Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Kumbukumbu la Torati 21:1-23

21  “Ikiwa mtu atapatikana akiwa ameuawa katika nchi ambayo Yehova Mungu wako anakupa uimiliki, akiwa ameanguka uwanjani, na haijajulikana ni nani aliyempiga na kumuua,+  wanaume wako wazee na waamuzi+ wako watatoka nje na kupima mpaka kwenye majiji yanayomzunguka mtu aliyeuawa;  na itakuwa ni lile jiji lililo karibu zaidi na yule aliyeuawa. Nao wanaume wazee wa jiji hilo watamchukua ng’ombe mchanga kutoka kati ya mifugo ambaye hajafanya kazi, ambaye hajavuta nira;  na wanaume wazee wa jiji hilo watampeleka ng’ombe huyo mpaka kwenye bonde la mto wenye maji yanayotiririka ambapo kidesturi hapakuwa na kulima wala kupanda mbegu, nao watavunja shingo ya ng’ombe huyo mchanga katika bonde hilo la mto.+  “Na makuhani wana wa Lawi watakaribia, kwa sababu hao ndio Yehova Mungu wako amechagua wamhudumie+ na kulisifu+ jina la Yehova na ambao kwa kinywa chao kila mzozo juu ya kila tendo lenye jeuri, wapasa kuondolewa mbali.+  Kisha wanaume wote wazee wa jiji hilo walio karibu zaidi na mtu aliyeuawa wataosha mikono yao+ juu ya yule ng’ombe mchanga, ambaye shingo yake ilivunjwa katika lile bonde la mto;  nao watajibu na kusema, ‘Mikono yetu haikumwaga damu hii, wala macho yetu hayakuona ikimwagwa.+  Usiihesabie watu wako Israeli, ambao ulikomboa,+ Ee Yehova, wala usiweke katikati ya watu wako Israeli hatia ya damu isiyo na hatia.’+ Na wasihesabiwe hatia hiyo ya damu.  Na wewe—wewe utaondolea mbali hatia ya damu kutoka katikati yako,+ kwa sababu utafanya yaliyo sawa machoni pa Yehova.+ 10  “Ikiwa utaenda vitani kupigana na adui zako na Yehova Mungu wako awe amewatia mkononi mwako+ nawe uwachukue mateka;+ 11  nawe uone kati ya mateka hao mwanamke mwenye umbo zuri, nawe ushikamane naye+ na kumchukua awe mke wako, 12  ndipo utakapomleta ndani ya nyumba yako. Lazima anyoe kichwa chake,+ atunze kucha zake, 13  na kuvua nguo ya kujitanda ya utekwa wake, akae katika nyumba yako, amlilie baba yake na mama yake kwa mwezi mzima;+ na baada ya jambo hilo utalala naye, nawe utamchukua awe bibi-arusi wako, naye atakuwa mke wako. 14  Na itatukia kwamba ikiwa hukupendezwa naye, basi utamwacha aende zake,+ kama inavyopenda nafsi yake mwenyewe; lakini hutamuuza kamwe kwa ajili ya pesa. Usimwonee+ baada ya kumfedhehesha. 15  “Ikiwa mwanamume atakuwa na wake wawili, mmoja anayependwa na mwingine anayechukiwa, nao, yule anayependwa na yule anayechukiwa, wamzalie wana, na iwe kwamba mwana mzaliwa wa kwanza ni wa yule anayechukiwa,+ 16  pia itatukia kwamba katika siku ambayo atawapa wanawe urithi wa vitu alivyo navyo, hataruhusiwa kumfanya mwana wa yule anayependwa awe mzaliwa wake wa kwanza kwa hasara ya mwana wa yule anayechukiwa, mzaliwa wa kwanza.+ 17  Kwa maana anapaswa kumtambua mwana wa yule anayechukiwa kuwa mzaliwa wa kwanza kwa kumpa sehemu mbili za kila kitu alicho nacho,+ kwa sababu huyo ndiye mwanzo wa nguvu zake za uzazi.+ Haki ya cheo cha mzaliwa wa kwanza ni yake.+ 18  “Ikiwa mtu atakuwa na mwana ambaye ni mkaidi na mwasi,+ awe hasikilizi sauti ya baba yake au sauti ya mama yake,+ nao wamemrekebisha bali yeye hawasikilizi,+ 19  baba yake na mama yake watamshika na kumtoa nje mpaka kwa wanaume wazee wa jiji lake na kwenye lango la mahali pake,+ 20  nao watawaambia wanaume wazee wa jiji lake, ‘Huyu mwana wetu ni mkaidi na mwasi; hasikilizi sauti yetu,+ ni mlafi+ na mlevi.’+ 21  Ndipo watu wote wa jiji watampiga kwa mawe, naye lazima afe. Kwa hiyo mtaondolea mbali kilicho kibaya kutoka kati yenu, na Israeli wote watasikia na kuogopa kwelikweli.+ 22  “Na ikiwa mtu atakuwa na dhambi inayostahili hukumu ya kifo, naye ameuawa,+ nawe umemtundika juu ya mti,+ 23  maiti yake isibaki usiku kucha juu ya mti;+ bali kwa vyovyote utamzika siku hiyo, kwa sababu mtu aliyetundikwa ni kitu kilicholaaniwa na Mungu;+ nawe usiitie unajisi nchi yako, ambayo Yehova Mungu wako anakupa iwe urithi.+

Maelezo ya Chini