Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Luka 8:1-56

8  Upesi baadaye akaanza kusafiri kutoka jiji mpaka jiji na kutoka kijiji mpaka kijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu.+ Na wale kumi na wawili walikuwa pamoja naye,  na wanawake+ fulani waliokuwa wameponywa roho waovu na magonjwa, Maria anayeitwa Magdalene, ambaye roho waovu saba walikuwa wamemtoka,+  na Yoana+ mke wa Kuza, msimamizi wa Herode, na Susana na wanawake wengine wengi, waliokuwa wakiwahudumia kwa mali zao.  Sasa umati mkubwa ulipokuwa umekusanyika pamoja na wale waliomwendea kutoka jiji baada ya jiji, akasema kwa njia ya mifano:+  “Mpandaji alienda kupanda mbegu zake. Basi, alipokuwa akipanda, mbegu fulani zikaanguka kando ya barabara zikakanyagwa-kanyagwa, na ndege wa mbinguni wakazila.+  Nyingine zikaanguka juu ya mwamba, na, baada ya kuota, zikakauka kwa sababu ya kutokuwa na umajimaji.+  Nyingine zikaanguka katikati ya miiba, na miiba iliyokua pamoja nazo ikazisonga.+  Nyingine zikaanguka juu ya udongo mzuri, na, baada ya kuota, zikazaa matunda mara mia.”+ Alipokuwa akisema mambo hayo, akapaaza sauti: “Yule aliye na masikio ya kusikiliza, na asikilize.”+  Lakini wanafunzi wake wakaanza kumuuliza mfano huo ungeweza kuwa na maana gani.+ 10  Akasema: “Ninyi mmepewa uwezo wa kuzielewa siri takatifu za ufalme wa Mungu, lakini kwa wale wengine zimo kwa mifano,+ ili, ingawa wanatazama, wapate kutazama bure na, ingawa wanasikia, wasiipate maana.+ 11  Basi mfano+ huo unamaanisha hivi: Hizo mbegu ni neno la Mungu.+ 12  Zile zilizo kando ya barabara ni wale ambao wamesikia,+ kisha Ibilisi+ huja na kuliondoa lile neno kutoka mioyoni mwao ili wasipate kuamini na kuokolewa.+ 13  Zile zilizo juu ya mwamba ndio wale ambao, wanapolisikia, hulipokea lile neno kwa shangwe, lakini hawana mzizi; wao huamini kwa muda, lakini wakati wa jaribu wao huanguka.+ 14  Nazo zile zilizoanguka katikati ya miiba, hawa ndio ambao wamesikia, lakini, kwa kuchukuliwa na mahangaiko na utajiri na raha+ za maisha haya, wao husongwa kabisa na hawatimizi chochote.+ 15  Na zile zilizo kwenye udongo mzuri, hawa ndio ambao, baada ya kusikia lile neno kwa moyo+ mzuri na mwema, hulihifadhi na kuzaa matunda kwa uvumilivu.+ 16  “Hakuna yeyote ambaye, baada ya kuwasha taa, huifunika na chombo au kuiweka chini ya kitanda, bali huiweka juu ya kinara cha taa, ili wale wanaoingia ndani wapate kuiona nuru.+ 17  Kwa maana hakuna jambo lililofichwa+ ambalo halitafunuliwa, wala kitu chochote kilichofunikwa kwa uangalifu ambacho hakitajulikana kamwe na ambacho hakitakuwa wazi kamwe.+ 18  Kwa hiyo kazieni uangalifu jinsi mnavyosikiliza; kwa maana yeyote aliye na kitu, ataongezewa,+ lakini yeyote ambaye hana kitu, hata kile anachowazia kwamba anacho kitachukuliwa.”+ 19  Sasa mama yake na ndugu zake+ wakamjia, lakini hawakuweza kumfikia kwa sababu ya umati.+ 20  Hata hivyo, akaambiwa: “Mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kukuona.”+ 21  Akajibu, akawaambia: “Mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaosikia neno la Mungu na kulitenda.”+ 22  Baadaye katika moja kati ya hizo siku yeye na wanafunzi wake waliingia katika mashua, naye akawaambia: “Na tuvuke mpaka upande ule mwingine wa ziwa.” Kwa hiyo wakasafiri.+ 23  Lakini walipokuwa wakisafiri akalala usingizi. Sasa dhoruba ya upepo wenye nguvu nyingi ikashuka juu ya ziwa, nao wakaanza kujawa na maji na kuwa hatarini.+ 24  Mwishowe wakamwendea, wakamwamsha, wakisema: “Mwalimu, Mwalimu, tuko karibu kuangamia!”+ Akaamka, akaukemea+ upepo na mchafuko wa maji, navyo vikatulia, kukawa na utulivu. 25  Ndipo akawaambia: “Imani yenu iko wapi?” Lakini wakiwa wameingiwa na woga, wakastaajabu, wakaambiana: “Kwa kweli huyu ni nani, kwa maana anaagiza hata pepo na maji, nazo zinamtii?”+ 26  Nao wakaegesha pwani katika nchi ya Wagerasene, iliyoko upande wa pili wa Galilaya.+ 27  Lakini alipotoka kwenye nchi kavu mwanamume fulani kutoka katika jiji hilo aliyekuwa na roho waovu akakutana naye. Na alikuwa hajavaa mavazi kwa muda mrefu, naye alikuwa akikaa, si nyumbani, bali katikati ya makaburi.