Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Luka 22:1-71

22  Sasa sherehe ya keki zisizo na chachu, ile ambayo huitwa Pasaka,+ ilikuwa ikikaribia.  Pia, wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia bora ya kumwondolea mbali,+ kwa maana walikuwa wakiwaogopa watu.+  Lakini Shetani akamwingia Yuda, anayeitwa Iskariote, ambaye alihesabiwa kati ya wale kumi na wawili;+  naye akaenda zake akaongea na wakuu wa makuhani na makapteni wa hekalu juu ya njia bora ya kumsaliti kwao.+  Basi, wakashangilia na kupatana kumpa fedha.+  Kwa hiyo akakubali, naye akaanza kutafuta nafasi nzuri ya kumsaliti kwao bila umati kuwa karibu.+  Siku ya keki zisizo na chachu sasa ikafika, ambapo mnyama wa pasaka lazima atolewe dhabihu;+  naye akawatuma Petro na Yohana, akisema: “Nendeni mkatutayarishie pasaka+ ili tule.”  Wakamwambia: “Ni wapi unapotaka tuitayarishe?” 10  Akawaambia:+ “Tazameni! Mnapoingia katika jiji, mwanamume anayebeba chombo cha udongo cha maji atakutana nanyi. Mfuateni mwingie katika nyumba ambayo ataingia.+ 11  Nanyi lazima mmwambie mwenye nyumba hiyo, ‘Mwalimu anakuambia wewe: “Kiko wapi chumba cha wageni ambacho humo ninaweza kula pasaka pamoja na wanafunzi wangu?” ’+ 12  Na mtu huyo atawaonyesha ninyi chumba kikubwa cha juu chenye vifaa. Fanyeni matayarisho humo.”+ 13  Kwa hiyo wakaondoka na kukipata kama vile alivyokuwa amewaambia, nao wakatayarisha pasaka.+ 14  Mwishowe saa ilipofika, akaketi mezani, na wale mitume pamoja naye.+ 15  Naye akawaambia: “Nimetamani sana kula pasaka hii pamoja nanyi kabla sijateswa; 16  kwa maana ninawaambia ninyi, Sitaila tena mpaka itakapokuwa imetimizwa katika ufalme wa Mungu.”+ 17  Na, akipokea kikombe,+ akashukuru na kusema: “Chukueni hiki mkipitishe kutoka kwa mmoja mpaka kwa mwingine kati yenu; 18  kwa maana ninawaambia ninyi, Kutoka sasa na kuendelea sitakunywa tena divai ya mzabibu mpaka ufalme wa Mungu utakapofika.”+ 19  Pia, akachukua mkate,+ akashukuru, akaumega, akawapa, akisema: “Huu unamaanisha mwili+ wangu ambao utatolewa kwa ajili yenu.+ Endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.”+ 20  Pia, kikombe+ vivyo hivyo baada ya wao kula mlo wa jioni, akasema: “Kikombe hiki kinamaanisha agano+ jipya kwa msingi wa damu+ yangu, ambayo itamwagwa kwa ajili yenu.+ 21  “Lakini, tazameni! mkono wa msaliti+ wangu upo pamoja nami mezani.+ 22  Kwa sababu Mwana wa binadamu anaenda zake kulingana na ilivyopangwa;+ hata hivyo, ole wake mtu yule ambaye kupitia kwake huyo atasalitiwa!”+ 23  Kwa hiyo wakaanza kuulizana ni nani kati yao ambaye kwa kweli ndiye angefanya hivyo.+ 24  Hata hivyo, kukatokea pia bishano kali kati yao juu ya ni nani kati yao aliyeonekana kuwa mkuu zaidi ya wote.+ 25  Lakini akawaambia: “Wafalme wa mataifa hupiga ubwana juu yao, na wale walio na mamlaka juu yao huitwa Wafadhili.+ 26  Ingawa hivyo, ninyi hampaswi kuwa hivyo.+ Lakini acheni yule aliye mkuu zaidi ya wote kati yenu awe kama aliye mdogo zaidi ya wote,+ na yule anayetenda kama mkuu kama yule anayehudumu.+ 27  Kwa maana ni nani aliye mkuu zaidi, yule anayeketi mezani au yule anayehudumu? Je, si yule anayeketi mezani? Lakini mimi nimo katikati yenu kama yule anayehudumu.+ 28  “Hata hivyo, ninyi ndio mmeshikamana+ nami katika majaribu yangu;+ 29  nami ninafanya agano pamoja nanyi, sawa na vile Baba yangu alivyofanya agano+ pamoja nami, kwa ajili ya ufalme,+ 30  ili mpate kula+ na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu,+ na kuketi juu ya viti vya ufalme+ kuyahukumu makabila kumi na mawili ya Israeli. 31  “Simoni, Simoni, tazama! Shetani+ amedai kuwapata ninyi ili awapepete kama ngano.+ 32  Lakini nimeomba dua+ kwa ajili yako ili imani yako isififie; na wewe, mara tu utakapokuwa umerudi, watie nguvu+ ndugu zako.” 33  Ndipo akamwambia: “Bwana, mimi niko tayari kwenda pamoja nawe gerezani na pia katika kifo.”+ 34  Lakini akasema: “Ninakuambia wewe, Petro, Jogoo hatawika leo mpaka uwe umekana mara tatu kuwa hunijui.”+ 35  Akawaambia wao pia: “Wakati nilipowatuma+ ninyi bila mkoba na mfuko wa chakula na viatu, je, mlikosa kitu chochote?” Wakasema: “Hapana!” 