Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Marko 12:1-44

12  Pia, akaanza kusema nao kwa kutumia mifano: “Mtu alipanda shamba la mizabibu,+ akaweka ua kulizunguka, akachimba shimo la mtungi wa shinikizo la divai, akasimamisha mnara,+ akalikodisha kwa wakulima,+ kisha akasafiri kwenda ng’ambo.+  Majira yake yalipofika akatuma mtumwa kwa wakulima, ili apate sehemu ya matunda ya shamba la mizabibu kutoka kwa wakulima.+  Lakini wakamchukua, wakampiga na kumfukuza mikono mitupu.+  Na tena akamtuma mtumwa mwingine kwao; na huyo wakampiga kichwani na kumvunjia heshima.+  Naye akamtuma mwingine, na huyo wakamuua; na wengine wengi, baadhi yao waliwapiga na baadhi yao waliwaua.  Alikuwa na mmoja zaidi, mwana mpendwa.+ Akamtuma mwisho kwao, akisema, ‘Watamheshimu mwanangu.’+  Lakini wakulima hao wakasemezana, ‘Huyu ndiye mrithi.+ Njooni, acheni tumuue, na urithi utakuwa wetu.’+  Kwa hiyo wakamchukua wakamuua,+ na kumtupa nje ya shamba la mizabibu.+  Mwenye shamba la mizabibu atafanya nini? Atakuja na kuwaangamiza wakulima, na kuwapa wengine+ shamba la mizabibu.+ 10  Je, hamkusoma kamwe andiko hili, ‘Jiwe+ ambalo wajenzi walilikataa, limekuwa jiwe kuu la pembeni.+ 11  Limetokana na Yehova, nalo ni la kustaajabisha machoni petu’?”+ 12  Ndipo wakaanza kutafuta jinsi ya kumkamata, lakini waliuogopa umati, kwa maana walijua kwamba alitoa mfano huo juu yao. Kwa hiyo wakamwacha, wakaenda zao.+ 13  Halafu wakamtumia baadhi ya Mafarisayo na wafuasi wa chama cha Herode,+ kumnasa kwa maneno yake.+ 14  Walipofika wakamwambia: “Mwalimu, tunajua wewe una ukweli nawe hujali mtu yeyote, kwa maana hutazami sura za watu, bali unafundisha njia ya Mungu kupatana na ile kweli:+ Je, ni halali kumlipa Kaisari kodi ya kichwa au hapana? 15  Je, tulipe, au tusilipe?”+ Akagundua unafiki wao, akawaambia: “Kwa nini mnanijaribu? Nileteeni dinari niitazame.”+ 16  Wakaleta moja. Naye akawaambia: “Sanamu hii na mwandiko huu ni za nani?” Wakamwambia: “Ni za Kaisari.”+ 17  Ndipo Yesu akasema: “Mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari,+ lakini Mungu vitu vya Mungu.”+ Nao wakaanza kumstaajabia.+ 18  Sasa Masadukayo wakamjia, wale ambao husema hakuna ufufuo, nao wakamuuliza:+ 19  “Mwalimu, Musa alituandikia kwamba ndugu ya mtu akifa na aache mke lakini hakuacha mtoto, ndugu yake+ anapaswa kumchukua mke huyo na kumwinulia ndugu yake uzao kutoka kwa mwanamke huyo.+ 20  Kulikuwa na ndugu saba; na wa kwanza akamchukua mke, lakini alipokufa hakuacha uzao wowote.+ 21  Na yule wa pili akamchukua, lakini akafa bila kuacha uzao; na yule wa tatu vilevile. 22  Na wale saba hawakuacha uzao wowote. Mwishowe yule mwanamke akafa pia.+ 23  Katika ufufuo atakuwa mke wa nani kati yao? Kwa sababu alikuwa mke wa wale saba.”+ 24  Yesu akawaambia: “Je, hiyo siyo sababu ninyi mmekosea, kutojua kwenu Maandiko wala nguvu za Mungu?