Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Luka 12:1-59

12  Wakati huohuo, umati walipokuwa wamekusanyika pamoja kwa maelfu mengi sana hivi kwamba walikuwa wakikanyagana, akaanza kwa kuwaambia kwanza wanafunzi wake: “Jihadharini na chachu+ ya Mafarisayo, ambayo ni unafiki.+  Lakini hakuna kitu kilichofunikwa kwa uangalifu ambacho hakitafunuliwa, na cha siri ambacho hakitajulikana.+  Kwa sababu hiyo mambo mnayosema gizani yatasikiwa nuruni, na mnalonong’ona katika vyumba vya faragha litahubiriwa kutoka katika paa za nyumba.+  Zaidi ya hayo, ninawaambia ninyi, rafiki zangu,+ Msiwaogope wale wanaouua mwili na baada ya hilo hawawezi kufanya jambo lolote zaidi.+  Lakini nitawaonyesha ninyi yule mnayepaswa kumwogopa: Mwogopeni yule+ ambaye baada ya kuua ana mamlaka ya kutupa ndani ya Gehena.*+ Ndiyo, ninawaambia ninyi, Mwogopeni+ Huyo.  Shore watano huuzwa kwa sarafu mbili za thamani ndogo, sivyo? Na bado hakuna hata mmoja wao husahaulika mbele za Mungu.+  Lakini hata nywele+ za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope; ninyi ni wenye thamani kuliko shore wengi.+  “Basi, ninawaambia ninyi, Kila mtu anayekiri+ kuwa pamoja nami mbele ya wanadamu, Mwana wa binadamu atakiri pia kuwa pamoja naye mbele ya malaika za Mungu.+  Lakini yule anayenikana+ mbele ya wanadamu atakanwa mbele ya malaika za Mungu.+ 10  Na kila mtu anayesema neno baya juu ya Mwana wa binadamu, atasamehewa; lakini yule anayekufuru roho takatifu hatasamehewa.+ 11  Lakini watakapowapeleka mbele ya makusanyiko ya watu wote na maofisa wa serikali na mamlaka, msihangaikie jinsi au jambo mtakalojitetea nalo au jambo mtakalosema;+ 12  kwa maana roho takatifu+ itawafundisha ninyi saa ileile mambo mnayopaswa kusema.”+ 13  Ndipo mtu fulani kati ya umati akamwambia: “Mwalimu, mwambie ndugu yangu tugawane urithi.” 14  Akamwambia: “Wewe mtu, nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi+ au mgawaji juu yenu?” 15  Ndipo akawaambia: “Endeleeni kufungua macho yenu na mjilinde na kila namna ya tamaa,+ kwa sababu hata wakati mtu ana vitu vingi uzima wake hautokani na vitu alivyo navyo.”+ 16  Ndipo akawaambia mfano, akisema: “Shamba la mtu fulani tajiri lilizaa vizuri. 17  Kwa sababu hiyo akaanza kuwaza ndani yake mwenyewe, akisema, ‘Nitafanya nini, sasa kwa kuwa sina mahali popote pa kukusanya mazao yangu?’ 18  Kwa hiyo akasema, ‘Nitafanya hivi:+ Nitabomoa maghala yangu na kujenga yaliyo makubwa zaidi, na humo nitakusanya nafaka yangu yote na vitu vyangu vyema vyote;+ 19  nami nitaiambia+ nafsi yangu: “Nafsi yangu, una vitu vyema vingi vilivyokusanywa kwa miaka mingi; starehe, ule, unywe, na kujifurahisha.” ’+ 20  Lakini Mungu akamwambia, ‘Wewe usiye na akili, usiku huu wanadai nafsi yako kutoka kwako.+ Basi, vitu ulivyoviweka akiba vitakuwa vya nani?’+ 21  Hivyo ndivyo huwa kwa mtu anayejikusanyia mwenyewe hazina lakini si tajiri kwa Mungu.”+ 22  Ndipo akawaambia wanafunzi wake: “Kwa sababu hiyo ninawaambia ninyi, Acheni kuhangaikia nafsi zenu kuhusu mtakachokula au miili yenu kuhusu mtakachovaa.+ 23  Kwa maana nafsi ina thamani kuliko chakula na mwili kuliko mavazi. 24  Angalieni kwamba kunguru+ hawapandi mbegu wala hawavuni, nao hawana bohari wala ghala, na bado Mungu huwalisha. Ninyi ni wenye thamani kama nini kuliko ndege?+ 25  Ni nani kati yenu ambaye kwa kuhangaika, anaweza kuongeza kipimo cha mkono mmoja kwenye uhai wake?+ 26  Kwa hiyo, ikiwa ninyi hamwezi kufanya jambo dogo zaidi, kwa nini mhangaikie+ mambo yaliyobaki? 27  Angalieni jinsi mayungiyungi hukua;+ hayo hayafanyi kazi wala hayasokoti; lakini ninawaambia ninyi, Hata Sulemani katika utukufu wake wote hakupambwa kama moja kati ya hayo.+ 28  Ikiwa, basi, Mungu huvika hivyo mimea iliyo shambani ambayo leo ipo na kesho hutupwa ndani ya jiko, basi atawavika ninyi hata zaidi, ninyi wenye imani kidogo!+ 29  Kwa hiyo acheni kutafuta mnachoweza kula na mnachoweza kunywa, na acheni kuhangaika kwa wasiwasi;+ 30  kwa maana mataifa ya ulimwengu yanafuatilia kwa bidii mambo yote hayo, lakini Baba yenu anajua mnahitaji mambo hayo.