Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Luka 23:1-56

23  Kwa hiyo umati huo ukasimama, wote pamoja, na kumpeleka kwa Pilato.+  Ndipo wakaanza kumshtaki,+ wakisema: “Tulimkuta mtu huyu akipindua+ taifa letu na kuwakataza watu wasimlipe Kaisari kodi+ na kusema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme.”+  Sasa Pilato akamuuliza: “Je, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi?” Akamjibu, akasema: “Wewe mwenyewe unasema.”+  Ndipo Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na ule umati: “Mimi sioni uhalifu wa mtu huyu.”+  Lakini wao wakaanza kusisitiza, wakisema: “Yeye huwachochea watu kwa kufundisha katika Yudea yote, hata kuanzia Galilaya mpaka hapa.”  Aliposikia hilo, Pilato akauliza kama mtu huyo alikuwa Mgalilaya,  na, baada ya kuhakikisha kwamba alikuwa wa kutoka eneo la utawala wa Herode,+ akampeleka kwa Herode, ambaye yeye mwenyewe pia alikuwa katika Yerusalemu siku hizo.  Herode alipomwona Yesu alishangilia sana, kwa maana kwa muda mrefu alikuwa akitaka kumwona+ kwa sababu alikuwa amesikia+ juu yake, na alikuwa akitumaini kuona ishara fulani kutoka kwake.  Sasa akaanza kumuuliza maswali kwa maneno mengi sana; lakini yeye hakumjibu.+ 10  Hata hivyo, wakuu wa makuhani na waandishi wakaendelea kusimama na kumshtaki kwa ukali.+ 11  Ndipo Herode pamoja na askari-jeshi wake walinzi wakamfedhehesha,+ naye akamdhihaki+ kwa kumvika vazi jangavu na kumrudisha kwa Pilato. 12  Wote wawili Herode na Pilato+ sasa wakawa marafiki siku ileile; kwa maana kabla ya hapo walikuwa na uadui kati yao wenyewe. 13  Ndipo Pilato akawaita pamoja wakuu wa makuhani na watawala na watu 14  na kuwaambia: “Mliniletea mtu huyu kama mtu anayewachochea watu waasi, na, tazameni! mimi nilimhoji mbele yenu lakini sikupata katika mtu huyu msingi+ wa mashtaka mnayoleta juu yake. 15  Kwa kweli, wala Herode hakupata, kwa maana alimrudisha kwetu; na, tazama! hajafanya lolote linalostahili kifo.+ 16  Kwa hiyo nitamwadhibu+ na kumfungua.” 17 ⁠ —— 18  Lakini wakiwa pamoja na umati, wao wote wakapaaza sauti, wakisema: “Mwondolee mbali huyu,+ lakini tufungulie Baraba!”+ 19  (Huyo ni mtu aliyekuwa ametupwa gerezani kwa sababu ya uchochezi wa uasi fulani uliotukia katika jiji na kwa kuua.) 20  Tena Pilato akawapaazia sauti, kwa sababu alitaka kumfungua Yesu.+ 21  Ndipo wakaanza kupiga kelele, wakisema: “Mtundike mtini! Mtundike mtini!”+ 22  Mara ya tatu akawaambia: “Kwa nini, ni jambo gani baya alilofanya mtu huyu? Mimi sikuona jambo lolote linalostahili kifo ndani yake; kwa hiyo nitamwadhibu na kumfungua.”+ 23  Ndipo wakaanza kufanya haraka-haraka, kwa sauti zilizo kubwa, wakidai kwamba atundikwe mtini; na sauti zao zikaanza kushinda.+ 24  Kwa hiyo Pilato akatoa hukumu ili dai lao litimizwe:+ 25  akamfungua+ yule mtu aliyekuwa ametupwa gerezani kwa uchochezi wa uasi na kuua na ambaye wao walikuwa wakidai, lakini akamtia Yesu mikononi mwao wamtendee wanavyopenda.+ 26  Sasa walipokuwa wakimpeleka, walimshika Simoni, mzaliwa wa Kirene, akija kutoka mashambani, nao wakamtwika mti wa mateso aubebe nyuma ya Yesu.+ 27  Lakini kulikuwa na umati mkubwa wa watu na wa wanawake ambao walimfuata waliokuwa wakijipiga-piga kwa huzuni na kumwombolezea. 28  Yesu akawageukia wanawake hao na kusema: “Binti za Yerusalemu, acheni kunililia. Badala yake, jililieni ninyi wenyewe na watoto wenu;+ 29  kwa sababu, tazameni! siku zinakuja ambapo watu watasema, ‘Wenye furaha ni wanawake walio tasa, na matumbo ya uzazi ambayo hayakuzaa na maziwa ambayo hayakunyonyesha!’