Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Kumbukumbu la Torati 32:1-52

32  “Tegeni sikio, enyi mbingu, nami niseme; Dunia na isikie maneno ya kinywa changu.+   Mafundisho yangu yatatiririka kama mvua,+ Maneno yangu yatadondoka kama umande,+ Kama mvua ya rasharasha juu ya majani+ Na kama manyunyu mengi juu ya mimea+   Kwa maana mimi nitatangaza jina la Yehova.+ Nanyi mhesabieni ukuu Mungu wetu!+   Yeye Mwamba, kazi zake ni kamilifu,+ Kwa maana njia zake zote ni haki.+ Mungu wa uaminifu,+ ambaye hana ukosefu wowote wa haki;+ Yeye ni mwadilifu na mnyoofu.+   Wametenda kwa uharibifu;+ Wao si watoto wake, kasoro ni yao wenyewe.+ Kizazi kilicho kombo na kilichopotoka!+   Je, Yehova ndiye mnayeendelea kumfanyia hivi,+ Enyi watu wajinga na ambao hawana hekima?+ Je, yeye si Baba yenu aliyewazaa,+ Yeye aliyewafanyiza ninyi na kuwaimarisha?+   Kumbuka siku za kale,+ Fikirieni miaka iliyopita kutoka kizazi mpaka kizazi; Muulize baba yako, naye anaweza kukuambia;+ Wanaume wenu wazee, nao wanaweza kukuambia.+   Wakati Aliye Juu Zaidi alipoyapa mataifa urithi,+ Alipowatenganisha wana wa Adamu,+ Ndipo alipoweka mpaka wa vikundi vya watu+ Kuhusiana na hesabu ya wana wa Israeli.+   Kwa maana fungu la Yehova ni watu wake;+ Yakobo ndiye mgawo anaorithi.+ 10  Alimpata katika nchi ya nyika,+ Na katika jangwa tupu, lenye kulia.+ Alianza kumzunguka,+ kumtunza,+ Kumlinda kama mboni ya jicho lake.+ 11  Kama vile tai anavyokitikisa kiota chake, Anavyoelea angani juu ya watoto wake,+ Anavyotandaza mabawa yake, na kuwachukua, Anavyowachukua kwenye manyoya yake,+ 12  Ndivyo Yehova peke yake alivyoendelea kumwongoza,+ Na hapakuwa na mungu yeyote wa kigeni pamoja naye.+ 13  Aliendelea kumfanya apande juu ya mahali pa juu pa dunia,+ Hivi kwamba akala mazao ya shamba.+ Naye akaendelea kumfanya anyonye asali kutoka katika mwamba,+ Na mafuta kutoka katika jiwe gumu;+ 14  Siagi ya mifugo na maziwa ya kundi+ Pamoja na mafuta ya kondoo-dume, Na kondoo-dume, uzao wa Bashani, na mbuzi-dume+ Pamoja na mafuta ya figo ya ngano;+ Nawe uliendelea kunywa kama divai damu ya zabibu.+ 15  Yeshuruni+ alipoanza kunenepa, ndipo akapiga teke.+ Umepata mafuta, umekuwa mnene, umeshiba mno.+ Basi akamwacha Mungu, aliyemfanya,+ Na kumdharau Mwamba+ wa wokovu wake. 16  Walianza kumchochea awe na wivu+ kwa miungu migeni;+ Kwa mambo yenye kuchukiza waliendelea kumtia uchungu.+ 17  Waliwatolea dhabihu roho waovu, wala si Mungu,+ Miungu ambayo hawakuijua,+ Mipya iliyokuja hivi karibuni,+ Ambayo mababu zenu hawakuifahamu. 18  Mwamba aliyekuzaa wewe, ulimsahau,+ Nawe ukaanza kumwondoa Mungu katika kumbukumbu, yule anayekutokeza kwa uchungu wa kuzaa.+ 19  Yehova alipoona hilo, ndipo akawadharau wao,+ Kwa sababu ya usumbufu uliosababishwa na wanawe na binti zake. 20  Kwa hiyo akasema, ‘Acha niufiche uso wangu kutoka kwao,+ Acha nione mwisho wao utakuwaje baadaye. Kwa maana wao ni kizazi chenye upotovu,+ Wana ambao ndani yao hamna uaminifu.+ 21  Wao wamenichochea niwe na wivu kwa kile ambacho si mungu;+ Wameniudhi kwa sanamu zao za ubatili;+ Na mimi, nitawachochea wawe na wivu kwa kile ambacho si kikundi cha watu;+ Kwa taifa jinga nitawatia uchungu.+ 22  Kwa maana moto umewashwa katika hasira yangu+ Nao utateketeza mpaka katika Kaburi,* mahali pa chini zaidi,+ Nao utateketeza dunia na mazao yake+ Nao utawasha misingi ya milima.+ 23  Nitaongeza misiba juu yao;+ Mishale yangu nitaitumia juu yao.+ 24  Watachoka kutokana na njaa+ na kuliwa na homa kali+ Na maangamizi machungu.+ Na meno ya wanyama nitatuma juu yao,+ Kwa sumu ya watambaazi wa mavumbini.+ 25  Nje upanga utawasababishia vifo,+ Na ndani woga,+ Wa kijana na bikira,+ Anayenyonya pamoja na mwanamume mwenye mvi.