+ 25  Kwa maana wanapofufuliwa kutoka kwa wafu, wanaume hawaoi wala wanawake hawaolewi, bali wao ni kama malaika wa mbinguni.+ 26  Lakini kuhusu wafu, kwamba wanafufuliwa, je, hamkusoma katika kitabu cha Musa, katika masimulizi juu ya ule mti wa miiba, jinsi Mungu alivyomwambia, ‘Mimi ni Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo’?+ 27  Yeye ni Mungu, si wa wafu, bali wa walio hai. Mmekosea sana.”+ 28  Sasa mmoja kati ya waandishi aliyekuwa amekuja na kuwasikia wakibishana, akijua kwamba alikuwa amewajibu vizuri, akamuuliza: “Ni amri gani iliyo ya kwanza kati ya zote?”+ 29  Yesu akajibu: “Ya kwanza ni hii, ‘Sikia, Ee Israeli, Yehova Mungu wetu ni Yehova mmoja,+ 30  nawe lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote.’+ 31  Ya pili ni hii, ‘Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe.’+ Hakuna amri nyingine yoyote iliyo kubwa zaidi kuliko hizi.” 32  Yule mwandishi akamwambia: “Mwalimu, umesema vema kupatana na kweli, ‘Yeye ni Mmoja, na hakuna mwingine ila Yeye’;+ 33  na jambo hili la mtu kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa uelewaji wote na kwa nguvu zote na mtu kumpenda jirani kama yeye mwenyewe ni bora zaidi kuliko matoleo yote mazima ya kuteketezwa na dhabihu zote.”+ 34  Ndipo Yesu, akitambua kwamba alikuwa amejibu kwa kutumia akili, akamwambia: “Wewe huko mbali na ufalme wa Mungu.” Lakini hakuna mtu aliyekuwa tena na moyo wa kumuuliza swali.+ 35  Hata hivyo, alipokuwa akijibu, Yesu akaanza kusema akifundisha katika hekalu: “Kwa nini waandishi husema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?+ 36  Kwa roho takatifu+ Daudi mwenyewe alisema, ‘Yehova alimwambia Bwana wangu: “Keti kwenye mkono wangu wa kuume mpaka niwaweke adui zako chini ya miguu yako.” ’+ 37  Daudi mwenyewe anamwita ‘Bwana,’ lakini inawezekanaje kwamba yeye ni mwana wake?”+ Na umati mkubwa ulikuwa ukimsikiliza kwa furaha.+ 38  Na katika mafundisho yake akaendelea kusema: “Jihadharini na waandishi+ ambao hupenda kutembea wakiwa wamevaa kanzu na hupenda salamu katika masoko 39  na viti vya mbele katika masinagogi na mahali penye kuonekana zaidi kwenye milo ya jioni.+ 40  Wao ndio wanaomeza nyumba+ za wajane na kutoa sala ndefu kwa kisingizio; hawa watapokea hukumu nzito zaidi.”+ 41  Naye akaketi akitazama masanduku ya hazina+ na kuanza kuangalia jinsi umati ulivyokuwa ukitumbukiza pesa ndani ya masanduku hayo; na matajiri wengi walikuwa wakitumbukiza ndani sarafu nyingi.+ 42  Sasa mjane fulani maskini akaja, akatumbukiza ndani sarafu mbili ndogo, zenye thamani ndogo sana.+ 43  Kwa hiyo akawaita wanafunzi wake na kuwaambia: “Kwa kweli ninawaambia kwamba mjane huyu maskini ametumbukiza nyingi kuliko wote waliokuwa wakitumbukiza pesa ndani ya masanduku ya hazina;+ 44  kwa sababu wote walitumbukiza ndani kutokana na ziada yao, lakini yeye, kutokana na uhitaji wake, alitumbukiza ndani vyote alivyokuwa navyo, riziki yake yote.”+

Maelezo ya Chini