+ 31  Hata hivyo, utafuteni ufalme wake sikuzote, na mambo hayo mtaongezewa.+ 32  “Msiogope,+ kundi dogo,+ kwa sababu Baba yenu amekubali kuwapa ninyi ufalme.+ 33  Uzeni+ mali yenu na mtoe zawadi za rehema.+ Jifanyieni wenyewe mikoba ambayo haichakai, hazina isiyopungua kamwe katika mbingu,+ ambapo mwizi hakaribii wala nondo hali. 34  Kwa maana mahali ilipo hazina yenu, hapo pia mioyo yenu itakuwapo.+ 35  “Viuno+ vyenu na vifungwe mishipi na taa+ zenu ziwe zikiwaka, 36  nanyi mtakuwa kama watu wanaomngoja bwana+ wao wakati anaporudi kutoka kwenye karamu ya ndoa,+ ili atakapofika+ na kupiga hodi wapate kumfungulia mara moja. 37  Wenye furaha ni watumwa ambao bwana anapofika anawakuta wakikesha!+ Kwa kweli ninawaambia ninyi, Yeye atajifunga+ na kuwaketisha mezani naye atakuja kando na kuwahudumia.+ 38  Naye akifika katika kesha la pili, hata ikiwa ni katika la tatu, na anawakuta hivyo, wenye furaha ni wao!+ 39  Lakini jueni hili, kwamba ikiwa mwenye nyumba angejua mwizi atakuja saa ngapi, angeendelea kukesha naye hangeacha nyumba yake ivunjwe.+ 40  Ninyi pia, endeleeni kuwa tayari, kwa sababu Mwana wa binadamu atakuja katika saa msiyoitazamia.”+ 41  Ndipo Petro akasema: “Bwana, unatuambia mfano huu sisi au wote pia?” 42  Naye Bwana akasema: “Ni nani kwa kweli aliye msimamizi-nyumba mwaminifu,+ mwenye busara,+ ambaye bwana wake atamweka rasmi juu ya watumishi wake kuendelea kuwapa kipimo chao cha chakula katika wakati unaofaa?+ 43  Mwenye furaha ni mtumwa huyo, ikiwa bwana wake anapofika anamkuta akifanya hivyo!+ 44  Ninawaambia ninyi kwa kweli, Yeye atamweka rasmi juu ya mali zake zote.+ 45  Lakini ikiwa wakati wowote mtumwa huyo atasema moyoni mwake, ‘Bwana wangu anakawia kuja,’+ naye aanze kuwapiga watumishi na vijakazi, na kula na kunywa na kulewa,+ 46  bwana wa mtumwa huyo atakuja siku ambayo hamtazamii na saa ambayo hajui,+ naye atamwadhibu kwa ukali ulio mkubwa zaidi na kumgawia sehemu pamoja na wale wasio waaminifu.+ 47  Ndipo mtumwa huyo aliyeelewa mapenzi ya bwana wake lakini hakujitayarisha au kufanya kulingana na mapenzi yake atapigwa mapigo mengi.+ 48  Lakini yule ambaye hakuelewa+ na kwa hiyo akafanya mambo yanayostahili mapigo atapigwa machache.+ Kwa kweli, kila mtu ambaye alipewa mengi, atadaiwa+ mengi; na yule ambaye watu wamemweka asimamie mengi, watamdai mengi zaidi kutoka kwake kuliko ilivyo kawaida.+ 49  “Nilikuja kuwasha moto+ juu ya dunia, na mimi nitake nini zaidi ikiwa tayari umewaka? 50  Kwa kweli, nina ubatizo wa kubatizwa, na jinsi ninavyotaabika mpaka umalizike!+ 51  Je, mnafikiri nilikuja kuleta amani duniani? Ninawaambia ninyi, kwa kweli, hapana, bali badala yake mgawanyiko.+ 52  Kwa maana tangu sasa na kuendelea kutakuwa na watano katika nyumba moja waliogawanyika, watatu dhidi ya wawili na wawili dhidi ya watatu.+ 53  Watagawanyika, baba dhidi ya mwana, mwana dhidi ya baba, mama dhidi ya binti, binti dhidi ya mama yake, mama-mkwe dhidi ya binti-mkwe wake na binti-mkwe dhidi ya mama-mkwe wake.”+ 54  Ndipo akaendelea kuuambia pia umati: “Mnapoona wingu likizuka katika sehemu za magharibi, mara moja ninyi husema, ‘Dhoruba inakuja,’ na huwa hivyo.+ 55  Nanyi mnapoona kwamba upepo wa kusini unavuma, ninyi husema, ‘Kutakuwa na wimbi la joto,’ na hutukia. 56  Wanafiki, mnajua jinsi ya kuchunguza kuonekana kwa dunia na anga, lakini inawezekanaje hamjui jinsi ya kuuchunguza wakati huu maalumu?+ 57  Kwa nini hamjiamulii wenyewe pia yaliyo ya uadilifu?+ 58  Kwa mfano, wakati unapoenda kwa mtawala pamoja na mshitaki wako, anza kazi, mkiwa njiani, kujiondolea mwenyewe ubishi pamoja naye, ili asikukokote mpaka mbele ya hakimu, naye hakimu akukabidhi kwa ofisa wa mahakama, na ofisa wa mahakama akutupe gerezani.+ 59  Ninakuambia, Hutatoka humo mpaka umalize kulipa sarafu ndogo ya mwisho yenye thamani ndogo sana.”+

Maelezo ya Chini

Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.