Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Luka 24:1-53

24  Hata hivyo, siku ya kwanza ya juma walienda mapema sana kwenye kaburi, wakichukua yale manukato waliyokuwa wametayarisha.+  Lakini wakapata jiwe limeviringishwa kutoka kwenye kaburi,+  nao walipoingia hawakuupata mwili wa Bwana Yesu.+  Walipokuwa wakifadhaika juu ya hilo, tazama! wanaume wawili waliovaa mavazi yenye kung’aa wakasimama kando yao.+  Kwa kuwa hao wanawake waliogopa sana na kuinamisha nyuso zao chini, wale wanaume wakawaambia: “Kwa nini mnatafuta yule Aliye hai kati ya wafu?  [[Hayupo hapa, bali amefufuliwa.]]+ Kumbukeni jinsi alivyowaambia alipokuwa angali katika Galilaya,+  akisema kwamba Mwana wa binadamu lazima atiwe mikononi mwa watu wenye dhambi na kutundikwa mtini na bado siku ya tatu afufuliwe.”+  Kwa hiyo wakakumbuka+ maneno yake,  nao wakarudi kutoka kwenye kaburi wakawapa habari ya mambo hayo yote wale kumi na mmoja na wale wengine wote.+ 10  Walikuwa Magdalene Maria, na Yoana,+ na Maria mama ya Yakobo. Pia, wengine kati ya wanawake+ waliokuwa pamoja nao walikuwa wakiwaeleza mitume mambo hayo. 11  Hata hivyo, maneno hayo yalionekana kama upuuzi kwao nao wakawa hawawaamini+ wanawake hao. 12  [[Lakini Petro akaondoka, akakimbia kwenda kwenye kaburi, akainama mbele, akaona vile vitambaa peke yake. Kwa hiyo akaenda zake, akistaajabu ndani yake mwenyewe juu ya lililokuwa limetukia.]] 13  Lakini, tazama! siku ileile wawili kati yao walikuwa safarini kwenda kijiji kilicho umbali wa karibu kilometa kumi na moja kutoka Yerusalemu na kinachoitwa Emau, 14  nao walikuwa wakiongea pamoja juu ya mambo yote haya+ yaliyokuwa yametukia. 15  Sasa walipokuwa wakiongea na kujadiliana, Yesu akakaribia,+ akaanza kutembea pamoja nao; 16  lakini macho yao yalizuiwa wasiweze kumtambua.+ 17  Akawaambia: “Ni mambo gani haya ambayo mnajadiliana kati yenu wenyewe mnapotembea?” Nao wakasimama tuli wakiwa na nyuso zenye huzuni. 18  Yule aliyeitwa Kleopa akajibu, akamwambia: “Je, wewe unakaa peke yako kama mgeni katika Yerusalemu na kwa hiyo huyajui mambo ambayo yametukia humo siku hizi?” 19  Naye akawaambia: “Mambo gani?” Wakamwambia: “Yale mambo kuhusu Yesu Mnazareti,+ aliyekuwa nabii+ mwenye nguvu katika kazi na neno mbele za Mungu na watu wote; 20  na jinsi wakuu wa makuhani wetu na watawala walivyomkabidhi kwenye hukumu ya kifo na kumtundika mtini.+ 21  Lakini sisi tulikuwa tukitumaini kwamba mtu huyu ndiye angekomboa Israeli;+ ndiyo, na mbali na mambo yote haya, hii ndiyo siku ya tatu tangu mambo hayo yalipotukia. 22  Zaidi ya hayo, wanawake+ fulani kutoka kati yetu walitushangaza pia, kwa sababu walikuwa wamefika mapema kwenye kaburi 23  lakini hawakuupata mwili wake nao wakaja wakisema walikuwa pia wameona maono ya malaika yanayozidi nguvu za asili, waliosema kwamba yeye yuko hai. 24  Na zaidi, baadhi ya hao walio pamoja nasi walienda kwenye kaburi;+ nao wakalikuta hivyo, kama vile wale wanawake walivyokuwa wamesema, lakini hawakumwona.” 