu akawaambia: “Je, mlitoka mkiwa na mapanga na marungu kana kwamba ni kwenda juu ya mnyang’anyi ili kunikamata?+ 49  Nilikuwa pamoja nanyi katika hekalu siku baada ya siku nikifundisha,+ na bado hamkunikamata. Hata hivyo, ni ili Maandiko+ yapate kutimizwa.”+ 50  Nao wote wakamwacha+ na kukimbia.+ 51  Lakini kijana fulani aliyekuwa amevaa vazi la kitani bora juu ya mwili wake ulio uchi akaanza kumfuata karibu-karibu; nao wakajaribu kumkamata,+ 52  lakini yeye akaliacha vazi lake la kitani, akakimbia akiwa uchi. 53  Sasa wakampeleka Yesu kwa kuhani mkuu, na wakuu wote wa makuhani na wanaume wazee na waandishi wakakusanyika.+ 54  Lakini Petro, akiwa mbali kiasi, akamfuata+ mpaka katika ua wa kuhani mkuu; naye alikuwa ameketi pamoja na watumishi wa nyumba akiota moto, mbele ya moto mwangavu. 55  Wakati huohuo wakuu wa makuhani na Sanhedrini yote walikuwa wakitafuta ushuhuda juu ya Yesu ili auawe,+ lakini hawakuwa wakipata wowote.+ 56  Kwa kweli, wengi walikuwa wakitoa ushahidi wa uwongo juu yake,+ lakini ushuhuda wao haukupatana.+ 57  Pia, watu fulani walikuwa wakisimama na kutoa ushahidi wa uwongo juu yake, wakisema: 58  “Sisi tulimsikia akisema, ‘Nitaliangusha hekalu hili lililotengenezwa kwa mikono na katika siku tatu nitajenga lingine lisilotengenezwa kwa mikono.’ ”+ 59  Lakini hata kwa misingi hiyo ushuhuda wao haukupatana. 60  Mwishowe kuhani mkuu akasimama katikati yao na kumuuliza Yesu, akisema: “Je, hujibu lolote? Watu hawa wanashuhudia nini juu yako?”+ 61  Lakini akaendelea kukaa kimya na hakutoa jibu hata kidogo.+ Tena kuhani mkuu akaanza kumuuliza na kumwambia: “Wewe ndiye Kristo Mwana wa yule Mbarikiwa?”+ 62  Ndipo Yesu akasema: “Mimi ndiye; nanyi mtamwona Mwana wa binadamu+ akiwa ameketi kwenye mkono wa kuume+ wa nguvu akija pamoja na mawingu ya mbinguni.”+ 63  Ndipo kuhani mkuu akayararua mavazi yake ya ndani+ na kusema: “Tunahitaji mashahidi wengine wa nini?+ 64  Mmelisikia kufuru.+ Ni jambo gani lililo wazi kwenu?” Wao wote wakamhukumu kwamba anastahili kufa. 65  Na wengine wakaanza kumtemea mate+ na kuufunika uso wake wote na kumpiga ngumi na kumwambia: “Toa unabii!” Na, wakimpiga makofi usoni, watumishi wa mahakama wakamchukua.+ 66  Sasa Petro alipokuwa chini katika ua, mmoja wa vijakazi wa kuhani mkuu akaja,+ 67  na, alipomwona Petro akiota moto, akamtazama moja kwa moja na kusema: “Wewe, pia, ulikuwa pamoja na yule Mnazareti, Yesu huyu.”+ 68  Lakini akakana, akisema: “Simjui wala sielewi unalosema,” naye akaenda nje kwenye sebule.+ 69  Huko yule kijakazi, alipomwona, akaanza tena kuwaambia wale waliosimama kando: “Huyu ni mmoja wao.”+ 70  Tena akawa akikana hilo. Na mara nyingine tena baada ya muda kidogo wale waliosimama kando wakaanza kumwambia Petro: “Hakika wewe ni mmoja wao, kwa maana, kwa kweli, wewe ni Mgalilaya.”+ 71  Lakini yeye akaanza kulaani na kuapa:+ “Simjui mtu huyu ambaye mnasema juu yake.”+ 72  Na mara jogoo akawika mara ya pili;+ na Petro akakumbuka maneno ambayo Yesu alimwambia: “Kabla ya jogoo kuwika mara mbili, utanikana mara tatu.”+ Naye akaanza kulia.+

Maelezo ya Chini