+ 28  Alipomwona Yesu akalia kwa sauti kubwa akaanguka chini mbele yake, na kwa sauti kubwa akasema: “Nina nini nawe,+ Yesu Mwana wa Mungu Aliye Juu Zaidi? Ninakuomba, usinitese.”+ 29  (Kwa maana alikuwa akimwagiza huyo roho mchafu amtoke mtu huyo. Kwa maana kwa muda mrefu alikuwa amemshika sana,+ naye alifungwa mara kwa mara kwa minyororo na pingu akiwa chini ya ulinzi, lakini akawa akivivunja vifungo hivyo na kukimbizwa na huyo roho mwovu katika mahali pasipo na watu.) 30  Yesu akamuuliza: “Jina lako ni nani?” Akasema: “Kikosi,” kwa sababu roho wengi waovu walikuwa wamemwingia.+ 31  Nao wakaendelea kumsihi+ asiwaagize waingie katika abiso.+ 32  Sasa hesabu kubwa ya kundi la nguruwe+ ilikuwa ikilisha juu ya mlima; kwa hiyo wakamsihi awaruhusu waingie ndani yao.+ Naye akawapa ruhusa. 33  Ndipo hao roho waovu wakamtoka mtu huyo na kuingia ndani ya wale nguruwe, na lile kundi likatimua mbio, likaruka poromoko, likaingia katika ziwa na kufa maji.+ 34  Lakini wachungaji walipoona lililokuwa limetukia, wakakimbia na kupeleka habari jijini na mashambani.+ 35  Ndipo watu wakatokea ili kuona lililokuwa limetukia, nao wakamjia Yesu, wakamkuta yule mtu aliyetokwa na wale roho waovu, akiwa amevaa nguo na akiwa na akili zake timamu, ameketi miguuni pa Yesu; nao wakaogopa.+ 36  Wale waliokuwa wameona jambo hilo wakawaambia jinsi yule mtu aliyekuwa na roho waovu alivyokuwa ameponywa.+ 37  Kwa hiyo umati wote kutoka nchi yenye kuzunguka ya Wagerasene ukamwomba aondoke kwao, kwa sababu walikuwa wameshikwa na woga mkubwa.+ Ndipo akapanda ndani ya mashua na kurudi. 38  Hata hivyo, mwanamume ambaye roho waovu walikuwa wamemtoka akawa akimwomba akae pamoja naye; lakini akamwagiza mtu huyo aende, akisema:+ 39  “Ondoka urudi nyumbani, na uendelee kusimulia mambo ambayo Mungu amekutendea.”+ Basi akaenda zake, akatangaza kotekote katika jiji lote mambo ambayo Yesu alimtendea.+ 40  Yesu aliporudi, umati ukampokea kwa fadhili, kwa maana wote walikuwa wakimtarajia.+ 41  Lakini, tazama! mwanamume anayeitwa Yairo akaja, na mtu huyu alikuwa ofisa-msimamizi wa sinagogi. Naye akajiangusha miguuni pa Yesu akaanza kumsihi aingie katika nyumba yake,+ 42  kwa sababu alikuwa na binti mzaliwa-pekee mwenye umri wa miaka karibu kumi na miwili na alikuwa anakufa.+ Alipokuwa akienda umati ukamsonga.+ 43  Na mwanamke, aliyekuwa na mtiririko wa damu+ kwa miaka kumi na miwili, ambaye hakuweza kupata ponyo kutoka kwa yeyote,+ 44  akamkaribia kutoka nyuma akaugusa upindo+ wa vazi lake la nje,+ na mtiririko wake wa damu ukaisha mara moja.+ 45  Kwa hiyo Yesu akasema: “Ni nani aliyenigusa?”+ Wote walipokuwa wakikana hilo, Petro akasema: “Mwalimu, umati unakuzunguka na kukusonga sana.”+ 46  Lakini Yesu akasema: “Mtu fulani amenigusa, kwa maana nilitambua kwamba nguvu+ zilinitoka.”+ 47  Alipoona kwamba hakuepuka kutambuliwa, mwanamke huyo akaja akitetemeka, akaanguka chini mbele yake na kufunua mbele ya watu wote sababu iliyomfanya amguse na jinsi alivyoponywa mara moja.+ 48  Lakini yeye akamwambia: “Binti yangu, imani yako imekuponya;+ nenda kwa amani.”+ 49  Alipokuwa bado akisema, mwakilishi fulani wa ofisa-msimamizi wa sinagogi akaja, akisema: “Binti yako amekufa; usiendelee kumsumbua  mwalimu.”+ 50  Aliposikia hilo, Yesu akamjibu: “Usiogope, uwe tu na imani,+ naye ataokolewa.” 51  Alipofika kwenye nyumba hiyo hakumruhusu yeyote aingie pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na baba na mama ya msichana huyo.+ 52  Lakini watu wote walikuwa wakilia na kujipiga-piga kwa huzuni kwa ajili yake. Kwa hiyo akasema: “Acheni kulia,+ kwa maana hakufa bali analala usingizi.”+ 53  Ndipo wakaanza kumcheka kwa dharau, kwa sababu walijua alikuwa amekufa.+ 54  Lakini akamshika mkono wake akamwita, akisema: “Msichana, inuka!”+ 55  Na roho+ yake ikarudi, naye akainuka+ mara moja, na Yesu akaagiza apewe kitu ale.+ 56  Basi, wazazi wake wakapigwa na bumbuazi; lakini akawaagiza wasimwambie yeyote lililokuwa limetukia.+

Maelezo ya Chini