Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Luka 7:1-50

7  Alipokuwa amemaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, akaingia Kapernaumu.+  Sasa mtumwa wa ofisa-jeshi mmoja, aliyemthamini sana, alikuwa anaugua na alikuwa karibu kufa.+  Aliposikia juu ya Yesu, akawatuma kwake wanaume wazee wa Wayahudi kumwomba aje na kumponya mtumwa wake.  Ndipo wale waliomjia Yesu wakaanza kumsihi kwa bidii, wakisema: “Anastahili wewe umtendee jambo hili,  kwa maana analipenda taifa letu+ naye alitujengea sinagogi.”  Kwa hiyo Yesu akaondoka pamoja nao. Alipokuwa karibu na nyumba hiyo, yule ofisa-jeshi alikuwa tayari amewatuma rafiki wamwambie: “Bwana, usijisumbue, kwa maana mimi sistahili wewe uingie chini ya paa yangu.+  Ni kwa sababu hiyo mimi niliona kuwa sistahili kuja kwako. Lakini sema neno, naye mtumishi wangu apone.  Kwa maana mimi pia niko chini ya mamlaka, nikiwa na askari-jeshi chini yangu, nami humwambia huyu, ‘Ondoka uende zako!’ naye huondoka na kwenda zake, na kwa mwingine, ‘Njoo!’ naye huja, na kwa mtumwa wangu, ‘Fanya hili!’ naye hulifanya.”+  Basi, Yesu aliposikia mambo hayo alimstaajabia, naye akaugeukia umati uliomfuata na kusema: “Ninawaambia ninyi, Hata katika Israeli sijapata imani kubwa kama hii.”+ 10  Na wale waliokuwa wametumwa, waliporudi nyumbani, wakamkuta huyo mtumwa akiwa katika afya njema.+ 11  Muda mfupi baadaye akasafiri mpaka jiji linaloitwa Naini, na wanafunzi wake na umati mkubwa walikuwa wakisafiri pamoja naye. 12  Alipokaribia lango la jiji, kumbe! tazama! kulikuwa na mfu+ akiwa anapelekwa nje, mwana mzaliwa-pekee+ wa mama yake. Mbali na hilo, alikuwa ni mjane. Pia umati mkubwa kutoka jijini ulikuwa pamoja naye. 13  Na Bwana alipomwona akamsikitikia,+ akamwambia: “Acha kulia.”+ 14  Ndipo akakaribia na kuligusa sanduku, na wachukuzi wakasimama tuli, naye akasema: “Kijana, ninakuambia, Inuka!”+ 15  Na huyo mfu akaketi na kuanza kusema, naye akamkabidhi kwa mama yake.+ 16  Basi woga+ ukawashika wote, nao wakaanza kumtukuza Mungu, wakisema: “Nabii+ mkuu ameinuliwa katikati yetu,” na, “Mungu amewaelekezea watu wake uangalifu wake.”+ 17  Na habari hii kumhusu ikaenea katika Yudea yote na nchi yote inayozunguka. 18  Sasa wanafunzi wa Yohana wakamjulisha mambo yote haya.+ 19  Kwa hiyo Yohana akawaita wawili kati ya wanafunzi wake na kuwatuma kwa Bwana na kusema: “Je, wewe ndiye Yule Anayekuja au tumtarajie mwingine?”+ 20  Walipofika kwake wanaume hao wakasema: “Yohana Mbatizaji alitutuma kwako na kusema: ‘Wewe ndiye Yule Anayekuja au tumtarajie mwingine?’ ” 21  Saa hiyo akaponya wengi magonjwa+ na maradhi yenye kuhuzunisha na roho waovu, na kuwapa vipofu wengi uwezo wa kuona. 22  Kwa sababu hiyo akajibu, akawaambia hao wawili: “Nendeni,+ mkamwambie Yohana yale mliyoona na kusikia: vipofu+ wanaona, vilema wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa na viziwi wanasikia, na wafu wanafufuliwa, maskini wanaambiwa+ ile habari njema.+ 23  Na mwenye furaha ni yule ambaye hakukwazika juu yangu.”+ 24  Wajumbe wa Yohana walipokuwa wamekwenda zao, akaanza kuuambia umati kuhusu Yohana: “Mlienda nyikani kuona nini? Tete likitikiswa na upepo?+ 25  Basi, mlienda kuona nini? Mtu aliyevaa mavazi mororo ya nje?+ Kwani! wale wanaovaa vazi maridadi na wenye kuwa katika anasa wamo katika nyumba za kifalme.+ 26  Basi, kwa kweli mlichoenda kuona ni nini? Nabii?+ Ndiyo, ninawaambia ninyi, na ni zaidi ya nabii.