Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Luka 17:1-37

17  Ndipo akawaambia wanafunzi wake: “Vikwazo lazima vije.+ Hata hivyo, ole wake ambaye vitakuja kupitia kwake!+  Ingekuwa afadhali zaidi kwake kama jiwe la kusagia lingening’inizwa shingoni mwake naye atupwe ndani ya bahari+ kuliko yeye kumkwaza mmoja wa wadogo hawa.+  Jiangalieni ninyi wenyewe. Ndugu yako akitenda dhambi mkemee,+ na akitubu msamehe.+  Hata ikiwa amekutendea dhambi mara saba kwa siku naye anarudi kwako mara saba, akisema, ‘Ninatubu,’ msamehe.”+  Sasa mitume wakamwambia Bwana: “Tupe imani zaidi.”+  Ndipo Bwana akasema: “Kama mngekuwa na imani yenye ukubwa wa mbegu ya haradali, mngeuambia mforsadi huu mweusi, ‘Ng’oka ukapandwe baharini!’ nao ungewatii ninyi.+  “Ni nani kati yenu aliye na mtumwa anayelima au anayetunza kundi ambaye atamwambia anapoingia kutoka shambani, ‘Njoo hapa mara moja uketi mezani’?  Badala yake, je, hatamwambia, ‘Nitayarishie kitu ili nipate mlo wangu wa jioni, nawe jifunge unihudumie mpaka niwe nimemaliza kula na kunywa, kisha unaweza kula na kunywa’?  Je, atamshukuru mtumwa huyo kwa sababu alifanya mambo aliyoagizwa? 10  Ndivyo na ninyi, pia, wakati mmefanya mambo yote mliyoagizwa, semeni, ‘Sisi ni watumwa wasiofaa kitu.+ Jambo ambalo tumefanya ndilo tulilopaswa kufanya.’ ” 11  Naye alipokuwa akienda Yerusalemu alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya.+ 12  Alipokuwa akiingia katika kijiji fulani wanaume kumi wenye ukoma+ wakakutana naye, lakini wakasimama mbali. 13  Nao wakapaaza sauti zao na kusema: “Yesu, Mwalimu, tuhurumie!”+ 14  Naye alipowaona akawaambia: “Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani.”+ Basi walipokuwa wakienda zao wakatakaswa.+ 15  Mmoja wao, alipoona amepona, akarudi, akimtukuza+ Mungu kwa sauti kubwa. 16  Naye akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu,+ akamshukuru; tena, alikuwa Msamaria.+ 17  Yesu akajibu akasema: “Wale kumi walitakaswa, sivyo? Basi, wako wapi wale wengine tisa? 18  Je, hawakupatikana wowote waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mtu huyu wa taifa lingine?” 19  Naye akamwambia: “Ondoka uende zako; imani yako imekuponya.”+ 20  Lakini alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu ungekuja wakati gani,+ akawajibu na kusema: “Ufalme wa Mungu hautakuja kwa wonyesho wenye kutokeza sana, 21  wala watu hawatakuwa wakisema, ‘Ona hapa!’ au, ‘Pale!’+ Kwa maana, tazama! ufalme wa Mungu umo katikati yenu.”+ 22  Ndipo akawaambia wanafunzi: “Siku zitakuja mtakapotamani kuiona moja ya siku za Mwana wa binadamu lakini hamtaiona.+ 23  Na watu watawaambia ninyi, ‘Oneni pale!’ au, ‘Oneni hapa!’+ Msitoke kwenda wala msiwafuatilie mbio.+ 24  Kwa maana kama vile umeme,+ unapowaka, hung’aa kutoka sehemu moja chini ya mbingu mpaka sehemu nyingine chini ya mbingu, ndivyo Mwana wa binadamu+ atakavyokuwa. 25  Hata hivyo, kwanza lazima apatwe na mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki.+ 26  Zaidi ya hayo, sawa na vile ilivyotukia katika siku za Noa,+ ndivyo itakavyokuwa pia katika siku za Mwana wa binadamu:+ 27  walikuwa wakila, walikuwa wakinywa, wanaume walikuwa wakioa, wanawake walikuwa wakiolewa, mpaka siku ile ambayo Noa aliingia katika safina, na gharika ikafika na kuwaangamiza wote.+ 28  Vivyo hivyo, kama vile ilivyotukia katika siku za Loti:+ walikuwa wakila, walikuwa wakinywa, walikuwa wakinunua, walikuwa wakiuza, walikuwa wakipanda, walikuwa wakijenga. 29  Lakini siku ambayo Loti alitoka Sodoma kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni na kuwaangamiza wote.+ 30  Itakuwa vivyo hivyo siku ile ambayo Mwana wa binadamu atafunuliwa.+ 31  “Siku hiyo mtu aliye juu ya paa ya nyumba lakini ambaye vitu vyake vinavyoweza kuchukuliwa vimo katika nyumba asishuke kuvichukua, na mtu aliye nje katika shamba, yeye vivyo hivyo asirudie vitu vilivyo nyuma. 32  Mkumbukeni mke wa Loti.+ 33  Yeyote yule anayetafuta kuitunza nafsi yake kwa ajili yake mwenyewe ataipoteza, lakini yeyote yule anayeipoteza ataihifadhi hai.+ 34  Ninawaambia ninyi, Usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja; mmoja atachukuliwa, lakini yule mwingine ataachwa.+ 35  Kutakuwa na wanawake wawili wakisaga kwenye jiwe lilelile la kusagia; mmoja atachukuliwa, lakini yule mwingine ataachwa.”+ 36  —— 37  Kwa hiyo wakajibu, wakamwambia: “Wapi, Bwana?” Yeye akawaambia: “Mahali mzoga ulipo,+ hapo ndipo tai watakusanyika.”+

Maelezo ya Chini