Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Luka 11:1-54

11  Sasa wakati alipokuwa mahali fulani akisali, alipoacha, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia: “Bwana, tufundishe jinsi ya kusali,+ kama vile Yohana pia alivyowafundisha wanafunzi wake.”+  Ndipo akawaambia: “Wakati wowote mnaposali,+ semeni, ‘Baba, jina lako na litakaswe.+ Ufalme wako na uje.+  Utupe mkate+ wetu kwa ajili ya siku kulingana na mahitaji ya siku hiyo.  Na utusamehe dhambi zetu,+ kwa maana sisi wenyewe pia humsamehe kila mtu aliye na deni letu;+ na usituingize katika jaribu.’ ”+  Tena akawaambia: “Ni nani kati yenu aliye na rafiki naye amwendee katikati ya usiku na kumwambia, ‘Rafiki, nikopeshe mikate mitatu,  kwa sababu rafiki yangu amenijia sasa hivi kutoka safarini nami sina kitu cha kuweka mbele yake’?  Na huyo aliye ndani ajibu na kusema, ‘Acha kunisumbua.+ Tayari mlango umefungwa, na watoto wangu wachanga wako pamoja nami kitandani; siwezi kuamka nikupe chochote.’  Ninawaambia ninyi, Ijapokuwa hataamka ampe chochote kwa sababu ya kuwa rafiki yake, hakika kwa sababu ya kudumu kwake kwa ujasiri,+ ataamka na kumpa vitu anavyohitaji.  Basi ninawaambia ninyi, Endeleeni kuomba,+ nanyi mtapewa; endeleeni kutafuta,+ nanyi mtapata; endeleeni kupiga hodi, nanyi mtafunguliwa. 10  Kwa maana kila mtu anayeomba hupokea,+ na kila mtu anayetafuta hupata, na kila mtu anayepiga hodi hufunguliwa. 11  Kwa kweli, ni baba gani kati yenu ambaye, ikiwa mwana+ wake anaomba samaki, labda atampa nyoka badala ya samaki? 12  Au ikiwa pia anaomba yai, atampa nge? 13  Kwa hiyo, ikiwa ninyi, mjapokuwa waovu, mnajua jinsi ya kuwapa watoto+ wenu zawadi zilizo njema, je, Baba aliye mbinguni hatawapa hata zaidi roho takatifu+ wale wanaomwomba!” 14  Baadaye alikuwa akifukuza roho mwovu aliye bubu.+ Baada ya roho huyo mwovu kutoka, yule bubu akazungumza. Nao umati wakastaajabu. 15  Lakini watu fulani kati yao wakasema: “Yeye huwafukuza roho waovu kupitia Beelzebuli mtawala wa roho waovu.”+ 16  Hata hivyo, wengine, ili kumjaribu, wakaanza kutafuta kwake ishara+ kutoka mbinguni. 17  Akijua mawazo+ yao akawaambia: “Kila ufalme uliogawanyika juu yake wenyewe hufanywa ukiwa, na nyumba iliyogawanyika juu yake yenyewe huanguka.+ 18  Kwa hiyo ikiwa Shetani pia amegawanyika juu yake mwenyewe, ufalme wake utasimamaje?+ Kwa sababu ninyi mnasema mimi hufukuza roho waovu kupitia Beelzebuli. 19  Ikiwa ni kupitia Beelzebuli mimi hufukuza roho waovu, wana+ wenu huwafukuza kupitia nani? Kwa hiyo wao watakuwa waamuzi wenu. 20  Lakini ikiwa mimi huwafukuza roho waovu kupitia kidole+ cha Mungu, ufalme wa Mungu kwa kweli umewafikia.+ 21  Wakati mtu mwenye nguvu,+ mwenye silaha za kutosha, anapolinda jumba lake, mali zake hukaa kwa amani. 22  Lakini mtu fulani mwenye nguvu+ zaidi yake anapokuja juu yake na kumshinda,+ yeye huchukua silaha zake zote alizokuwa akitegemea, naye hugawanya vitu ambavyo yeye alimpora. 23  Yule ambaye hayuko upande wangu ananipinga, na yule ambaye hakusanyi pamoja nami anatawanya.+ 24  “Wakati roho mchafu anapomtoka mtu, hupita katika mahali palipokauka akitafuta mahali pa kupumzika, na, baada ya kukosa, husema, ‘Nitarudi kwenye nyumba yangu niliyoihama.’+ 25  Naye anapofika huikuta ikiwa imefagiliwa ikawa safi na kupambwa. 26  Ndipo huyo huenda na kuchukua roho saba+ tofauti walio waovu kuliko yeye mwenyewe waambatane naye, na, baada ya kuingia ndani, wao hukaa humo; na hali ya mwisho ya mtu huyo huwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza.”+ 27  Sasa alipokuwa akisema hayo mwanamke fulani katika umati akainua sauti yake akamwambia: “Lenye furaha ni tumbo la uzazi+ lililokuchukua wewe na maziwa uliyonyonya!” 28  Lakini akasema: “Hapana, badala yake, Wenye furaha ni wale wanaolisikia neno la Mungu na kulishika!”