+ 27  Huyu ndiye ambaye imeandikwa hivi kumhusu, ‘Tazama! Ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako,+ ambaye atatayarisha njia yako mbele yako.’+ 28  Ninawaambia ninyi, Kati ya wale waliozaliwa na wanawake hakuna hata mmoja aliye mkuu+ kuliko Yohana; lakini mtu aliye mdogo zaidi katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye.”+ 29  (Na watu wote na wakusanya-kodi, waliposikia hili, wakamtangaza Mungu kuwa mwadilifu,+ wakiwa wamekwisha kubatizwa kwa ubatizo wa Yohana.+ 30  Lakini Mafarisayo na wale wenye ujuzi mwingi wa Sheria walilipuuza shauri+ la Mungu kwao, kwa kuwa hakuwa amewabatiza.) 31  “Basi, mimi nitalinganisha watu wa kizazi hiki na nani, nao ni kama nani?+ 32  Wao ni kama watoto wachanga ambao wameketi sokoni na kupaaziana sauti, na ambao wanasema, ‘Tuliwapigia ninyi filimbi, lakini hamkucheza dansi; tuliomboleza, lakini hamkulia.’+ 33  Kulingana na hilo, Yohana Mbatizaji amekuja akiwa hali mkate wala kunywa divai, lakini mnasema, ‘Ana roho mwovu.’+ 34  Mwana wa binadamu amekuja akila na kunywa, lakini mnasema, ‘Tazama! Mtu mlafi na mwenye mazoea ya kunywa divai, rafiki ya wakusanya-kodi na watenda-dhambi!’+ 35  Hata hivyo, hekima+ huonyeshwa kuwa yenye uadilifu kwa watoto wake wote.”+ 36  Basi mmoja wa Mafarisayo akawa akimwomba ale pamoja naye. Basi akaingia katika nyumba+ ya Farisayo huyo na kuketi mezani. 37  Na, tazama! mwanamke aliyejulikana jijini kuwa mtenda-dhambi akapata habari kwamba alikuwa ameketi kwenye mlo katika nyumba ya Farisayo, naye akaleta chupa ya alabasta+ iliyo na mafuta yenye marashi, 38  na, baada ya kukaa miguuni pake, akalia na kuanza kulowesha miguu yake kwa machozi yake naye akawa akiyafuta kwa nywele za kichwa chake. Pia, akaibusu miguu yake kwa wororo na kuipaka mafuta yenye marashi. 39  Alipoona hayo yule Farisayo aliyemwalika akasema moyoni mwake: “Mtu huyu, kama angekuwa nabii,+ angejua mwanamke huyu anayemgusa ni nani na ni mtu wa aina gani, kwamba ni mtenda-dhambi.”+ 40  Lakini Yesu akajibu akamwambia: “Simoni, nina jambo la kukuambia.” Akasema: “Sema, Mwalimu!” 41  “Watu wawili walikuwa na deni kwa mkopeshaji fulani; mmoja alikuwa na deni la dinari+ 500, lakini yule mwingine la 50. 42  Walipokuwa hawana kitu cha kulipa, aliwasamehe+ kwa hiari wote wawili. Kwa hiyo, ni nani kati yao atampenda zaidi?” 43  Simoni akajibu akasema: “Nadhani ni yule ambaye alimsamehe kwa hiari zilizo nyingi zaidi.” Akamwambia: “Umeamua kwa usahihi.” 44  Ndipo akamgeukia yule mwanamke na kumwambia Simoni: “Unamwona mwanamke huyu? Niliingia katika nyumba yako; wewe hukunipa maji+ kwa ajili ya miguu yangu. Lakini mwanamke huyu ameilowesha miguu yangu kwa machozi yake na kuyafuta kwa nywele zake. 45  Wewe hukunibusu+ kamwe; lakini mwanamke huyu, tangu saa nilipoingia, hakuacha kuibusu miguu yangu kwa wororo. 46  Wewe hukukipaka kichwa changu mafuta;+ lakini mwanamke huyu aliipaka miguu yangu mafuta yenye marashi. 47  Kwa hiyo, ninakuambia, dhambi zake, ingawa ni nyingi, zimesamehewa,+ kwa sababu alipenda sana; lakini yule anayesamehewa kidogo, hupenda kidogo.” 48  Ndipo akamwambia mwanamke huyo: “Dhambi zako zimesamehewa.”+ 49  Ndipo wale waliokuwa wameketi mezani pamoja naye wakaanza kusema mioyoni mwao: “Ni nani mtu huyu ambaye hata husamehe dhambi?”+ 50  Lakini akamwambia yule mwanamke: “Imani yako imekuokoa;+ nenda zako kwa amani.”+

Maelezo ya Chini