Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Luka 6:1-49

6  Basi siku moja ya sabato alikuwa anapita katikati ya mashamba ya nafaka, na wanafunzi wake walikuwa wakivunja+ na kula masuke ya nafaka, wakiyapukusa kwa mikono yao.+  Ndipo baadhi ya Mafarisayo wakasema: “Kwa nini mnafanya jambo lisilo halali+ katika siku ya sabato?”+  Lakini Yesu akajibu akasema: “Je, hamjasoma kamwe jambo alilofanya Daudi+ wakati yeye na wale watu waliokuwa pamoja naye walipoona njaa?+  Jinsi alivyoingia ndani ya nyumba ya Mungu akapokea mikate ya toleo+ naye akala na kuwapa watu waliokuwa pamoja naye baadhi yake, ambayo si halali kwa mtu yeyote kula ila makuhani tu?”+  Naye akaendelea kuwaambia: “Mwana wa binadamu ndiye Bwana wa sabato.”+  Baadaye siku nyingine ya sabato+ akaingia katika sinagogi, akaanza kufundisha. Na kulikuwa na mtu mmoja ambaye mkono wake wa kuume ulikuwa umepooza.+  Waandishi na Mafarisayo sasa walikuwa wakimchunguza+ sana waone kama angeponya katika siku ya sabato, ili wapate njia fulani ya kumshtaki.+  Hata hivyo, alijua mawazo yao,+ lakini akamwambia mtu huyo mwenye mkono uliopooza: “Inuka usimame katikati.” Naye akainuka akasimama.+  Ndipo Yesu akawaambia: “Ninawauliza ninyi, Je, katika siku ya sabato ni halali kutenda mema+ au kutenda mabaya, kuokoa au kuangamiza nafsi?”+ 10  Na baada ya kutazama huku na huku kuwaelekea wote, akamwambia mtu huyo: “Nyoosha mkono wako.” Akaunyoosha, na mkono wake ukapona.+ 11  Lakini wakaingiwa na wazimu, nao wakaanza kuzungumza wao kwa wao jambo ambalo wangeweza kumtendea Yesu.+ 12  Siku hizo zilipokuwa zikiendelea alienda mlimani kusali,+ naye akaendelea kusali kwa Mungu usiku wote.+ 13  Lakini ilipokuwa mchana akawaita wanafunzi wake akachagua kutoka kati yao kumi na wawili, ambao pia aliwaita “mitume”:+ 14  Simoni, ambaye pia alimwita jina Petro,+ na Andrea ndugu yake, na Yakobo na Yohana,+ na Filipo+ na Bartholomayo, 15  na Mathayo na Tomasi,+ na Yakobo mwana wa Alfayo, na Simoni anayeitwa “mwenye bidii,”+ 16  na Yuda mwana wa Yakobo, na Yuda Iskariote, aliyegeuka kuwa msaliti.+ 17  Naye akashuka pamoja nao na kusimama mahali tambarare, na kulikuwa na umati mkubwa wa wanafunzi wake, na umati mkubwa wa watu+ kutoka Yudea yote na Yerusalemu na eneo la pwani la Tiro na Sidoni, waliokuja kumsikia na kuponywa magonjwa yao.+ 18  Hata wale waliotaabishwa na roho wachafu waliponywa. 19  Na umati wote ulikuwa ukitafuta kumgusa,+ kwa sababu nguvu+ zilikuwa zikimtoka na kuwaponya wote. 20  Naye akainua macho yake juu ya wanafunzi wake na kuanza kusema:+ “Wenye furaha ni ninyi maskini,+ kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. 21  “Wenye furaha ni ninyi mlio na njaa+ sasa, kwa sababu mtashiba.+ “Wenye furaha ni ninyi mnaolia sasa, kwa sababu mtacheka.+ 22  “Wenye furaha ni ninyi wakati wowote ule watu wanapowachukia+ ninyi, na wakati wowote ule watu wanapowatenga ninyi na kuwashutumu na kulitupa nje+ jina lenu kuwa ovu kwa ajili ya Mwana wa binadamu. 23  Shangilieni siku hiyo na kuruka, kwa maana, tazama! thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana mambo hayo ndiyo mababu zao walikuwa wakiwafanyia manabii.+ 24  “Lakini ole wenu ninyi watu matajiri,+ kwa sababu mnapata faraja yenu kikamili.+ 25  “Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa, kwa sababu mtakaa mkiwa na njaa.+ “Ole, ninyi mnaocheka sasa, kwa sababu mtaomboleza na kulia.+ 26  “Ole, wakati wowote ule watu wote wanaposema vema juu yenu, kwa maana mambo kama hayo ndiyo ambayo mababu zao waliwafanyia manabii wa uwongo.