+ 29  Umati walipokuwa wakisongamana pamoja, akaanza kusema: “Kizazi hiki ni kizazi kiovu; kinatafuta ishara.+ Lakini hakuna ishara ambayo kitapewa ila ishara ya Yona.+ 30  Kwa maana kama vile Yona+ alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo Mwana wa binadamu atakavyokuwa pia kwa kizazi hiki. 31  Malkia+ wa kusini atasimamishwa katika hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki naye atawahukumu kuwa wenye hatia; kwa sababu yeye alikuja kutoka miisho ya dunia ili aisikie hekima ya Sulemani, lakini, tazameni! Aliye mkuu+ kuliko Sulemani yupo hapa. 32  Watu wa Ninawi watasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki nao watakilaumu; kwa maana walitubu kutokana na mahubiri ya Yona;+ lakini, tazameni! Aliye mkuu+ kuliko Yona yupo hapa. 33  Baada ya kuwasha taa, mtu huiweka, si katika ghala wala chini ya kikapu cha kupimia, bali juu ya kinara cha taa,+ ili wale wanaoingia ndani wapate kuiona nuru. 34  Taa ya mwili ni jicho lako. Jicho lako linapokuwa rahisi, mwili wako wote huwa mwangavu+ pia; lakini linapokuwa bovu, mwili wako huwa na giza pia. 35  Kwa hiyo, ukae macho. Labda nuru iliyo ndani yako ni giza.+ 36  Kwa hiyo, ikiwa mwili wako wote ni mwangavu bila sehemu yenye giza hata kidogo, wote utakuwa mwangavu+ kama wakati ambapo taa inakupa nuru kwa miale yake.” 37  Baada ya kusema hayo, Farisayo mmoja akamwomba ale+ pamoja naye. Kwa hiyo akaingia na kuketi mezani. 38  Hata hivyo, Farisayo huyo akashangaa kuona kwamba hakunawa+ kwanza kabla ya chakula hicho. 39  Lakini Bwana akamwambia: “Sasa ninyi Mafarisayo, husafisha upande wa nje wa kikombe na sahani, lakini upande wenu wa ndani+ umejaa uporaji na uovu.+ 40  Ninyi watu msio na akili! Yule aliyeufanya upande wa nje+ aliufanya upande wa ndani pia, sivyo? 41  Hata hivyo, vitoeni viwe kama zawadi za rehema+ vitu vilivyo ndani, na, tazama! vitu vingine vyote ni safi kuwahusu ninyi. 42  Lakini ole wenu ninyi Mafarisayo, kwa sababu ninyi hutoa sehemu ya kumi+ ya mnanaa na mchicha na ya kila mboga nyingine za majani, lakini ninyi hupuuza haki na upendo kwa Mungu! Mambo hayo mlikuwa na wajibu wa kuyafanya, na bado kutoyaacha yale mengine.+ 43  Ole wenu ninyi Mafarisayo, kwa sababu ninyi hupenda viti vya mbele katika masinagogi na salamu katika masoko!+ 44  Ole wenu, kwa sababu ninyi ni kama makaburi yasiyoonekana, hivi kwamba watu hutembea juu yake nao hawajui!”+ 45  Mtu fulani kati ya wale wenye ujuzi mwingi+ wa Sheria akajibu, akamwambia: “Mwalimu, kwa kusema mambo hayo unatutusi pia.” 46  Ndipo akasema: “Ole wenu pia ninyi mlio na ujuzi mwingi wa Sheria, kwa sababu ninyi huwatwika watu mizigo iliyo mizito kubebwa, lakini ninyi wenyewe hamwigusi mizigo hiyo kwa kimoja cha vidole vyenu!+ 47  “Ole wenu ninyi, kwa sababu ninyi huyajenga makaburi ya manabii, lakini mababu zenu waliwaua!+ 48  Hakika ninyi ni mashahidi wa matendo ya mababu zenu na bado ninyi mnawapa kibali,+ kwa sababu hao waliwaua+ manabii lakini ninyi mnayajenga makaburi yao. 49  Kwa ajili ya hili hekima+ ya Mungu ilisema pia, ‘Nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua na kuwatesa baadhi yao, 50  ili damu ya manabii+ wote iliyomwagwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu ipate kudaiwa kutoka kwa kizazi+ hiki, 51  tangu damu ya Abeli+ mpaka damu ya Zekaria,+ aliyeuawa katikati ya madhabahu na ile nyumba.’+ Ndiyo, ninawaambia ninyi, itadaiwa kutoka kwa kizazi hiki. 52  “Ole wenu ninyi wenye ujuzi mwingi wa Sheria, kwa sababu mliuondoa ufunguo wa ujuzi;+ ninyi wenyewe hamkuingia, na wale wanaoingia mliwazuia!”+ 53  Basi alipotoka hapo waandishi na Mafarisayo wakaanza kumsonga sana na kumuuliza maswali juu ya mambo zaidi, 54  wakimtega,+ ili wapate+ kitu fulani kutoka kinywani mwake.

Maelezo ya Chini