Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Luka 18:1-43

18  Ndipo akaendelea kuwaambia mfano juu ya uhitaji wao wa kusali sikuzote bila kukata tamaa,+  akisema: “Katika jiji fulani kulikuwako mwamuzi fulani ambaye hakuwa akimwogopa Mungu wala hakuwa na heshima kwa mwanadamu.  Lakini kulikuwako mjane katika jiji hilo naye akawa akimwendea,+ akisema, ‘Hakikisha kwamba nitapata haki kutoka kwa mshitaki wangu.’  Basi, kwa muda fulani alikuwa hana nia, lakini baadaye akasema moyoni mwake, ‘Ijapokuwa mimi simwogopi Mungu wala simheshimu mwanadamu,  hakika, kwa sababu ya kuendelea kwa mjane huyu kunisumbua,+ nitahakikisha kwamba atapata haki, ili asiendelee kuja kunishambulia+ mpaka animalize.’ ”  Ndipo Bwana akasema: “Sikieni lile ambalo mwamuzi huyo, ijapokuwa si mwadilifu, alisema!  Basi, kwa hakika je, Mungu hatasababisha haki+ ifanywe kwa ajili ya watu wake waliochaguliwa ambao wanampaazia sauti mchana na usiku, hata ingawa ana ustahimilivu+ kwao?  Ninawaambia ninyi, Yeye atasababisha watendewe haki upesi.+ Hata hivyo, Mwana wa binadamu atakapofika, je, kwa kweli ataipata imani duniani?”  Lakini akawaambia mfano huu pia baadhi ya wale waliokuwa wakiamini kwamba walikuwa waadilifu+ na kuwaona wale wengine kama si kitu:+ 10  “Watu wawili walipanda kuingia hekaluni ili kusali, mmoja alikuwa Farisayo na yule mwingine alikuwa mkusanya-kodi. 11  Yule Farisayo akasimama+ na kuanza kusali+ mambo haya akisema moyoni, ‘Ee Mungu, ninakushukuru ya kuwa mimi si kama wale watu wengine, wanyang’anyi, wasio waadilifu, wazinzi, au hata kama mkusanya-kodi huyu.+ 12  Mimi hufunga mara mbili kwa juma, mimi hutoa sehemu ya kumi ya vitu vyote ninavyojipatia.’+ 13  Lakini yule mkusanya-kodi akiwa amesimama umbali fulani hakutaka hata kuinua macho yake kuelekea mbinguni, bali alikuwa akipiga-piga kifua chake,+ akisema, ‘Ee Mungu, unirehemu mimi mtenda-dhambi.’+ 14  Ninawaambia ninyi, Mtu huyu alishuka kwenda nyumbani kwake akiwa amethibitishwa kuwa mwadilifu+ zaidi kuliko yule mwingine; kwa sababu kila mtu anayejiinua atafedheheshwa, bali yule anayejinyenyekeza atainuliwa.”+ 15  Sasa watu wakaanza kumletea pia watoto wao wachanga ili awaguse; lakini walipoona hilo wanafunzi wakaanza kuwakemea.+ 16  Hata hivyo, Yesu akawaita wale watoto, akisema: “Waacheni watoto wachanga waje kwangu, wala msijaribu kuwazuia. Kwa maana ufalme wa Mungu ni wa wale walio kama hao.+ 17  Kwa kweli ninawaambia ninyi, Mtu yeyote ambaye haupokei ufalme wa Mungu kama mtoto mchanga hataingia kamwe ndani yake.”+ 18  Na mtawala fulani akamuuliza, akisema: “Mwalimu Mwema, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele?”+ 19  Yesu akamwambia: “Kwa nini unaniita mwema? Hakuna mtu aliye mwema, ila mmoja, Mungu.+ 20  Wewe unazijua amri,+ ‘Usifanye uzinzi,+ Usiue,+ Usiibe,+ Usitoe ushahidi wa uwongo,+ Mheshimu baba yako na mama yako.’ ”+ 21  Ndipo akasema: “Yote hayo nimeyashika tangu ujana wangu na kuendelea.”+ 22  Baada ya kusikia hilo, Yesu akamwambia: “Bado kuna jambo moja unalokosa: Uza vitu vyote ulivyo navyo uwagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha uje uwe mfuasi wangu.”+ 23  Aliposikia neno hilo, akahuzunika sana, kwa maana alikuwa tajiri sana.+ 24  Yesu akamtazama na kusema: “Jinsi itakavyokuwa vigumu kwa wale walio na pesa kuingia katika ufalme wa Mungu!+ 25  Kwa kweli, ni rahisi zaidi ngamia kupita katika tundu la sindano ya kushonea kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu.”+ 26  Wale waliosikia hilo wakasema: “Ni nani anayeweza kuokolewa?” 27  Akasema: “Mambo yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu.”+ 28  Lakini Petro akasema: “Tazama! Tumeacha vitu vyetu wenyewe na kukufuata wewe.”+ 29  Akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Hakuna yeyote ambaye ameacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au watoto kwa ajili ya ufalme wa Mungu+ 30  ambaye hatapata mara nyingi zaidi katika kipindi hiki cha wakati, na katika mfumo wa mambo unaokuja uzima wa milele.”+ 31  Ndipo akawachukua wale kumi na wawili kando na kuwaambia: “Tazameni! Tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yaliyoandikwa kupitia manabii+ juu ya Mwana wa binadamu yatatimia.+ 32  Kwa mfano, atatiwa mikononi mwa watu wa mataifa naye atadhihakiwa+ na kutendewa kwa dharau+ na kutemewa mate;+ 33  na baada ya kumpiga mijeledi+ watamuua,+ lakini katika siku ya tatu atafufuka.”+ 34  Hata hivyo, wao hawakupata maana ya lolote kati ya mambo hayo; lakini walikuwa wamefichwa maneno hayo, nao hawakujua mambo yaliyosemwa.+ 35  Sasa alipokuwa akikaribia Yeriko mtu fulani aliye kipofu alikuwa ameketi kando ya barabara akiombaomba.+ 36  Kwa sababu aliusikia umati ukipita, akaanza kuuliza maana ya mambo hayo. 37  Wakamwambia: “Yesu Mnazareti anapitia hapa!”+ 38  Ndipo akapaaza sauti, akisema: “Yesu, Mwana wa Daudi, unirehemu!”+ 39  Na wale waliokuwa mbele wakaanza kumwambia kwa kusisitiza anyamaze, lakini ndivyo naye alivyozidi kupaaza sauti: “Mwana wa Daudi, unirehemu.”+ 40  Ndipo Yesu akasimama tuli na kuamuru mtu huyo aletwe kwake.+ Alipokaribia, Yesu akamuuliza: 41  “Unataka nikufanyie nini?”+ Akasema: “Bwana, acha nipate kuona tena.”+ 42  Kwa hiyo Yesu akamwambia: “Ona tena; imani yako imekuponya.”+ 43  Na mara moja akapata kuona tena,+ naye akaanza kumfuata, akimtukuza Mungu.+ Pia, watu wote, walipoona hilo, wakamsifu Mungu.

Maelezo ya Chini