+ 27  “Lakini mimi ninawaambia ninyi mnaosikiliza, Endeleeni kuwapenda adui zenu,+ kuwafanyia mema+ wale wanaowachukia, 28  kuwabariki wale wanaowalaani, kusali kwa ajili ya wale wanaowatusi.+ 29  Anayekupiga kwenye shavu+ moja, mgeuzie lile lingine pia; na anayechukua+ vazi lako la nje, usimzuilie hata lile vazi la ndani. 30  Mpe kila mtu anayekuomba,+ na yule anayechukua vitu vyako, usimwombe akurudishie. 31  “Pia, kama vile mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni wao vivyo hivyo.+ 32  “Na mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, hilo linawapa sifa gani? Kwa maana hata watenda-dhambi huwapenda wale wanaowapenda wao.+ 33  Na mkiwatendea mema wale wanaowatendea ninyi mema, kwa kweli hilo linawapa sifa gani? Hata watenda-dhambi hufanya vivyo hivyo.+ 34  Pia, mkikopesha bila faida+ wale ambao mnatumaini kupokea kutoka kwao, hilo linawapa sifa gani? Hata watenda-dhambi huwakopesha watenda-dhambi bila faida ili wapate kurudishiwa kwa kadiri ileile.+ 35  Badala yake, endeleeni kuwapenda adui zenu na kutenda mema na kukopesha+ bila faida, bila kutumainia kurudishiwa chochote; na thawabu yenu itakuwa kubwa, nanyi mtakuwa wana wa Aliye Juu Zaidi,+ kwa sababu yeye ni mwenye fadhili+ kuwaelekea wasio na shukrani na waovu. 36  Endeleeni kuwa wenye rehema, kama vile Baba yenu alivyo mwenye rehema.+ 37  “Zaidi ya hayo, acheni kuhukumu, nanyi hamtahukumiwa;+ na acheni kulaumu, nanyi hamtalaumiwa. Endeleeni kuachilia, nanyi mtaachiliwa.+ 38  Muwe na mazoea ya kuwapa watu, na watu watawapa ninyi.+ Watawamwagia katika mfuko wa nguo zenu kipimo kizuri, kilichoshindiliwa, kilichotikiswa pamoja na kufurika. Kwa maana kwa kipimo mnachopimia, watawapimia ninyi pia.”+ 39  Ndipo akawaambia pia mfano: “Je, kipofu anaweza kumwongoza kipofu? Je, wote wawili hawatatumbukia ndani ya shimo?+ 40  Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, lakini kila mtu aliyefundishwa kikamili atakuwa kama mwalimu wake.+ 41  Basi, kwa nini unautazama unyasi ulio katika jicho la ndugu yako lakini huliangalii boriti lililo katika jicho lako mwenyewe?+ 42  Unawezaje kumwambia ndugu yako, ‘Ndugu, niruhusu niutoe unyasi ulio katika jicho lako,’ hali wewe mwenyewe hulitazami boriti katika hilo jicho lako?+ Mnafiki! Kwanza toa boriti katika jicho lako mwenyewe,+ ndipo utaona waziwazi jinsi ya kuutoa unyasi ulio katika jicho la ndugu yako.+ 43  “Kwa maana hakuna mti mzuri unaozaa matunda yaliyooza; tena hakuna mti uliooza unaozaa matunda mazuri.+ 44  Kwa maana kila mti hujulikana kwa matunda yake.+ Kwa mfano, watu hawakusanyi tini kutoka katika miiba, wala hawakati zabibu kutoka katika mti wa miiba.+ 45  Mtu mwema hutokeza mema katika hazina njema+ ya moyo wake, lakini mtu mwovu hutokeza maovu katika hazina yake mbovu; kwa maana kutokana na wingi wa moyo kinywa chake husema.+ 46  “Kwa nini, basi, mnaniita ‘Bwana! Bwana!’ lakini hamfanyi mambo ninayosema?+ 47  Kila mtu anayekuja kwangu na kusikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha ninyi yeye anafanana na nani:+ 48  Huyo anafanana na mtu anayejenga nyumba, ambaye alichimba akaenda chini kina kirefu na kuweka msingi juu ya mwamba. Baadaye, mafuriko+ yalipotokea, mto uliipiga nyumba hiyo kwa nguvu, lakini haukuwa na nguvu za kutosha kuitikisa, kwa sababu ilikuwa imejengwa vizuri.+ 49  Kwa upande mwingine, yule anayesikia na hatendi,+ anafanana na mtu aliyejenga nyumba juu ya udongo bila msingi. Mto uliipiga kwa nguvu, na mara ikaporomoka, na uharibifu+ wa nyumba hiyo ukawa mkubwa.”+

Maelezo ya Chini