Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Luka 10:1-42

10  Baada ya mambo hayo Bwana akachagua wengine 70+ na kuwatuma wawili-wawili,+ wamtangulie kuingia katika kila jiji na mahali ambako yeye mwenyewe alikuwa aende.  Ndipo akaanza kuwaambia: “Kwa kweli, mavuno+ ni mengi, lakini wafanyakazi+ ni wachache. Kwa hiyo mwombeni+ Bwana wa mavuno atume wafanyakazi+ katika mavuno yake.  Nendeni. Tazama! Ninawatuma ninyi kama wana-kondoo+ katikati ya mbwa-mwitu.  Msichukue mkoba, wala mfuko+ wa chakula, wala viatu, nanyi msimkumbatie+ mtu yeyote mkimsalimu barabarani.  Popote pale mtakapoingia katika nyumba kwanza semeni, ‘Nyumba hii na iwe na amani.’+  Na ikiwa rafiki wa amani yumo, amani yenu itakaa juu yake.+ Lakini ikiwa hayumo, itawarudia ninyi.+  Kwa hiyo kaeni katika nyumba hiyo,+ mkila na kunywa vitu ambavyo wao wanaandaa,+ kwa maana mfanyakazi anastahili mshahara wake.+ Msiwe mkihama kutoka nyumba mpaka nyumba.+  “Pia, popote mtakapoingia katika jiji nao wawapokee, kuleni vitu vilivyowekwa mbele yenu,  na mwaponye+ wagonjwa walio humo, na kuendelea kuwaambia, ‘Ufalme+ wa Mungu umekuja karibu nanyi.’ 10  Lakini popote mtakapoingia katika jiji nao hawawapokei,+ tokeni mwende katika njia zake pana na kusema, 11  ‘Hata vumbi lililoshikamana na miguu yetu kutoka katika jiji lenu tunalifuta juu yenu.+ Hata hivyo, wekeni jambo hili akilini, kwamba ufalme wa Mungu umekaribia.’ 12  Ninawaambia ninyi kwamba itakuwa rahisi zaidi kwa Sodoma+ katika siku hiyo kuliko kwa jiji hilo. 13  “Ole wako, Korazini!+ Ole wako, Bethsaida!+ kwa sababu kama zile kazi zenye nguvu ambazo zimetendeka kwenu zingalikuwa zimetendeka katika Tiro na Sidoni, wangalikuwa wametubu zamani za kale wakiwa wameketi katika nguo za magunia na majivu.+ 14  Kwa sababu hiyo itakuwa rahisi zaidi kwa Tiro na Sidoni katika hukumu kuliko kwenu.+ 15  Na wewe, Kapernaumu, je, labda utainuliwa mpaka mbinguni?+ Utashuka chini mpaka katika Kaburi!*+ 16  “Yeye anayewasikiliza+ ninyi ananisikiliza mimi pia. Naye anayewapuuza ninyi ananipuuza mimi pia. Zaidi ya hayo, yeye anayenipuuza+ mimi anampuuza pia yule aliyenituma.” 17  Ndipo wale 70 wakarudi wakiwa na shangwe, wakisema: “Bwana, hata roho waovu wanatiishwa+ kwetu kwa kutumia jina lako.” 18  Ndipo akawaambia: “Nilianza kumwona Shetani akiwa tayari ameanguka+ kama umeme kutoka mbinguni. 19  Tazama! Nimewapa ninyi mamlaka ya kukanyaga-kanyaga nyoka+ na nge,+ na juu ya nguvu zote za adui,+ na hakuna kitu kitakachowaumiza ninyi kamwe. 20  Hata hivyo, msishangilie juu ya hili, kwamba roho wanatiishwa kwenu, bali shangilieni kwa sababu majina+ yenu yameandikwa mbinguni.” 21  Katika saa ileile akawa na shangwe+ sana katika roho takatifu, akasema: “Ninakusifu hadharani wewe, Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa sababu umewaficha kwa uangalifu wenye hekima+ na walio na akili mambo hayo, nawe umeyafunua kwa watoto. Ndiyo, Ee Baba, kwa sababu kufanya hivyo kulikuja kuwa njia inayokubaliwa na wewe. 22  Baba yangu amevitia+ vitu vyote mkononi mwangu, na hakuna anayemjua Mwana ni nani ila Baba;+ na hakuna anayemjua Baba ni nani ila Mwana,+ na yule ambaye Mwana anapenda kumfunulia.” 