36  Ndipo akawaambia: “Lakini sasa acheni yule ambaye ana mkoba auchukue, vivyo hivyo pia mfuko wa chakula; na acheni yule asiye na upanga auze vazi lake la nje na kununua mmoja. 37  Kwa maana nawaambia ninyi kwamba lazima hili ambalo limeandikwa litimizwe kwangu, yaani, ‘Naye alihesabiwa pamoja na waasi-sheria.’+ Kwa maana kile kinachonihusu kinatimia.”+ 38  Ndipo wakasema: “Bwana, tazama! hapa pana panga mbili.” Akawaambia: “Inatosha.” 39  Alipotoka nje kama ilivyo desturi alienda kwenye Mlima wa Mizeituni; na wanafunzi pia wakamfuata.+ 40  Baada ya kufika hapo akawaambia: “Salini, ili msiingie katika jaribu.”+ 41  Naye mwenyewe akaondoka kwao karibu umbali wa mtupo wa jiwe, akapiga magoti na kuanza kusali, 42  akisema: “Baba, ikiwa unataka, niondolee kikombe hiki. Hata hivyo, acha, si mapenzi yangu,+ bali yako yatendeke.”+ 43  Ndipo malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu.+ 44  Lakini akaingia katika maumivu makali, akaendelea kusali kwa bidii zaidi;+ na jasho lake likawa kama matone ya damu yakianguka chini.+ 45  Naye akaondoka baada ya sala, akawaendea wanafunzi, akawakuta wakisinzia kwa huzuni;+ 46  naye akawaambia: “Kwa nini mnalala usingizi? Amkeni msali, ili msiingie katika jaribu.”+ 47  Alipokuwa bado akisema, tazama! umati, na yule mtu anayeitwa Yuda, mmoja wa wale kumi na wawili, alikuwa akienda mbele yao;+ naye akamkaribia Yesu ili kumbusu.+ 48  Lakini Yesu akamwambia: “Yuda, je, wewe unamsaliti Mwana wa binadamu kwa busu?”+ 49  Wale waliokuwa kandokando yake walipoona jambo lililokuwa karibu kutukia, wakasema: “Bwana, je, tupige kwa upanga?”+ 50  Mtu fulani kati yao hata alimpiga mtumwa wa kuhani mkuu, akalikata sikio lake la kuume.+ 51  Lakini Yesu akajibu, akasema: “Basi, acheni, inatosha.” Naye akagusa sikio na kumponya.+ 52  Ndipo Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na makapteni wa hekalu na wanaume wazee waliokuwa wamekuja hapo kumchukua: “Je, mlitoka mkiwa na mapanga na marungu kana kwamba ni juu ya mnyang’anyi?+ 53  Nilipokuwa pamoja nanyi katika hekalu+ siku baada ya siku hamkunyoosha mikono yenu ili kunikamata.+ Lakini hii ndiyo saa+ yenu na ndiyo mamlaka+ ya giza.”+ 54  Ndipo wakamkamata, wakampeleka+ na kumwingiza katika nyumba ya kuhani mkuu;+ lakini Petro alikuwa akifuata kwa umbali fulani.+ 55  Walipowasha moto katikati ya ua na kuketi chini pamoja, Petro alikuwa ameketi katikati yao.+ 56  Lakini kijakazi fulani akamwona ameketi kando ya ule moto mwangavu akamtazama kwa kumchunguza na kusema: “Mtu huyu pia alikuwa pamoja naye.”+ 57  Lakini akakana,+ akisema: “Wee mwanamke, mimi simjui.”+ 58  Na baada ya muda mfupi mtu mwingine akamwona akasema: “Wewe pia ni mmoja wao.” Lakini Petro akasema: “Wee mtu, si mimi.”+ 59  Na baada ya karibu muda wa saa moja kupita mtu mwingine akaanza kusisitiza kwa nguvu: “Kwa hakika mtu huyu pia alikuwa pamoja naye; kwa maana, kwa kweli, yeye ni Mgalilaya!”+ 60  Lakini Petro akasema: “Wee mtu, mimi sijui unalosema.” Na mara tu, alipokuwa bado akisema, jogoo akawika.+ 61  Na Bwana akageuka, akamtazama Petro, na Petro akakumbuka maneno ya Bwana alipomwambia: “Kabla ya jogoo kuwika leo utanikana mara tatu.”+ 62  Naye akaenda nje akalia kwa uchungu.+ 63  Sasa wale wanaume waliokuwa wakimlinda kifungoni wakaanza kumdhihaki,+ wakimpiga;+ 64  na baada ya kumfunika wakawa wakiuliza na kusema: “Toa unabii. Ni nani aliyekupiga?”+ 65  Nao wakaendelea kusema mambo mengine mengi ya kumkufuru.+ 66  Hatimaye kulipokuwa mchana, kusanyiko la wanaume wazee wa watu, wakuu wa makuhani na waandishi pia, wakakusanyika pamoja,+ nao wakamkokota na kumwingiza ndani ya jumba lao la Sanhedrini, wakisema:+ 67  “Ikiwa wewe ndiye Kristo,+ tuambie.” Lakini akawaambia: “Hata kama ningewaambia, ninyi hamngeamini hata kidogo.+ 68  Zaidi ya hayo, kama ningewauliza ninyi, hamngejibu hata kidogo.+ 69  Hata hivyo, kutoka sasa na kuendelea Mwana wa binadamu+ atakuwa akiketi kwenye mkono wa kuume+ wenye nguvu wa Mungu.”+ 70  Ndipo wote wakasema: “Kwa hiyo, je, wewe ndiye Mwana wa Mungu?” Akawaambia: “Ninyi wenyewe mnasema+ kwamba mimi ndiye.” 71  Wakasema: “Kwa nini tunahitaji ushahidi zaidi?+ Kwa maana sisi wenyewe tumelisikia kutoka katika kinywa chake mwenyewe.”+

Maelezo ya Chini