+ 30  Ndipo watakapoanza kuiambia milima, ‘Tuangukieni!’ na vilima, ‘Tufunikeni!’+ 31  Kwa sababu ikiwa wao wanafanya mambo haya wakati mti ni mbichi, itakuwaje utakapokuwa umekauka?”+ 32  Lakini watu wengine wawili, watenda-maovu, walikuwa pia wakipelekwa wakauawe pamoja naye.+ 33  Nao walipofika mahali panapoitwa Fuvu la Kichwa,+ huko wakamtundika mtini yeye na wale watenda-maovu, mmoja upande wake wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto.+ 34  [[Lakini Yesu alikuwa akisema: “Baba, wasamehe,+ kwa maana hawajui wanalofanya.”]] Zaidi ya hayo, ili kugawa mavazi yake, wakapiga kura.+ 35  Na wale watu wakasimama wakitazama.+ Lakini wale watawala walikuwa wakicheka kwa dharau, wakisema:+ “Aliwaokoa wengine; mwacheni ajiokoe mwenyewe, ikiwa huyu ndiye Kristo wa Mungu, Yule Aliyechaguliwa.”+ 36  Hata wale askari wakamdhihaki,+ wakija karibu na kumpa divai kali+ 37  na kusema: “Ikiwa wewe ndiye mfalme wa Wayahudi, jiokoe mwenyewe.” 38  Kulikuwa pia na maandishi juu yake: “Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi.”+ 39  Lakini mmoja wa wale watenda-maovu waliotundikwa akaanza kumwambia kwa maneno ya matusi:+ “Wewe ndiye Kristo, sivyo? Jiokoe mwenyewe na sisi.” 40  Yule mwingine akamjibu, akamkemea na kusema: “Je, wewe humwogopi Mungu hata kidogo, kwa kuwa sasa umo katika hukumu ileile?+ 41  Nasi, kwa kweli, tuko hivyo kwa haki, kwa maana sisi tunapokea kwa ukamili kile tunachostahili kwa mambo tuliyofanya; lakini mtu huyu hakufanya jambo lolote lisilofaa.”+ 42  Naye akaendelea kusema: “Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako.”+ 43  Naye akamwambia: “Kwa kweli mimi nakuambia leo, Utakuwa pamoja nami+ katika Paradiso.”+ 44  Basi, kufikia sasa ilikuwa karibu saa sita, na hata hivyo kukawa na giza juu ya dunia yote mpaka saa tisa,+ 45  kwa sababu nuru ya jua ilikosekana; ndipo pazia+ la patakatifu likapasuka katikati.+ 46  Na Yesu akaita kwa sauti kubwa na kusema: “Baba, ninaikabidhi roho yangu mikononi mwako.”+ Alipokuwa amesema jambo hilo, akakata pumzi.+ 47  Kwa sababu ya kuona lililokuwa limetukia yule ofisa-jeshi akaanza kumtukuza Mungu, akisema: “Kwa kweli mtu huyu alikuwa mwadilifu.”+ 48  Na umati wote uliokuwa umekusanyika pamoja hapo kwa ajili ya tukio hilo, walipoyaona mambo yaliyotukia, wakaanza kurudi, wakipiga-piga vifua vyao. 49  Zaidi ya hayo, wale wote waliojuana naye walikuwa wamesimama umbali fulani.+ Pia, wanawake, waliokuwa wamemfuata pamoja kutoka Galilaya, walikuwa wamesimama wakiona mambo haya.+ 50  Na, tazama! mwanamume aliyeitwa Yosefu, ambaye alikuwa mshiriki wa Baraza, mtu mwema na mwadilifu+ 51  mtu huyu hakuwa amepiga kura katika kuunga mkono mbinu yao na tendo+⁠—alikuwa wa kutoka Arimathea, jiji moja la Wayudea, naye alikuwa akiungojea ufalme wa Mungu;+ 52  mtu huyu alimwendea Pilato na kuomba apewe mwili wa Yesu.+ 53  Naye akaushusha+ na kuufunga katika kitani bora, naye akamlaza katika kaburi+ lililochongwa katika mwamba, ambamo hakuna mtu aliyepata kulazwa.+ 54  Sasa ilikuwa ni siku ya Matayarisho,+ na nuru ya jioni ya siku ya sabato+ ilikuwa ikikaribia. 55  Lakini wale wanawake, waliokuwa wamekuja pamoja naye kutoka Galilaya, wakafuata, wakalitazama kaburi+ na jinsi mwili wake ulivyolazwa;+ 56  nao wakarudi kutayarisha manukato na mafuta yaliyotiwa marashi.+ Lakini, bila shaka, walipumzika siku ya sabato+ kulingana na amri.

Maelezo ya Chini