23  Ndipo akawageukia wanafunzi wakiwa peke yao na kusema: “Yenye furaha ni macho yanayoona mambo ambayo ninyi mnayaona.+ 24  Kwa maana ninawaambia ninyi, Manabii na wafalme wengi walitamani kuyaona+ mambo ambayo ninyi mnayaona lakini hawakuyaona, na kuyasikia mambo ambayo ninyi mnayasikia lakini hawakuyasikia.” 25  Sasa, tazama! mtu fulani mwenye ujuzi mwingi wa Sheria+ akasimama, ili kumjaribu, akasema: “Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele?”+ 26  Akamwambia: “Ni mambo gani yameandikwa katika Sheria?+ Wewe unasomaje?” 27  Akajibu, akasema: “ ‘Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili+ yako yote,’ na, ‘jirani yako kama wewe mwenyewe.’ ”+ 28  Akamwambia: “Umejibu kwa usahihi; ‘endelea kufanya hivyo nawe utapata uzima.’ ”+ 29  Lakini, akitaka kujionyesha kuwa mwadilifu, mtu huyo akamwambia Yesu: “Ni nani kwa kweli aliye jirani yangu?”+ 30  Yesu akajibu akasema: “Mtu fulani alikuwa akishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko akaanguka katikati ya wanyang’anyi, ambao walimvua nguo na pia kumpiga, kisha wakaenda zao, wakamwacha karibu kufa. 31  Sasa, ikatukia kwamba, kuhani fulani alikuwa akishuka katika barabara hiyo, lakini, alipomwona, akapita upande ule mwingine.+ 32  Vivyo hivyo, Mlawi pia, alipofika chini katika mahali hapo na kumwona, akapita kando upande wa pili.+ 33  Lakini Msamaria+ fulani aliyekuwa akisafiri katika barabara ile alikuja, akamkuta na, alipomwona, akamsikitikia. 34  Kwa hiyo akamkaribia akayafunga majeraha yake, na kumwaga mafuta na divai juu yake.+ Kisha akampandisha juu ya mnyama wake mwenyewe akamleta kwenye nyumba ya wageni na kumtunza. 35  Na siku iliyofuata akatoa dinari mbili, akampa hizo mtu aliyekuwa akitunza nyumba hiyo ya wageni, na kusema, ‘Mtunze, na chochote utakachotumia mbali na hiki, mimi nitakulipa nitakaporudi hapa.’ 36  Ni nani kati ya watu hao watatu anayeonekana kwako kuwa alijifanya kuwa jirani+ kwa mtu aliyeanguka katikati ya wanyang’anyi?” 37  Akasema: “Ni yule aliyemtendea kwa rehema.”+ Ndipo Yesu akamwambia: “Nenda, na uwe ukifanya+ vivyo hivyo.” 38  Basi walipokuwa wameenda aliingia katika kijiji fulani. Hapa mwanamke fulani aliyeitwa Martha+ alimkaribisha nyumbani. 39  Mwanamke huyu alikuwa pia na dada aliyeitwa Maria, ambaye, hata hivyo, aliketi miguuni+ pa Bwana na kuendelea kulisikiliza neno lake. 40  Martha naye alikengeushwa+ na kazi nyingi. Kwa hiyo, akaja karibu na kusema: “Bwana, hujali kwamba dada yangu ameniacha peke yangu kushughulikia mambo?+ Kwa hiyo, mwambie aje anisaidie.” 41  Bwana akamjibu akamwambia: “Martha, Martha, wewe unahangaika+ na kusumbuka juu ya mambo mengi.+ 42  Ingawa hivyo, mambo machache+ ndiyo yanayohitajiwa, au moja tu. Yeye, Maria alichagua fungu jema,+ nalo halitaondolewa kwake.”

Maelezo ya Chini

Hadesi. Tazama Nyongeza 4.