Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Kumbukumbu la Torati 32:1-52

32  “Tegeni sikio, enyi mbingu, nami niseme;Dunia na isikie maneno ya kinywa changu.+   Mafundisho yangu yatatiririka kama mvua,+Maneno yangu yatadondoka kama umande,+Kama mvua ya rasharasha juu ya majani+Na kama manyunyu mengi juu ya mimea+   Kwa maana mimi nitatangaza jina la Yehova.+Nanyi mhesabieni ukuu Mungu wetu!+   Yeye Mwamba, kazi zake ni kamilifu,+Kwa maana njia zake zote ni haki.+Mungu wa uaminifu,+ ambaye hana ukosefu wowote wa haki;+Yeye ni mwadilifu na mnyoofu.+   Wametenda kwa uharibifu;+Wao si watoto wake, kasoro ni yao wenyewe.+Kizazi kilicho kombo na kilichopotoka!+   Je, Yehova ndiye mnayeendelea kumfanyia hivi,+Enyi watu wajinga na ambao hawana hekima?+Je, yeye si Baba yenu aliyewazaa,+Yeye aliyewafanyiza ninyi na kuwaimarisha?+   Kumbuka siku za kale,+Fikirieni miaka iliyopita kutoka kizazi mpaka kizazi;Muulize baba yako, naye anaweza kukuambia;+Wanaume wenu wazee, nao wanaweza kukuambia.+   Wakati Aliye Juu Zaidi alipoyapa mataifa urithi,+Alipowatenganisha wana wa Adamu,+Ndipo alipoweka mpaka wa vikundi vya watu+Kuhusiana na hesabu ya wana wa Israeli.+   Kwa maana fungu la Yehova ni watu wake;+Yakobo ndiye mgawo anaorithi.+ 10  Alimpata katika nchi ya nyika,+Na katika jangwa tupu, lenye kulia.+Alianza kumzunguka,+ kumtunza,+Kumlinda kama mboni ya jicho lake.+ 11  Kama vile tai anavyokitikisa kiota chake,Anavyoelea angani juu ya watoto wake,+Anavyotandaza mabawa yake, na kuwachukua,Anavyowachukua kwenye manyoya yake,+ 12  Ndivyo Yehova peke yake alivyoendelea kumwongoza,+Na hapakuwa na mungu yeyote wa kigeni pamoja naye.+ 13  Aliendelea kumfanya apande juu ya mahali pa juu pa dunia,+Hivi kwamba akala mazao ya shamba.+Naye akaendelea kumfanya anyonye asali kutoka katika mwamba,+Na mafuta kutoka katika jiwe gumu;+ 14  Siagi ya mifugo na maziwa ya kundi+Pamoja na mafuta ya kondoo-dume,Na kondoo-dume, uzao wa Bashani, na mbuzi-dume+Pamoja na mafuta ya figo ya ngano;+Nawe uliendelea kunywa kama divai damu ya zabibu.+ 15  Yeshuruni+ alipoanza kunenepa, ndipo akapiga teke.+Umepata mafuta, umekuwa mnene, umeshiba mno.+Basi akamwacha Mungu, aliyemfanya,+Na kumdharau Mwamba+ wa wokovu wake. 16  Walianza kumchochea awe na wivu+ kwa miungu migeni;+Kwa mambo yenye kuchukiza waliendelea kumtia uchungu.+ 17  Waliwatolea dhabihu roho waovu, wala si Mungu,+Miungu ambayo hawakuijua,+Mipya iliyokuja hivi karibuni,+Ambayo mababu zenu hawakuifahamu. 18  Mwamba aliyekuzaa wewe, ulimsahau,+Nawe ukaanza kumwondoa Mungu katika kumbukumbu, yule anayekutokeza kwa uchungu wa kuzaa.+ 19  Yehova alipoona hilo, ndipo akawadharau wao,+Kwa sababu ya usumbufu uliosababishwa na wanawe na binti zake. 20  Kwa hiyo akasema, ‘Acha niufiche uso wangu kutoka kwao,+Acha nione mwisho wao utakuwaje baadaye.Kwa maana wao ni kizazi chenye upotovu,+Wana ambao ndani yao hamna uaminifu.+ 21  Wao wamenichochea niwe na wivu kwa kile ambacho si mungu;+Wameniudhi kwa sanamu zao za ubatili;+Na mimi, nitawachochea wawe na wivu kwa kile ambacho si kikundi cha watu;+Kwa taifa jinga nitawatia uchungu.+ 22  Kwa maana moto umewashwa katika hasira yangu+Nao utateketeza mpaka katika Kaburi,* mahali pa chini zaidi,+Nao utateketeza dunia na mazao yake+Nao utawasha misingi ya milima.+ 23  Nitaongeza misiba juu yao;+Mishale yangu nitaitumia juu yao.+ 24  Watachoka kutokana na njaa+ na kuliwa na homa kali+Na maangamizi machungu.+Na meno ya wanyama nitatuma juu yao,+Kwa sumu ya watambaazi wa mavumbini.+ 25  Nje upanga utawasababishia vifo,+Na ndani woga,+Wa kijana na bikira,+Anayenyonya pamoja na mwanamume mwenye mvi.