Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Marko 1:1-45

1  Mwanzo wa habari njema juu ya Yesu Kristo:  Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya: “(Tazama! Ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, ambaye atakutayarishia njia;)+  sikilizeni! mtu fulani anapaaza sauti nyikani, ‘Tayarisheni njia ya Yehova, nyoosheni barabara zake,’ ”+  Yohana mbatizaji alitokea nyikani, akihubiri ubatizo unaoonyesha toba ili kupata msamaha wa dhambi.+  Kwa sababu hiyo eneo lote la Yudea na wakaaji wote wa Yerusalemu wakamwendea, naye akawabatiza katika Mto Yordani, wakiungama waziwazi dhambi zao.+  Basi Yohana alikuwa amevaa manyoya ya ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake,+ na alikuwa akila nzige+ na asali ya mwituni.+  Naye alikuwa akihubiri, akisema: “Baada yangu mtu fulani mwenye nguvu kuliko mimi anakuja; mimi sistahili kuinama nizifungue kamba za viatu vyake.+  Mimi niliwabatiza ninyi kwa maji, lakini yeye atawabatiza ninyi kwa roho takatifu.”+  Baada ya siku hizo Yesu akaja kutoka Nazareti ya Galilaya, Yohana akambatiza katika Yordani.+ 10  Mara moja alipopanda kutoka majini akaona mbingu zikifunguka, na roho ikashuka juu yake kama njiwa;+ 11  na sauti ikaja kutoka mbinguni: “Wewe ni Mwanangu, mpendwa; nimekukubali wewe.”+ 12  Mara moja ile roho ikamshurutisha aende nyikani.+ 13  Basi akakaa nyikani siku 40,+ akijaribiwa na Shetani,+ naye alikuwa pamoja na wanyama-mwitu, lakini malaika walikuwa wakimhudumia.+ 14  Basi baada ya Yohana kukamatwa Yesu akaenda Galilaya,+ akihubiri habari njema ya Mungu+ 15  na kusema: “Wakati uliowekwa umetimizwa,+ na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni,+ na kuwa na imani katika habari njema.” 16  Alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya alimwona Simoni+ na Andrea ndugu ya Simoni wakitupa nyavu zao huku na huku katika bahari, kwa maana walikuwa wavuvi.+ 17  Kwa hiyo Yesu akawaambia: “Nifuateni, nami nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu.”+ 18  Mara moja wakaziacha nyavu zao na kumfuata.+ 19  Baada ya kusonga mbele kidogo akamwona Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu yake walipokuwa katika mashua yao wakitengeneza nyavu zao;+ 20  na bila kukawia akawaita. Nao wakamwacha baba yao Zebedayo katika mashua hiyo pamoja na watu walioajiriwa, wakamfuata. 21  Nao wakaenda Kapernaumu.+ Mara baada ya hapo ilipokuwa siku ya sabato akaingia katika sinagogi akaanza kufundisha. 22  Nao wakastaajabia njia yake ya kufundisha,+ kwa maana huko alikuwa akiwafundisha kama mwenye mamlaka, na si kama waandishi.+ 23  Pia, wakati uleule katika sinagogi lao kulikuwako na mtu aliyekuwa chini ya nguvu za roho mchafu, naye akapaaza sauti,+ 24  akisema: “Tuna nini nawe, Yesu Mnazareti?+ Je, umekuja kutuangamiza? Ninajua+ wewe ni nani, Mtakatifu+ wa Mungu.”+ 25  Lakini Yesu akamkemea, akisema: “Nyamaza, na umtoke!”+ 26  Na yule roho mchafu, baada ya kumfanya agaegae na kupiga kelele kwa sauti kubwa, akamtoka.+ 27  Basi, watu wote wakashangaa sana hivi kwamba wakaanza mazungumzo kati yao wenyewe, wakisema: “Ni nini hili? Ni fundisho jipya! Yeye anawaagiza kwa nguvu zenye mamlaka hata roho wachafu, nao humtii.”+ 28  Kwa hiyo habari juu yake ikasambaa mara moja pande zote za nchi yote inayozunguka Galilaya.+ 29  Nao wakatoka mara moja katika sinagogi wakaingia katika nyumba ya Simoni+ na Andrea pamoja na Yakobo na Yohana. 30  Basi mama-mkwe+ wa Simoni alikuwa amelala chini akiugua homa,+ nao mara moja wakamwambia Yesu juu yake. 31  Naye akamwendea akamwinua, akamshika mkono; na homa ikamwacha,+ naye akaanza kuwahudumia.+ 32  Baada ya kuwa jioni, wakati jua lilipokuwa limetua, watu wakaanza kumletea watu wote waliokuwa wagonjwa+ na waliokuwa na roho waovu;+ 33  na jiji lote lilikuwa limekusanyika palepale mlangoni. 34  Kwa hiyo akawaponya wengi waliokuwa na magonjwa ya namna mbalimbali,+ naye akafukuza roho waovu wengi, lakini hakuwa akiwaruhusu roho waovu waseme, kwa sababu walijua kuwa yeye ni Kristo.+ 35  Na asubuhi na mapema, kulipokuwa bado kuna giza, akatoka nje akaenda mahali ambapo hapakuwa na watu,+ na huko akaanza kusali.+ 36  Hata hivyo, Simoni na wale waliokuwa pamoja naye wakamtafuta kwa bidii 37  na kumpata, nao wakamwambia: “Watu wote wanakutafuta.” 38  Lakini akawaambia: “Twendeni mahali pengine, katika miji ya vijiji iliyo karibu, ili nipate kuhubiri huko pia,+ kwa maana nilitoka kwa kusudi hilo.”+ 39  Naye akaenda, akihubiri katika masinagogi yao katika Galilaya yote na kufukuza roho waovu.+ 40  Huko pia mtu mwenye ukoma akamjia, akimsihi hata kwa kupiga magoti, akamwambia: “Ikiwa tu unataka, unaweza kunitakasa.”+ 41  Ndipo akamsikitikia,+ naye akanyoosha mkono wake akamgusa, akamwambia: “Ninataka. Takasika.”+ 42  Na mara moja ule ukoma ukamtoka, naye akawa safi.+ 43  Zaidi ya hilo, akampa maagizo thabiti na mara moja akamwacha aende, 44  na kumwambia: “Usimwambie mtu yeyote hata jambo moja, bali nenda ujionyeshe kwa kuhani+ na kutoa vile vitu alivyoamuru Musa kwa ajili ya kutakaswa+ kwako, ili kuwa ushahidi kwao.”+ 45  Lakini baada ya kwenda zake mtu huyo akaanza kutangaza sana juu ya hilo na kusambaza jambo hilo kotekote, hivi kwamba Yesu hakuweza tena kuingia waziwazi katika jiji, lakini akakaa nje katika mahali pasipo na watu. Na bado wakaendelea kumjia kutoka pande zote.+

Maelezo ya Chini