+ 26  Ningalikuwa nimesema: “Nitawatawanya,+ Nitalifanya jina lao likome kutoka katikati ya watu wanaoweza kufa,”+ 27  Isingalikuwa kwa sababu niliogopa usumbufu kutoka kwa adui,+ Kwamba wapinzani wao wangaliweza kuelewa vibaya,+ Ili waseme: “Mkono wetu umeshinda,+ Na si Yehova aliyefanya mambo haya yote.”+ 28  Kwa maana wao ni taifa ambalo juu yake shauri huangamia,+ Na katikati yao hamna uelewaji.+ 29  Laiti wangalikuwa wenye hekima!+ Ndipo wangalifikiria hili kwa uzito.+ Wangaliufikiria mwisho wao baadaye.+ 30  Mmoja angewezaje kufuatilia elfu, Na wawili kuwafanya elfu kumi wakimbie?+ Haingewezekana isipokuwa Mwamba wao awe amewauza+ Na Yehova awe amewatoa. 31  Kwa maana mwamba wao si kama Mwamba wetu,+ Hata ikiwa adui zetu ndio wangeamua.+ 32  Kwa maana mzabibu wao unatoka katika mzabibu wa Sodoma Na kutoka katika matuta ya Gomora.+ Zabibu zao ni zabibu za sumu, Vishada vyao ni vichungu.+ 33  Divai yao ni sumu ya nyoka wakubwa Na sumu kali ya swila.+ 34  Je, sina akiba yake, Muhuri ukiwa umetiwa juu yake katika ghala langu?+ 35  Kisasi ni changu, na malipo.+ Katika wakati uliowekwa mguu wao utasogea kwa kuyumba-yumba,+ Kwa maana siku ya maafa yao iko karibu,+ Na matukio yanafanya haraka kujitayarisha kwa ajili yao.’+ 36  Kwa maana Yehova atawahukumu watu wake+ Naye atajuta juu ya watumishi wake,+ Kwa sababu ataona kwamba tegemeo limetoweka Na aliyeko tu ni mtu asiye na uwezo na asiye na thamani. 37  Naye hakika atasema, ‘Miungu yao iko wapi,+ Mwamba ambaye walimkimbilia,+ 38  Iliyokuwa ikila mafuta ya dhabihu zao,+ Ili kunywa divai ya matoleo yao ya kinywaji?+ Na isimame na kuwasaidia ninyi.+ Na iwe mahali pa maficho kwa ajili yenu.+ 39  Oneni sasa kwamba mimi—mimi ndiye+ Na hakuna miungu pamoja nami.+ Mimi huua, nami hufanya hai.+ Nimejeruhi vikali,+ na mimi—mimi nitaponya,+ Na hakuna anayenyakua kutoka mkononi mwangu.+ 40  Kwa maana mimi nainua mkono wangu kuelekea mbinguni kwa kiapo,+ Nami ninasema: “Kama nilivyo hai mpaka wakati usio na kipimo,”+ 41  Kwa kweli nikiunoa upanga wangu unaometameta,+ Na mkono wangu ushike hukumu,+ Nitawalipa kisasi wapinzani wangu+ Na kutoa malipo kwa wale wanaonichukia vikali.+ 42  Nitailewesha mishale yangu kwa damu,+ Nao upanga wangu utakula nyama,+ Kwa damu ya waliouawa na mateka, Kwa vichwa vya viongozi wa adui.’+ 43  Furahini, enyi mataifa, pamoja na watu wake,+ Kwa maana atalipiza kisasi damu ya watumishi wake,+ Naye atawalipa kisasi adui zake+ Naye kwa kweli atafanya upatanisho kwa ajili ya nchi ya watu wake.” 44  Basi Musa akaja na kusema maneno yote ya wimbo huu masikioni mwa watu,+ yeye na Hoshea mwana wa Nuni.+ 45  Baada ya Musa kumaliza kuwaambia Israeli wote maneno yote hayo, 46  ndipo akawaambia: “Tieni mioyo yenu katika maneno yote ninayosema kwa kuwaonya ninyi leo,+ ili muwaamuru wana wenu wawe waangalifu kufanya maneno yote ya sheria hii.+ 47  Kwa maana hilo si neno lisilo na thamani kwenu,+ bali linamaanisha uhai wenu,+ na kwa neno hili mnaweza kurefusha siku zenu juu ya udongo ambao mnavuka Yordani ili kuumiliki.”+ 48  Na Yehova akasema na Musa siku hiyohiyo, na kumwambia: 49  “Panda juu ya mlima huu wa Abarimu,+ Mlima Nebo,+ ulio katika nchi ya Moabu, mbele ya Yeriko, nawe uione nchi ya Kanaani, ninayowapa wana wa Israeli waimiliki.+ 50  Kisha ufe katika mlima utakaopanda, na kukusanywa kwa watu wako,+ kama vile Haruni ndugu yako alivyokufa katika Mlima Hori+ na kukusanywa kwa watu wake; 51  Kwa sababu ninyi mlitenda isivyofaa kunielekea mimi+ katikati ya wana wa Israeli kwenye maji ya Meriba+ ya Kadeshi katika nyika ya Zini; kwa sababu ninyi hamkunitakasa mimi katikati ya wana wa Israeli.+ 52  Kwa maana kutoka mbali utaiona nchi, lakini hutaingia katika nchi ninayowapa wana wa Israeli.”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.