+ 26  Ningalikuwa nimesema: “Nitawatawanya,+Nitalifanya jina lao likome kutoka katikati ya watu wanaoweza kufa,”+ 27  Isingalikuwa kwa sababu niliogopa usumbufu kutoka kwa adui,+Kwamba wapinzani wao wangaliweza kuelewa vibaya,+Ili waseme: “Mkono wetu umeshinda,+Na si Yehova aliyefanya mambo haya yote.”+ 28  Kwa maana wao ni taifa ambalo juu yake shauri huangamia,+Na katikati yao hamna uelewaji.+ 29  Laiti wangalikuwa wenye hekima!+ Ndipo wangalifikiria hili kwa uzito.+Wangaliufikiria mwisho wao baadaye.+ 30  Mmoja angewezaje kufuatilia elfu,Na wawili kuwafanya elfu kumi wakimbie?+ Haingewezekana isipokuwa Mwamba wao awe amewauza+Na Yehova awe amewatoa. 31  Kwa maana mwamba wao si kama Mwamba wetu,+Hata ikiwa adui zetu ndio wangeamua.+ 32  Kwa maana mzabibu wao unatoka katika mzabibu wa SodomaNa kutoka katika matuta ya Gomora.+ Zabibu zao ni zabibu za sumu,Vishada vyao ni vichungu.+ 33  Divai yao ni sumu ya nyoka wakubwaNa sumu kali ya swila.+ 34  Je, sina akiba yake,Muhuri ukiwa umetiwa juu yake katika ghala langu?+ 35  Kisasi ni changu, na malipo.+Katika wakati uliowekwa mguu wao utasogea kwa kuyumba-yumba,+Kwa maana siku ya maafa yao iko karibu,+Na matukio yanafanya haraka kujitayarisha kwa ajili yao.’+ 36  Kwa maana Yehova atawahukumu watu wake+Naye atajuta juu ya watumishi wake,+Kwa sababu ataona kwamba tegemeo limetowekaNa aliyeko tu ni mtu asiye na uwezo na asiye na thamani. 37  Naye hakika atasema, ‘Miungu yao iko wapi,+Mwamba ambaye walimkimbilia,+ 38  Iliyokuwa ikila mafuta ya dhabihu zao,+Ili kunywa divai ya matoleo yao ya kinywaji?+Na isimame na kuwasaidia ninyi.+Na iwe mahali pa maficho kwa ajili yenu.+ 39  Oneni sasa kwamba mimi—mimi ndiye+Na hakuna miungu pamoja nami.+Mimi huua, nami hufanya hai.+Nimejeruhi vikali,+ na mimi—mimi nitaponya,+Na hakuna anayenyakua kutoka mkononi mwangu.+ 40  Kwa maana mimi nainua mkono wangu kuelekea mbinguni kwa kiapo,+Nami ninasema: “Kama nilivyo hai mpaka wakati usio nakipimo,”+ 41  Kwa kweli nikiunoa upanga wangu unaometameta,+Na mkono wangu ushike hukumu,+Nitawalipa kisasi wapinzani wangu+Na kutoa malipo kwa wale wanaonichukia vikali.+ 42  Nitailewesha mishale yangu kwa damu,+Nao upanga wangu utakula nyama,+Kwa damu ya waliouawa na mateka,Kwa vichwa vya viongozi wa adui.’+ 43  Furahini, enyi mataifa, pamoja na watu wake,+Kwa maana atalipiza kisasi damu ya watumishi wake,+Naye atawalipa kisasi adui zake+Naye kwa kweli atafanya upatanisho kwa ajili ya nchi ya watu wake.” 44  Basi Musa akaja na kusema maneno yote ya wimbo huu masikioni mwa watu,+ yeye na Hoshea mwana wa Nuni.+ 45  Baada ya Musa kumaliza kuwaambia Israeli wote maneno yote hayo, 46  ndipo akawaambia: “Tieni mioyo yenu katika maneno yote ninayosema kwa kuwaonya ninyi leo,+ ili muwaamuru wana wenu wawe waangalifu kufanya maneno yote ya sheria hii.+ 47  Kwa maana hilo si neno lisilo na thamani kwenu,+ bali linamaanisha uhai wenu,+ na kwa neno hili mnaweza kurefusha siku zenu juu ya udongo ambao mnavuka Yordani ili kuumiliki.”+ 48  Na Yehova akasema na Musa siku hiyohiyo, na kumwambia: 49  “Panda juu ya mlima huu wa Abarimu,+ Mlima Nebo,+ ulio katika nchi ya Moabu, mbele ya Yeriko, nawe uione nchi ya Kanaani, ninayowapa wana wa Israeli waimiliki.+ 50  Kisha ufe katika mlima utakaopanda, na kukusanywa kwa watu wako,+ kama vile Haruni ndugu yako alivyokufa katika Mlima Hori+ na kukusanywa kwa watu wake; 51  Kwa sababu ninyi mlitenda isivyofaa kunielekea mimi+ katikati ya wana wa Israeli kwenye maji ya Meriba+ ya Kadeshi katika nyika ya Zini; kwa sababu ninyi hamkunitakasa mimi katikati ya wana wa Israeli.+ 52  Kwa maana kutoka mbali utaiona nchi, lakini hutaingia katika nchi ninayowapa wana wa Israeli.”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.