25  Kwa hiyo akawaambia: “Enyi wasio na akili na wazito katika moyo kuyaamini mambo yote waliyosema manabii!+ 26  Je, haikuwa lazima Kristo kupatwa+ na mambo haya na kuingia katika utukufu wake?”+ 27  Naye akaanzia Musa+ na Manabii+ wote, akawafasiria mambo yanayomhusu yeye mwenyewe katika Maandiko yote. 28  Mwishowe wakaja karibu na kijiji walikokuwa wakienda, naye akajifanya kana kwamba alikuwa akisafiri kwenda mbali zaidi. 29  Lakini wakamkaza, wakisema: “Kaa pamoja nasi, kwa sababu jioni imekaribia na mchana tayari umekwisha.” Ndipo akaingia akae pamoja nao. 30  Naye alipokuwa ameketi pamoja nao kwenye mlo akauchukua mkate, akaubariki, akaumega na kuanza kuwapa.+ 31  Ndipo macho yao yakafunguliwa kikamili nao wakamtambua; naye akatoweka kutoka kwao.+ 32  Nao wakaambiana: “Je, mioyo yetu haikuwa ikiwaka alipokuwa akisema nasi barabarani, alipokuwa akitufungulia Maandiko?” 33  Na saa ileile wakaondoka, wakarudi Yerusalemu, nao wakawakuta wale kumi na mmoja na wale walio pamoja nao wamekusanyika pamoja, 34  wakisema: “Kwa kweli Bwana alifufuliwa naye alimtokea Simoni!”+ 35  Sasa wao wenyewe wakasimulia yale matukio barabarani na jinsi walivyopata kumjua kwa kule kuumega mkate.+ 36  Walipokuwa wakisema juu ya mambo hayo yeye mwenyewe akasimama katikati yao [[na kuwaambia: “Na muwe na amani.”]] 37  Lakini kwa sababu wao walikuwa wameogopa,+ na walikuwa na hofu sana, walikuwa wakiwazia wameona roho. 38  Kwa hiyo akawaambia: “Kwa nini mnafadhaika, na kwa nini shaka zinatokea mioyoni mwenu? 39  Oneni mikono na miguu yangu, kwamba ni mimi mwenyewe; niguseni+ mwone, kwa sababu roho haina nyama na mifupa+ kama vile mnavyoniona nilivyo.” 40  [[Naye alipokuwa akisema hilo akawaonyesha mikono yake na miguu yake.]] 41  Lakini walipokuwa bado hawaamini+ kwa ajili ya shangwe tupu na wakiwa wamestaajabu, akawaambia: “Je, mna chakula hapo?”+ 42  Nao wakampa kipande cha samaki wa kuchomwa;+ 43  naye akakichukua, akala+ mbele ya macho yao. 44  Sasa akawaambia: “Haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi,+ kwamba mambo yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa na katika Manabii+ na Zaburi+ juu yangu lazima yatimizwe.” 45  Ndipo akafungua akili zao ili kuifahamu maana ya Maandiko,+ 46  naye akawaambia: “Katika njia hii imeandikwa kwamba Kristo angeteseka na kufufuliwa kutoka kati ya wafu siku ya tatu,+ 47  na kwa msingi wa jina lake toba kwa msamaha wa dhambi+ ingehubiriwa katika mataifa yote+—⁠kuanzia Yerusalemu,+ 48  ninyi mnapaswa kuwa mashahidi+ wa mambo haya. 49  Na, tazameni! ninatuma juu yenu kile ambacho kimeahidiwa na Baba yangu. Ingawa hivyo, ninyi kaeni katika jiji mpaka mvikwe nguvu kutoka juu.”+ 50  Lakini akawaongoza waende mpaka Bethania, naye akainua mikono yake na kuwabariki.+ 51  Alipokuwa akiwabariki akatenganishwa nao, akaanza kuchukuliwa juu mbinguni.+ 52  Nao wakamsujudia na kurudi Yerusalemu kwa shangwe kubwa.+ 53  Nao sikuzote walikuwa katika hekalu wakimbariki Mungu.+

Maelezo ya Chini